stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   


Figyelem! Nem nyomdahű változat. Tudományos célú felhasználáshoz ajánlatos összevetni a nyomtatott kiadással.


Németh András

Közép-európai verses Tízparancsolat egy 15. századi esztergomi iskoláskönyvben*

A középkori Magyarország művelődéstörténetében fontos szerepet játszó, ám csekély számban fennmaradt iskoláskönyvek[1] között különösen értékes forrás az Országos Széchényi Könyvtár Clm 410-es jelzetű kézirata. E vegyes tartalmú kódex egyes részeit ugyanis a 15. század végén és a 16. század elején az esztergomi káptalani iskola tanítója (sublector) használta. Forrásértékét több tényező is kiemeli. A középkori esztergomi káptalani iskolából csupán két iskoláskönyv maradt ránk.[2] Ezek közül szinte csak a Clm 410 őrzött meg olyan iskolásszövegeket,[3] amelyek magukon viselik annak nyomát, hogyan sajátították el a lelkipásztori hivatásra készülő növendékek a prédikációk megszerkesztésével, a hívek lelki gondozásával kapcsolatos ismereteket. Kultúrtörténeti értékét csak fokozza az a körülmény, hogy az egyik szövegét, egy részletes latin kommentárral kísért és magyar nyelvű glosszákkal (Esztergomi Glosszák)[4] ellátott latin nyelvű verses Tízparancsolatot, az esztergomi káptalani iskola egyik diákja jegyezte le 1463-ban.[5] Szerencsére ez a szöveg kilenc másik egykorú vegyes tartalmú kódexben is előfordul, amelyeket a középkori Magyarország mellett Lengyelországban, Csehországban és a mai Németország különböző területein is használtak. E verses Tízparancsolatnak nincs nyomtatott kiadása, így filológiai szempontból sem készült róla alapos elemzés. Tanulmányom célja, hogy a szöveg bemutatásával e hiányt pótolja.[6] A verses Tízparancsolat vizsgálatán túl a szöveghez fűzött egymástól független kommentárok és a kódexekben szereplő egyéb szövegek további lehetőséget teremtenek arra, hogy a középkori esztergomi iskola oktatási tevékenységét és ismeretközvetítő szerepét szélesebb közép-európai kontextusban vizsgáljuk. Tanulmányom további célja, hogy ebben az összefüggésben megmutassa, hogy az Esztergomban lejegyzett kommentárt az esztergomi iskolában fogalmazták, így a középkori Magyarország szellemi produktumának tekinthető.

A verses Tízparancsolat (a legjobbnak tekintett szövegváltozatot a mellékletben közlöm) a katekizmus és a hexameteres tanköltemény hagyományát ötvözte, lelkipásztori pályára készülő növendékek számára készült, akik az anyanyelvi prédikáció megszerkesztésének módját tanulták és később gyakorló papként használták az elsajátított tudásukat.

A katekizmus műfaja, amely egyszerű módon – gyakran kérdés-felelet formájában – tartalmazta a keresztény hit alapismeretei között a Tízparancsolatot is, 1215 után nyerte el valódi jelentőségét.[7] Ekkor ugyanis a IV. Egyetemes Lateráni Zsinat (21. kánon) minden keresztény számára előírta, hogy évenként gyónja meg bűneit lelkipásztorának, és legalább évente egyszer, húsvétkor járuljon szentáldozáshoz.[8] A Tízparancsolat segítette a lelkiismeretvizsgálatot, ezért fontos szerepet kapott a szentgyónásra való felkészülésben a nagyböjti időszak során.[9] A lelkipásztori feladatoknak a kibővülése jól képzett prédikátorokat kívánt, ezért a IV. Lateráni Zsinat azt is előírta (11. kánon), hogy minden káptalani iskolának foglalkoztatnia kell egy szakképzett teológust, és ingyenes képzést kell biztosítania a szegény diákoknak.[10] Így kerültek a szerzetesi iskolák mellett a káptalani iskolákba azok a katekizmus jellegű szövegek, amelyek a bűnökről és erényekről kapcsolatos ismereteket közérthető módon taglalták és összekapcsolták más alapismeretekkel.[11] E szövegek tanulmányozása után az iskolából kilépő klerikusok közül azok, akikből lelkipásztor lett, anyanyelvükön terjesztették tovább megszerzett ismereteiket.

A verses Tízparancsolat bevezetőjében a bölcsnek (sapiens)[12] és a társadalom tudatlan tagjának (rudis)[13] a szembeállítása teremti meg a vers párbeszédes keretét (3. sor), a katekizmusok gyakori formáját, ami a költemény záró egységében is megismétlődik (121–122). A szöveg központi része (4–116) tíz részre tagolódik a Tízparancsolat Szent Ágostontól származó kánonjának megfelelően. A költemény végén egy összefoglaló rész szerepel (117–123). Az egyes parancsolatokban gyakran találunk további felosztásokat (distinctiones),[14] melyek a prédikációknak (sermo) és az értekezéseknek (tractatus) is fontos alkotóelemei voltak, mivel a szöveg memorizálását, az élőszóban való kifejtését és a kommentár készítését is segítették. A lopás és a házasságtörés tilalmát kifejtő hetedik és kilencedik parancsolat a leghosszabb terjedelmű és egyben a költemény legérdekesebb része.

A hetedik parancsolat (39–58. sor) részletes kifejtése az egész társadalom felsorakoztatásával mutatja meg, milyen sok cselekedet számít lopásnak. Ha találunk egy tárgyat, és nem ismerjük a tulajdonosát, a szegényeknek kell adni, erre a lelkipásztornak is figyelmeztetnie kell. A szöveg kiemeli, hogy a szolgák gyakran lopnak ugyan, de a kis mennyiségű étel eltulajdonítását nem bírálja. A fölműves is lop, ha nem fizeti meg a tizedet. Ha a kézművesek, a mesteremberek és a lelkipásztorok nem végzik becsületesen munkájukat, ez is lopásnak számít. Ha valaki becsapja felebarátját, meglopja azt. Ha egy pap egy másik pap hívét meggyóntatja, vagy egy hívő nem saját lelkipásztoránál gyón, szintén meglopja őt.[15] A szerencsejátékos is tolvaj, ha nyer. A bíró, a kereskedő, a fejedelem, a lovag mind tolvajok, ha alávetettjeik adományaival visszaélnek.

A verses Tízparancsolat az anyanyelvi prédikációra készített fel, ezt a leghosszabb terjedelemben kifejtett kilencedik parancsolat (74–111) részletezi a házasságtörés kapcsán. Ez a szövegrész említi, hogy a prédikációban először a Szentírásra kell hivatkoznia (91), majd inti a növendéket, hogyan kell az asszonyokat a hívságok elleni imádságokra tanítania (90–96), ami fontos eleme volt a 15. századi ferences és domonkos rendi obszerváns prédikációknak.[16] Ez a téma különösen Kapisztrán János közép-európai prédikációs körútját (1451–53) követően válhatott népszerűvé a térségben. A verses Tízparancsolat datálható kéziratai is kivétel nélkül az 1450–60-as évekből származnak (l. lentebb). A tanköltemény legérdekesebb eleme egy exemplum (99–111), amely egy szerelmes nemes történetét beszéli el, aki eladta a lelkét az ördögnek, hogy így szerezze meg a szeretett nő kegyeit, de végül elkárhozott.[17] Exemplumokat mind az oktató célzatú irodalom, mind a prédikációk gyakran alkalmazták.[18] A verses Tízparancsolat 52–53. sorai hivatkoznak a IV. Lateráni Zsinat (1215) korábban említett 21. kánonjára, amely kötelező gyónást és szentáldozást ír elő a híveknek. Emellett a vers gyakran utal a hét erényre[19] és a hét főbűnre[20], ami gyakorlati segítséget nyújthatott a lelkipásztoroknak, amikor a nagyböjti időszakban felkészítették a híveket a gyónás előtti lelkiismeret-vizsgálatra és mintát adtak a helyes életvitelre.

A hexameteres tanköltemény ókorba visszanyúló hagyományát a középkori iskolázás széles körben alkalmazta,[21] mivel segítette a szövegek megjegyzését, elegendő Alexander de Villa Dei (1170–1250) roppant népszerű hexameteres latin nyelvtanára (Doctrinale, 2645 hexameter)[22] vagy Iohannes de Garlandia (kb. 1195–1272) szintén közkedvelt latin szókincsgyűjteményeire gondolnunk.[23] A szöveg verselésmódjáról csak a Tízparancsolat kritikai kiadásának elkészítése után tudok pontosabban nyilatkozni. A verssorok nagy része – az iskolai használat során végbement szövegromlás ellenére – azt mutatja, hogy a Tízparancsolatot ismeretlen szerzője leoninus hexameterben igyekezett megírni a későközépkori tanköltemények többségéhez hasonlóan.[24] Ez azt jelenti, hogy a hatodik láb két szótagja rímel a második láb utolsó és a harmadik láb első szótagjával. A rímet hosszúnak (longus) hívták, ha a második láb spondeus (– –) volt, rövidnek (strictus), ha dactylus (– ︶︶).[25]

longus (1. sor):                            Qui non transcendit mandata Dei, bene tendit,

strictus (48. sor):                         Furta, colone, facis, si non iuste decimabis.

A leoninus hexameternek több fajtája előfordul a szövegben. Több esetben az egymás után következő verssorok belső rímei megegyeznek (unisoni, uniformes, concatenati),[26] néhány esetben a két egymás után következő sorban keresztrímeket (cruciferi cruciati, serpentini) találunk,[27] olykor pedig az egymást követő soroknak csak a vége rímel és a belső rímeik hiányoznak (versus caudati).[28] A szerelmes nemesről szóló exemplum sorainak többsége metrikailag kevésbé következetes, mint a verses Tízparancsolat többi része. A szöveg kézirati hagyománya (l. lentebb) erre a jelenségre azt a magyarázatot kínálja, hogy az exemplum későbbi betoldás eredménye.

