Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 15. szám

Faragó Miksa: Fejlődési válság

Il faut, qu une banque se maintienne
en état de se liquider "ŕ tout moment ...
Pour ne jamais finir, une banque doit ętre
toujours pręte "ŕ finir. (Mollien 1810-ben).

Régi könyvek tanításai néha úgy hatnak, mint az öreg emberek tanácsai. Egyiknek olvasása közben csakúgy, mint a másiknak hallatára bizonyos áhítat száll a lélekre: a biztosság és tekintély bámulata. Régi írások, molyrágta könyvek fekszenek előttem s belőlük a mostani helyzet pontos megállapítását olvasom. Hiába! diagnózist csak a múltak pontos ismeretében adhatunk.

Súlyos válságnak aggodalmai izgatják a kedélyeket. Páni félelem foglalta el a higgadt mérlegelés helyét. A kínálat és kereslet körül a szükséglet helyett a félelem hat. Ármegállapító tényezővé kezd hatalmasodni a felkorbácsolt szenvedély.

Képzelődőnek mondtak, mikor most egy éve (szemre egészen rendes viszonyok közöt) félre mertem a harangot verni. »A világ a túlspekuláció piszkos mocsarába süllyedt. Most kénszagú lángok csapkodnak a mocsár fölött: a déroute-nak lángjai ... A déroute-ok gyönge mécslángjait rövidesen egy általános pénzügyi krízis hatalmas lángoszlopa fogja követni ... Így láttam akkor, s a mai napok eseményei fájdalmasan igazolják meglátásomat. Az előjelek nem csaltak, az előfeltételek elkövetkeztek s most már mindenki előtt világos, hogy a pénzválság folyamatban van.

Évek óta gyanús szemmel néztük a spekuláció túlkapásait. A hirtelen meggazdagodás vágya, a játékszenvedély és a fényűzés orgiákat ült. Hogy a fényűzési cikkek ára megdrágult, ki bánja azt? De az elviselhetetlenség határáig emelkedett az élelmezési cikkek, háztelkek és házak ára. Emelkedett a munkabér, de emelkedett a házbér és a kamatláb is és süllyedni csak az értékpapírok ára süllyedt. Teoretikusok szerint ezek a szimptómák szokták a válságokat előre jelezni. Ezekből a jelenségekből vezettük le mi is megállapításunkat egy év előtt. S akik még akkor kételkedtek, most már maguk is aggódva nézik a pusztulást. A járadékpapírok árfolyama soha nem tapasztalt mélységig süllyedt, újabb kölcsönök felvétele lehetetlenség, a régi kölcsönöket nem prolongálják, sziklaszilárdnak hitt vállalkozások máról holnapra összeomlanak ... És ez még csak a kezdet! Mit hoz a holnap? Mit hoz a jövő?

Ha nem akarunk később megijedni, pontosan meg kell állapítani a helyzetet már most. A legelső és legfontosabb, hogy megkeressük a bajok eredetét és okozóját. Helyes diagnózis a gyógyítás legelső feltétele.

A válságok a gazdasági fejlődés elmaradhatatlan következményei. Egyes termelési ágakban nagyobbára akkor fordulnak elő, ha a kínálat és kereslet, vagy ami ezzel körülbelül egyértelmű, ha a termelés és a fogyasztás közötti arány megbomlik. A pénzügyi válság különféle fajainak okozóját nagyrészt a hitel túlterjesztésében és könnyelmű engedélyezésében, különösen pedig a váltóhitel túlságos kiaknázásában keresik. Vannak, akik ezt jóhiszeműen vallják, de szeretik elhitetni azok a finánc-spádisták is, akiknek a zsebe kéjeleg a hirtelen hitelmegvonásokban. Mindenesetre: tévedés. A váltóhitel s általában a hitel kiterjesztése vagy bármilyen fokú engedélyezése nem oka a válságoknak, hanem a konjunktúra következménye. A gazdasági erők összeműködése, de különösen újabb meg újabb gyarapodásuk időközönként soha nem remélt bőségre emeli a pénzállományt. Ilyenkor bőven kínálják a pénzt. A kamatláb csökken, s miután a pénzbőség általában emeli a keresletet, a kereslet folytán emelkednek az árak is. A nálunk sok éven át tartott pénzbőségnek s a vállalkozási és alapítási szellem fellendülésének szintén a könnyű hitelszerzés, illetve pénzbőség volt az alapja. Hetven évvel ezelőtt még Széchényi azt mondotta, hogy egész elmaradottságunknak legfőbb oka a hitel hiánya. Azóta azonban sok minden megváltozott, s egyebek közt ezen a téren olyannyira más viszonyok közé kerültünk, hogy ma már egész gazdaságunk hitelre van építve. A világszerte fellépett tőkebőség a hitelgazdaság rendszerét honosította meg nálunk. Itt mindenki csak hitelpénzzel dolgozik.

