Magyar Könyvszemle   117. évf. 2001. 4.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

BIBLIOGRÁFIA

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2000-ben

Rövidítések:

BgyHonismH       = Balassagyarmati Honismereti Híradó

CartHung       = Cartographica Hungarica

CsMeKvt       = Csongrád Megyei Könyvtáros

DSzle       = Debreceni Szemle

FejMeKvt       = Fejér Megyei Könyvtáros

HajdBihMeKvtT       = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka

HtK       = Hadtörténelmi Közlemények

ItK       = Irodalomtörténeti Közlemények

KF       = Könyvtári Figyelő

KisalfKvt       = Kisalföldi Könyvtáros

KKK       = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros

KKvt       = Könyv és Könyvtár

KN       = Könyv és Nevelés

LAM       = Lege Artis Medicinae

MEgyhtVázl       = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok

MG       = Magyar Grafika

MKsz       = Magyar Könyvszemle

MM       = Magyar Média

MűvtörtÉrt       = Művészettörténeti Értesítő

PT       = Pannon Tükör

SSzle       = Soproni Szemle

TanBpMult       = Tanulmányok Budapest Múltjából

TörtSzle       = Történelmi Szemle

Typ       = Typographia

Arany szavak…       = Arany szavak. Veszprém: Viza Kft., 1999. (Nagy magyar új= ságírók, 2)

Helyismereti Könyvtárosok…       = Helyismereti Könyvtárosok V. Országos Tanácskozása. Kis= kunhalas–Kalocsa, 1998. július 15–17. Szerk.: Varga-Sabján = Gyula. Szentendre: MKE Helyismereti Könyvtárosok Szerve= zete, 1999.

Laus librorum…       = Holl Béla: Laus librorum. Válogatott tanulmányok. Vál. és szerk. = Monok István, Zvara Edina. Bp.: Magyar Egyháztörténeti En= ciklopédia Munkaközösség, 2000. (METEM Könyvek, 26)

[496Nádasdy Tamás…       = Nádasdy Tamás (1498–1562). Tudományos emlékülés: Sárvár, = 1998. szeptember 10–11. Szerk.: Söptei István. Sárvár: Nádasdy = Ferenc Múzeum, 1999. (Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványai, 3)

A város és polgára…       = Ruszoly József: A város és polgára. Válogatott írások Sze= gedről. Szeged: Somogyi-könyvtár, 1999. (Szeged múltjából, 6)

Általános és összefoglaló munkák, elvi kérdések

Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások III. Az OSzK évkönyveiben megjelent tanulmányok. Bp.: OSzK, 2000. 546 p. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai. Új sorozat, 9)

Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások IV. Módszertani cikkek és kutatási eredmények. Bp.: OSzK, 2000. 420 p. ill. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai. Új sorozat, 10)

Kókay György: Felvilágosodás, kereszténység, nemzeti kultúra. Bp.: Universitas, 2000. 256 p. [Másodközlések]

A könyv- és könyvtárkultúra ezer éve Baranyában. Tanulmányok. Szerk. Boda Miklós et al. Pécs: Csorba Győző Megyei Könyvtár, 2000. 315 p. ill. [Másodközlések]

Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok

19. századi magyar képzőművészeti folyóiratok repertóriuma II. Összeáll. Révész Emese. [Képzőművészeti Szemle, Magyar Műipar] = Ars Hungarica 2000. 2. 415–455.

Bényei Miklós: Téka-tükör. Könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól 1999 = HajdBihMeKvtT 2000. 2. 73–87.

Czövek Zoltán – Perger Péter: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 1999-ben = MKsz 2000. 4. 514–526.

Dobri M. – Simon Sz.: A Magyar Növénytani Lapok köteteiben megjelent cikkek és a mellékletek repertóriuma (1877–1896) = Kanitzia 4. 1996. 161–183.

Az Enigma repertóriuma 1994–1999 = Enigma 1999. 22. 124–143.

Erdei Klára: Hungaricumok XVI–XVIII. századi észak-német magángyűjteményekben. Eutin = Lymbus. Művelődéstörténeti Tár 6. 1999. 161–174.

Gyuris György: Írások könyvtárainkról [1996, 1998] = CsMeKvt 1996–1998. 1–4. 205–251.

Gyuris György: Írások könyvtárainkról = CsMeKvt 1999. 1–4. 161–185.

Holl Béla: A váci egyházmegye alsópapságának és plébániáinak könyvei a XVIII. században. … sajtó alá rend. Zvara Edina = Laus librorum… 181–273.

Hungarika anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke. 11. Olaszország, Vatikán, San Marino. Szerk. Kovács Ilona, Faragó Lászlóné, Gál Júlia. Bp.: OSzK, 1998. 195 p.

Kókay György bibliográfia. [Összeáll. Fehér Katalin]. Bp., 1999. 44 p. ill.

Lisztes László: Forrás. 1969–1998. Repertórium. [Kecskemét]: Forrás, 1999. 367 p.

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. 6. köt. 1850/51 – 1948/49. Budapesti polgári iskolák. Szerk. Gráberné Bősze Klára, Léces Károly. Bp.: OPKM, [1999]. 206 p. (A magyar neveléstörténet forrásai, 13)

Rákóczy Rozália: Militaria Hungarica. Magyar katonai nyomtatványok. Válogatott bibliográfia I. = HtK 1999. 3. 663–714. ill.