Versus unisoni (1–3):                  Qui non transcendit mandata Dei, bene tendit,

                                                    Et nisi perpendit ea quis bene, se male vendit.

                                                    Que si pretendit sapiens, rudis hec cito prendit.

Versus cruciferi (B: 17–18):        Hos non turbabis, quorum puer esse proba[be]ris,

                                                    Hinc focillaris, valeasque quousque viabis.

Versus caudati (59–60):              Nulla tuos falsa socios tu contra loquaris.

                                                    Peccas, si casse graviterque testificaris.

Daktilikus hexameter (19):  Qui bona contulit et mala protulit ampla fovendo.

A verses szöveg szerzője nem következetes a magánhangzók hosszúságát és rövidségét illetően.[29] A szöveg lejegyzői többségének a füle nem érezte az időmértékes verselést, ezért olykor a vers metrikájának rovására változtattak a szórenden és a nehezebb szavakat egyszerűbbekre cserélték.[30] Ez magyarázza a nagyszámú következetlenséget, ami még a legjobb kéziratban is megfigyelhető. Csupán az esztergomi (B) és az egyik krakkói kézirat (K1) lejegyzői vették észre a szöveg metrikai hibáit, melyeket javítani igyekeztek.[31]

Láttuk a vers tartalmából, hogy a rímes Tízparancsolat a gyakorlati lelkipásztori munkát igyekezett segíteni, verselése megvilágította a memorizálást könnyítő eszközkészletét. A szöveg kéziratai arról is tanúskodnak, hogy a vers elérte célját. Megmutatják, hogy a szöveget szerzetesi (K1, M1), káptalani (B, P2) és meghatározott intézményhez nem köthető (K2, W) iskolákban oktatásra, az iskolán kívül prédikációs segédanyagnak is használták (M2), olykor gyakorló plébánosok (F) Közép-Európa egymástól távoli területein. A verses Tízparancsolat kéziratai az 1450-es, 1460-as évekből származnak, amikor az első magyar[32] és lengyel[33] nyelvű Tízparancsolatokat lejegyezték. A német ajkúak ekkor már szinte kizárólag német nyelvű vagy a német és latin ötvözésével írt katekézis-tankölteményeket használtak.[34] A latin nyelvű verses Tízparancsolat hosszú terjedelme ellenére – a leghosszabb verziója 128 sorból áll és lényegesen meghaladja a többi latin nyelvű verses Tízparancsolatok 4-5 soros hosszát[35] – épp a nemzeti nyelvű írásbeliség lemaradása miatt lehetett népszerű Közép-Európában.

A verses Tízparancsolat szövegének legtöbb kézirata egy korábbi iskolásszöveg későbbi másolatát tartalmazza csupán. Ez a körülmény jelentősen növeli az esztergomi változat értékét, amelyet biztosan iskolai közegben jegyeztek le. A verses Tízparancsolatot az alábbi kódexek őrizték meg:[36]

B =     Budapest, Országos Széchényi Könyvtár. Clm 410. ff. 127r–138r.[37] Ezt a vegyes tartalmú papírkódexet (224+I fólió, 218×148 mm) négy különböző részből kötötték egybe. A bastarda írással másolt verses Tízparancsolat és a hozzá fűzött cursiva currens írással írt kommentár egy önálló egységet képező iskolásfüzetben (senio: ff. 127–138) található a harmadik rész (ff. 127–151) elején. A verses Tízparancsolat kolofonja szerint az esztergomi káptalani iskolában fejezték be 1463-ban.[38] A négy különböző részt 1476 után kötötték egybe, amire a lelkipásztori tevékenységekhez köthető szövegeket tartalmazó második rész (ff. 26– 146) egyik kolofonjából következtethetünk.[39] Az így létrejövő vegyes tartalmú kódex „az iskola tanáráé volt, illetőleg magáé az iskoláé, annak könyvtáráé, mivel a számos nagy ünnepre szóló beszéd között egy hétköznapra esedékes prédikáció is található benne: a december 17-ére szóló, amikor az »O Sapientia« kezdetű antifonát éneklik.”[40] Az Esztergomi Káptalan 1397-es vizitációs jegyzőkönyve (canonica visitatio) szerint ugyanis ezen a napon az iskola vezetőjének, a sublectornak kellett a prédikációt tartania a katedrálisban a klérus jelenlétében.[41] A kolligátum huzamos esztergomi használatát egy szekvencia is megerősíti,[42] melyet az esztergomi káptalan védőszentjének, Szent Adalbertnek a tiszteletére másoltak öt vonalra írt kottával kísérve (ff. 224r–224v) – Szendrei Janka szerint[43] – a 16. század elején. A kódex magyar nyelvű glosszái, amelyek főként a verses Tízparancsolat sorai között maradtak meg, csak fokozzák e kódex művelődéstörténeti értékét.[44] A kódexet 1932-ig Bécsben, az Österreichische Nationalbibliothekban őrizték, ahonnan a Velencei Kulturális Egyezmény keretében került Budapestre, az Országos Széchényi Könyvtár állományába.[45]

F =      Fulda, Hessische Landesbibliothek, Aa 112. ff. 178ra–187vb.[46] E vegyes tartalmú papírkódex (222 fólió, 285×205 mm) szövegei a 15. század második és harmadik negyedéből származnak. A Tízparancsolat szövegét a másoló két oszlopban jegyezte le bastarda írással, a főszöveg és kommentár között nem tett különbséget. Hausmann szerint a kódex néhány részét – a verses Tízparancsolatot és a hozzá fűzött kommentárt is beleértve – Johannes Hune, Büchold plébánosa másolta.[47] A kódex jelzete azt mutatja, hogy miután a kódex Hunétól származó részei Fuldába kerültek,[48] hamar az itteni káptalani könyvtár részévé váltak, ahol fuldai szövegekkel kötötték egybe őket. A verses Tízparancsolat eredetileg egy független füzet volt, amely még egy befejezetlen értekezést tartalmazott a hét szentségről (ff. 187vb–189vb). Johannes Hune e kódexbe még lelkipásztori teendőkkel kapcsolatos sermókat másolt (pl.: 195rb–va: de officio sacerdotum, 197va–198va: de oratione dominica).

K1 =    Krakkó, Bibliotheca Jagellonica. 554. ff. 154r–158r.[49] E vegyes tartalmú papír kódex (190+II fólió, 310×210 mm) három különböző egységből áll (1: ff. 1r–70v, 2: ff. 71r–132v, 3: ff. 133r–190v). A három részt sokáig külön használhatták, amit utolsó lapjaik sérült állapota sejtet (ff. 71r, 133r). Az egyes részek cseh és lengyel nyelvű glosszákat tartalmaznak. A három részt még a 15. században egybekötötték, amit e kódex egykorú fatáblás bőrkötése mutat, majd a kötet egy bizonyos Martinus tulajdonába került.[50]

      A verses Tízparancsolat és a hozzá fűzött kommentár szövege az 1450–1460-as években másolt 3. részben található.[51] Minden bizonnyal egy lengyel iskolában keletkezett szöveg másolata, amit a kommentár egy korábban nem azonosított lengyel szava (f. 154ra: non mechaberis volgariter nÿ4ZnycZÿ4cZ4Z) mutat, amely e szó legkorábbi, 15. század közepi előfordulásai közé tartozik.[52] Több jelenség utal arra, hogy a szöveg másolat: nem külön füzetben szerepel, túl szabályos módon másolta két oszlopba a főszöveget és a kommentárt először (f. 154r) különbségtevés nélkül cursiva currens írással, majd később (ff. 154v–158r) a főszöveget bastarda írással két-három ismétlődő kéz. A verses Tízparancsolattal egy füzetben más hexameteres tanköltemények is szerepelnek glosszákkal és kommentárral, egyebek mellett egy másik verses Tízparancsolat (f. 153v). A hosszú verses Tízparancsolat margójára a szöveg későbbi használata során egy újabb verses Tízparancsolatot másoltak (f. 154r), a hosszú verses Tízparancsolat szövegét pedig javították (ff. 155r, 156v, 157r, 158r). Ez arra utal, hogy e kódexet mintapéldánynak használták iskolai környezetben. A kódexnek a verses Tízparancsolatot megőrző része tartalmazza Sienai Szent Katalin (†1380) és veronai Péter mártír (†1252) domonkos szentek életrajzát (ff. 189r–189v), ami a kódexnek e részét egy domonkos kolostor iskolájához köti. Nem lehet tudni, hogyan került a kódex Krakkóba, a Jagelló Könyvtárba.

K=    Krakkó, Bibliotheca Jagellonica. 2141. BB VI 14. ff. 286r–290v.[53] E vegyes tartalmú papírkódex (322 + IX fólió, 210 × 130 mm) kilenc részből álló iskoláskönyv.[54] Hat egység (1–3., 6–8.) – köztük a verses Tízparancsolat füzete is – bastarda írással másolt verseket tartalmaz, melyeket cursiva currens írással másolt kommentárok kísérnek. Ókori klasszikusoktól (Vergilius, Horatius) származó versek keverednek erkölcsi tartalmú keresztény szövegekkel. Egy nagyobb egység (5.) Ganifredus könyvét tartalmazza, amelyet Gnieznóban, Lengyelország érseki székhelyén másoltak 1450-ben és még 1471-ben is itt őrizték.[55] A kódex egy részét Krakkóban használtak a 16. század elején.[56] Nem tudhatjuk, hogy a kilenc különböző részt mikor kötötték egybe, mivel a kódex átkötésekor, 1925-ben eltávolították a korábbi (17–18. századi) kötését és a lapok szélén egyik korábbi átkötés során kb. 1 mm-t levágtak. Bartholomeus két kolofonban (37v és 210r) felbukkanó neve a 15. század végéről és 1536-ból a kódex végén azt mutatja,[57] hogy a kódex mai formájában egybekötve már ekkor létezett. E feltételezést az is erősíti, hogy a kódex pergamen előzéklapjának recto oldalán szerepel a kódex tartalomjegyzéke, amelynek írásképe korábbi, mint a Krakkóra utaló kolofoné. Mivel a verses Tízparancsolat egy Prudentius szöveggel együtt külön füzetben szerepel (senio: ff. 286–296), lehetséges, hogy iskolai tevékenység közben másolták. Az viszont biztosan állítható, hogy az α-szövegcsalád (l. lentebb) szövege alapján a 15. század végén, vagy a 16. század elején pótolták a verses Tízparancsolat hiányzó sorait (290v).

