Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 1. szám · / · Szini Gyula: Profán Szerelem

Szini Gyula: Profán Szerelem
Regény
Első fejezet

Az óra lapján a mutatók ikre a XII-es szám felé igyekezett. - Most pedig vigyázz! - szólt a társához Laczfy, az újságíró. A cimbalmon végigsarkantyúzott egy trilla. A klarinét panaszosan, üdén oaózott. A nagybőgő brummogott. A prímás feje, mint valami kókuszdió a dzsungelben, ide-oda ringott, fehér szalvétával az álla alá igazította a hegedűjét.

A terem barokkstílű volt. Az a barokkstíl, amely lapos agyvelőkön át a kelet-európai mulatóhelyek díszévé züllött le. Tragikusan rongyos ámor- és mámorstíl.

Egy amerikai néger-induló a rizs-ültetvények és a füstös bárok meg szalonok ízét röpítette a levegőbe. És egy ajtó kipattant. Kettesével-hármasával rengő-ringó csípejű, előreszökdöső mellű, borotvált hónaljú nők suhogtak-zizegtek be. Laczfy név szerint ismerte őket: a bécsi Mizzi, a vörös Ida, Cointreau Ella, a Gépíró Zsazsa ... és a többi páva.

És Szodoma Pál szólt:

- Ez fájdalmas bevonulás. Nem tudom ... a csipkék, rózsák, mű-ékszerek és igazi szemek gerjedelme mögül rothadás illata árad elő.

- A te fantáziád - gúnyolódott Laczfy - a Szent Mihály lován szeret nyargalni.

Még mélyebben merítette a habzó sörbe, hosszú sáfrány-vörös bajuszát és horgászó orrát:

- Tíz év óta - fakadt ki - minden áldatlan éjszaka itt vagyok és ilyesmi még sohasem jutott eszembe.

- Az más - felelte Szodoma - téged a dolgoknak csak múló szenzációja érdekel. Újságíró vagy.

- A sajtót ütni ma már nem illik - szólt Laczfy.

- Én nem ütök, csak álmodok. Bocsáss meg. Ittas vagyok. Agyam sejtjei fölolvadtak és édességgel árasztják el a lelkemet. Minden édességnek pedig az alja keserű. Ezért ...

- Nézd inkább, milyen »vádlija« van ennek a nőnek - hunyorgott a riporter szeme.

- Csak bízd rám - mosolygott Szodoma Pál. - Én ebben szakértő vagyok. A családunkból három férfi paralízis progressivával, egy pedig tábesszel bizonyította be öröklött rátermettségünket. Ez nálunk úgy származik tovább, mint némely nemzetségben a zenei érzék.

A nő észrevette, hogy figyelik. Gyorsan föltette a lábát egy székre és megigazította a harisnyakötőjét.

- Csak kofák ne volnának ezek a nők - zúgolódott az újságíró.

- Dilettáns vagy, már látom - szólt Szodoma. - Ennek a nőnek középnagyságú lába van, egészen közönséges, csaknem vastag bokája, ellenben minden büszkesége, ambíciója a lábikrájában van.

- Megengeded, hogy ezt az ócska szerkesztőségi kalapot megemeljem a szakértelmed előtt a kedves egészségedre?

- Nem, ennek a világnak valami egészen más levegője van - ábrándozott tovább Pál - amire te tíz év alatt sem tudtál ráhibázni. Ez a »Yoshiwara«, ez a gyönyörűség kertje ebben a pillanatban rémségesen izgat engem. A tisztességes nők ... a szerelem szempontjából ...

- Hallom, egy asszonyt »főzöl«? - jegyezte meg mellékesen Laczfy.

A cigányok szívesen újráztak meg tapsra egy kis dalt, amely úgy hangzott, mintha virgonc pónilovak apró csengettyűkkel táncoltak, ficánkoltak volna. A dal Szibériából jött, ahol csilingelő szánok járnak. Két római vonású, szép angol fiú nyugodtan biliárdozott.

- Az egyik Tilly, a világ egyik legcsodálatosabb parterre-tornásza - magyarázta az újságíró - a másik Young Cromer, a pompás zenebohóc.

- És az a pár?

- Azok? xilofon-művészek. Facimbalmokon játszanak. Spanyolok. Férj és feleség. A bécsi Ronacherből jöttek.

- Hát ott?

- Azok angol zsokék és trénerek - felelte Laczfy - és az a furcsa kis gnóm velük, egy »Cocoa« nevű amerikai zsonglőr és humorista. Nézd csak, mit csinál ...

És az újságíró felkacagott.