Régi magyarországi nyomtatványok. 3. köt., 1636–1655. [szerk. Heltai János]. Bp.: Akadémiai K., 2000. 1117 p. [90] t. ill.

Strbik Andrea: Héber nyelvtanok Magyarországon. A Magyarországon kiadott, magyar szerzők által írt vagy magyar nyelvű héber nyelvtanok bibliográfiája, 1635–1995. Bp.: MTA Judaisztikai Kut.csop.: Osiris, 1999. 247 p. ill. (Hungarica Judaica, 10)

Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Register. Tomi XXL–XL (1979–1999. Comp. by Márta Szekeres-Farkas = Studia Musicologica 2000. 1–3. 1–56.

Szántai Lajos: Ami az Atlas Hungaricusból kimaradt = CartHung 2000. 7. 37–41. ill.

D. Tóth Judit: XVII–XVIII. századi kalendáriumok a debreceni könyvtárakban. Debrecen: KLTE Könyvtára, 1998. 183 p. (Régi tiszántúli könyvtárak, 9)

Voit Krisztina: A budapesti sajtó adattára 1873–1950. Bp.: Argumentum, 2000. 783 p.

Zalai Gyűjtemény 1974–1998. Repertórium. Szerk.: Kapiller Imre, Kiss Gábor. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, 1999. 150 p.

[497Cenzúratörténet és más jogi szabályozások

Gécs Béla: A cenzúra és a nyomdászat = MG 1999. 2. 67.

Herpai Péter: Mátyási József cenzúrázott sorai. = MKsz 2000. 2. 214–223.

Molnár András: Deák Ferenc cenzúrázott megyegyűlési beszéde (Zalaegerszeg, 1845. november 10.) = Levéltári Szemle 2000. 2. 24–33.

Murányi Gábor: „Súlyos politikai hiba.” Igazoló jelentések a hetvenes évekből. = MM 2000. 1. 65–74.

Murányi Gábor: A szerző ellen erélyesen fel kell lépni – „már csak a szerző érdekében is” Igazoló jelentések a hetvenes és nyolcvanas évekből. II. rész. = MM 2000. 2. 56–65.

Pór Edit: Az egyházi sajtó és a cenzúra = Kritika 2000. 7. 31–35.

Ruszoly József: Móra Ferenc sajtópöre (1923) = A város és polgára… 121–133. [Másodközlés]

Könyvtörténet

Középkori kéziratosság, kódexek

Abaffy Csilla: Magyar nyelvemlékek és másolataik az MTAK Kézirattárában = MKsz 2000. 3. 340–351.

Boros Marietta: Paraszti „kódexek”. Adatok a Mosoni síkság („Heideboden”) kéziratos énekeskönyveinek megismeréséhez = Vasi Szemle 2000. 2. 212–218.

Elmélkedés. Gellért, a marosi egyház püspöke. A három fiú himnuszáról. Kiad. és ford. Karácsonyi Béla és Szegfű László. Szeged: Scriptum, 1999. 767 p.

Három kódex. Szerk.: Karsay Orsolya, Földesi Ferenc. Bp.: OSzK, 2000. 139, [26] p. ill.

Körmendy Kinga: A Budai II. gyűjtemény esztergomi vonatkozású kódexei = MKsz 2000. 3. 351– 356.

Muzslay István: Az Ómagyar Mária-siralom sorsa = Távlatok 2000. 1. 159–161.

Nagyszombati Kódex 1512–1513. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. … a bev. és a jegyz. írta T. Szabó Csilla. Bp.: Argumentum: Magyar Nyelvtudományi Társ., 2000. 831 p. ill. (Régi magyar kódexek, 24)

Peer-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. … a bev. és jegyz. írta Kacskovics-Reményi Andrea és Oszkó Beatrix. Bp.: Argumentum: Magyar Nyelvtudományi Társ., 2000. 791 p. ill. (Régi magyar kódexek, 25)

Pilinyi Péter: Az első írott magyar nyelvű emlékeink = MG 2000. 4. 59–61.

Szörényi László: A Jókai-kódex kérdése a Szent Ferenc-legendára vonatkozó újabb kutatások fényében = Studia Hungarolatina. Tanulmányok a régi magyar és neolatin irodalomról. Bp.: Kortárs Könyvkiadó, 1999. 5–13. [Másodközlés]

Török Gyöngyi: A Magyar Anjou Legendárium eddig ismeretlen lapja a Louvre-ban = MKsz 2000. 3. 357–372. ill.

Viola Ernő: A Csurgói Graduálok = KN 1999. 1. 119–122. ill.

Vizkelety András: A Leuveni Kódex egyik középkori állomáshelye = MKsz 2000. 3. 256–265.

Vizkelety András: A Leuveni Kódex magyar scriptorai = Akadémiai Műhely. Székfoglalók 1995–1998. 3. köt. [79–90.]

Wehli Tünde: A budai könyvfestészet Mátyás-kori kezdeteinek kérdéséhez = Ars Hungarica 2000. 1. 19–26.

Nyomda–, nyomdászattörténet

Több évszázadot érintő művek

Timkó György: Fischfach – avagy vegyes rekesz = MG 1999. 1. 74–75.

