Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 1 szám · / · AMBRUS ZOLTÁN: IMOGÉN

AMBRUS ZOLTÁN: IMOGÉN
III.

Másnap, alkonyatkor, Raimondi grófné, tetőtől talpig gyászruhában s köpenynagyságú fekete fátyollal a feje és öltözete körül, megjelent a vártorony kapujánál. Olyan gyönge volt, hogy két szobalány támogatta, és annyira sírt, hogy zsebkendőjével el kellett takarnia az arcát.

A várparancsnok rendeletére rögtön elvezették férje cellájához.

Nagyon sokáig maradt a börtönben; közel két óra hosszat. Késő este volt, mikor kilépett a cella ajtaján, ahol a cselédei várták. Egyre sírt; úgy, hogy a zsebkendőt le se tudta venni a szeméről; még görnyedtebben járt, mint ahogy jött; és már olyan gyönge volt, hogy a szobalányok alig bírták a toronyból elvonszolni.

Közel a toronyhoz négylovas kocsi várta a grófnét és kísérőit. A négy ló a tengerpart felé vágtatott el. Ott, mint később egy halász beszélte, a gyászruhás nők beültek egy bárkába, amely mintha régen várta volna őket.

Szóval, reggeli négy órakor, amikor a halálraítélteket fölkeltették, hogy meggyónjanak - Raimondi grófnak hűlt helyét találták.

Helyette Imogén grófnét találták a tábori ágyon, férjének a ruháiban. Édesdeden aludt, mintha örökkön cella lett volna a hálóterme, s mikor fölkeltették, mosolygott.

Aztán nem válaszolt semmiféle kérdésre. Csak a várparancsnoknak mondott annyit, hogy minden üldözés fölösleges volna, mert férje azóta már egy nagy hajón van, amely még ma idegen országban köt ki.

A szörnyű esetet természetesen azonnal jelenteni kellett a királynak. Hogy hát most már mitévők legyenek? És különösen: mit csináljanak ezzel az asszonnyal?

Rodomont királyt nagyon mérgessé tette, hogy az álmából felzavarták; az első szava az volt, hogy még az érsekeket is fel fogja pofozni. De amikor megtudta, hogy mi történt, nem gerjedt olyan rettenetes haragra, aminőtől tartottak.

Figyelmesen hallgatta végig a jelentést s aztán így szólalt meg:

- Hm... Igazán?... Ez lehetetlen!

Bizonykodtak, hogy mindez szóról-szóra igaz.

- Hm. Furcsa, ha igaz. De azt hiszem, hogy nem igaz - szólt és egy pár percig elgondolkozott.

- És mi baja az asszonynak? - kérdezte aztán. - Öreg vagy csúnya?

- Fiatal és szép, mint az Ezeregyéj - felelt a várparancsnok, akinek egy kicsit viszketett a nyaka.

- Hm. Furcsa, nagyon furcsa!... - szól a király és megint elgondolkozott, még hosszasabban, mint előbb.

De végre kimondta az ítéletet:

- Az asszony öltözzék fel asszonyi ruhába. Aztán ide kell hozni hozzám; majd kihallgatom.

Eközben a hű miniszter is megérkezett. Elfúltan, pihegve.

A király nem titkolózott előtte.

- Sokféle asszonnyal volt már dolgom - szólt - de olyannal még nem, aki az életét is kész feláldozni, csakhogy megmentse a férjét.

Csettentett a nyelvével, mint a nagy ételismerő, aki valami különösen ízes falatot lát, és kegyelemben ezekkel a szavakkal bocsátotta el hű miniszterét:

- Ezt az asszonyt látnom kell. És ha szép, hát annál jobb.