Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 2. szám · / · Szini Gyula: Profán szerelem

Szini Gyula: Profán szerelem
Regény
Hetedik fejezet

Lomnicz tanár a feleségét nem szanatóriumban helyezte el, ahogy tervezte, mert ezt nagyon költségesnek találta, hanem a klinikán, ahol Szodoma Pál gyakornok volt.

Szodoma így gyakrabban jutott ahhoz, hogy beszélgessen Lomnicznéval, ezzel az egyszerű, jólelkű teremtéssel, akinek két nagy szenvedése volt: a gyógyíthatatlan betegsége és a férje iránt való törhetetlen szerelme, amely betegségével együtt fokozódott. Szodoma végre egy igazán tisztességes és jólelkű asszonyt is akart tanulmányozni, tehát szívesen elbeszélgetett a tanárnéval.

- Uram, ön olyan jó hozzám, mint az édesanyám halála óta senki - szólt Lomniczné. - Nem is tudom, mivel érdemeltem meg.

- Ha az ember szenvedő asszonyt lát - felelte Pál - akkor fölébred benne az orvos és segíteni akar. De amikor azonfelül még azt is látja, hogy a betegség az istennek egy remekművét akarja szétrombolni, akkor fölébred benne az esztéta, a világ szépségének a védője ... Nőorvosnak születtem, higgye meg, asszonyom.

- Maga udvarol nekem - felelt bús mosolygással Lomniczné - és ez olyan mint mikor a súlyos betegnek szánalomból rózsát hintenek a takarójára, amikor már úgyis mindegy.

- Nem féltem magát - felelte Pál - amíg ezt a rózsát látom a hajában. Egy asszony akkor kezd el igazán haldokolni, amikor megszűnik a hiúsága.

- Tudja, hogy az uramat várom - mondta Lomniczné - és az ő számára díszítem magam.

- Nem szép, hogy ilyen gyorsan lerombolja az illúzióimat. Én azt hittem, hogy az a rózsa egy kicsit nekem is szól.

- Magának is szól - mondta Lomniczné - viszonzásul azért, hogy udvarol nekem, amíg a férjemuram kissé elhanyagol.

Szodoma elfordult. Akaratlanul könnycsepp jelent meg a pilláján. Mire visszafordította az arcát, már mosolygott:

- Nem is tudja - szólt - hogy az ura mennyire lekötelez engem azzal, hogy kissé elhanyagolja magát.

- Ugye maga is észreveszi? - kapott a szavába Lomniczné. - Nem értem, amióta feljöttünk Pestre, a férjem egészen megváltozott irántam.

- Beszéljünk másról - mondta Pál ravaszul. - Ez a téma magát nagyon izgatja. Lássa, sokkal jobban tenné, ha csak épp annyit törődnék a férjével, mint Kállóné.

Lomniczné meglepetve nézett Szodomára:

- Maga nem védi Kállónét?

- Eszem ágában sincs - felelte Pál. - Megvédi ő magamagát is, csak legyen, aki támadja. Kállóné azok közé tartozik, akik annál boldogabbak, mennél rosszabb hírük van, vagyis mennél »érdekesebbek«.

Lomniczné csóválta a fejét.

- Hiszen nekem azt mondták, hogy maga nagyon melegen érdeklődik Kállóné iránt.

- Bizonyára mást is mondtak - mosolygott Pál. - Azt mondták, hogy a szeretőm, ugye?

Lomniczné hallgatott.

- Csak volt - folytatta Pál. - Meguntam. Túladtam rajta.

Lomniczné felkönyökölt, az arca lázasan kipirult:

- Nagyon érdekes, amit mond - szólt - és én már kezdek valamit sejteni.

- Nagyon jól sejti - mondta Pál.

- Azt hiszi - szólt az asszony - hogy én ezt nem tudtam. Csak hallgattam róla maga előtt, mert azt hittem, hogy maga nem látja, hogy mi történik maga körül.

- Dehogynem látom - mondta Pál.

- Az a Kállóné gaz teremtés - szólt elkeseredve Lomniczné - kivetette a hálóját egy halálosan beteg asszony férjére. Nem is szükségből, csak hiúságból. Tetszik neki, hogy a karmai közt vergődik egy férfi, akinek aggódnia kellene a felesége életéért. Lássa, doktor úr, ezért lett maga kegyvesztett Kállóné őnagysága előtt. A férjem sokkal ízesebb falat mint ön, egy hisztérika számára.

Pál fölényesen mosolygott magában, mert érezte, tudta, hogy Lomnicz nem az a férfi, aki Kállóné nagyratörő hiúságát ki tudná elégíteni. Kállóné a hanyatló szép asszonyok vad féltékenységével ragaszkodott Szodomához, talán jobban mint az ifjúságához. De Pál meghagyta Lomnicznét a csalódásában. A részvétét akarta így megnyerni és közelebb férkőzni hozzá, hogy megtudja, milyen egy tisztességes, jámbor asszonyi szív.

- És a bosszú gondolata sohasem csillant föl magában, gyönyörű asszonyom? - kérdezte Lomnicznétól.

- Bosszú? Miért?

- Azért, hogy a férje ilyen lovagiatlanul viselkedik a maga életének nehéz óráiban. Ez olyan igazságtalanság, amiért bosszú jár ki.

- Ugyan! Mivel bosszulhatná meg magát egy beteg asszony - mondta Lomniczné - a férjén, aki szereti az életet, mert hiszen ő egészséges? Én hagyom. Ki tudja, meddig élek még a földön? Hadd szokjék új asszonyhoz. Félig-meddig örülök is, hogy így történt. Legalább hamarabb megvigasztalódik az uram, ha meghalok. Annyira mégis szeretem a férjemet, hogy belássam, hogy neki van igaza, mert kívánatosabb egy eleven, hús és vér asszony, mint egy haldokló, aki csupa csont és bőr és ideg és szomorúság ...

- Én csak haldokló asszonyt tudnék igazán szeretni - mondta Pál - akinek már nincs sok ideje rá, hogy számoljon az emberek erkölcsi előítéleteivel. Aki úgy szeretne, ahogy az érzelmei kívánják, mert nem volna más érdeke mint hogy az alatt a rövid idő alatt, ami a számára még hátravan, fenékig kiürítse a szerelem poharát. Csak egy haldokló asszony tud igazán szeretni, a többi számító. Számol az élettel és az igazi szerelem egyéb nagy akadályaival.

Az asszony kíváncsian nézett Pál szeme közé, hogy voltaképp mit akar. Komolyan lehet-e venni a vallomásait?

És Pál azt akarta, hogy az asszony abban a meggyőződésben éljen, amíg élhet, hogy elfogyó életével is lángra tudott még gyújtani egy férfit. Emberszeretetből akarta ezt, de főként kíváncsiságból.