Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 21. szám · / · Kuncz Aladár: Gyulai Pál Pákh Alberthez írt levelei

Kuncz Aladár: Gyulai Pál Pákh Alberthez írt levelei
VII.

Gernyeszeg, dec. 18. 851.

E sorokat az erdélyi posták lassúsága miatt alkalmasint csak karácsony estéjén veendi. Most egy éve ilyenkor látogatám meg önt először. Képzelje most is, mintha bekopogtatnék, pipával kínálna meg, aztán leülnénk a kandalló mellé.

Beszélgessünk, habár röviden is!

Engem mind vádol a lelkiismeret az irodalom története miatt. Egyetlen kérését nem tudám teljesíteni. Ez több a soknál, most eszembe jutott valami. Hátha nem éppen rossz gondolat?

Mint lapokból olvasom, az Enciclopaedia lassan halad, csak olvasom, mert a vásárhelyi könyvkereskedésben alig vannak meg az első füzetek is. Így hát, míg bevégződik, sok víz lefoly a Dunán. Nem jó lenne-e e pótlékcikkért éppen a végére hagyni? Addig Toldy is bevégzi az ő "Irodalom történetét, ha nem is egészen, legalább Kazinczy koráig. Itt - mint látom - a régi korból minden adat lelkiismeretesen össze van gyűjtve. Ezekből kényelmesen válogathatnánk célunkhoz képest. A reformációig, hol a nemzeti irodalom tulajdonképpen kezdődik, csak egy rövid, általános átnézetet tennék, innét egész Kazinczyig, Zrínyit, Pázmányt sat. kiemelve, a diák és francia iskolákon hosszasabban mulatva s ez időszakot jellemző eszméket fejtegetve, átmennénk Kazinczyra, s ezt egész korunkig terjedelmesebben adnók a főbb írók rövid jellemzésével. Végre rajzolnók azt az irányt, hova a jelen törekszik. Toldy tavaszig, mint utolsó füzetében ígéri, bevégzi az egészet. Én akkor itt mindjárt neki állanék s az ő kézikönyvét használva, s azon írókat, kikkel nem vagyok egészen tisztában, még egyszer átolvasva, összeütném a cikket. Tartalmas rövidséggel írva - vagy amint a táblabírák mondották, velősen - tán összeszoríthatnám két ívre s nehány lapra. Így a cikknek meglenne az a jó oldala, hogy adatok tekintetében, mi egyik fő dolog, nem hagyna semmi kívánni valót, másfelől nem egész útszéli eszméket csépelne, s ha azokat nem is fejtené ki, mi Enciclopaediában úgysem szükség, legalább kijelölné.

Mit mond hozzá? Írja meg közelebbről. Ugyanakkor megírhatná azt is, hogy mit csinál? Hogy én mit csinálok, azt meg én írhatnám meg, ha most elég időm volna. Majd máskor. Hiszen még oly hosszú a tél.

Még néhány mondanivalóm van.

Lévainak még október végén írtam a tudvalevő ügyben, mindeddig nem válaszolt. Alkalmasint nincs kilátás. Levelét véve tüstént elhatároztam volna magamat jobbra vagy balra. Már letettem azon reményről, hogy a jövő őszig láthassam Pestet. Kibékültem hat hónapra újra a sorssal. Csak tudnám jól használni legalább, mint föltevém magamban.

Ez ide zárt levelet küldje el mielőbb Nagy Ignáchoz, nehogy a tiszteletpéldányt megvonja a jövő évben.

Ha a dramaturgiára tartozó jeles könyvet lát valahol, jegyezze le számomra címét. Gervinust meghozatom. Különben ne ijedjen meg, túl vagyok talán már azon, hogy az elméletek megronthassanak.

Hát a francia eseményekhez mit mondanak? Hiszen György - a külügy - fontos pofákat vág.

Az ég áldja! Üdvözlöm mindnyájokat.

Gy.