Timkó György: Mi volt a valcolás? 1–9. = MG 1999. 2. 65–66.; 3. 69–71.; 4. 73–74.; 5. 99–101.; 6. 99–101.; 2000. 1. 75–77.; 2. 113–116.; 3. 79–81.; 4. 73–76.

15–16. század

Bánfi Szilvia: Az 1577-es szikszói csatát megéneklő ismeretlen krónikás ének = ItK 1999. 5–6. 711–726.

Bánfi Szilvia: A csíksomlyói ferences gyűjteményben lappangó ismeretlen, 16. századi debreceni nyomtatvány-töredék = MKsz 2000. 4. 417–442. ill.

Bánfi Szilvia: Az Fiú is Jehovah. Ismeretlen művek Komlós András műhelyéből = Egyház [498és művelődés. Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI–XIX. századi történetéből. Debrecen, 2000. 9–27.

Bencze Imre: A Vizsolyi Biblia néhány érdekessége = Theologiai Szemle 2000. 6. 333–337.

Gécs Béla: Erdély első nyomdásza volt Honter János (1498–1549) = MG 2000. 1. 80–82.

Kelemen Miklós: Heltai Gáspár. Bp.: Heltai Gáspár Kft., 1999. 71 p. (Unitárius arcképcsarnok, 2)

A krakkói nyomdászat szerepe a magyar művelődésben. A tanulmányt írta V. Ecsedy Judit, a bibl. összeáll.: P. Vásárhelyi Judit, Dörnyei Sándor, Kertész Balázs. Bp.: Balassi, 2000. 400, XXII p. ill.

Latzkovits Miklós: Mikor és miért írta Sztárai Az igaz papságnak tükörét? = ItK 2000. 3–4. 376–392.

Lőkkös Antal: A genfi könyvnyomtatás első virágzása, 1478–1510 = MKsz 2000. 3. 307–319. ill.

Németh S. Katalin: Balassi János epicédiumáról = ItK 1999. 5–6. 647–654.

Timkó György: A 42 soros Biblia szóközeiről = MG 2000. 6. 90–91.

Timkó György: Egy elfeledett évfordulóra. 550 éves a könyvnyomdászat = MG 2000. 4. 4–6.

Timkó György: Fischfach – avagy vegyes rekesz. A könyvnyomtatás három évtized alatt meghódította Európát = MG 2000. 4. 13–14.

Timkó György: Miért szép? A magán- és mássalhangzók csatlakozóformájának rendszere Gutenberg nyomtatványaiban = MG 2000. 5. 61–62.

16–18. század

Bitskey István: Könyvkiadás Felső-Magyarországon a 16–17. században = KKvt 20. 1998. 5–22.

Borda Lajos: Summás választétel (RMK I 1047). Egy példányból eddig ismeretlen nyomtatott hitvita = MKsz 2000. 4. 493–501. ill.

Fehér Árpád: Erdélyi nyomdák a 16–17. században = MG 2000. 2. 109–111.

Fehér Katalin: Az erdélyi főnix. 350 esztendeje született Misztótfalusi Kis Miklós = Honismeret 2000. 4. 44–46.

Kovács Sándor Iván: „A magyar Galilei”: Tótfalusi Kis Miklós = Somogy 2000. 5. 479–487. ill.

Molnár József: Misztótfalusi Kis Miklós. Bp.: Balassi; Berlin: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 2000. 469, [2] p. ill.

Persovits József: 450 éves a kolozsvári könyvnyomtatás. Heltai Gáspár élete és munkássága = MG 2000. 4. 65–71.

Szabó Tamás Péter: Misztótfalusi Kis Miklós és az amszterdami Biblia = Pestszentlőrinc és Pestszentimre Évkönyve 1999. 117–124.

Szíj Rezső: Misztótfalusi Kis Miklós. Függelék: Pápai Páriz Ferenc: Életnek könyve. Bp.: Szenci Molnár Társaság, 2000. 98 p. ill. [Reprint]

Takó Edit: A reformáció és a nyomdászat = CsMeKvt 1996–1998. 1–4. 36–40.

[499Timkó György: Misztótfalusi? – Nem! – Tótfalusi = MG 2000. 5. 64–70.

19. század

Bálint Katalin: Grünn Orbán, az első szegedi nyomdász = MG 1999. 3. 73–75. [A nyomda termékeinek bibliográfiájával (1801–1828)]

Bátyai Gitta: Engel Lajos nyomdája = Szeged 1999. 10. [borító 3. oldala] ill. (A szegedi ipar és kereskedelem emlékeiből)

Demény Lajos: Forgácsok Debrecen történetéhez = DSzle 2000. 2. 243–254. [Bem József Debrecenben szerzett tábori nyomdájáról]

Frigyik Katalin: Egy nyomda, két újság és a Csitáry család. 150 éve született Csitári G. Emil. = Árgus 2000. 4. 76–89. [Székesfehérvár és Vidéke, később Csitári Kálmán és Társa nyomda; Székesfehérvár és Vidéke és melléklapja: Darázs.]

Gécs Béla: Nyomdászattörténeti töredékek. Gutenberg-ünnepség, Mainz, 1900. = MG 2000. 4. 10–12.

Heltai Nándor: „Örökre ide fészkelem magam”. Az első kecskeméti könyv- és lapnyomtató Szilády Károly. [Kecskemét]: Kecskeméti Lapok Kft., 2000. 100 p. ill.

