Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 2. szám · / · Tersánszky Józsi Jenő: Veronkáékkal esett cé-cók

Tersánszky Józsi Jenő: Veronkáékkal esett cé-cók
2.

Az ácsnéra feneketlen gyűlölséggel gondolt a kisfiú és daccal végezte el magában, hogy soha többé nem teszi be lábát a Veronkáék udvarára, mely elhatározása holmi sajna búval egyben szorongatta lelkét.

Ebéd után azonban, mind követelőbben húzta, noszogatta valami, hogy legalábbis valahová a Veronkáék háza közelébe vigye el magával bódorogni ezt a borús eltökéltséget.

Alighogy odaért a legszélső kőrakáshoz, Veronkát pillantotta meg távolról, amint a szomszéd utca felől jövet, épp egy kőre telepszik le nem messze a házuk kerítésétől s maga mellé teszi apjának kendőbe motyózott ebédjét.

- Mit csinálsz itt? - kérdezte tőle Matyi, mikor lassan közeledve mellé ért, kissé feszélyezetten a tulajdon mogorvaságától.

Veronka csak a vállát vonta meg s kesergőre pittyedt a szája.

Aztán megtudta a kisfiú, hogy a Veronka apjának nem kell az ebéd, mert későn hozta, mert részeg, mert ma, szombaton volt a fizetés, s hogy már odabenn van s veszekednek anyjával.

Hallhatták is az izga csapkodást, az ácsné szakadatlan sipítozását, miközbe gorombán mordult időnként az ács hangja.

Veronka elkényszeredve révedt a levegőbe, itt-ott, hogy újra elfakadjon sírásnak. Aztán összeszedte magát és felállott:

- Most be kell, hogy menjek - keseregte, de mégis maradt még egy keveset.

Matyi eközben ugyancsak indulónak mozdulva borongott maga elé, majd felcsucsorította száját s a homloka alúl nézve Veronkára így szólt:

- Nem jövök többet hozzátok.

Veronka elsőbb ijedtre boruló szemmel akadt fel a kisfiú tragikus kijelentésén, aztán sírósan élelmes esdekléssel dugta közelebb hozzá a fejét:

- De gyere ... miért? Mert már holnap ... már nem veszekednek.

- Nem jövök többet - ismételte a kisfiú - mert anyád azt mondta, hogy menjek tőletek - és komoran, szinte ellenségesen pillantott fel újra, mintha valami zordon öröme tellenék, hogy még tetézi a Veronka siralmát, egyúttal tenmagában is tragikus vigasztalanságot gerjedeztetve.

Ezután különös dolog történt.

Veronka bement s a kisfiú valami kietlen elhagyatottságban maradt ott s tétova, gyötrő kielégületlenséggel egyben, mert bűntudat kínozta, hogy igaztalan bántotta Veronkát, de jóformán gyűlölni is tudta miatta.

Ekkor - mintha a délelőtt ismétlődött volna meg - egyszerre veszekedett lárma csapott ki a házból, éles gyereksivalkodás, ordítás, edénycsörrenés s a kisfiúban bennszakadt a lélegzet, amint a hosszú ácsnét látta végigfutni az udvaron, még ijesztőbben így egy hang nélkül. Vér látszott a homlokán s dúltan kapkodta szerte tekintetét a kertajtóban, majd csaknem négykézláb görnyedve elsurrant a kerítés alatt s lehúzódott a fasarangok véginél.

A következő percben az ács lépett ki a konyhaajtón s szintolyan vészes szótlansággal jött keresztül az udvaron egy karóval a kezében s miután kutatóan vizsgálódott szerte a kertajtóból és megpillantotta a kisfiút, kérdően bökött fel rá a fejével.

Matyi a rettenettől bambán bámult rá elébb, majd valami galád szédület kényszerében, árulóan vetette oda pillantását az ácsné rejtekére, miközben a szíve csaknem szétrobbant belsejében.

Az ács azonban egy kis gondolkodás után csak egy fenyegető mozdulatot tett karójával az asszony rejteke iránt, mint aki elhalasztja ezúttal a büntetést és visszament a házba.

*

Nagyrészt még mindig rajta kábult a kisfiún a kiállott izgalom, mikor már jó távolra ballagott a Veronkáék házától.

Vissza-visszatekintett és kusza gondolatai mögül egyre gyötrőbben vigyorgott rá árulása becstelensége.

És az ácsné riadt fájdalommal teli szemei néztek rá egyre - égve, sajogva a lelkén mint két kétségbeejtően utálatos fekély.