Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 14. szám · / · Radó Sámuel: Politikai frázisok és jelszavak

Radó Sámuel: Politikai frázisok és jelszavak
A nagy államférfi

Az az államférfi, ki új eszméket akar megvalósítani, sokszor nehéz ellentétek között mozog és ellentmondó befolyásoknak van kitéve. Egyrészt kell hogy a meggyőződés lángja hevítse, hogy teljes odaadással ragaszkodjék programjához, hitvallásához és át legyen hatva a megvalósulás közeli reményétől. Viszont mégsem szabad, hogy a lelkesedés őt a fennforgó nehézségek iránt megtévessze és nem szabad, hogy rajongó hite az illúzió és önámítás veszélyébe sodorja.

Mert jól jegyezzük meg, az új eszmék útja hosszú és tekervényes. Megkövetelik, hogy értük küzdjünk, kitartóan és lemondással. Mert a győzelem rendszerint nem az úttörőknek jut. Az új eszmék feltétlenül győznek, de az eszmék előharcosai rendszerint elbuknak és a gyümölcs nem nekik érik, hanem az utódoknak, az epigonoknak. Mózes nem lépett be az ígéret földjére, hanem Józsua, kinek nemzete feltámasztásában és megmentésében csak másodrendű szerep jutott, élvezte a diadal isteni mámorát.

Vigasztaló azonban, hogy csak az új eszmékért való harc viszi az államférfit a halhatatlanságba és koszorúzza őt meg a nagyság babérjával. A konzervatív táborban találni sok ügyes, eszes politikust, de az ellenállás, a jövő elleni küzdelem, nem hozta meg senki számára az igazi dicsőséget és az utókor hódolatát. A nép még soha konzervatív államférfiút nem fogadott hálás emlékezetébe. Sőt a híresség, melyre a konzervatív államférfiú kortársai között vergődik, nap nap után halványodik és szétfoszlik. Mert minden lépés a jövő felé csak igazolja, hogy a haladás veszélyei, melyet a konzervativizmus el akar hárítani, többnyire chimérikusak. És ha ezek az aggályok jóhiszeműek lehetnek is, azért nem kevésbé alaptalanok s a későbbi kor teljes ürességüket eklatánsan bizonyítja. Ezért a konzervatív államférfiak közül alig jutott valaki a halhatatlanság Pantheonjába. Ez a jutalom csak az úttörőknek, az új eszmék bátor kezdeményezőinek van fenntartva. Minden új nap érezteti az emberekkel azt a nagy jótéteményt, mely az új irány, az új alakulás megteremtéséből származott. Az új eszmék szeretete az államférfiúi nagyság egyedül méltó talapzata.