Kiss Péter: Az egri egyházi (lyceumi) nyomdaüzem első félévszázadának története = Agria 35. 1999. 209–231. ill.

Persovits József: A kőnyomtatás feltalálója = Typ 2000. 1. 8.

Pilinyi Péter: A Szabad Sajtó ünnepe = Typ 2000. 3. 8. ill.

Timkó György: Mióta van János-ünnepély? = MG 2000. 2. 89–92.

Timkó György: A Monoline sorszedőgép tündöklése és… elbuktatása = MG 2000. 1. 64–66.

19–20. század

Acsádi Gabriella: A paksi zsidóság és a Rosenbaum nyomda = Honismeret 2000. 2. 71–76. ill.

Berettyóújfalu híres nyomdája. Szerk. Kocsis Csaba. Berettyóújfalu, 1999. 52 p. ill.

Dankó Imre: A Békés megyei nyomdászat ünnepe = Honismeret 1999. 5. 50–51. [Réthy Lipót (1817–1903) életéről]

Frigyik Katalin: A Debreczeni nyomdászcsalád története = FejMeKvt 2000. 1–2. 3–4.

Hajós Lajos: A gépi nedvesréznyomtatás technológia fejlesztésének története hazánkban = MG 2000. 5. 79–86.

Hankovics Iván: 75 éves a Pénzjegynyomda = MG 2000. 4. 35–39.

Kulich Erzsébet: Egy fehérvári nyomdászcsalád = Typ 2000. 4. 12. [A Debreczeni-família]

Malatyinszky József: Emlékezés Háromszéki Pálra = MG 2000. 4. 45.

Varró Attila: Nyomdászat a Dunántúlon = MG 1999. 2. 9–10.

Voit Krisztina: Két mester – két út. Kner Imre és Tevan Andor = Bárka 2000. 4. 121–130. ill.

Könyvművészet, illusztráció, ex libris

Könyvek, folyóiratok

Csongor Dénes: Tatzelt Vilmos, egy mellőzött műfaj grafikusművésze az 1860-as évekből = MűvtörtÉrt 1998. 3–4. 248–258.

Deák Ferenc: Betű és rajz. Bp.: Mozaik, 1999. 206 p. ill.

V. Ecsedy Judit: Könyvdíszek Magyaróvárról. Gondolatok a magyaróvári Czéh-nyomda mintakönyvéről és a magyarországi könyvdíszítésről = MG 1999. 2. 75–81.

V. Ecsedy Judit: Magyar vonatkozású könyvdíszek a korai krakkói nyomtatványokban = MG 2000. 5. 72–76.

Erdész Ádám: Kner Albert monográfia = Magyar Iparművészet 1999. 4. 71–73. ill. [Megjelent a szerző: Kner Albert – Könyvművészet, reklám, látványteremtés c. könyvében (Gyomaendrőd, 1999) angol nyelven]

Foghtűy Krisztina: Karacs Ferenc rézmetsző tevékenysége a korabeli sajtó tükrében = MKsz 2000. 1. 94–99.

Gécs Béla: Morelli Gusztáv fametsző emlékezete. A fametszés legnagyobb hazai mestere = MG 1999. 3. 80–81.

Gellér Katalin: A szecessziós könyvillusztráció Magyarországon (1895–1925). Miskolc: Miskolci Galéria, 1997. 176 p. ill. (A Miskolci Galéria Könyvei, 11)

Kéki Béla: Az írás története: a kezdetektől a nyomdabetűig. Bp.: Vince K., 2000. 175 p. ill.

Kovács Sándor Iván: A pipázó puttó. Révai Miklós két Faludi-illusztrációja = Irodalomismeret 2000. 4. 97–103.

Mezei Ottó: Ki is volt hát Jaschik Álmos? = Kortárs 2000. 1. 91–93.

Modern magyar litográfia 1890– 1930. Szerk. Bajkay Éva. [Miskolc]: Miskolci Galéria, 1998. 222 p. ill.

Papp János: A lipcsei nemzetközi könyvkiállítások háromnegyed százados története (1914–1989) = MG 2000. 6. 79–81.

Schwenner Zsuzsanna: Kísérlet a Wathay Ferenc festményéről készült kőnyomatok reformkori kiadására és egy hamisított Wathay-portré = Irodalomismeret 2000. 1. 80–83.

Schwenner Zsuzsanna: Wathay Ferenc székesfehérvári alkapitány festményeinek XIX. századi másolatai = Árgus 2000. 4. 108–110.

Serfőző Szabolcs: A 17–18. századi párizsi konfraternitások társulati lapjai = Ars Hungarica 2000. 2. 245–258.

Tóth Lóránt: Ampresaud (&) és at sign (@). Speciális karakterek kialakulásának története = Papíripar 2000. 3. 106–107.

Aprónyomtatványok

Basics Beatrix: 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei és eseményei az emléklapokban = Történelem és emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Szerk. Kriza Ildikó. Bp.: Néprajzi Társaság, 1998. 234–239.

Jánoska Antal: A debreceni kártyakészítés négy évtizede = DSzle 1999. 2. 218–228. ill.

[500Jánoska Antal: A magyar kártya története, ikonográfiája, készítői = Aetas 1999. 1–2. 147–165. ill.