M=   München, Bayerische Staatsbibliothek. Cgm. 690. ff. 277r–293v.[58] E latin és német szövegeket tartalmazó vegyes tartalmú papír kódexet (II+309 fólió, 204× 150 mm) tizenkét különböző részből kötötték egybe, melyek egy része iskolásszöveg. Legalább hat kezet lehet elkülöníteni, ezek közül a legkésőbbi kéz (A)[59] szerzetesi élettel kapcsolatos szövegeket másolt, majd saját könyvei mellé gyűjtött egy másik kéz (B)[60] által írott szótárakat és több különféle kéztől származó írásokat. A-kéz az egybegyűjtött kódex üres lapjaira újabb szövegeket másolt, így történt ez két szöveggel, melyek közül az egyiket 1478-ban másolta, a másikat pedig közvetlenül a verses Tízparancsolat után, feltehetőleg az előzőhöz közeli időpontban.[61] Innen láthatjuk, hogy a Tízparancsolatot egy a lelki élettel kapcsolatos szövegeket gyűjtő szerzetes vette ki egy korábbi kontextusából. Ez abból is látszik, hogy a füzet latin és német nyelven írt rövid katekizmus jellegű szövegeket tartalmazó első lapjának (f. 276r) jobb margója az előtte lévő laptól (f. 275v) eltérő szöveg lenyomatát tartalmazza. A verses Tízparancsolatot bastarda írással, a kommentárját cursiva currens írással másolták egy hasábban, valószínűleg az 1450-es évek közepén.[62] A főszöveg sorait átrendező számok és a sorok közti latin glosszák egész versen keresztül megfigyelhető gondos lejegyzése arra utalnak, hogy a szöveget eredetileg oktatási célból másolták. A kódexet 1486 és 1495 között kötötték egybe, amikor Michael Spät von Polling megvásárolta 60 dénárért (ff. 307v és 308v). A kódex elülső kötéstáblája Franciscus (Töpsl) von Polling ex librisét tartalmazza 1744-ből. Nem tudjuk, hogyan került a kódex a Bayerische Staatsbibliothekba.

M2 =   München, Bayerische Staatsbibliothek. Clm 14553. ff. 213r–225v.[63] E vegyes tartalmú papír kódex (373+1 fólió, 210×150 mm) különösen fontos, mivel a verses Tízparancsolat kolofonjából (f. 225v) ismerjük a szöveg lejegyzőjét (Johannes Kopp) és a lejegyzés pontos idejét (1464. június 22.).[64] Kopp a főszöveget és a kommentárt különbségtevés nélkül cursiva currens írással másolta egy hasábba, ami mutatja, hogy ezt nem tanulási célzattal tette. A kódex kötetösszeállítása is igazolja feltevésünket, a szöveg ugyanis egy új füzet első lapján ér véget (f. 225v), továbbá egy másik kódexbejegyzéséből tudjuk, hogy Kopp tanulmányait jóval korábban befejezte.[65] Mielőtt a Regensburg mellett fekvő bencés kolostor, Prüfening apátja (1468–1482) lett, több sermo-gyűjteményt és prédikációs segédanyagot másolt saját kezűleg (1452–1468).[66] A verses Tízparancsolatot tartalmazó kódexet Kopp a prüfeningi kolostornak adományozta prédikációs segédanyagnak, ami innét a regensburgi Szent Emmeram könyvtárába került; ezt régi jelzete (Rat. S. Em. 552. F. LVI) mutatja. A kódex a Szent Emmeram bencés kolostor könyvtárával együtt 1810-ben került a Bayerische Staatsbibliothekba. A kódex előzéklapján Kopp kezétől különböző 15. századi tartalomjegyzék található.

P1 =    Prága, Národní knihova (Nemzeti Könyvtár). I. E. 29 (214) fols. 1r–31r.[67] E vegyes tartalmú papír kódex (427 fólió; 210×150 mm) szövegeit 1450 és 1460 között másolták. A kódex kötésszerkezeti vizsgálatának hiányában nem lehet megállapítani, hogyan viszonyul a verses Tízparancsolat a kódex többi részéhez. A kódex tartalma azt mutatja, hogy négy egységből állt. A verses Tízparancsolatot és kommentárját egy hasábba másolták bastarda írással. A szöveg különös érdekessége, hogy a Tízparancsolat kommentárjába belefoglalták Husz János egyik Tízparancsolat kommentárját,[68] és közvetlenül a kódex elejére kötötték Iacobus de Misa két szín alatti áldozásról szóló traktátusával együtt.[69] A kódex egyik szöveget Plze×ben fejezték be 1453-ban (75v). A kódex 1609-ben a katolikus Rožmberka család könyvtárához,[70] 1718-ban pedig Téeboni ágostonrendi kolostor könyvtárához tartozott. A kódex kötéstáblája a 18. századból származik.

P2 =    Prága, Biblioteka Kapitolní (Káptalani Levéltár és Könyvtár). O 43 (1627) ff. 1r–13r.[71] E vegyes tartalmú papírkódex (186 fólió; 205×146 mm) kilenc tankölteményt tartalmaz kommentárokkal – a Tízparancsolat mellett a grammatica (Iohannes de Garlandia) és a rhetorica témaköréből. A verses Tízparancsolat főszövegét bastarda írással, a kommentárját cursiva currens írással jegyezték le, de a szöveg kilencedik parancsolat közepén, a 82. sorban megszakad, az utána következő oldalak üresek maradtak. A kódex kötésszerkezeti vizsgálata nélkül nem lehet a Tízparancsolat és a kódex viszonyát pontosan meghatározni. Az egyes tanköltemények végén megfigyelhető üres lapok mégis azt mutatják, hogy külön másolt iskolásfüzetekből kötötték össze a kódexet. A harmadik egység (1415)[72] később egy bizonyos Zigismund tulajdona volt, aki talán tanárként használta mintapéldánynak, ezért helyezte kilátásba a könyv eltulajdonítójának megvesszőzését.[73] A kódexben szereplő cseh glosszák arra utalnak, hogy cseh nyelvterületen másolták az iskolásfüzeteket (ff. 95r, 107r, 107v, stb.), jelenlegi őrzési helye alapján talán a prágai káptalani iskolában.

W =    Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka (Egyetemi Könyvtár). IV. Q. 104. ff. 57r–68v.[74] E vegyes tartalmú papírkódex (347 fólió, 215×150 mm) több különböző részből áll. A kódex kötetösszeállításának vizsgálata nélkül csak a tartalmából következtethetünk a felépítésére. Az első rész (ff. 1r–56v) latin–német, német–latin szótárt tartalmaz. A verses Tízparancsolatot, melynek főszövegét bastarda írással, a kommentárját cursiva currens írással másolták, bizonyára önálló füzetbe jegyezték le, mivel a szövege pontosan egy senio mennyiségű helyet foglal el (ff. 57–68). A következő rész Sienai Bernardin egyik művét tartalmazza és Sdeslaus magister több traktátusát, amelyek közül az egyiket 1467. március 19-én fejezték be (f. 192). Az utolsó egység vegyes tartalmú szövegek között himnuszokat, szekvenciákat tartalmaz sorközi kommentárokkal. A kódex hátsó kötéstáblájának bejegyzése elárulja, hogy a kódex korábban Głogów (Glogau, Szilézia) kolostorának könyvtárához tartozott.

Wo =  Wolfenbüttel, Herzog August Bibilothek, 35. 1. Aug. Qu. (3409) ff. 68r–82v.[75] E vegyes tartalmú papír kódexet (241+II fólió, 205×140 mm) több részből kötötték egybe, amelyet több kéz másolt. A kódex meglepő sajátossága, hogy nem tartalmazza a verses Tízparancsolat főszövegét, csupán annak kommentárját egy hasábban írva. Ryszard TatarzyÕski leírása szerint csupán a kommentárjának lemmái utalnak a verses főszövegre. A verses Tízparancsolat kommentárját egy másik Tízparancsolatról szóló értekezés kíséri. A kódex több lengyel vonatkozású szöveget is tartalmaz, pl. Mattheus de Cracovia értekezését a szentáldozásról és a domonkos Peregrinus de Opole sermóit.[76] A kódex végére két hildesheimi oklevelet is másoltak, melyek egyikét V. Miklós pápa (1447–1455) bocsátotta ki a hildesheimi egyház papsága számára. Ez az adat támogatja annak feltételezését, hogy a kódex a hildesheimi káptalani könyvtárhoz tartozott.

A verses Tízparancsolat szövege – az eddig számomra hozzáférhető kéziratainak (F és Wo kivételével) olvasatai szerint – az alábbi családfát mutatja.

