Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 23. szám

A Nyugat hírei

A Nyugatnak vasárnap, november 26-án délelőtt matinéja volt a Vígszínházban. Elsősorban előfizetői számára rendezte, de mindenfelől tódultak oda az érdeklődők, úgy hogy már napokkal előbb elfogyott az utolsó jegy is. A matiné Blaháné és Móricz Zsigmond köré helyezkedett, két olyan művészet köré, mely a specifikus magyar bájosságot s a specifikus magyar okosságot emeli egyénivé. Elébb Ady Endrének Móriczhoz írt verses levelét mondta el - Ady maga beteg lévén - Csortos, a lelkes értelem hangján tolmácsolva a heves művészi vallomást. (E számunk hozza.) Aztán Alszegi Irma asszony olvasta fel - nem is olvasta, hanem ültében diszkréten eljátszotta Móricznak híres Hét krajcár novelláját. Ezek után következett az Aranyos Öregek-ből, a Móricz tervei közt nagy emberi és társadalmi történetűnek elképzelt darabból egy előre megírt kis epizód, külön történetnek igénytelen, de perspektivitás és teli költészetű, melyben Szerémi, Hegedűs, Vendrey, Lenkeffy kisasszony és Kemenes szolgálták meleg odaadással az alkalmat, hogy Blaháné az ő csöndes előkelőségével, az ő szemérmes művészetével s megható kedvességével megint közönség elé álljon. Hogy akik ezt az elragadó teremtést már régebbről ismerték, minden szeretetükkel hódoltak neki, az természetes. De gyönyörű volt, hogy' ragadott magával a könnyhullatásig olyanokat, egészen fiatalokat és egészen maiakat, kik aznap látták és hallották először. Végezetre Móricz Zsigmond, az ő kitűnő prédikátor előadásában felolvasta azt A Sasfiók című elmélázását, melyet e számunkban teljes terjedelmében megtalál az olvasó. Azt hisszük, hogy évek óta folyó vitáink és elmélkedéseink után e fejtegetések foglalják össze legvilágosabban s legpontosabban a magyar írásnak a magyar nemzeti gondolathoz való közét s azzal való természetes közösségét.

Nemcsak az idei s a múlt évi két matiné roppant sikerére való tekintettel, de a sokakra gondolva, kik ezekből kiszorultak, a Nyugat még e hó folyamán, december 10-én délelőtt egy vígszínházi matinén megismétli a Karnyónét s az Aranyos Öregeket - megint elsősorban előfizetői számára, kiket minden részletdologról e számunk mellékeltén értesítünk. Karácsony hetére - úgy tervezzük - betlehemes játékot rendezünk felnőttek s gyermekek számára; a darabját Móricz Zsigmond írja, a rendezést Rózsahegyi és Csathó vállalja. Természetes, hogy előfizetőinknek itt is kedvezmény jár.
 

A Nyugat vállalat kiadásában e héten került piacra Móricz Zsigmondnak már bejelentett Az Isten háta mögött című kisvárosi regényén kívül Heltai Jenőnek Az utolsó bohém című, tipikusan budapesti regénye, összeszőve a kávéházi s az orfeumi világ minden kedves naivságából. (Mert ilyen is van.) S megjelent testes kötetben Halász Imrének a Nyugatban folyt, Egy letűnt nemzedék című cikksorozata; a nagyeszű s szokatlanul ragyogó írású régi publicistának fiatal erejű remeke, arról a tegnapról, melyet a maiak ismernek a legkevésbé, holott nem is érthetik a mát e tegnap ismerete nélkül. Az író is, a könyv is a magyar irodalmi és publicista világ egyik legértékesebb jelensége.

Legközelebbi megjelenésre már sajtó alatt van egyebeken felül Ady Endrének verseskötete, Krúdy Gyulának Szindbád ifjúsága c. novelláskötete, Móricz Zsigmondnak mesés könyve s Szép Ernőnek is a verses kis gyűjteménye.

A Nyugat karácsonyi száma 9-10 íven fog megjelenni, a rendkívüli terjedelemhez mért rendkívüli tartalommal. Egyebek közt Móricz Zsigmond egy teljes regényét hozza, Heltai Jenő, Tóth Wanda novelláját, Ignotusnak tanulmányát a Nyugat nyelvéről stb. E kettős szám - melynek bolti ára 2 kor. 40 fillér lesz - december 16-nál valamivel később, pár nappal karácsony előtt, fog kiadatni.