Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 18. szám · / · Figyelő

Laczkó Géza: Fenyő Miksa: Casanova

Ez a finom artisztikus címlappal (mely Falus Elek könnyü kezét dicséri) sárgálló kis könyv még nyári magányomba toppant be, lázas előadásában lázas életet bolygatva föl előttem a feledhetetlenül vonzó tizennyolcadik századból. E század könnyü élete (hisz ekkor majd mindenki a kalandorság határán vagy ahhoz közel mozgott!) a mult öröksége még, de a bourgeois-képzeletet felülhaladó mértékben kiszélesedve; és emberiség-megváltó töprengései már a jövő csirája.

E tizennyolcadik századnak, mely Magyarországra csak unalmát fröcskölte át, minden emberi hajlam számára teret adó életének legreprezentativabb alakja Casanova. Fenyő, könyvének előszavában írja, hogy célja a magyar olvasóközönség figyelmét a Casanova-eset felé fordítani s Casanova meg is érdemli a vele való foglalkozást, nem azért, kérem, mert epekedésben meredt szemü kis gimnazisták kiintellektüelkedhetik olvasásában vágyacskáikat, hanem, mert elsőrangu képzelőtehetséggel, elsőrangu írói talentummal állunk szemben akkor, mikor a tizennyolcadik század »legigazibb fiá«-nak emlékiratait vesszük kezünkbe.

Bár nekem egyénileg kissé visszataszító Casanovának Európán végig való szinte »kizárólagos jogu« csődörködése, tény az, hogy élete, ne nézzük, milyen alapon, teljesen kiépített élet. És e teljes élet a tárgya hatalmas Mémoires-jainak. Egészséges eszü embernek nemcsak irodalmi tanulmányozási alkalom, de nagy lecke is, mint akár Wilde-é, Verlaine-é és, ne botránkozzunk meg, Tolsztojé.

Emlékirataiban a nemi kicsapongásoktól (s nem ez a legfontosabb benne, akármit hirdessenek is a piszkos indulatokból üzérkedő pornografus könyvterjesztők) bűvészeten át magas politikáig minden emberi föllelhető. Ország és ország, ember és ember oly távol voltak akkor egymástól, hogy ritka tanulságokkal szolgál köztük húzódó szélhámos fonalával az új idők legklasszikusabb gazemberének felsőséges, mindent áthágó élete.

Öröm Fenyő könyvével átvágtatni ezen az életen. Alakok, helyzetek, nagy alakok és egyetlen helyzetek moziképgyorsaságával követik egymást e könyvben, melyet valami nagy érdeklődés benső izgatottsága, sietésében is teljességre törekvése, becsületes fölépítése, rehabilitáló készsége, finom hangja tesznek hasznos bevezetővé Casanova olvasásához.