Kecskés Katalin – Katona Csaba: A debreceni ex libris a XX. században = DSzle 1999. 2. 203–217.

Magyarországi díszes levelek, levélpapírok és számlák a 19–20. században. A Magyar Országos Levéltár kiállítása. Katalógus. Bp.: MOL, 1999. 94 p. ill.

B. Nagy Anikó: A fővárosi okmányok díszítése = TanBpMult 28. 1999. 209–218.

Pilinyi Péter: A Kossuth-bankók vésnökei = MG 1999. 2. 38–39.

Somogyi György: Szecessziós ex librisek = Magyar Művészeti Fórum 1999. 2. 59–61. ill.

Szénássy Zoltán: Százötven éves a komáromi bankó = Honismeret 1999. 1. 9–18.

Tóth Zoltán: Horváth Endre hagyatékának ápolása, a Pénzjegynyomda ma = BgyHonismH 1999. 1–2. 40–43.

Térképészet

Deák Antal András: A „Mappa Mercantilis” 1699 = CartHung 2000. 7. 49–51. ill.

Domokos György: Törökkori várrajzok Stockholmban. Beszámoló a stockholmi Királyi Hadilevéltárban végzett kutatásról = HtK 1999. 1. 112–116.

Gjurov Viktor: Egy elfelejtett térképész – Kanitz Fülöp Félix, a „Balkán Kolumbusza” = Technikatörténeti Szemle 23. 1997–1998. 75–84. ill.

Gróf László: Marsigli gróf élete. VI. rész. (A kecskeméti kaland) = CartHung 2000. 7. 31–36. ill.

Pálffy Géza: Európa védelmében. Haditérképészet a Habsburg Birodalom magyarországi határvidékén a 16–17. században. 2. jav. és bőv. kiad. Pápa, 2000. 162 p. [9] t.

Plihál Katalin: „… a haza szeretete hajt minket előre” – Mikoviny-emlékkiállítás a Hadtörténeti Múzeumban = SSzle 2000. 1. 81–83.

Radu, Mariuca – Arnócz Hajnalka: Egy Barcaságot és környezetét ábrázoló térkép a Brassói Városi Múzeumból = CartHung 2000. 7. 42. ill.

Rózsa György: A kartográfus Lipszky János és rézmetszői, Karacs és Prixner = MűvtörtÉrt 2000. 3–4. 310–314. ill.

Suba János: Magyarország első katonai felmérése = PT 2000. 4. 49–56.

Suba János: Müller Ignác (1727–1804) és térképe = PT 2000. 2. 52–55.

Suba János: Pannónia, katonai térképeken. „Lázár deák” térképe = PT 2000. 1. 72–76.

Török Enikő: Külső-Szolnok vármegye, a Jászság és a Nagykunság Bél Mátyás műveiben és Mikoviny Sámuel térképein = Levéltári Szemle 2000. 1. 3–19.

Papír

Horváth Cz. János: A fehér művészet = Természet Világa 2000. 9. 408–411.

Tóth-Orowan Lóránt: Betekintés a papírméretek világába. (A XIX. és XX. század legismertebb papírformátumai). 45. rész = Papíripar 2000. 1. 20–22.; 2. 65–66.

Voith és Sulzer szerepe a 200 éves papírgép fejlődésében = Papíripar 2000. 3. 92.

Könyvkötés-történet

Rozsondai Marianne – Muckenhaupt Erzsébet: Telegdi Miklós és a nagyszombati CH-monogramos kötéscsoport = MKsz 2000. 3. 285–306. ill.

Könyvkereskedelem, -terjesztés

Csetri Elek: Kőrösi könyvei Erdélyben = Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Szerk. Pozsgai Péter. Bp.: Táton Bt., 1999. 115–120. [Kőrösi Csoma Sándor erdélyi könyvadományai másodközlés]

Granasztói Olga: A francia libertinizmus útja Magyarországra = Hungarológia 2000. 1–2. 135–151.

Papp Gábor Zsigmond: New York–Budapest Könyvküldő Szolgálat = Európai Utas 1999. 1. 27–32. ill.

Szecskó Károly: Gárdonyi Géza egri könyvadományai = KN 2000. 1. 141–142.

Varga-Neubauer Sándor: Adalékok Ferenczi Sándor családjának történetéhez. Ferenczi (Fraenkel) Bernát (1830–1889) = Thalassa 1999. 1. 155–159. ill.

[501Kiadástörténet

Több évszázadot érintő munkák

Karlovitz János: Tankönyvügyünk – történeti és nemzetközi összehasonlítások tükrében = Iskolakultúra 2000. 11. 93–102.

Pápayné Kemenczey Judit: Ismeretek a való világról. A hazai ismeretterjesztő gyermekkönyv-irodalom áttekintése = Jászkunság 2000. 2. 87–109. ill.

Persovits József: Sakk a nyomtatásban = MG 1999. 3. 35–36.

Stach, Reinhard: Faliképek mint a realitás didaktikai szegmensei. Ford. Orosz Tímea = Magyar Pedagógia 1999. 1. 39–59. ill. [Iskolai faliképek történetéről, kiadásáról]

16–18. század

Bartók István: A Nádasdy-mecenatúra hatása az irodalmi gondolkodásra (Szempontok Sylvester János Grammatica Hungarolatinájának vizsgálatához) = Nádasdy Tamás… 117–130. ill.

