Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 13. szám · / · Figyelő

Fenyő Miksa: Adorján Andor: Sorsok és pályák

Az essay-nek egy újabb, különös fajtájáról kellene írni Adorján Andor könyvének alkalmából. Talán éppen arról a műfajról, melyet Ignotus az ő legkülönb könyvében tompítva s mintegy meghajlással a nagy essay írók - talán éppen Macaulay - felé, szerényen »kisérlet«-nek keresztelt. Idegesebb, nyugtalanabb, gyorsabb érverésű műfajról, melynek impressiói hirtelen villannak fel, miközben könyvünket a vasúti kocsi pamlagára fektetve, az ablakon át a száguldó tájat nézzük, vagy Cézanne-nak egy képe előtt meggyökerezik a lábunk, vagy egy bonmot-nak a kecsessége mosolyogtat meg bennünket, vagy száz esztendőnek a távolságából egy tragikus sikoly, embereket és korokat jellemző tragikum sikolya üti meg a fülünket. E hirtelen felvillanó impressiók fényénél meglátni azt, ami az illető műre (egy könyv, egy festmény, egy élet) a legjellemzőbb, a Ding an sich-jét és a jellemző vonásokat azon frisseségükben, szinte drámai erővel a vászonra vetíteni, lebilincselő érdekességgel és a tudásnak azzal a nemesebb fajtájával, amely mintha egy kissé szégyenkezne gazdag és mindig kész ismeretei miatt: Adorján Andor írásainak jellemző sajátsága. A dolgozatok, melyek a »Sorok és pályák« című könyvében összegyüjtvén - írókról, filozofusokról, szinésznőkről, különös emberekről - többnyire egyetlen momentumban mutatják be hőseiket, egy szavukat, egy gondolatukat, egy gesztusukat, a huszonkétéves Renan, A Stieglitz házaspár, a Musset-Sand affaire, az öngyilkos Rousseau, a szegény Lélian esete és a legtöbb darabja ennek a nagyon érdekes könyvnek úgyszólván keresztmetszetben mutatja be embereinek életét. De egy olyan pillanatban, amikor ezek az emberek saját sorsuk fölé hajolnak, amikor gesztusukban benne van egész multjuk, amikor reliefjük élesebben - sok mindent megértetően - kidomborodik.

Művelt és kulturás emberek számára való könyv Adorján Andor könyve, elsősorban talán azért, mert írója tudásán és látnitudásán felül még valami intimebb vonatkozásban is van tárgyaival. Köze van hozzájuk, mert megérti őket s amit életükből megértett, azt kitünően tudja elmondani.