Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 22. szám · / · Disputa

Disputa
I-S.

Max Schmidt úrtól a következő levelet vettük:

A Nyugat tekintetes Szerkesztőségének,

Budapest.

Folyóiratuk e hó elején kiadott számában Ignotus tollából egy igazán kiváló és ötletesen megírt közlemény jelent meg, mely a modern bécsi építészettel s iparművészettel foglalkozik. E közleményben cégemre vonatkozóan a következő állítás foglaltatik: "Max Schmidt úrnak az a halhatatlan mondása, mellyel műhelye hulladékait csomagoltatta egyszer össze: Für die pester Juden ist das gut genug!...

Bevallom, ilyen kitűnő írótól még azt sem venném rossz néven, hogy az én rovásomra ötletes, ha véletlenül igen előkelő vevőim, kik egyúttal e folyóirat olvasói is, nem figyelmeztetnek, hogy e nekem igazán tévesen imputált mondás méltán sért némely érzékenységeket. Én tehát arra kérem a tekintetes Szerkesztőséget, méltóztassák a reám vonatkozó részt helyreigazítani; főszerkesztő urukat tévesen informálták; nemcsak hogy nem mondottam hasonlót, hanem minden érzésemtől és törekvésemtől távol áll ennek a kijelentésnek a szelleme. Ellenkezőleg: magyar üzletem fejlesztésében mindenkor arra törekedtem, hogy magyar munkával igazán művészileg értékes dolgot végezzek.

Én úgy tudom, hogy ez a Nyugat törekvése is. Helyreigazító soraim felvételét eleve köszönöm és vagyok

Tisztelettel

Schmidt Miksa.

E kedves és okos sorokból szívesen veszem tudomásul, hogy amit én, mikor nekem, már nem tudom ki, elmondta, hazai állapotaink közepett vero-nak hihettem, csak ben trovato volt. S annál örömestebb látok egy kiváló művésziparost velünk egynek a művészet tiszteletében s a közönség megbecsülésében.