Bódyné Márkus Rozália: Die Geschichte von Siebenbürgen in Abend Unterhaltungen vors Volk. Eine Hermannstädter „Volksschrift” und ihre Nachfolger = Berliner Beiträge zur Hungarologie 1999. 87–120. [Michael Lebrecht 1784-ben, Nagyszebenben megjelent munkájáról és utódairól]

Éder Zoltán: Szótárirodalmunk történetének mostohagyermeke = Magyar Nyelv 1999. 4. 404–412. [Jambressich András: Lexicon Latinum… (Zágráb, 1742)]

Kapronczay Katalin: Orvosi és egészségügyi felvilágosító irodalom a 18. századi Magyarországon = LAM 2000. 5. 458–462.

Knapp Éva – Tüskés Gábor: Egy XVII. századi elbeszélésgyűjtemény: az első máriavölgyi mirákulumos könyv és irodalmi utóélete = Irodalomtörténet 1999. 3. 380–397.

Koncz Attila: Hitvitázó tudomány vagy tudományos hitvita? Káldi György és Dengelegi Péter polémiája = ItK 2000. 5–6. 669–694.

Nyomárkay István: A bécsi grammatikák és a közép-európai nyelvtanok 3. = Magyar Nyelvőr 1999. 1. 59–78.

Pilinyi Péter: Az első magyar nyelvű nyomtatványok = MG 1999. 3. 75–78.

Szabó Katalin Viola: Révai Miklós harmadik híradása = ItK 2000. 5–6. 776–783.

Szelestei N. László: Lodovico Antonio Muratori művei Magyarországon a 18. század második felében = MKsz 2000. 1. 27–42.

Voigt Vilmos: A „Mesés Könyvecské”-ről = Világnak kezdetétől fogva. Történeti folklorisztikai tanulmányok. Bp.: Universitas, 2000. 203–207. [Lőcse, 1629 – másodközlés]

18–19. század

Adriányi Gábor: Fraknói Vilmos és a „Monumenta Vaticana Hungariae Historiam Illustrantia” megindítása = MEgyhtVázl 1996. 3–4. 61–71.

Békési Gábor: Csokonai megvalósult tervezete: Kazinczy Zrínyi-kiadása = Irodalomismeret 1999. 1–2. 221–227. [Zrínyi munkáinak 1816-os kiadásáról]

Berényi Mária: Dinicu Golescu élményei Pesten és Budán. Nemzetiségi könyvkiadás a budai Egyetemi Nyomdában = Barátság 2000. 1. 2739–2741.

Fehér Katalin: Első magyar nyelvű pedagógiai tankönyveink = KN 2000. 1. 47–52.

Fehér Katalin: Magyar nyelvű gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában = MKsz 2000. 1. 89–94.

Fehér Katalin: A reformkori katolikus tanítóképzés tankönyvei = KN 2000. 3. 71–80.

Gazda István: A Magyar Tudományos Akadémia reformkori kiadványai 1831–1848. Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti Intézet, 1999. 170, [22] p.

Kiss Farkas Gábor: Kazinczy Zrínyi-jegyzetei = Irodalomismeret 1999. 1–2. 217–220. [Zrínyi munkáinak 1816-os kiadásáról]

Miskolczy Ambrus: Magyarország a modern román kultúra bölcsője. Az „erdélyi triász” Pest-Budán = História 2000. 4. 22–23. ill. [Magyarországi román könyvkiadás]

Muth Ágota Gizella: Egy 19. századi német nyelvű városkép-antológia pesti kiadása és utóélete = MKsz 2000. 4. 501–513. ill.

Pásti Nóra: Zrínyiek a ponyván = Irodalomismeret 1999. 1–2. 211–216.

Péter László: Gárdonyi első olvasói = Kortárs 2000. 10–11. 93–100. [Gárdonyi Géza Figurák c. kötetének megjelenéséről (1890), előfizetőiről]

[502Sólymos Szilveszter: A Maurinus breviárium bevezetése a magyar bencés kongregációban = MEgyhtVázl 1996. 1–2. 99–115.

Tomiš, Karol: A magyar irodalom fordítások útján való fogadtatása a szlovák irodalmi kultúrában (1860–1918) = ItK 1999. 1–2. 41–76. [Benne: A magyar nyelvből szlovákra fordított, nem időszaki kiadványban megjelent szépirodalmi nyomtatványok bibliográfiája (1860–1918)]

20. század

Bart István: Jelentés. Magyar könyvkiadás 1989–1998 = Kritika 1998. 7. 5–9.

Buda Attila: Babits Mihály művei a Nyugat kiadó gondozásában = ItK 1997. 5–6. 604–626.

Buda Attila: A Nyugat Kiadó története. Bp.: Borda Antikvárium, 2000. 223 p. ill.

Gyürki László: A magyar bibliafordítások története = A Biblia földje. A magyar bibliafordítások története. Bp.: Szent Jeromos Bibliatársulat, 1998. 66–102.

Kégli Ferenc: Magyar nyelvű nyomtatványok Romániában 1919–1940 között – két kötetben. Monoki István bibliográfiájának kiadástörténete = KF 1999. 1. 21–30. ill.

