Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 2. szám · / · BÍRÓ LAJOS: ILKA

BÍRÓ LAJOS: ILKA
- Történet egy vidéki városból -
I.

A vonat megállott. Girálthy leugrott a peronra és körülnézett. A vonat túlsó végén egy magas szőke fiatalember vizsgálgatta a kocsikat. Girálthy rákiáltott:

- Pista!

A szőke fiatalember megfordult és feléje sietett:

- Szervusz - mondta - én a vonat másik végén kerestelek.

Megölelték egymást.

- Örülök, hogy itt vagy - szólt Girálthy. - Féltem, hogy nem kapod meg a táviratot, mert csak úgy címeztem: Gál István, Marosvár.

- Dehogynem kaptam meg - mondta Gál -, nem olyan nagy város Marosvár.

- Annál jobb. Hát mi újság?

- Hát fiam, eddig van a számodra kilenc portré-rendelésem, kétszáz, háromszáz és négyszáz forintjával. Lesz még vagy öt. Nagy reklámot csaptam neked. Megírattam a lapokba, hogy te vagy a budapesti szépasszonyok festője. Öt hét alatt leőrlöd a dolgot és elviszel vagy kétezer forintot.

- Jó. Köszönöm. Hát te mit csinálsz?

- Vezetem az ügyvédi boltot.

- Megy?

- Igen.

- Ez a legmulatságosabb dolog a világon, ez a te ügyvédséged. Egy huszonnégy éves tacskó! Az ügyvédek mind öreg és vad vérszopók.

- Én fiatal vérszopó vagyok.

- Mindegy. Téged nem gyűlöllek. Te kedves vagy.

Hordár hozta a Girálthy nagy kofferét és felrakta egy fiákerre.

- A Hungáriába - mondta Gál a kocsisnak.

Behajtattak a fogadóba, Girálthy átöltözködött.

- Vacsorázunk, azután átmegyünk a kávéházba. Megismertetlek a rendes társaságommal.

Lementek vacsorázni a hotel vendéglőjébe; azután átmentek a hotel kávéházába. Kilenc óra felé járt az idő. A kávéházban nem volt sok ember. Gál egy kerek asztal felé vezette Girálthyt, ahol néhány fiatalember ült már. Bemutatta:

- Girálthy, a híres festő, az unokatestvérem.

Girálthy kezet fogott velük. Szívesen fogadták. Tegezték. Azután beszélgetni kezdtek vele. A beszélgetés azonban lassan ment. Nem volt miről beszélniök.

Tíz óra felé élénkség támadt a kávéházban. Nők jöttek be.

- Mi az? - kérdezte Girálthy -, az asszonyok is járnak nálatok kávéházba?

- Csak színház után.

Girálthy nézegette az asszonyokat.

- Csinosak - mondta elégedetten.

Gál bólintott a fejével.

- Igen. Csinosak. Iszol egy kis bort?

- Egy pohárral - mondta Girálthy.

Gál intett a pincérnek. Egy perc múlva pezsgőspoharak álltak az asztalon és ott volt a földön a pezsgőhűtő. Azután Girálthy hozatott két üveg pezsgőt, azután a társaság egy másik tagja.

Tizenegy órakor kiürült a kávéház. Az asszonyok mind hazamentek, a biliárdasztalok játékosok nélkül állottak, a kártyaszobákban eloltották a lámpákat. A Girálthyék asztala ekkor hangos lett. Pezsgős poharakat vágtak a földhöz, cigányt hozattak.

Két óra után oszlott szét a társaság. Girálthy még sétált egyet Gállal.

- Kik ezek a fiúk voltaképpen? - kérdezte Girálthy. - Nem hallottam jól a neveiket.

- A huszár, a főhadnagy, az báró Kurt Ödön.

- Micsoda báró?

- Osztrák. Katonabáró. Az anyjától örökölt valamit. A fekete, cigányképű, az Vécsy Pál. Szolgabíró itt a központi szolgabíróságnál. Szegény. Kártyán szokta kinyerni azt a pénzt, ami még a fizetéséhez kell. Vannak, akik azzal gyanúsítják, hogy néha megkorrigálja a szerencséjét. Jó fiú, de minden percben nekivadulhat. Akkor aztán kitör belőle a paraszt; durva, rabiátus, se istent, se embert nem ismerő. Az a magas, barna fiú, aki a tükörbe vágta a poharat, az Rápolt Kálmán. Aljegyző a vármegyénél. A kanonok-nagybátyjától kap még valami pénzt. A csinos szőke fiú, aki hegedült, az Rácz János, a közjegyző fia. Az apja nagyon gazdag. A nagyhajú, aki verseket szavalt, az Zemplény Gyurka, az alispán fia. Félbolond. Volt már jogász, technikus, medikus. Most verseket ír. Az anyja megőrült. Ő is meg fog őrülni.

- És ez a te társaságod? - kérdezte Girálthy.

- Ez. Mit akarsz? Még ez itt a legelőkelőbb. Ha Rápoltékkal nem volnék rokonságban, be se fogadtak volna.

- És mit csinálsz velük?

- Iszom.

- Minden nap?

- Majd minden nap.

- Hát élvezet ez?

- Mit akarsz? Kell, hogy valaki adja itt a dzsentrit a zsidók, kereskedők és szeszgyárosok között. Hát mi adjuk. Unalmas mesterség és széttörjük a fejünket, hogy valami változatosságot vigyünk beléje; de még mindig a legjobb mesterség itt. Nagyon imponál az embereknek.

- Szegény fiú. És asszonydolgokban hogyan állasz?

- Nem valami kitűnően. A fiúk nem tartják érdemesnek asszonyok után futkosni. Hát én se futkosom. Marad tehát a vásári holmi.

- Szegény fiú - mondta Girálthy még egyszer, őszinte részvéttel.