Az összes elérhető kézirat közül P1 tartalmazza a szöveg legkorábbi és metrikai szempontból legépebb változatát, a leginkább elfogadható olvasatait, ezért a mellékletben is ezt közlöm.[77] Mivel P1 a később betoldott szerelmes nemesről szóló exemplumot nem tartalmazza, amely az összes többi kéziratban szerepel, fontosabb azoknál. Az α-szövegcsalád β P1)-től való elkülönítését egymástól eltérő, ám azonos jelentésű olvasataik,[78] eltérő szórendjük,[79] eltérő jelentésű megfogalmazásaik,[80] és néhány azonos sor hozzátoldása indokolják.[81]  β-szövegcsalád P1 -től való elkülönítését a közös hibáikon kívül az is indokolja, hogy a β-szövegcsalád összes kéziratának kommentárja azonos, a többi kézirat kommentárjai viszont mind különböznek egymástól és eltérnek a β-szövegcsalád kommentárjától is. Az egymástól eltérő kommentárok arra utalnak, hogy a szöveg eleinte önállóan terjedt. A nehezebb olvasat elve (lectio difficilior),[82] az -szövegcsaládban hozzátoldott sorok, és a β-szövegcsalád P1-vel való szoros viszonya β-szövegcsalád előkelőbb helyzetét mutatják. Mindkét szövegcsalád és P1 tartalmaznak olyan elemeket, amelyek egy korábbi szövegváltozat romlott állapotát mutatják.[83] A β-szövegcsalád lengyel kéziratai (K2 W) több helyen az α-szövegcsalád lengyel ága szerint javították a szöveget. A két szövegcsalád belső családfáját nehéz pontosan tisztázni. Terjedelmi okok miatt nem közlöm a közös hibákat, melyek a fenti családfa megszerkesztését indokolják.[84]

A verses Tízparancsolat szövegének szerzőjét nem ismerjük pontosan, de a különböző kommentárok állításainak megbízhatóságát a szöveg családfája alapján kiértékelve közelebb kerülhetünk személyéhez. A későközépkori verses szövegek kommentárjaiban ugyanis szokás volt a főszöveg keletkezésének négy arisztotelészi okát (anyagi, formai, ható és cél-ok: causa materialis, formalis, efficiens, finalis) megadni. Ezek közül a ható ok a szöveg szerzője volt. A szöveg legjobb változatának (P1) kommentárja ezen a helyen Senecára hivatkozva kerüli el a szöveg szerzőjének megnevezését.[85] A β-szövegcsalád kommentárjának közlését, hogy a verset a krakkói várban működő iskola rektora írta,[86] az α-szövegcsalád két kézirata is megerősíti, ám eltérő módon pontosítja. A K1-ben szereplő Florianust[87] Ryszard TatarzyÕski a 14. század második felében élt Florian Mokrski krakkói püspökkel, a krakkói egyetem első rektorával azonosítja, amit több tényező is cáfol.[88] A verses Tízparancsolat datálható kéziratait kivétel nélkül az 1450–60-as években másolták, ezért az obszervánsokra való utalás miatt a verses szöveg feltehetőleg Kapisztrán János krakkói luxusellenes prédikációi után keletkezett, aki 1453. szeptemberétől kilenc hónapot töltött a városban.[89] A verses Tízparancsolat népszerűsége ezután nem tartott tovább két évtizednél. A Florianus név ezért valószínűleg egy kevésbé ismert krakkói iskolarektor vagy tanár nevét rejtheti. A Floryjan, Tworzjan ugyanis gyakori név volt Krakkóban, miután Szent Flórián ereklyéit itt temették el a 12. század végén és az egyik legfontosabb lengyel nemzeti szent lett.[90] Az β-szövegcsalád egy másik kéziratában (P2) szereplő Slavoborius név mögött rejtőző személyről nem lehet semmit sem tudni, talán a verses Tízparancsolatot tanító egyik tanár személyét rejtheti.[91] Az adat fő értéke, hogy a prágai káptalanban található szöveg (P2) krakkói eredetét támogatja. Stopka a krakkói egyetem 1445–1463 között tevékenykedő egyik tanárát (doctor decretalis canonicus), Paulus de Zathort tekinti a szöveg szerzőjének, álláspontját azonban nem indokolja.[92] A kommentárok alapján annyi tűnik biztosnak, hogy a szöveget a krakkói iskolarektor írta, – az obszervánsok luxuskritikájára vonatkozó utalás miatt – feltehetőleg 1453 után nem sokkal. Annak valószínűségét, hogy a verses Tízparancsolat szövege Krakkóból terjedt, kéziratainak gyakori lengyel vonatkozásai is erősítik. Feltehetőleg a krakkói egyetemet látogató diákok juttatták el nagy távolságokba. Az egyetemek ugyanis fontos szerepet játszottak az iskolásszövegek terjesztésében, így az ismeretek rövid idő alatt nagy távolságokra a társadalom széles köréhez eljuthattak.[93]

A verses Tízparancsolat esztergomi változatának a többi kódexszel történő öszszevetése fontos tanulságokkal szolgál. Megmutatja, hogy a verses Tízparancsolat szövegét a Krakkói Egyetemről származó példányról jegyezték le Esztergomban 1463-ban. A verses Tízparancsolat tehát tovább gyarapítja Esztergom és a Krakkói Egyetem közötti kapcsolatot tanúsító szövegek és kéziratok számát.[94] A verses Tízparancsolatot 1463 körül sok más diák tanulta a káptalani iskolában, és talán a 16. század elejéig többször felhasználta az iskolamester (sublector). Az esztergomi Tízparancsolat mögött tehát elveszett iskolásfüzetek tucatjait sejthetjük, melyek tulajdonosai a középkori Magyarország különböző részein az anyanyelvi prédikációik megfogalmazásában használhatták fel az egykori iskolai tananyagot, ahogyan a fuldai (F) kézirat analógiája is sejteti. A szöveg iránti érdeklődést jól szemlélteti az a tény, hogy a Tízparancsolat iskolában keletkezett változatait tovább másolták, és tudatosan mentették meg a pusztulástól azzal, hogy más fontos szövegekkel kötötték őket egybe. A szöveg gyakorlati hasznát később elsősorban a kommentár jelenthette, hiszen az egyik kéziratban (Wo) a főszöveget le sem másolták.

A kommentárok előzetes vizsgálata azt mutatja, hogy az esztergomi kommentár szinte teljesen független a többi kommentártól (F, K2, M1, M2, W, P1, P2). Ezt támogatja a verses Tízparancsolat eltérő olvasatainak filológiai vizsgálata (l. stemma) is. A verses Tízparancsolaton belül az egymás után következő részek másolásának üteme tovább erősíti feltevésünket. A verses Tízparancsolat esztergomi kommentárját lejegyző diák ugyanis nem tudta az egyes parancsolatok kommentárját közvetlenül a főszöveg egyes parancsolatai után másolni, ami a szöveg többi változatában mindenütt megfigyelhető. Innét láthatjuk, hogy az esztergomi diák nem tudta megjósolni, mekkora helyet kell kihagynia a kommentárnak, tehát ez nem lehetett a mintapéldányban, melyből a főszöveget másolta. Ezért valószínű, hogy a főszöveghez fűzött kommentárt az esztergomi tanár diktálására jegyezte le, miután az órán megvitatták a vers sorainak jelentését. Így a kommentár első része megőrizte az esztergomi diákok ügyetlen latin mondatait, amelyekben a főszöveg sorai közé írt latin szinonimák segítségével próbálták megmagyarázni a főszöveg jelentését.[95] Az első nyolc parancsolat esetében a szöveg nyelvi magyarázatán túl az egyes parancsolatokról bővebb kommentárt is találunk, amit valószínűleg az esztergomi iskolamester fogalmazott. E kommentár művelődéstörténeti értékeinek vizsgálata azonban további kutatásokat igényel.

 

 

A verses Tízparancsolat szövege

IIIIII


5


10
15

Qui non transcendit mandata Dei, bene tendit,
Et nisi perpendit ea quis bene, se male vendit.
Que si pretendit sapiens, rudis hec cito prendit.

Idola non cures sumptaque fide bene dures.
Vive Deo soli, quid amat caro, querere noli.
Istud non servat gula, sculpta colensque cupido.

Per Dominum vendens consueto sermone[que] iurans,
Confirmo falsum si Christi sanguine cas[s]um,
Sic facio †que sequens† sum[m]endo nomen inane.

Tercium mandatum: sabbataque quod celebremus.
Sabbata mutantur, dominice dum celebrantur.
Hoc si servatur, Deus ista die rogitatur.
Mandatum triplex hoc violat populus:
Hic manuale parat, sordibus ille vacat,
Hic coreis servit et per mala verba protervit.

P1 2rP1 2vP1 3vP1 5rP1 5v


IV

V


VI


20

25
30

35


Quartum preceptum, fieri quod cernitur artum:
Hos non turbabis, quorum puer esse probaris,
Ymmo focilabis, valeas quousque, iuvabis.
Qui bona contul[l]it et mala protul[l]it ampla fovendo:
Pavit, nutrivit, custodivit, bona dedit,
Ista rependas ei, ne subtractus faciei
Aspectu Cristi, socieris diroque hosti.
Iste parens quadruplex, cui est venerancia danda:
Christus, carnalis, baptizans, spiritualis.

Non occidamus, quintum iussum teneamus.
Factis et lingwis est hys occisio bina.
Occisor lingwa fit consilio sive iussu:
Consilio Cayphas suo te, Christe, necavit,
Iussu perverso multi multos cruciantur.
Sic fecit David, Uriam quando necavit.
Est triplex facto, quod nunc tibi tradere tracto:
Iudicio prawi fit, auxilio, propria vi.
Spiritus inde modis tribus istis ecce necatur:
Usuras faciens, mortale scelus, male credens.

Sexto mandatur, ne quis mechus efficiatur.
Il<l>icite tangens mea membra vel tua mechor,
Mente tenens luxum vel tractans sensibus ipsum:
Auditu, tactu, visu mechabor et actu.


P1 7r

P1 8v


P1 9rP1 11r


VII
VIII40
45
50
55

60
65


Cum quidquam rapio non possessore volente,
Tunc furtum facio, parum rapio sive multum.
Res inventa facit furtum, nisi restituatur,
Ast ignoratur, cuius si est, tribuatur
Pauperibus, quod consilio fac presbiterali.
Servus et ancilla dominis furantur inique:
Si quid eis rapiant, non sibi pertineant.
Sive cibum sumant, hoc cum moderamine fiat.
Si escas sumes avide, venialiter peccas.
Furta, colone, facis, si non iuste decimabis.
Artifices, vel mechanici, sive spirituales,
fraudem miscetis operi, si furta fovetis.
Quoque modo fratres fraudes, fur esse probaris.
[Et] furta facis, si non tuus est, cui tu fatearis.
Sum fur, divino si quos in officio alienos
Foveo, hinc fructus rapio quibus pereo simul.
„Est ubi grex, ubi lex?” – Deus a me requirit ista.
Lusor furatur, si quidquam ludendo lucratur.
Iudex, mercator, princeps, miles: spoliator,
Quilibet istorum male [est] torquens dona suorum.