Lukáts János: Megszólaló nemzetiségek. A nemzetiségi könyvkiadás sorsfordító évtizede, 1985–1995 = Polisz 2000. 51. 38–41.

Papp-Váry Árpád: Iskolai atlaszok kiadása az ötvenes években = Földrajzi Közlemények 1998. 3–4. 201–202.

Petró András: Fejet hajtunk az elődök előtt (50 éves a Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat) = Embernevelés 1999. 3. 71–74.

Surányi Béla: Az agrárkultúra könyvészete Debrecenben, a XX. század második felében = KKvt 21. 1999. 285–331.

Surányi Béla: Debrecen mezőgazdasági könyvészete a két világháború között = KKvt 20. 1998. 221–250.

Voit Krisztina: A legenda vége – Ráth Mórról = MKsz 2000. 3. 402–414.

Sajtótörténet

Több évszázadot érintő munkák

Gécs Béla: A hírlapok történetéből = MG 1999. 1. 66–67.

Gécs Béla: Az újsághirdetés indulása és fejlődése = MG 2000. 6. 93–94.

Lengyel András: A szegedi újságírás rövid története. Az előzményekről 1944-ig = Szeged 1999. 5. 26–43.

Schőn István: A magyar szabadkőművesség hivatalos folyóiratai = MKsz 2000. 2. 175–190.

16–18. század

Barbarics Zsuzsa: „Türck ist mein Nahm in allem Landen…” Művészet, propaganda és változó törökkép a Német-római Birodalomban a XVII. század végén = HtK 2000. 2. 329–378.

G. Etényi Dóra: A 17. századi soproni országgyűlések a korabeli német sajtóban = SSzle 2000. 1. 32–53.

Keveházi László: Evangélikus lelkészek a magyar újságírás kezdetein = Credo 1999. 1–2. 40–45.

Kovács József László: Hírlevelek és Neue Zeitungok Sopronban a 16–17. században = SSzle 2000. 1. 19–31.

19–20. század

150 éves a „Katolicke noviny” = Barátság 2000. 6. 3041–3042. ill. [„A legrégebbi szlovák nyelvű újság”]

Arató Antal: A Székesfehérvár és Vidéke és a Fejér Megyei Hírlap. Tartalomelemzés = FejMeKvt 2000. 3–4. 6–14. ill.

Baki Péter – Nánási László: A Vasárnapi Újság és a fotográfia kapcsolata = MM 2000. 1. 14–25.

Balázs Imre József: „Ismeri ön a cuplingert?” A nő-szerep konstrukciója és szubvertálódása Ignotus Emma-leveleiben = Alföld 2000. 10. 53–64. [Ignotusnak A Hét-ben 1893–1906 között megjelent fiktív leveleiről]

Batári Gyula: Fejezetek a külföldi magyar sajtó történetéből (1853–1920). Bp.: OSzK, 1999. 100 p. (Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei, 12)

Berecz József: Tisztelgés másfél század múltán. Petőfi, s az 1848/49-es forradalom és szabadságharc sajtója = Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis 2000. 55–62.

Buzinkay Géza: A budapesti sajtónegyed kialakulása = TanBpMult 28. 1999. 285–294.

[503Buzinkay Géza: „A haladás közvitézei”. A magyar újságírók öntudatra ébredése a 19. század végén = MM 2000. 1. 26–34.

Csatkai Endre: A soproni sajtó története = Várhely 1999. 4. 99–106. ill. [Publikálatlan tanulmány 1941-ből]

Dávidházi Péter: Peragit tranquilla postestas… Egy mottó reménysugara a szabadságharc leverése után = Alföld 2000. 5. 69–81. [Az Uj Magyar Muzeum mottójáról]

Fehér Katalin: Pest-Buda sajtója a leányok neveléséről a XIX. század elején = Honismeret 2000. 1. 43–50.

Gáborik Judit: Sajtótörténeti ritkaság a debreceni református kollégium gyűjteményeiben: A Heti Közlöny = HajdBihMeKvtT 2000. 1. 39–42.

Galambos Sándor: „A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek” (Egy német város lapjai a magyar szabadságharcról) = Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 14. 2000. 75–79.

Kereszty Orsolya: Első gyermeklapunk történetéhez = KN 2000. 3. 138–143. [Magyar Gyermekbarát (1843–1844)]

Kósa Csaba: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc sajtója = Arany szavak… 171–185. ill.

Lakatos Éva: Sajtószolgák – a kőnyomatosok = MKsz 2000. 4. 464–477. ill.

Lengyel András: „Közkatonái a tollnak…” Vázlatok Szeged sajtótörténetéhez. Szeged: Bába és Társai Kft., 1999. 494 p.

Martin József: „Észak-Amerika egyedüli példánykép legyen előttünk.” ’48’49 magyar sajtójának nemzetközi horizontja = MM 2000. 1. 7–13.

Muth Ágota Gizella: Iris. Német nyelvű irodalmi almanach a magyar reformkorban = MKsz 2000. 2. 145–161.

Nyulásziné Straub Éva: 115 éves a Turul. Egy szakfolyóirat rövid története = TörtSzle 1998. 3–4. 381–388.

Róbert Péter: A szabadságharc katonai sajtója = Társadalom és Honvédelem 1999. 3–4. 67–80.

