Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 12-13. szám

LENGYEL GÉZA: BERMUDEZNÉ ARCKÉPE

Vasárnap délelőtt a Szépművészeti Múzeumban. Bámulatosan népes termek - holott szép nyári nap süt odakünn és a múzeumi helyiségek nálunk hagyományos, téli melegedő helyei a fűtőanyaggal meg nem áldott emberiségnek.

- Ez az - állapítják meg örömmel.

- Százezer forintért vették.

- Meg is éri. Gyönyörű.

- No, mégse adnék ennyit egy képért.

És valóságos tömeg tolong az elegáns asszony-arckép előtt, Bermudezné előtt, aki ma Budapest legnépszerűbb hölgyei közé tartozik, vetekedik a víg özveggyel, cikkeket írnak róla, botrányokat szagolnak körülötte.

Francisco Goya lehetne még sokkal híresebb régi mester, Céan Bermudez spanyol író feleségének az arcképe még sokkal elegánsabb, finomabb, sugárzóbb lehetne, bizony alig vennék észre a létezését, ha financiális viták hullámai nem csapkodnának körülötte.

Hála istennek, hogy csapkodnak. Ez a kis fiók-botrány, amely szegény nem tudott megnőni, némi kapcsolatot teremt a múzeum és az élet között. A mi életünk pénzügyekkel kezdődik és pénzzel végződik. A napunk szövetkezettel kél és váltóóvással nyugszik, parlamenttől kezdve a színházig, az újságoktól a szobor-pályázatokig nincs intézmény, amelyről ne tudnánk, vagy ne akarnánk tudni, miféle bajok vannak a mérlege mögött.

A múzeum hidegen, jegesen, idegenül, titokzatosan meredt ebbe az ügyes-bajos világba. Tudtuk, hogy valaki alapította és hogy van, hogy ajándékba kapta az Esterházy-képtárat és különös, régi képekkel akasztják tele a falát.

Igaz, volt valamikor egy Pulszky Károly-botrány, de már elfelejtettük és amint Goya fellépésétől számítják a festőművészet új irányát, mi neki köszönhetjük, hogy figyelmeztet a múzeumra, mint eleven valóságra, amely nem csupán létezik, hanem él, mozog, vásárol, körültekint, pénzt költ. Komoly, közéleti tényező.

A pénz szaga nyomán szép nyári időben is elmegy a múzeumba az indolens és felületes budapesti nép, felkutatja az új Goya-képet, összehúzott szemmel nézi, értékeli, bírálja - egészen mindegy, hogy milyen szempontok szerint - megállapítja a szomszéd képekről, hogy azoknak is Goya a mestere. Tanul. Tudomásul vesz egyet-mást a képtár lelkéről, belső tulajdonságairól, jelleméről.

Köszönet érte a pénznek, a mindenható hatalomnak.

*

Bermudezné arcképével együtt négy Goya-képe van most már a budapesti Szépművészeti Múzeumnak. Kettő - a vízhordó leány és a köszörűs - még a múzeum magvából, a régi Esterházy-képtárból ered. Marques de Cabarello, az utolsó inkvizíció igazságügyminiszterének arcképét két éve szerezték meg és közéjük most vonult be diadalmasan a külföldi múzeumoktól irigyelt monumentális, fényes portré, Bermudez spanyol író feleségének arcképe.

Jól elhelyezett, jól világított, értelmes, becses kis gyűjtemény. A múzeum földszinti termeiben még Goya rézkarcainak kiállítását látogatják, ezt a teljes sorozatot egészíti ki a múlt század termékeny művésze rengeteg sok képeinek kis töredéke. A tipikus, friss jeleneteket, utcai impressziókat ábrázoló grafikus Goyához a két régi kép áll közelebb. Főképp a köszörűs. Gyorsan, brutális foltokkal festett. Az a mai tárlatokról ismert technika, amelyet bizonyos távolságról kell szemlélni, mert kivésett vonalai, kicirkalmazott hajlásai, szirupos színei nincsenek. Egy vörös folt a tömpe orr helyén, néhány széles ecsethúzás a kócos koponyán, ez már színfestés és színlátás, ez a mi szemünknek a megfigyelési módja, kontúrokat elmosó, részleteket nem ismerő közvetlen ábrázolás.

