Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 20. szám · / · Figyelő · / · Fenyő Miksa: Színdarabokról

Ady Endre: "A költői nyelv és Csokonai"

Somogy vármegyében valamikor megcselekedhették vendégelő, jó urak, hogy a kóbor, bolond Csokonai Vitéz Mihály uram kulacsát urasan megtöltsék. De ma majdnem disznóság, ha valaki kritika-lőrével tölti meg a híres csikóbőrös kulacsok, a kulacsok legkedvesebb kulacsát. Akár azért, mert mostanában ebrudat érdemlő új költők támadtak, akár pedig azért, hogy Arany és Petőfi ihassanak a Csokonai kulacsából. Úgy gondolom s némi jussal, hogy Csokonai nagyszerű, elégnél több valaki önmagáért s nem igen köszönhet valamit Aranynak és Petőfinek. Csokonai nélkül bajosan kaptuk volna Vörösmartyt, Petőfit, Aranyt, nem szólván az apróbb többiekről. Csokonai a legvidámabb és legsúlyosabb mártírságú magyar költő, amióta ilyen csodalények születnek Hunniában. Mert ő már világosan, voltaire-ien tudta s vallotta kiválóságát (magyarságát), emberségét és becsét.

"Vig borzadozóssal jártam el a görög
Szépségek és a római nagy világ
Pompás maradványit s ezeknek
Sírja fölött az olasz negédes

Kertjében szedtem drága narancsokat
A frank mezőket láttam, az Albion
Barlangiban s a német erdők
Bérceiben örömöt találtam."

A mai Debrecen szörnyű és gyalázatos dicsősége, hogy Csokonaijával büszkélkednie kell, Csokonaijával, kit szült és megölt. És mi történt volna piciny emberekkel, Dóczy Lajossal és Maday Gyulával, ha Csokonai nincs, akiről írni lehessen?

"Természet és költészet mint édes rokonok jelentkeznek az emberi lélekben", ez alkalommal Maday Gyula írta le e bátor, új aforizmát. S írt hozzá egy harminchat oldalas tanulmányt, melynek büszke címe: "A költői nyelv és Csokonai" -, csak ennyi. Dóczy Lajosnak volt még csupán egykoron annyi bátorsága, mint Maday Gyulának s így az embernek kárhozatosan filoszemita konklúzióra kell kilyukadnia. Hiszen valóság, hogy Dóczy nem tudott, nem tud magyarul s Csokonaihoz semmi joga vagy köze nincs, de a kunterebesi kálvinista Dóczynál mennyivel ügyesebb az izé Dóczy, az igazi. Holott Dóczy és Maday ugyanazt értik és írják, Kazinczy és Kölcsey ellen védik még ma is Csokonait, szegényt s merik állítani, hogy nyelvművész volt az ebadta. Tudják azt is, hogy ez a nyelvművészet persze nyelvgazdagító volt s hogy a nyelvgazdagítás helyes reguláit Vitéz Mihály szabta meg legjobban. Igen: avult szavakat naptényre hozni, a nyelv lelke szerint ú[ szavakat csinálni, új összetételeket, szerény, gyönyörű tájszavakat fölkarolni s idegen szavakat magyarokká gyúrni. Ámde, még máig, ha ki csakugyan tudni akarja, kije volt a magyar nyelvnek Csokonai, Csokonait olvassa necsak verseiben, de nyelvtudományi jegyzeteiben is.

Hallgatnom illett volna, mert gyönyörű ajánlással küldte el hozzám a füzetét ez az okvetetlenül derék Maday Gyula. "Ady Endrének, keserves igazságok igaz költőjének, mély tisztelettel a szerző" -, ezt írta. Úgy rémlik, ő is poéta, nem is a nagyzolók, szükségtelenek közül való, de szelíd, hívő, megbékült, falusias, jámbor. Megköszönném jó szívvel a figyelmét s hadd tilinkózzon a fiú, ha nem Csokonai ellen vétkezik s ha nem Dóczy nyomában jár. Így azonban csak úgy találomra, mint az Élet, két-három legyintést szánok neki saját hajlékony füzetével.

"Piszt minden táncpaloták,
Ürüljön boros asztalom,
Némuljon meg a cimbalom,
Szünjetek meg hahoták,
Piszt minden táncpaloták"

"A farsang búcsúszavai" című Csokonai-vers egyik strófája ez "s ez a vers így zihál ő strófán keresztül" jegyzi meg Maday. "Mintha a napjainkban annyit emlegetett modern lírai énekmondók innen tanulták volna verselő módjuk újnak hirdetett, rakoncátlan, szikrázó csapongását". Ilyen döfni-akarás van, néhány még, a kis füzetben s engedtessék meg, hogy mosolyogva önmagamat is megcélzottnak érezzem általuk. Kedves Maday úr, mi fennen hirdettük már nyolc esztendő óta, hogy mi Balassáéktól, kurucéktól s Csokonaitól ösztönöztettünk. Mélyebben, éltebben járván, Petőfinél csak a bátorságot, Madáchnál, Vajdánál az új poétai civilizációt kellett észrevennünk, Aranynál alig valamit, Aranyt hagytuk zsenijével együtt az ügyes tanítványoknak. Hiszen Maday úr szerint is Csokonai nemcsak trubadúr volt, de a civilizáció énekese, korának európéerje s a legmagyarabb kultúrember.

A fülemile énekét énekli meg Vitéz s Maday ezt írja: "természetesen az emberi nyelv nagyon gyarló hangszer arra, hogy a világ legszebb muzsikáját, a csalogánydalt, fonetikai hűséggel visszazengje". Ezt a fonetikai hűséget öt krajcárért megkaphatja akárki a legolcsóbb,vásári komédiás bódéban. De "akasszanak föl" - Ignotusszal szólván - ha az egész természet madárzenekara fölérhet Csokonai e versének egyetlen sorával. (Különben: sejti-e Maday Gyula, hogy a csalogány "bűbájos" éneke is változik s kétezer évvel ezelőtt a csalogány sem tudott annyit, s úgy mint ma?)

"El volt sietve a születése; ha félszázaddal később hozza világra a sors... két Tyrtaensa van a szabadságharc világraszóló drámájának". Ilyent leírni: tudatlanság, gonoszság vagy beöthyzsoltság, sőt az arkádiai pör ortodoxaihoz illő gondolattalanság és kegyetlenség. Csokonai: Csokonai, nem szorul senkire s válaszoljon íme a tanár-esztétikusok módja szerint saját maga soraival:

"Adjátok nekem, állatok,
Csöndes, tompa, hideg
Véreteket. Miért,
Mért gondolkozom én
S mért képződök, habozok,
Rettegek, érezek?"