A hitelgazdaság azonban veszedelmekkel is jár. A nagy áldás mellett, hogy a gazdaság emelését lehetővé teszi, ott leselkedik egyre az a veszély is, hogy egyszerre vége szakad. Különösen veszélyes ez olyan országokban, mint Magyarország, ahol a pénzintézetek csaknem minden tartozása mobil s követeléseik nagy része immobil. Az ilyen országokban, abban a pillanatban, amint a hitelező állam pénzviszonyai rosszabbodni kezdenek, megszűkül, sőt teljesen fennakad a hitel s megakad minden vállalkozás.

Az elmúlt évtized pénzbősége, mely a magyar hitelgazdaságot oly nagyra növelte, a tőkekoncentrációknak és a modern technikának a kereskedelmi forgalomban való alkalmazásának következménye volt. A tőkekoncentrációk révén oly tőkeerős intézetek és vállalatok keletkeztek, melyek a legnagyobb biztosságot nyújthatják s így a legnagyobb hitelt és bizalmat is élvezik. Ezek a vállalatok a posta, a távirda s a telefon segélyével egyazon tőkét szédületes gyorsasággal képesek megforgatni s egyik helyről a másikra rendelni, vagyis aránylag kicsiny készpénzzel horribilis forgalmat képesek elérni. Ám mint az egyes ember: egy intézet, sőt egy ország, sőt az egész világ gazdasága is könnyen válságos helyzetbe kerül, ha a forgalom s a tőke között megbomlik az az arány, amely a forgalmazás egészséges folytatásához kell. A tőkekoncentráció előhaladása és a technika vívmányai pénzbőséget teremtettek s ebből olyan forgalom nőtt, amilyenről röviddel ezelőtt még álmodni sem lehetett. A fedezet azonban, a készpénz alig-alig gyarapodott. ... Megbomlott az arány a forgalom s a fedezet között!

Ez a mai pénzválság oka.

Miután pedig az arány megbomlása okozta a válságot, ez a válság addig fog tartani, amíg a forgalom s a tőke közötti arány helyre nem áll. Éspedig nemcsak nálunk, hanem az egész világon. Mert ez a válság nem magyar válság, hanem világválság.

A pénzválságok a gazdasági szervezet életműködésének mindég visszatérő jelenségei. Ami a politikában a rétegelhelyezkedés válsága, ugyanaz a gazdasági életben a pénzválság. Mindkettő a fejlődés jele. Vagyis: ne essünk rajta kétségbe.

A vihar nemcsak ágakat tördel, hanem magot is szór szét, új életet teremt és megtisztítja a levegőt. »A válság egy tisztulási és kiegyenlítő folyamat, mely a tiszta fémet a salaktól különválasztja és a piac lázas helyzetét normális egészségi állapotba vezeti vissza.« (Wirth.)

A gazdasági fejlődés egyelőre elérte tetőfokát. A belső erők emelő tusája megszűnt, megkezdődött a kihűlési folyamat. A felület repedezni kezd s a csúcspontról egy különvált görgeteg hempereg a mélység felé: a bizalmatlanság görgetege.

A válság feltartóztathatatlan. De kétségbeesésre azért nincs okunk. Amit a belső erők szültek és kiemeltek, az megmarad, de a fejlődés mindég lázzal jár.

Ez a fejlődés láza. Ez a fejlődés válsága.