A vízhordó leány decensebb, tartózkodóbb, tagadhatatlanul gondosabb is. Végtelenül kedves arc, foltos, piszkos ruhában fejedelmi termet és bámulatosan eleven mozdulat. Mind a kettő: merész visszaadása a mindennapinak, az egészen közönségesnek, ama fel nem cicomázott életnek, amelyet Goya kortársai nem tartottak éppen művészi ábrázolásra méltó feladatnak. Ugyanez a friss, éles szemű Goya karcolta rézbe válogatás nélkül a háború, az utca jeleneteit. Erről a Goyától írták meg, hogy vakmerően ostorozta a vérontást és meleg szívvel leszállott témákért a néphez.

Igen. De ugyanabban az időben Goya egyúttal - udvari festő. Hercegek, tábornokok, miniszterek, állami méltóságok megörökítője. A rémséges háborújelenetek alkotója nagyon előkelő reprezentatív arcképet fest Cabarello Marquesről, az inkvizíció miniszteréről. Kifejező, karakterisztikus és eleven kép, a színei Goya módjára lármásak, de jól nevelt, de szigorúan udvari. És a Bermudezné arcképe - ez csak olyan embertől eredhetett, aki nemcsak tökéletesen ismerte, hanem föltétlenül méltányolta is a finom, úri életmód adta szépségeket; a rózsás, illatos, jóléttől kipárnázott bőrt; a hajlékony és egészséges testet, a finoman omló, formákhoz simuló ruhát, a rafinált divathatásokat.

Nem volna utolsó mulatság, felkutatni - talán nincs is olyan nagyon elrejtve - hogyan jött létre ez a kép. A művészi író jóindulatát jutalmazták-e vele - manapság nem szokatlan módon, vagy finomabb és egyénibb érzésekből ered az a végtelen szeretet, melegség, amely, mintha a megcsinálásán is elömlene. A világért se szabad rosszat gondolni egy rég porladó asszonyról, feleségről, de - istenem - olyan minden erkölcsöt megvetően ugrik ki ennek a divatkirálynőnek a túlságosan markáns, klasszikus mérték szerint feltétlenül csúnya alsó ajka és megboldogult Francisco de Goya gyermekkorától késő vénségéig annyira szerette az asszonyokat.

A divatkirálynő tökéletes biztossággal tekint alá a rámák közül. Nézzék meg az asszonyok. Lehet tanulni tőle egyet-mást. A szabónők is nézzék meg. Olajzöld könnyű géz tapad reá - alatta okvetlenül selyem-alapnak kell lennie. Rövid csipkeujjak, a szélesen elomló szoknyán roppant finom árnyalatú széles selyemszalagok. A kéz és a termet tökéletes, az arc sokkal inkább érdekes és festői módon jellemző, semmint szép. Nyilván hízelgés nélkül való, mégis, azt hiszem, minden villamosan világított szalon úrnője teljes gyönyörűséggel fogadná. Erőteljes, inkább túlzott hússzínek mellett - azonban aránylag kevés hús - a selyem, a géz, a csipke finom, halvány árnyalatai, változatai teszik a képet. Goya kedves vörös színe mégis ott kiáltoz egy kis hímző-ládikában.

A kép állapota pompás. Valami modern nemzetközi tárlat keretébe tökéletesen beleilleszkednék és a nagypénzű megrendelők sietve szólítanák fel az ismert udvari festőket, hogy ilyen sugárzóan elegánssá, ilyen fejedelmien öntudatossá, hódítóvá, divatkirálynővé varázsolják őket is.

Goya méltatói megegyeznek abban, hogy talán a híres kettős Maya-kép mellett ez az arckép egyik legbecsesebb alkotása. Kétségen felül egyike azoknak, amelyek megértetik, hogy Goya - aki életében sem volt olyan jelentéktelen ember, mint amilyennek bámulói is az ellentét kedvéért beállítják - újra divatossá tudott lenni, hogy az új festőművészet forrásának mondják és nagy műkereskedésekben nagy igyekezettel forgalmazzák bélyegét.

A Szépművészeti Múzeum termében, még a szomszédos Murillo-képekkel szemben is a múltba tévedt jelen gyanánt hat Bermudezné portréja. A nép, amely körülötte tolong, eleven szépségeket, vagy eleven hibákat lát rajta. Nem zavarja semmi időszülte értelmetlenség. Pompásan öltözködő, gazdag, gőgös, hódító asszony: ma is ez a típus a legnépszerűbb festői téma. A divat kissé megváltozik - de a százéves selymekhez vissza-vissza térünk és aki száz éve nem a kor sablonját rakta modelljei köré, hanem a talentum öntudatlan, dicső erejével írt színeket és formákat, amikre csak a maga szeme tanította, az száz esztendő után is friss, mai.

