Magyar Könyvszemle   118. évf. 2002. 1.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

KÖZLEMÉNYEK

A Szegedi Napló hirdetési díjszabása (1908). A modern, 19–20. századi magyar sajtó történetének kutatása meglehetősen irodalom- és/vagy politikacentrikus. Ez nem teljesen indokolatlan, de tagadhatatlanul egyoldalú gyakorlat. Régóta köztudott ugyanis, hogy a modern média nem kis részben üzleti vállalkozás, a pénz körül forog. A hírlapkiadás mint üzlet témaként mégis alig-alig jelenik meg a kutatásban, a hírlapkiadás üzleti háttere és folyamatai a maguk konkrétságában jórészt máig föltáratlanok. Ez a helyzet természetesen nem pusztán valamiféle kutatói önkény vagy egyoldalúság eredménye; a rendelkezésre álló források szerkezete és természete legalább ilyen súllyal esik latba, hiszen az üzleti iratok jórészt elkallódtak vagy hozzáférhetetlenek. Szerencsére a földolgozható források köre – változó szemléletünk révén – nemcsak szűkül, de olykor tágul is; az utóbbi években például jelentősen föllendült az úgynevezett papírrégiségek gyűjtése. Ez a meglehetősen heterogén és sokáig teljességgel érdektelennek látszó anyag pedig, ha a gyűjtők szenvedélye és rendszerező kedve folytán összefüggő sorozattá állt össze, a sajtótörténet-írásnak is forrásul szolgálhat.

Az egyik ilyen lehetséges papírrégiség-sorozat, amelyet forrásként a sajtótörténet-írás is hasznosíthat, az egykori napilapok “cégjelzéses” levélpapírjainak, úgynevezett firmáinak az időben kiteljesedő sorozata. Ezek az előre nyomtatott levélpapírok és számlalevelek ugyanis, praktikus megfontolásból, számos fontos – a lapkiadó cégre s magára a lapra vonatkozó – információt is nyújtanak. A szegedi múzeum számára (egy nagyobb anyag részeként) sikerült megvásárolnom például a Szegedi Naplónak[1] egy olyan előnyomtatott számlalevelét, amely – az egykori ügyfelek tájékoztatására – egyebek közt a lap hirdetési díjszabását is tartalmazza. Ez, úgy vélem, önmagában is megérdemli a közzétételt, mert a Szegedi Napló kiadásának üzleti hátterébe világít bele. [87

A kiállított számlalevél kelte: 1908. október 2 – valószínű azonban, hogy a rajta olvasható hirdetési díjszabás már korábban is érvényben volt. (Nem lehetetlen, hogy ezt a levélpapírt s a rajta lévő díjszabást még 1896-ban rendszeresítették, amikor a díjszabást jegyző kiadó, Engel Lajos [1860–1912] megvásárolta a Naplót, s beindította szegedi cégét.[2])

A hirdetési díjszabás a nyomtatott levélpapír bal oldalán, hasábszerűen, a papír tetejétől aljáig húzódik. Ennek szövege – “Hirdetési díjszabás” cím alatt – a következő:

I. osztály.

Miniszteriumok, hatóságok, állami hivatalok, vasúti, biztosítási és egyéb részvénytársaságok közleményei vagy ítéletek alapján közzétett cikkek,

bankok mérlegei és magánügyi nyilatkozatok.

Egy hat hasábra osztott Nonpareil sor terjedelemben.

Nyilttérben       kor.       2.–

Hírek után vagy más helyen       “       4.–

Hirdetési rovatban       –.60

Ügyvédi, végrehajtói, árverési hirdetmények, zálogintézetek és magánvállalatok

hirdetményei.

Egy oldal 96 kor. vagy annak arányában.

II. osztály.

Kereskedők, iparosok, gazdák stb. hirdetményei

Egy ? cm       01-szeri       közlésnél       8 fill. nettó, minden levonás nélkül

      03-szori       7 fill.

      05-szöri       6 fill.

      10-szeri       5 fill.

      20-szori       4 fill.

      50-szeri       3 fill.

Szöveg közé nyomatott reklámok, minden sor petitből nyomva:

  1-szeri         3-szori         5-szöri       közlésnél

5       4˝       4       fillér,

10-szeri       20-szori       50-szeri       közlésnél

3˝       3       2˝       fillér.

10 petit egyhasábos sor egyenlő = 24 ? centiméterrel és így 10 petit sornak ára az

itt felsorolt árak alapján:

  1-szeri         3-szori         5-szöri       közlésnél

1.92       1.60       1.44       fillér.

10-szeri       20-szori       50-szeri       közlésnél

1.20       –.96       –.84       fillér.

Vastagabb betűből nyomatott szó két szót számit.

III. osztály.

Eljegyzések vagy egybekelések közzététele       kor.       6.–

Gyászjelentések       “       6.–

Köszönetnyilvánítások temetések után       “       6.–

Hivatkozások a lapban megjelent hirdetésre (három sorig)       “       2.–

Rövid felhivások vagy figyelmeztetések családi v. magán

      ügyekben 1–5 sorig       “       6.–

      minden további sor       “       1.–

Jelzések a “Tájékoztató”-ban       “       1.– [88

IV. osztály.

Kishirdetések. – Minden kishirdetés beiktatása legalább 60 fillérbe, 15 szónál többre terjedő hirdetésnél minden szó 4 fillérbe, vastagabb betűkből 8 fillérbe kerül. A kishirdetések előre fizetendők.