Cocoa fölguggolt egy székre és úgy öntött pezsgőt a társaságának. De a szék azon mód fölfordult vele, Cocoa a szék alá és onnan az asztal alá bukfencezett anélkül, hogy a poharából egy csöpp pezsgő is kicsordult volna és aztán magától fölállt, mint azok a tréfás celluloid-babák, amiknek egyik végébe nehéz ólom van forrasztva.

A rózsaszín szemhéjú, vérmes orcájú, sáfrány- és lenszínű szőke angolok harsányan nevettek, gyermekes kék szemükből az együgyű jókedv csillogott.

Egyszerre csak Szodoma azt érezte, hogy valaki a karját motozza. Egy elmés, szinte emberi szemű foxterrier volt az és nedves, csillogó orrával egy megmaradt cukorkocka felé szimatolt a tálcán. Szodoma beledugta a cukrot a szájába és a kutya örömtől repesve, két lábon ugrándozott vissza a gazdájához, egy párizsi kutyaidomítóhoz, aki a »Petit Journal« hosszúkásra összehajtott példányát böngészte. Fejcsóválva fogadta Médor kutyáját és párizsi udvariassággal megemelte Szodoma felé a kalapját.

De a legérdekesebb a Farina nevű artistacsoport volt. Kopott polgári ruhájú vándorkomédiások. Kiéhezett, elgyötört arcukban valami nemes latin vonás. Borotvált, kékes fényű állal a barna, sovány férfiak és nagy, bársonyos, nyájas szemmel a nők. És a nők égő szembogara alatt a szemük héja párnákká gyűrődött, a vándorlás, a szomorúság, a szerelem fáradt párnáivá.

Parro volt ennek a családnak dísze, virága. Parro bíborszínű, bohó és fiatal papagáj volt, aki a színpadon a főszerepet vitte és a többiek csak belőle élősködtek. Parro az asztalon ugrált, csipegetett, bolondozott és nagy lelki erővel vigasztalta az olaszokat, akiknek a »Mulató« igazgatója útilapot kötött a talpukra. Nem tetszettek, mehettek innen máshová. Talán némelyik titokban könnyezett is.

Parro pedig szólt: - Garigaragaraóó ...

Ez papagáj nyelven annyit jelent, hogy »ne féljetek semmit, amíg engem láttok.«

- Borzadom az emberektől - mulatott magában Szodoma Pál. - Nézd ezt a sok szerencsétlen, tehetetlen taliánt. Ezek mind egy madár nyakán tengődnek. A madár finom, okos, művelt, mint Talleyrand. Az emberek pedig? ... Hol az emberi méltóság?

- A Caligula lovában ...

- És nézd ezeket az artistákat itt körül - folytatta halkan Szodoma. - Részeg duhajok és feslett nők közt itt ülnek egy mesterséggel, amely épp oly verejtékes és épp oly becsületes, mint a többi. Szárnyaszegetten hevernek itt, mint a mi elmúlt káprázataink, főúri szeszélyeink lehullott denevérjei. Barátom, a munka, a munka olyan büdös, mint egy légtornász trikója a századik saltomartale után.

- Ne kelepelj, - vágott a szavába az újságíró - hanem odanézz. A legizzadtabb, a legbüdösebb elmélet sem ér annyit, mint egy szép nő lába ujja búbja ...

Selyemsuhogás, feléje forduló arcok, az emberek elhúzzák önkéntelenül a széküket, suttogások ... igen, ez a szépség sajátságos villamos szele. Az emberek úgyszólván a hátukkal megérzik, hogy szép nő közeledik.

És mindent, az egész világ bölcsességét kikacagva, feje tetejére állítva, bevonul halk nászindulóval az egyetlen, a tökéletes, az emberi, a mindenkié: a női szépség.

Még a levegő is allegrettóban hullámzik. A kopott aranyozású amorettek fáradt tükrökön pillanatra megélednek. Feléje bódul a szegfű, mely pohárban kókad. A champagne aranyszemű gyöngyei feléje pezsdülnek. A cigány áriái előtte bókolnak. És még a ruhatáros is, hét gyermek apja, különbnek érzi magát, hogy lesegítheti róla a belépőt, amelybe Houbigant a ciklámen lelkét vaporizálta és amelybe egy női test lázító melege volt csavarva.

- Ki ez? - kérdezte Szodoma és jéghidegre vált a keze. A szíve mind a fejébe szállt. - Ki ez?

A nő leült vele szemben és nézett üresen. Csak nézett. És a szemének egy tétova sugara olyan volt, mintha dzsungeli mesébe kezdene, amely ki sem férne csöppnyi száján.