Nulla tuos falsa socios tu contra loquaris.
Peccas, si casse graviterque testificaris.
Numquam sunt sine ve, sint ioca, seria vel ne,
Qui dicunt false non considerando necesse.
Sex fingas in te, quod formes verba perite,
Non dic mendacia, sed dicenda premediteris,
Non dubiumque, loqui pro certo multa cavebis,
Attende tempus et loca dumque loqueris.
Non odium, lucrum nec amor sit causa iurandi,
Nonque tuis verbis aliquis privetur honore.
Non veniam capiam culpe de fraude maligna.


P1 14r


P1 14v

P1 18rP1 18v


IX

70

75
80
85
90
95Qui me fraudatur, numquam laudi restituatur.
Non periurabis ergo, que tu falsa putabis,
Lingwa privaris, ut Lucidarius inquit.
„Despicitur cunctis falsus testis.” – ait Augustinus.

Non sis alterius uxoris tuque amator,
Et eciam alium virum tua ne petat uxor.
Hoc violat iussum thorum querens alienum,
Sed iactu lapidis obruit hunc populus
Ex iussu Moysi, ex lege Dei veteri.
Non sic orneris, ex hoc prave quod ameris.
Non cupiunt aliqui, sed gaudent, si cupiantur.
Lingwa sive manu, visu, gressu patet illud:
Alloquitur, loquitur, circumspicit itque superbe.
Ut pulcre pateant, faciem coloribus aptant.
Multi non cupiunt, sed faciunt alios.
Corporis ornatu peccant, peccare docentque.
Et sic peccantes hy bis peccare videntur:
Al<l>iciunt alios, hec faciendo docent.
Qui discunt ab eis, hys non prosunt bona facta:
Orant, ieiunant seque reos faciunt.
Ut pompam fugiant, tuque, presbiter, dic illis.
Scripta prius possunt hys addi convenienter:
Ornato vultu iaciunt vincendo virosque.
Hys induc Sampsonem cum David et Salomonem.
Hys orare iube dicendo „Deus pater alme,
O factor vite, ne permittas velle prophana,
Me nec extollas, oculos nec gliscere vana.”
Sicque potest dici: „Non fias amator amici
Coniugis, incantans, manu premendo pudica.”


P1 22r


P1 22vX


100
105
110

115

120

<Exemplum multis de milite flebile dicam,
Demone qui raptus hic est ad tartara tractus.
Non est res ficta, verum per scripta relicta.
Baro virilis erat deditus luxurie.
Dum machinatur vicini frangere lectum,
Abnegat inde Deum se faciendo reum.
In tornamentis dum cadit, en moritur.
Fit dolor hinc cunctis, strepitusque per aera iunctus
Fletibus horrendis „Quo miser” – inquit – „eo?
Ve michi, ve misero, quia iam nunc misere pereo.
Mundi dulcedo facto finitur amaro.”
Qui dicebat: „Amor,” melius dixisset: „Amarum.
Non amet uxorem socii, qui querit honorem.”>

Consulo sincere, si vis de morte cavere,
Ne subeas penas, res contempnas alienas:
Usurarius hoc non complet, nec avarus.
Aufers si michi res, sive velis, reus es.
Factum complesti, si corde tuo voluisti.

Hec servare decem quisque tenetur homo, <…>.
Quisquis ea frangit, vix ad celestia scandit,
Immo dampnatur transgressor quilibet uno,
[Ac si contemnerit omnia ista simul.]
Si non subtili, placeant hec carmina vili,
Non pravo vili, sed placeant humili.
Sunt precepta decem totam servancia legem.

M1 290v


M1 291r


P1 25v

4: Walther: i. m. 1959. No. 8661, 18425 (Idola non cures)

4–5:    Ex 20,2–5; Dt 5,7–11; Dt 6,4.13–14; Io 13,34; Lc 4,8; Lc 16,13; Mt 4,10; Mt 6,24; Mt 22,37; Mc 12,29–31

6: Phil 3:19 (quorum deus venter est); Dt 4,15–16

7–9: Ex 20,7; Dt 5,11; Dt 6,13; 6; Mt 5,33–34.37;

10: Ex 20,8–11; Ex 31,15; Dt 5,12–15; Gn 2,2; Ps 118,24; Mc 2,27–28

17: Ex 20,12; Dt 5,16; Eph 6,1–3

18: Eccli 3,3–7.14–15.18

19–20: Prv 6,20–22

21: Eccli 7,28–30 – 25: Ex 20,13; Mt 5,21–22; Gn 9,5–6

28: Augustinus. Epistolae. 36,13. = CSEL 34.2, 60

25: Ex 20,13; Dt 5,17; Mt 5,21–22; Rom 13,8–10

30: 2 Sm 12,9

35: Ex 20,14; Dt 5,18; Mt 5,27–28; Rom 13,8–10; 1 Cor 5,1.3–5

36: Augustinus. Contra Iulianum opus imperfectum. = PL 45, 1453

37: Mt 5,27–28

39: volente possessore P1 correxi sequens alios codices

39–40: Ex 20,15; Dt 5,19; Mt 19,18; Rom 13,8–10

42–43: Mt 10,8 (Mt 5,42; Io 12,8; Lc 11,41; Lc 3,11; Iac 5,1–6; Dt 15,11; Iac 2,15–16)

52:   Concilium Lateranense IV a. 1215, canon 21. In: Conciliorum Oeconomicorum Decreta. Ed. Alberigo, J. et alii. Bologna, 1973. 245.

58: Ex 20,16; Dt 5,20; Mt 5,33; Rom 13,8–10

73:   Prov 19:8 (testis falsus non erit impunitus). Augustinus. Speculum, 7. = CSEL 12. 63.

76:   Augustinus. Quaestiones in Heptateuchum, 2, 70. = CSEL 28,2. 135. (Ex 20,17; Dt 5,21)

77–78: Dt 22,24; Ez 16,40 – 82: expl. P2.

99–111: desunt in P1; textum supplevi e codice M1. Commentator in K1 (157rb) dicit: Hic auctor ponit quoddam exemplum de milite ubi notatur quod beatus Augustinus in exposicione exemplorum ponit istud exemplum. Cf. Tubach: i. m. 1969. No. 3566. 3572.

– 101: Rem credo veram, quam breviter referam add. B K1 K2 W – 113: Ex 20,17; Dt 5,21; Rom 13,8–10 – 114: Eccle 5,9 – Preceptum tamen hoc est decimum populi add. B K1 – 116: Mt 5,28; Mt 15,19 – 117: textum longiorem add. B K1Est his congestum quodque salutiferum postea add. B K1 K2 M1 M2 W – 120: hunc versum add. P1 – 124: Walther: i. m. 1959. No. 5874.

ANDRÁS NÉMETH

A Rhyming Decalogue from a 15th Century Text Book of Esztergom and its Central European Context

This article provides a thorough analysis of a Latin didactic poem on the Ten Commandments, neither published nor studied so far. One copy of this text (hereafter ‘B’) preserves some traces of teaching and learning methods in the Esztergom cathedral school in 1463: the Hungarian Glosses of Esztergom and a commentary that was probably composed here. ‘B’ exemplifies how the mediaeval students with different mother tongues learned through mnemonic aids and in parallel how one could improve preaching and self-expression by using a richer vocabulary (both in Latin and in the vernacular). Vernacular literature does not provide such rich alternative sources for studying these phenomena in late medieval Hungary. This text comprises new textual evidence for a stronger cultural relation between Esztergom and Cracow in the middle of the 15th century.

An analysis of each of the ten composite manuscripts which comprise the surviving copies of the Decalogue offers a uniquely rich comparative perspective for evaluating how this text was disseminated – probably by students of the University of Cracow – and employed in the 1450s–1460s for a variety of purposes in Poland, Bohemia, Hungary, and generally in German speaking environment. We find cathedral schools and monastic schools, an abbot as well as a parish priest among those who copied and reused the rhyming Decalogue, primarily for preaching.

The structural analysis of the rhyming Decalogue reveals how this relatively long poem (124 verses) combines two literary genres: that of the didactic poem in Leonine-hexameter and that of the catechism, teaching both the Ten Commandments (following the Augustinian canon) and the virtues and vices. The ninth Commandment contains a religious tale about how a nobleman made a contract with the devil (a later addition to the text) and instructions on preaching with observant-Franciscan features. The latter characteristic suggests assigning this passage to a date shortly after 1453 when John of Capistrano spent nine months in Cracow.

This philological analysis of the variant readings results in a family tree of eight manuscripts. The author of the didactic poem, according to the commentaries, was a “doctor rector scole in castro Cracovie”. Previous attempts to identify him with Florian Mokrski, the bishop of Cracow, or with Paulus de Zathor are refuted.

The article is published with an edition of the best reading of the text (P1).

 * A szöveg társadalomtörténeti vonatkozásait l. Németh András: Learning and preaching in Central Europe: The Evidence of a Late Medieval Rhyming Decalogue. = Annual of Central European University. Ed. Szende Katalin és Rasson, Judith A. Bp. 2005. 77–96.

[1] A középkori magyar iskoláskönyvekről l. Mészáros István: Középkori hazai iskoláskönyvek. = Magyar Könyvszemle (102.) 1986. 2–3. sz. 113–134.