Értesítéseket a kiadóhivatal ád; levélbeli kérdésekhez a válaszra való bélyeg melléklendő. Telefon-értesítéseket nem ád a kiadóhivatal.

-----

A lap szövege rendszeresen és tulnyomólag garmond betűkkel van szedve. Annál kisebb vagy nagyobb betüfajból a szedés csak kivételesen és szépészeti szempontból megengedhető módon eszközölhető, – amely utóbbi esetben a szedésért külön dij számittatik. Hirdetéseknél előforduló complicált szedések külön egyezség szerint fizetendők.

A Szegedi Napló alakjának méretei:

Egy oldal papirnak mérete 42 cm. magas, 27 cm. széles. A nyomtatás tükre egy oldalnak 36 cm. magas és 24 cm. széles,

Egy hasáb térfogata       160       sor       Nonpareil,

“ “ “       120       “       Petit,

“ “ “       095       “       Garmond,

“ “ “       080       “       Cicero

100       Nonpareil       sor       egyenlő       75       Petit,

100       “       “       “       60       Garmond,

100       “       “       “       50       Cicero

      sorral.

Évi hirdetések egyezség szerint előnyös árban,

ENGEL LAJOS,

a Szegedi Napló kiadótulajdonosa

*

A számlalevél hátoldala szintén érdekes; a kiadó ugyanis itt a második osztályú hirdetés (amely valószínűleg a leggyakoribb lehetett) illusztrációjaként megadja azoknak a szabványosított hirdetési felületeknek a méretét is, amelyeket a lap hirdetőinek kínált – akkurátusan föltüntetve a tarifákat is:

1/48-ad oldal [3,9×4,3 cm]:       01-szer       001 K 50 f.

      03-szor       003 K 75 f.

      05-ször       005 K

      10-szer       009 K

      20-szor       014 K

      50-szer       030 K

1/24-ed oldal [7,5×4,3 cm]:       01-szer       002 K 80 f.

      03-szor       007 K 50 f.

      05-ször       010 K

      10-szer       018 K

      20-szor       028 K

      50-szer       060 K

1/18-ad oldal [11,3×4,3 cm]:       01-szer       004 K 20 f.

      03-szor       011 K

      05-ször       015 K

      10-szer       027 K [89

      20-szor       042 K

      50-szer       090 K

1/12-ed oldal [7,5×9 cm]:       01-szer       005 K 60 f.

      03-szor       015 K

      05-ször       020 K

      10-szer       036 K

      20-szor       056 K

      50-szer       120 K

1/9-ed oldal [7,5×11,4 cm]       01-szer       007 K

      03-szor       018 K

      05-ször       025 K

      10-szer       045 K

      20-szor       070 K

      50-szer       150 K

1/8-ad oldal [11,2×9,2 cm]:       01-szer       008 K 40 f.

      03-szor       022 K

      05-ször       030 K

      10-szer       054 K

      20-szor       084 K

      50-szer       180 K

Az 1/48-ad, az 1/18-ad és az 1/8-ad oldal terjedelmű hirdetés az ismertetettől eltérő alakú szedésfoltként is közreadható volt. Lehetett 7,5×2,4 cm, 7,5×6 cm és 22,5×4,1 cm formátumú hirdetést is föladni; ezek díja megegyezett az azonos felületű, de más alakú hirdetéssel.

Ez a második osztályú hirdetés alighanem a legkedveltebb, leggyakoribb típus volt. A hozzá tartozó magyarázat legalábbis erre enged következtetni.

“Ezen II-od osztályú hirdetések árai kereskedők és iparosok részére négyszögczentiméterből oldalméretekre vannak átszámítva és rövid szövegű nagy betűkkel való egyszerű szedés föltételéhez köttetnek. Komplikált műszedésnél megfelelő áremelkedést alkalmazunk.” “Más osztályú hirdetéseket a tárgy fontosságának vagy összegének arányában az I-ső, illetőleg III-ik vagy IV-ik osztályban felsorolt árak szerint számitunk.”

*

A Szegedi Napló, mint ismeretes, a szegedi – s általában: a vidéki – újságírás történetének egyik legjelentősebb lapja volt, s mint ilyen, a város közéletének évtizedeken keresztül egyik legfontosabb formálója. Munkatársai között olyan, irodalomtörténetileg is magasan jegyzett írókat találunk, mint pl. Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, Tömörkény István vagy Móra Ferenc. A Napló sokoldalú, részletekbe menő elemzése tehát mindenképpen indokolt, s – ami egyáltalán nem érdektelen – e munka hozadéka meg is éri a befektetendő munkát. A most közzétett hirdetési díjszabás jelentősége abban van, hogy ismeretében rekonstruálható egy periódus – nagyjából az 1896 és 1910 közötti másfél évtized – hirdetési bevétele. A lapban közölt hirdetések ugyanis elérhetők, megmaradtak a Napló hasábjain, a hirdetési díjszabás pedig megadja azt a kulcsot, amellyel a hirdetések össze- és átszámítása elvégezhető.

Lengyel András [90


[1] 151 A lapról s kontextusáról l.: Lengyel András: “Közkatonái a tollnak…” Vázlatok Szeged sajtótörténetéhez. Szeged, 1999. 26–53.

[2] 152 Vö. Péter László: Szegedi seregszámla. Szeged, 1999. 218–219.