*

A pénz, a rengeteg pénz, amit Bermudezné arcképéért kifizettek, a százezer forint tette hirtelen divatossá őnagyságát.

Ez az összeg kétségen kívül felül van a szokásos magyar mértéken. Ez az összeg jogot ad minden szociológusnak és minden keserű adófizetőnek, hogy az államháztartás mikéntjét a legszigorúbban megkritizálja. Lehet beszélni arról, egyáltalában joggal költünk-e mi, analfabéták, tüdővészesek és éhezők hazája, egyetlen fillért is művészetre. Feltétlenül jogos, hogy szigorú fokozat állapítsa meg, mely kiadás szükséges, melyik még szükségesebb. Minden kultúr-frázist elnémít az a valóság, hogy az éhes ember, ha hozzávaló értelme van, jogos keserűséggel pillant az operaházra, amelyet állami pénzen világítanak.

Mindez teljes méltánylást érdemlő szempont, kitűnő agitációs fegyver - és éppen, mert annyi keserű igazság vesz körül bennünket, épp azért jó, hogy Térey Gábor, a múzeum igazgatója, van olyan izzóan, nemesen elfogult ember, aki százezer forintját - amelyet azért kap, hogy képekre költse el, amellyel nincs módjában és nincs jogában sem semmiféle szociális nyomorúságon segíteni - elkölti, ha kell, egyetlen képre.

A múzeum manapság kétségen felül csaknem egyetlen hely, amely képzőművészeti ismereteket széles néprétegek felé terjeszthet és artisztikus élvezeteket demokratikus formában nyújt. Lehet kifogásolni fenntartásának módját, költségeit, keretét, de magát az intézményt szeretni kell.

Ez a szeretet természetesen nem hogy kizárná, de sőt egyenesen megköveteli a múzeum tervszerű szociális irányítását. Ami alatt olyasfélét kell érteni, hogy a múzeum, habár régi értékeket is őriz, beleilleszkedjék a mába, a jelen társadalommal keressen kapcsolatot, vezető elveit jó előre állapítsák meg, ne vitázzanak incidentaliter azon, szabad-e régi képre sok pénzt költeni, nem kell-e inkább a jelen hű reprodukálására fordítani minden erőt.

Bizonyos múzeum-reform nem volna éppen antipatikus és e reform alapelve gyanánt nem volna helytelen azzal törődni, hogy a köznek e nagy gyűjteményei minden kor élő művészetének, talentumainak kellő érvényesüléséről gondoskodjanak. Tökéletesen igaz: nem lehet eleget keseregni ama véres igazságtalanságon, hogy ragyogó zsenik halnak éhen és műveiken az ügyes utókor százezreket keres.

Nagy tévedés volna azonban Goya-t az életükben félreismert, meg nem becsült talentumok közé sorolni. Goya a múlt századbeli Spanyolországnak diadalmas művésze, népszerű és ünnepelt. Nagyfizetésű udvari festő, a legmagasabb méltóságok arcképírója, akivel eltérően a sablontól, épp a közvetlen utókor bánt kissé rosszul, míg a legújabb nemzedék újra meg nem találta. Képeinek értékemelkedése ahhoz képest, amint őt már életében megbecsülték, nem is olyan szédületes.

Száz ok szól amellett, hogy a múzeumok valami közvetlenebb módon kapcsolódjanak össze az elmékkel. Hanem amíg a mostani formájukban élnek, száz ok arra utalja őket, hogy minden piacra kerülő értékes holmi után két kézzel kapjanak.

Százezer forinttal szemben persze a legtöbbünk nyilván habozó, szkeptikus és gyáva lett volna, annak ellenére is, annak tudatában is, hogy ami pénzt az állam régi képre ad, azt, ha törik-szakad, régi képekre kell elkölteni. Nyilván ezúttal is a bátor ember cselekedett helyesen.

A pénzt egyetlen képre költötte ugyan - mennyi szép, aranyos ráma telt volna belőle - de Budapest minden kávéházlakója feltartott orral szaglász és a százezer forint nyomán megtalálja a művészetet.