[2] A szakirodalom négy kódexet szokott a középkori Esztergom káptalani iskolájához kötni. Kettő teljes bizonyossággal Esztergomban keletkezett és ott is volt használatban (Bécs, Schottenstift, Cod. Lat. 305; Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Clm 410). A másik két kódex (Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, MS. III. 184; Oxford, Bodleian Library, MS. Lyell 70) nem esztergomi eredetű, az esztergomi káptalani iskolában való használata megnyugtatóan nem bizonyítható. Mezey László: Az oxfordi glosszák. = Magyar Nyelv (77.) 1981. 372–376. Nemerkényi Előd: Cathedral Libraries in Medieval Hungary. = Library History (20.) 2004. 1. sz. 9–10. .: Medieval Hungarian Glosses in MS. Lyell 70. = Bodleian Library Record (16.) 1999. 6. sz. 503–508.

[3] A másik esztergomi iskoláskönyv (Bécs, Schottenstift, Cod. Lat. 305) egy 1419–1423 között lejegyzett füzetekből álló kolligátum és az iskolázás alacsonyabb fokát mutatja. E kódex iskolásszövegei közül csupán a „Summula de Summa Raymundi” (67r–78v) kapcsolódik a lelkipásztori tevékenységhez, ám e 408 hexameterből álló papi kézikönyvnek csupán az első 43 sornál találunk glosszákat, amelyek egy kivételtől eltekintve kizárólag a szöveg grammatikáját magyarázzák. Madas Edit: Bécsi Glosszák. = Magyar Nyelv (77.) 1981. 4. sz. 506–510. .: Esztergomi Iskoláskönyv a XV. század első negyedéből. In: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Fügedi Erik. Bp. 1986. 159–175, 334–339. (Továbbiakban: Madas: i. h. 1986.)

[4] Az Esztergomi Glosszák kiadását l. Jakubovich Emil: Két magyar glosszás bécsi kódex. = Magyar Nyelv (23.) 1927. 35–36. (Továbbiakban: Jakubovich: i. h. 1927).

[5] B (f. 138r): Expliciunt decem precepta Domini in scola Strigoniensi Mo quaturcentesimo sexagesimo tercio etc.

[6] A Közép-Európai Egyetemen 2004-ben megvédett szakdolgozatomban foglalkozom részletesen a verses Tízparancsolat szövegével. Németh András: A Latin Rhyming Decalogue in Fifteenth-Century Central Europe: Textual Analysis in an Intellectual Context. Central European University, 2004. (Továbbiakban: Németh: i. m. 2004).

[7] A katekizmusról l. Mangenot, Eugène: Catéchisme. = Dictionnaire de Théologie catholique. Vol. 2. Ed. Alfred Vacant, Eugène Mangenot, Émile Amann. Paris, 1903. coll. 1895–1968.

[8] Concilium Lateranense IV a. 1215. In: Conciliorum Oeconomicorum Decreta. Ed. J. Alberigo, J. A. Dossetti, P. P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi. Bologna, 1973. 245.

[9] A Tízparancsolat kiemelkedő helyzetét mutatja, hogy a nagyböjti időszak kellős közepén (quadragesima media), a nagyböjti időszak harmadik vasárnapját követő szerdán a szentmise olvasmányában szerepel a Tízparancsolat egyik ószövetségi kánonja (2Móz 20,12–24), a perikópában pedig a Máté-evangélium egyik részlete (Mt 15,1–20), ahol Jézus idézi a Tízparancsolatot. Az egyház korai történetében ez volt a hittanulók első vizsgájának (scrutinium) a napja. Szunyogh Xavér Ferenc OSB: Latin–Magyar Missale. Bp. 1933. 295–299.

[10] A világi papok képzéséről l. Mezey László: Deákság és Európa: Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Bp. 1979. 175–193.

[11] Bloomfield, W. Morton – Guyot, Bertrand-Georges – Howard, R. Donald – Kabealo, B. Thyra: Incipit of Latin Works on the Virtues and Vices, 1100–1500 A.D. Including a Section of Incipits of Works on the Pater Noster. Cambridge, MA, 1979. (Továbbiakban: Bloomfield: i. m. 1979). Newhauser, Richard: The Treatise on Vices and Virtues in Latin and the Vernacular. (Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental. A–VI.C*). Turnhout, 1993.

[12] A parancsolatokat egy „bölcs” beszélő, a tanár magyarázza a növendékeknek és a híveknek, ahogy ezt 53. sor is jelzi (Sum fur, divino si quos in officio alienos foveo).

[13] A költemény a társadalom több csoportját említi, különösen a hetedik parancsolat (Ne lopj!) tárgyalásakor (39–58): (a) szolga, szolgálólány; (b) földműves; (c) kézműves, mesterember, az egyházi rend tagjai; (d) lelkipásztor; (e) bíró, kereskedő, herceg, lovag.

[14] Primum, secundum, tertium etc. 23. sor: Iste parens quadruplex…; 26. sor: occisio… bina; 31. sor: occisio… triplex; 33. sor: tribus modis; 36. sor: sensibus…: auditu, tactu, visu; 63. sor: sex fingas…; 117., 123. sorok: decem.

[15] Az 52. sor: Furta facis si non tuus est cui confitearis K2 M1 M2 W P1 W Furta facis si non tuus est quem presbiter audis B K1 P2.

[16] Szlancsok Margit: A ferences és a domonkos obszervánsok luxuskritikája a XV. században. PhD disszertáció: Eötvös Loránd Tudományegyetem. Bp. 2002. (Továbbiakban: Szlancsok: i. m. 2002).

[17] Ez az exemplum így nem fordul elő más forrásokban, hanem ötvözi Theophilus népszerű történetét, aki az ördög segítségét vette igénybe szerelmi praktikáihoz, és más középkori vallásos mese néhány részletét. L. Tubach, Frederic C.: Index exemplorum: a handbook of medieval religious tales. Helsinki, 1969. No. 3566 és No. 3572. (Továbbiakban: Tubach: i. m. 1969) Érdekes módon a verses Tízparancsolat kommentárjai különféleképp értelmezik az exemplumot: M1 (ff. 291v–292r), M2 (f. 224r–v), W (f. 67r–v) azonos módon értelmezik, F (ff. 186va–187ra) hozzájuk hasonló módon, K1 (ff. 157rb–158va) teljesen másképp, B, K2, P1, P2 pedig nem tartalmazza a kommentárnak ezt a részét. Wo-t nem állt módomban tanulmányozni.

[18] Welter, Jean Thiébaut: L’exemplum dans la literature religieuse et didactique du Moyen „ge. Paris, 1927. Les ‘exempla’ médiévaux. Introduction á la recherche suivi des tables critiques de ‘l’Index exemplorum’ de Frederic C. Tubach. Ed. Berlioz, Jacques – Beaulieu, Marie-Anne Polo de. Carcassone, 1992.

[19] A költemény az fő erények közül csak a ‘fides’-re (4, 34) és a ‘iustitia’-ra (29, 30, 32) utal közvetlenül, a többire csak indirekt módon: caritas (negyediktől a tizedik parancsolatig, különösen
a negyedikben), prudentia (63–66), temperantia (63–66). Csupán a ‘spes’-t és a ‘fortitudo’-t mellőzi.

[20] A főbűnökre többször utal a vers: superbia (82), avaritia (43, 114), luxuria (37, 102, 79–98), gula (6, 47). Az invidia és az ira szavak nem fordulnak ugyan elő, de a költemény tartalma utal rájuk (67–70), a főbűnök közül csupán az acedia nem szerepel. A középkori gyakorlatról l. Bossy, John: Moral Arithmetic: Seven Sins into Ten Commandments. In: Conscience and Casuistry in Early Modern Europe. Ed. Leites, Edmund. Cambridge, 1988. 214–34. Casagrande, Carla – Vecchio, Silvana: La classificazione dei peccati tra settenario e decalogo (secoli XIII–XV). = Documenti
e studi sulla tradizione filosofica medievale (5.) 1994. 331–395.

[21] Haye, Thomas: Das lateinische Lehrgedicht im Mittelalter. Analyse einer Gattung. (Mittellateinische Studien und Texte 22). Leiden, 1997. Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur. Vol. 2. Überlieferungsgeschichte der mittelalterlichen Literatur. Ed. Langosch, Karl et alii. Zürich, 1964. 96–101, 176–179. (Továbbiakban: Textüberlieferung 2.)

[22] Reichling, Dietrich: Das Doctrinale des Alexander de Villa-Dei. Berlin, 1893. /Monumenta Germaniae Pedagogica 13./

[23] Textüberlieferung 2. 98–99, 177.

[24] A P1 kézirat (l. lentebb) metrikai szempontból a legépebb, azonban még itt is találunk romlott sorokat: 53–54, 56 (spondaikus Leoninus hexameter egy kis javítással), 77 (B-ben tökéletes pentameter), 78, 87 (B-ben ügyetlen pentameter), 90 (K2-ben helyes), 98 az összes kéziratban romlott. Pentameterben állnak a 13–14, 45, 77, 84, 89. sorok. A 117. sor utáni metrikailag helytelen sorok
α-szövegcsalád hozzátoldásának tekinthetők. A 120. sor P1 hozzáadása. A többi kézirat metrikai elemzése további kutatásokat igényel.

[25] Meyer, Wilhelm: Gesammelte Abhandlungen zur mittellateinischen Rythmik. Vol. 1. Berlin, 1905. 83. (Továbbiakban: Meyer: i. m. 1905)

[26] Meyer: i. m. 1905. 84. A következő sorok mutatják ezt a metrikai formát: 1–3, 11–12, 53–54 B-ben, 56–57, 107–109, 121–122.

[27] Két példa: (B) 17–18. sor, 45–46 (45. sor egy pentameter).

[28] L. 59–60. és 64–65. sorok.

[29] Például a 35. sorban a ‘mechus’ (klasszikus latinban ‘moechus’) szó ‘e’ magánhangzója rövid, a következő sorban (36) azonban a ‘mechor’ szóban helyesen hosszú.

[30] A szórendcserére l. a 39. sorban: Cum quidquam rapio non volente possessore K2 M2 P1 possesore volente B K1 M1 W P2. Az értelmi könnyítésre l. a 76. sort: thorum querens alienum K2 M1 M2 W P1 W quisquis adulter erit B K1 P2.