- Ki ez?

Szabad volt a torka, a kebele félig és bőrének minden pórusa külön remegett, mint a lótuszvirág bársonya, amikor ráesik a hold hava. - Ki ez?

A termete pedig olyan volt, mint egy azték hercegnőé. Keskeny szár. A vállak felé törekvő kehelyszerű kihajlással. Szőke volt a feje, mint a virágok porzója.

Soledad volt, a spanyol táncosnő.

Pál behúzta a fejét a nyaka közé és dermedten nézett a nőre, csak a nőre. Epedő, lihegő, atavisztikus tekintete kiült a szemébe. Valósággal elájult és gyönge öntudatával is érezte, hogy ilyen vészes, családi hatással még nem volt rá asszonyi állat. A torka kiszáradt, a nyelve kiszikkadt hirtelen. Röstellte azonban, hogy az újságíró mindezt észrevette és ezért szólt hozzá:

- Ez a nő zsidóleány.

- Honnan tudod? - csodálkozott Laczfy.

- Ostobaságból, olvasásból. Sol és belőle: Soledad spanyol zsidó nevek.

- De az arca nem szemita vágású és a haja szőke.

- Mégis széfárd eredetű lehet. A marokkói szultán udvarában a legszőkébb táncosnő egy spanyol zsidóleány.

- Az egész tudományod nem ér egy ütet taplót - gúnyolódott Laczfy. - Honnan tudod, hogy zsidó?

- Mert igazi, ősi szépség csak a zsidók közt akad. Az Énekek Énekénél régibb szerelmes versünk nincs. És hidd meg nekem, hogy szerelmes versek teszik széppé és még szebbé a nőt. Ott teremnek a legszebb nők, ahol a legszebb szerelmes költemények.

Laczfy cinikusan szólt:

- Az antiszemitizmus régi villámhárítója ...

De Szodoma Pál idegesen a homlokát fogta:

- Hagyj engem badar beszéddel ...

És tovább álmodozott magában.

Soledad már rég eltűnt. Egy automobil röpítette el, Pál még mindig nézte a helyét, a hűlt helyét.

Végre Laczfy a Szodoma vállára tette a kezét:

- Föl, föl!

Mikor az utcán voltak, Laczfy egyszerre hangosan fölnevetett:

- Na, kiábrándoztad már magadat?

- Ez az egy, amiből az ember sohasem gyógyul ki.

- Hogy milyen ostoba minden teóriád ... akarod látni? - kérdezte az újságíró és apró szeme fürgén járt. - Hát ide hallgass ... Soledad bölcsője nem Spanyolországban ringott, hanem az Akácfa utcában. Az anyja még most is sült tököt árul télen az utcasarkon.

- Minek vitatkozzam veled? - legyintett Szodoma.

- De ugye, szép világ ez az artisták levegője? Az egész univerzum minden szele benne áramlik ... A szerkesztőségben késő éjjelig frissen kapom a táviratokat, hogy mi minden nem történt Peruban, Csilében, Indiában vagy bárhol a világon. Mindez oly végtelen messzi, oly érthetetlen, de mikor itt vagyok, itt körülöttem él és én benne élek a nagy, nagy világban. Mit bánnám én, hogy Venezuelában megint kitört a forradalom! de itt mellettem annak a kreol énekesnőnek talán legyilkolták odahaza az apját, anyját és könny szökik a szemébe. Hallom százféle nép nyelvét, látom mozdulataikat, szokásaikat, grimaszaikat, modorukat, emberi mivoltukat. Amíg nem jártam ide, a külföldi táviratok hieroglifák voltak előttem és eldobáltam őket, mint érthetetlent. Most pedig minden érdekel a világon. Szóval jó újságíró vagyok.

- Igen - dünnyögött Szodoma.

- És még valami. Én voltaképpen nem élek Budapesten, ebben a furcsa, tarkán színtelen városban, hanem valahol az egész világon. Csak este bújok ki az odúmból és nyílegyenesen a szerkesztőségbe megyek, hol a világ összes hírei várnak rám. »Műhely« után pedig jövök ide, hol a világ összes embereivel van találkozóm. A kicsinyes, szárnyat szegő, mindennapi Budapestet tehát sikerül nagy ravaszul napról-napra elkerülnöm, és ez nagy szó ebben a városban. Tíz év óta egyebet sem csinálok.

Szodoma nem figyelt az újságíró szavaira. Mint a gyermek, aki először kap a nyelvére új, szokatlan ételt, ezt a nevet szörbölte az ínyével:

- Soledad ...