Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 3. szám · / · BABITS MIHÁLY : SWINBURNE

BABITS MIHÁLY : SWINBURNE
10.

Ó igen: Swinburne világnézetében megvan korának (ifjúkorának: a XIX. sz. első felének) pesszimizmusa; és költészetében megvan annak romanticizmusa. Mert e pesszimizmus csak akkor művészi, a rút csak akkor válik széppé, a mindennapi érdekessé, ha a közönséges untságot a romantikus újság színeivel vonja be. Amint formailag dekadens, úgy tárgyilag romantikus minden művészet: az újat keresi, a rendkívülit. Kétszeresen romantikus a pesszimista művészet, mely pesszimizmusát csak a romanticizmussal engesztelheti ki: hogy a látszólagos untság mögött rendkívüli új vágyak lappangjanak. Az igazi művész nem azért unta meg a világot, mert sok, hanem mert nem elég neki. A művészet a világot akarja, sőt kettőzni, folytatni akarja.

Hugo Viktor, a kornak kétségkívül leghangadóbb költője, kit Baudelaire is mesterének vallott, hatott Swinburnere is, amit maga beismer, mikor több szép kisebb versen kívül, életének legnagyobb alkotását, a Stuart-Mária-trilógiát neki ajánlja. Hatott az egész Hugo Viktori romantika nyelvére és tárgyaira. Nyelvében érezhető Hugo Viktor híres, örökös antagonizmusa, bár ez nála inkább érzések és képzetek ellentéte, nem tisztán szavaké és ötleteké, mint a Hugo Viktornál. Tárgyai mind romantikusabbak lesznek, s igazat szólva, mikor görögök voltak, még akkor is romantikusok voltak. Szeretete a kis gyermekekhez sokszor egészen Hugo Viktori hangokat nyer. De lassankint felkerül drámáiban a középkor vége s az újkor eleje is, e kiválóan romantikus s a görögnél nem kevésbé művészi korok. De ezt más okok is okozzák. Előbb is Itália szeretete, mely e korban - észak vonzza a délt, s a költő mindig újat, ellentétet keres - divat volt az angol költők között - gondoljunk csak Byronra, Shelleyre, Keatsre, Browningékra! de amelyet Swinburne Florencben növekedett anyjának köszön. Másodszor oxfordi, egyetemi barátai, Burne-Jones, Rosssetti, Watts, Morris, rajongó praerafaeliták, vérbeli romantikusok. A romanticizmus, és valami a középkorból a levegőben volt. Harmadszor családja ősi hagyományai, s a fiú angol nemzeti önérzete, melyek angol tárgyakat leletnek és Angolországról hatalmas ódát zengetnek vele. Hozzátehetném aztán Shakspere elkerülhetetlen tanulmányát és hatását, mely romantikus drámáinak kivált formájában nyilatkozik. A nagy trilógia nemcsak lényegében, hanem formájában is teljesen romantikus költemény. Romantikus s a Hugo Viktori széles szerkesztés és színezett korrajz; [*] (Chastelardba egészen Hugo Viktor stílusában írt francia dalokat is találunk beszőve); s romantikus a Shakspere-i jelenetezés, jellemzés, verselés, nyelv. Romantikus a költő Chastelard, romantikus a szép királynő alakja s elsősorban romantikus a drámában a szerelem.

 

[*] Ama hömpölygő és széles lendület, melyet lírájában kiemeltünk, Swinburne drámájában is megvan: éppen ezért előadhatatlan az; sőt színházközönség szemében unalmas és hosszadalmas kivált a trilógia középső része, Bothwell: - "unalmas és hosszadalmas, mint maga az élet" - mondja Theodore Watts-Dunton.