[31] Például a 8. sorban (Confirmo falsum si Christi sanguine casum) csak B és K1 kéziratokban szerepel a metrikailag és tartalmilag helyes ‘casum’. Az esztergomi (B) szöveg glosszája helyesen adja meg a szó jelentését: ‘causam’. A többi kézirat megduplázza a casum ‘s’-hangját (cassum) és a glosszák is ennek szinonimáját adják meg (inane), ami nem illik a szövegösszefüggésbe.

[32] Egy 1465–67 között másolt kódex egyik lapja (Bécs, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 3571, f. 12v) őrizte meg az első magyar nyelvű Tízparancsolat-töredéket (Mondsee-i Töredék). Kiadását l. Nyelvtörténeti Adatok. Új magyar nyelvemlékek. = Magyar Nyelv (21.) 1925. 85–86.

[33] Wielgus, StanisÓaw: Średniowieczna literature biblijna w jÄzyku Polskim. Lublin, 1991. 24–29.

[34] Geffcken, Johannes: Der Bilderkatechismus des fünfzehnten Jahrhunderts und die cathechetischen Hauptstücke in dieser Zeit bis auf Luther. 1. Die zehn Gebote, mit 12 Bildtafeln nach Cod. Heidelb. 438. Leipzig, 1855. 149, 175–196. Weidenhiller, P. Egino: Untersuchungen zur deutschsprachigen katechetischen Literatur des späten Mittelalters. Nach den Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek. München, 1965. 192–200.

[35] Walther, Hans: Initia carminum ac versuum Medii Aevi posterioris Latinorum: Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen. Göttingen, 1959. Nr. 18425, 4145, 4527, 5873, 5874. (Továbbiakban: Walther: i. m. 1959) Bloomfield: i. m. 1979. Nr. 5784.

[36] A kódexek kötetösszeállítását a kézirat-katalógusok több esetben nem adják meg. Ezt több esetben a kódexek vizsgálatával pótoltam: Németh: i. m. 2004. 107–113.

[37] Bartoniek Emma: Codices manu scripti Latini. Vol. 1. Codices Latini medii aevi. Bp. 1940. 370–376. A kódex kötetösszeállítását magam vizsgáltam meg.

[38] B (f. 138r): Expliciunt decem precepta Domini in scola Strigoniensi Mo quaturcentesimo sexagesimo tercio etc.

[39] B (f. 124v): Explicit Anno domini M-o CCCC-o septuagesimo sexto ante dominicam Iudica me Deus (1476. március 31).

[40] Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996–1777 között. Bp. 1981. 116. A prédikáció szövegét ld. B (ff. 162r–162v).

[41] Item tenetur ipse sublector in die Coenae Domini, in synodo prima die, et in collatione pro O sapientia, facere sermonem ad clerum. Kollányi Ferenc: Visitatio capituli E. M. Strigoniensis anno 1397. = Történelmi Tár (2.) 1901. 1. sz. 92.

[42] Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Clm 410. ff. 224r–224v: Corona sanctitatis et immortalitatis. Chevalier, Ulysse: Repertorium Hymnologicum. Catalogue des Chantes, Hymnes, Proses, Séquences, tropes en Usage dans l’église Latin depuis les origins jusqu’à nos jours. Louvain, 1892–1920. Nr. 3931.

[43] Szendrei Janka: A magyar középkor hangjegyes forrásai. Bp. 1981. 103. Nr. F 327. /Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 1./

[44] Az esztergomi glosszák kiadását l. Jakubovich: i. h. 1927. 35–36. A kódex magyar vonatkozását Csontosi fedezte fel. Csontosi János: A bécsi udvari könyvtár hazai vonatkozású kéziratai. = Magyar Könyvszemle (9.) 1884. 157–158. L. még Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Szerk. Vizkelety András. Bp. Országos Széchényi Könyvtár, 1985. 156–157.

[45] Azt a kérdést, hogyan került e kódex Esztergomból Bécsbe, egyelőre nem sikerült kielégítő módon tisztázni. Körmendy Kinga: Könyvgyűjtemények az esztergomi várban 1543 előtt. Fennmaradt kötetek. In: Mater et magistra. Szerk. Hegedűs András és Csombor Erzsébet. Esztergom, 2003. 209–212. Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek. Bp. 1984. 5–9, 54–57.

[46] Hausmann, Regina: Die Handschriften der Hessischen Landesbibliothek Fulda. Vol. 1. Die Theologische Handschriften der Hessischen Landesbibliothek Fulda bis zum Jahr 1600. Codices Bonifatiani 1–3, Aa 1–145a. Wiesbaden, 1992. 220–224. (Továbbiakban: Hausmann: i. m. 1992)

[47] Johannes Hune által másolt szövegek: Aa 112. ff. 1ra – 13va, 178ra – 209ra, 219ra, 220va; Aa 111. ff. IIr, 145r – 174v (kolofonja 1444). Hausmann: i. m. 1992. 187, 188, 220–223.

[48] Egy bizonyos Johannes Hune 1489-ben Fulda vikáriusa lett, ami magyarázat lehet arra, hogyan került a szöveg Fuldába. A két személy azonosítása ellen szól a kettejük közt meglévő időbeni távolság (1438–1444 és 1489–1509). L. Hausmann: i. m. 1992. 187, 188, 220–223.

[49] Kowalczyk, Maria – Kozłowska, Anna – Markowski, Mieczysław – Włodek, Zofia – Zathey, Jerzy – Zwiercan, Marian: Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 3. Wrocław, 1984. 356–374. A kódexet magam is megvizsgáltam. Ez úton köszönöm a Közép-Európai Egyetem Tanasa-Alapítványának anyagi támogatását, amellyel krakkói tanulmányutamat támogatta.

[50] K1 (f. 190v): Iesus Cristus, Maria, sunt nomina pia. Martini liber iste.

[51] K1 (f. 146r): a. 1452, 1453, 1458; (f. 181r) a. 1465.

[52] Köszönöm Dagmara Wójcik segítségét a lengyel glossza elolvasásában. Słownik Staropolski. Vol. 5. s.v. Nieczyíciº. Ed. Stanisław UrbaÕczyk. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1965. 168–169.

[53] Wisłocki, Władysław: Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Jagellonicae Cracoviensis. Vol. 2. Kraków, 1877–1881. 516–517. A kódex kötetösszeállításának vizsgálatát magam végeztem el.

[54] Ezúton köszönöm Lucyna Novaknak a kódex kötetösszeállításának vizsgálatában és a kolofonok bizonytalan részeinek megfejtésében nyújtott segítségét.

[55] K2 (f. 209r): Explicit liber Ganifredi scriptus Gnezn[i] per Reverendum Bacc[alaureum] in vigilia assumpcionis Beate Marie virginis sub anno nativitatis millesimo quadringentesimo quinquagesimo etc.

K2 (f. 211r): Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo Sigismundus Dei Gratia episcopus … provincie […] venerabili domini nicolao et domino et canonico…

[56] K2 (f. 37v): Finis huius operis per me Corvinum (első kéz, ‘Corvinum’-ot áthúzta a második kéz) Bartholo | meum studentem Cracoviensem. 1[48]1 (második kéz).

[57] K2 (ff. 37v és 210r): Ganifredum audivi sub magistro bartholomeo.

[58] Schneider, Karin: Die deutschen Handschriften der bayerischen Staatsbibliothek München. Vol. 5. No. 4. Cgm 501–69. Codices Germanicos 501–690 complectens. Wiesbaden, 1978. 421–432. (Továbbiakban: Schneider: i. m. 1978). A kéziratot magam is megvizsgáltam. Ez úton köszönöm a Pro Renovanda Cultura Hungariae Diákok a Tudományért Alapítványnak az anyagi támogatást, mellyel müncheni tanulmányutamat támogatta.

[59] M1 (1: ff. 1–13, 6–8: ff. 196–256)

[60] M1 (3–5: ff. 76–195)

[61] 1478-ban keletkezett szöveg (M1: ff. 131v–135v) a 4. egység végén (ff. 100–135) található. A verses Tízparancsolat utáni szöveg (M1: ff. 294r–295v) a 11. egység (senio: ff. 276–287 + quaternio: ff. 288–295) utolsó szövege. Ez utóbbi megállapítás a kódex vizsgálatán alapszik és eltér Schneider leírásától, aki az utolsó quaternio két lapját (ff. 294–295) a következő füzethez veszi. Schneider: i. m. 1978. 421–432.

[62] A füzet vízjeléhez hasonló lapokon 1452-re és 1453-ra datált szövegeket találunk. L. Schneider: i. m. 1978. 422.

[63] Halm, Carolus – Keinz, Fridericus – Meyer, Gulielmus – Thomas, Georgius: Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis. Vol. 4. No. 2. München, 1876. 191–192. A kódexet magam is megvizsgáltam.

[64] M2 (f. 225v): Explicit decalogus per manus fratris Johannis Kopp anno Mo cccc lx4o in die S. Albani .. in hora vesperorum.

[65] Munich, Bayerischen Staatsbibliothek, Clm 13080. f. 1r: Frater Johannes Kopp de nuremberga dyaconus 1441o bonus socius.

[66] Kopp kódexeit (Clm 12027, 12028, 12029, 14553, 27423 és Clm 12030, 13080) l. IneichenEder, Ch. E.: Mittelalterliche Bibiothekskataloge Deutschlands und der Schweitz. Vol. 4. no. 1. Die Bistümer Passau und Regensburg. München, 1977. 127, 411. Bischoff, Bernard: Studien zur Geschichte des Kloster St Emmeram im Spätmittelalter (1324–1525). In: Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte. Vol. 2. Stuttgart, 1967. 115–155. Wunderle, Elisabeth: Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München. Die Handschriften aus St. Emmeram in Regensburg. Vol. 1. Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Monacensis. Vol. 4. Ser. Nov. 2, 1. Wiesbaden, VII – XXVII.

[67] Truhlař, Josephus: Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum qui in C. R. Bibliotheca Publica atque Universitatis Pragensis asservantur. Vol. 1. Pragae, 1905. 81–82. Memoriae Mundi Series Bohemica: [http://database.aipberoun.cz/engine/memoria.cgi].

[68] Hus, Iohannes: Tractatus de mandatis. In: Historia et monumenta Iohannis Hus et Hieronymi Pragensis. Vol. 1. Nürnberg, 1558. 19–31. A többi kéziratát l. Bloomfield: i. m. 1979, nr. 1200. Bartoš, F. M.: Literarni cinnost Mistra Jana Husa. Prag, 1948. nr. 88. Stegmüller, F.: Repertorium biblicum medii aevi. Madrid, 1950–1980. nr. 4579. Bartoš, F. M. – Spunar, P.: Soupis pramenú k literární ¹innosti M. Jana Husa a M. Jeromúna Praûského. Prag, 1965. 125–127.

[69] Spunar, P.: Repertorium auctorum Bohemicorum provectum idearum post univesitatem Pragensem conditam illustrans. Vol. 1. Bratislava, 1985. 228–229, nr. 609.

[70] L. Petra Voka ex librisét a hátsó kötéstábla belső részén.

[71] Podlaha, Antonín: Catalogus codicum manu scriptorum, qui in archivo capituli metropolitani Pragensis asservantur. Pragae, 1923. 513–514.

[72] P2 (f. 142v): Explicit Laborinthus per manus Gregorii; finitus est anno domini MCCC[C] decimo quinto mense Februarii …

[73] P2 (ff. 126v–127r): Iste liber est Gregorii filii Zigismundi ab unicorno. Quis eum furetur tribus virgis associetur, etc.

[74] Göber, Willi: Katalog rÄkopisów bibliotheki universyteckiej we Wrocławiv. T. 21. H. n., é. n.

[75] Heinemann, Otto von: Die Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. Zweite Abteilung. Die Augusteischen Handschriften. Vol. 5. Wolfenbüttel, 1903. 4–5. Ezúton köszönöm Ryszard TatarzyÕskinak, hogy rendelkezésemre bocsátotta megjelenés előtt álló kéziratkatalógusát.

[76] Wo (f. 52v): Explicit libellus magistri Mathei de Cracovia de altricacione (!) racionis et consciencie super celebracione misse sive sacra comunione etc. Anno domini MoCCCC6 in die Ferreoli martyris (1406. szeptember 17.), que est sequente die Lamberti episcopi et martiris. Az adatok Ryszard TatarzyÕski megjelenés előtti katalógusából származnak.

[77] P1 kommentárja eltér a többi szöveg kommentárjától és az ördöggel cimboráló szerelmes nemes története (99–111) teljesen hiányzik a P1-ből, ami β-szövegcsaládban elfoglalt független helyzetét mutatja. P1-ben a verses Tízparancsolat metrikai szempontból helyesebb, mivel csak négy olyan sort tartalmaz (77–78, 97–98), melyek nem elégítik ki sem a hexameterrel, sem a pentameterrel szemben támasztott elvárásokat.

[78] Egyformán elfogadható olvasati variánsok találhatók a két szövegcsaládban: 11. sor: dum K2 M1 M2 P1 W cum B K1 P2; 35. sor: mandatur K2 M1 M2 W P1 Deus mandat B K1 P2.

[79] Példák az eltérő szórendre: 36. sor: mea membra vel tua K2 M1 M2 W P1 membra mea vel tua K1 P2 membra tua vel mea B; 73. sor: cunctis falsus testis K2 M1 M2 W P1 testis falsus cunctis B P2 testis falsus K1; 103. sor: deditus luxurie M1 M2 P1 W luxurie deditus B K1.

[80] Például a 76. sorban: thorum querens alienum K2 M1 M2 W P1 W quisquis adulter erit B K1 P2. Az eltérő jelentés a kommentárokban is visszaköszön: pl.: 52. sor: Furta facis si non tuus est cui confitearis K2 M1 M2 W P1 W Furta facis si non tuus est quem presbiter audis B K1 P2.

[81] A 114. és 117. sorok után B K1 utólag újabb sorokat toldott a szöveghez.

[82] Pl.: a 76. sor eltérő olvasatai (thorum querens alienum K2 M1 M2 W P1 W quisquis adulter erit B K1 P2) szóbeli hagyományozódásra utalnak, ami a kommentárok közti összefüggésre is magyarázat lehet.

[83] A 9. sor (Sic facio que sequens sumendo nomen inane) egyformán romlottnak tűnik mindkét szövegcsaládban. A „sic facio” és a „que sequens” azonos jelentésű; ez utóbbi egy interlineáris glossza benyomását kelti. Néhány sor jelentését sem a glosszátor, sem a kommentárok írói nem értették (53–54, 98). Az ördöggel cimboráló szerelmes nemes exempluma (99–111. sorok) későbbi hozzátoldásnak tűnik. Több sor interpolációnak látszik (47, 73, 101. sor után B K1 K2 M2 W betoldása, 117. sor utáni betoldások egy része, 120).

[84] A családfa megrajzolását segítő hibák részletes elemzését l. Németh: i. m. 2004. 53–57.

[85] P1 (f. 1v): de causa autem efficiente ultima non est curandum que sit. Cum dicit venerabilis Seneca: „Non quis dicat sed quid dicatur attende.” L. Seneca: i. m. Epistolae morales. 12. 11.

[86] A verses Tízparancsolat több kéziratában ismétlődő kommentárja nem adja meg a szerző nevét, csupán ennyit közöl: K2 M1 M2 W: Sed causa efficiens ultima fuit quidam doctor rector scole in castro Cracovie qui hunc libellum compilauit] librum M1 (f. 277r) libellum K2 (f. 286r) M2 (f. 213r) W (f. 57r) metrice add. K2 (f. 286r).

[87] K1 (f. 154ra): Solum de causa efficiente dicatur: Unde causa efficiens secundaria sciencie huius libelli fuit magister Florianus Cracoviensis Rector scole in castro.

[88] Florian Mokrski krakkói püspök a krakkói egyetem első rektora volt még abban az időben, amikor az egyetem a Wawelben működött. Budkowa, Zofia: Mokrski Florian. In: Połski Słownik Biograficzny. Ed. Mieroszewski, Sobiesław–Morsztyn, Władysław. Vol. 21. Wrocław, 1976. 600–602.

[89] Szlancsok: i. m. 2002. 175.

[90] Zender, M.: Florian. In: Lexikon des Mittelalters. Vol. 4. München, 1987–1989. 565–566. Tworzjan, Floryjan. In: Słownik Staropolskich Nazw Osobowych. Ed. Witolda Taszyckiego. Vol. 5. Wrocłwa: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademi Nauk, 1976. 497–499.

[91] P2 (1v): Sed … causa efficiens fuit magister Slauoborius rector Cracoviensis in castro. L. Słownik Staropolskich Nazw Osobowych. Vol. 5. s.v. Slawobor. Ed. Taszyckiego, Witolda. Wrocłwa, 1976. 112–113.

[92] Stopka, Krzysztof: Szkoły Katedralne Metropolii Gnieźnieńskiej w wiekach średnich. Studia nad kształceniem Kleru Polskiego w wiekach średnich. Kraków, 1994. /Polska Akademia Umiejętności, Rozprawy wydzialu historycznofilozoficznego, Ogólnego zbioru 76./ 177.

[93] Az egyik esztergomi iskoláskönyv (Bécs, Schottenstift, Cod. Lat. 305) szövegeinek lejegyzői a zágrábi egyházmegyéből és a Székelyföldről jöttek Esztergomba tanulni. A több iskolásfüzetből egybekötött kódex tulajdonosa, Bélai Jakab a Felvidékről, Szepesbéláról jött Esztergomba, majd
a bécsi egyetemre iratkozott 1436-ban. Az iskoláskönyv-kolligátumot magával vitte, majd a skótok bécsi kolostorára (Schottenstift) hagyta. Madas: i. h. 1986. 162–163.

[94] Az egyik szöveg a krakkói egyetemen tanult Nicolaus de Blonia „Medice cura te ipsum” kezdetű szentségekről szóló műve, amely a Huszita tanok ellen íródott. E szöveg a verses Tízparancsolatot tartalmazó kódexben (OSzK, Clm 410. ff. 26–107) is szerepel. Körmendy Kinga: 15. századi eszmetörténeti kérdések az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. II. 7. jelzetű kódexében. In: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Szerk. Szelestei N. László. Bp. 1989. 183–201. Az ÖNB Cod. 5121 jelzetű kánonjogi gyűjteményes kötetében szereplő szövegek nagy részét a Krakkói Egyetemen másolták (egy kolofon, f. 237v: 1457. okt. 16). A kánonjogi szövegek mellé a pasztorációhoz kapcsolódó egyéb szövegeket is kötöttek, nagy valószínűséggel Esztergomban (a kódex elő előzéklapján: Liber ecclesie Strigoniensis), ahol a kódexet később használták. A kódex tartalma a gyakorlati lelkipásztori munkát segítette, így szoros rokonságot mutat az OSzK Clm 410-es kódexével. Körmendy Kinga: A kánonjog középkori egyetemi oktatásával és a 15. századi esztergomi vikáriusok olvasmányaival, működésével kapcsolatos kéziratos források az esztergomi egyház 1543 előtti könyvállományában. In: Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről. Szerk. Erdő Péter. Bp. 2002. 157–223.

[95] A 48. sor olvasatában például (B 133v: Furta, colune, facias, si non iuste decimabis) a kommentár félreérti a ’colone’ (fölműves) vocativusának romlott változatát (colune), ezért így magyarázza a sort (B 133v): Si non decimabis iuste a calone id est ab arbore tunc facis furta id est furticinium committis.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   


Figyelem! Nem nyomdahű változat. Tudományos célú felhasználáshoz ajánlatos összevetni a nyomtatott kiadással.