Várdy Béla: Az első magyar újság és újságszerkesztő Amerikában = DSzle 1999. 4. 511–515. [Magyar Száműzöttek Lapja (1853), Kornis Károly (1822–1863)]

20. század

Aczél Géza: Ötven év = Alföld 2000. 6. 3–7. [50 éves az Alföld]

Akikkel lehet és akikkel nem. Bizalmas feljegyzések az Új Látóhatárról 1972-ből [Dokumentum] = Orpheus 1999. 22. 86–98. ill.

Angyalosi Gergely: Átértékelés, kirekesztés, kanonizálás. Ignotus és a Nyugat viszonya a két világháború között = Alföld 2000. 8. 61–79.

Balogh Mihály: Lectori salutem = KN 1999. 1. 4–6. [A Könyv és Nevelés folyóirat történetéről, elődjeiről]

Bálint Gábor: A két „Új Idők” 1919-ben = MKsz 2000. 2. 223–228.

Bartha Lajos: Az Uránia – egy elfeledett ismeretterjesztő lap = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 2000. 161–164. ill.

Borbándi Gyula: Egy folyóirat vége = Új Horizont 2000. 2. 69–78. [Új Látóhatár]

Borbándi Gyula: Nem éltünk hiába. Az Új Látóhatár négy évtizede. Bp.: Európa, 2000. 601 p.

Borbándi Gyula: Az Új Látóhatár utóélete = Somogy 2000. 4. 394–398.

Csáti Ernő: A Cartactual születéséről = Földrajzi Közlemények 1998. 3–4. 203–204.

Czenthe Miklós: A Lelkipásztor keletezésének 75. évfordulójára (1924–1999) = Lelkipásztor 2000. 1. 2–3. ill.

Cz. Farkas Mária: A Nouvelle Revue de Hongrie 1932–1944 = Hungarológia 2000. 1–2. 187–196.

Földes Anna: Egy sajtóműfaj újjászületése. Az Irodalmi Újság publicisztikája. I. rész: 1950–1953; II. rész: 1954–1956 = MM 2000. 1. 35–49.; 2. 5–26.

Fried István: Márai Sándor a Napkeletben (1921–1922) = Irodalomtörténet 1999. 1. 61–78.

Füzi László: A Tanu (III. rész) = Tiszatáj 2000. 10. 64–77.; 11. 71–87.

Füzi László: A Tanu megszűnése = Confessio 2000. 2. 39–44.

Gercsák Gábor – Habán Ildikó – Tóth Mária: A Cartactual és a Cartinform = Földrajzi Közlemények 1998. 3–4. 173–182.

Gyertyán Ervin: A Filmvilág megindulása. Visszaemlékezés = MM 2000. 4. 77–80.

[504György Béla: Spectator sajtópere. Krenner Miklós születésének 125. évfordulójára = MM 2000. 4. 41–47.

Hegedűs Sándor: A roma sajtó negyedszázada = Barátság 2000. 3. 2855–2858.

Hitel = Beszélő 1999. 4. 78–87. [Dokumentumok a Hitel történetéről]

Horváth József: Győr-Moson-Sopron megye sajtótörténetének vázlata. 2. = KisalfKvt 2000. 1. 15–25.

Jemnitz János: La Revue Socialiste (1946–1947) = A Nemzetközi Munkásmozgalom Történetéből 1999. 25. 114–124. [A munkás- és szocialista sajtó történetéből]

Karácsony Zoltán: A fiatalok lapja: a L’udové = Barátság 2000. 3. 2860. ill. [A magyarországi szlovákok hetilapja, a „L’udové noviny” (Népújság)]

Karácsony Zoltán: A „Neue Zeitung”-ról = Barátság 2000. 3. 2861. ill.

A körúti sajtóhatalom = Typ 2000. 8. 8. ill. [Az Est]

Lengyel András: Litografált Szegedi Napló = Szeged 1999. 4. 74–75.

Maár Judit: Mallarmé a Nyugatban = Alföld 1999. 5. 70–77.

Murányi Gábor: „Régi és jó személyes kapcsolataink folytatódnak.” Kádár János és Pethő Tibor levélváltásai = MM 2000. 4. 57–65.

Németh G. Béla: A Forum = Alföld 2000. 4. 69–80.

Németh G. Béla: Hét folyóirat 1945–1950. Debrecen: Csokonai K., 2000. 114 p. ill. [Forum, Magyarok, Sorsunk, Társadalmi Szemle, Újhold, Válasz, Valóság]

Németh György: A „régi” Mozgó Világ és a Jelenlét. Beszélgetés Petőcz Andrással = Budapesti Jelenlét 1999. 23–24. 57–60.

Németh György: Szelep vagy ékszíj. A köztes nyilvánosság jellemzői a „régi” Mozgó Világ című folyóirat történetének bemutatásával = Budapesti Jelenlét 1998. 21. 1–23.; 1999. 22. 2–30.

Pienták Attila: Egy Nyugat-részvény margójára = Irodalomismeret 1999. 1–2. 124–126. ill.

Pintér Szilvia – Török Andrea: Az Én Újságom és a Magyar Lányok című gyermekfolyóiratok az 1910-es és az 1920-as években = KN 2000. 4. 142–148. ill.

Pogány Bernadett: Márai a Frankfurter Zeitungnál = Vigilia 2000. 4. 286–189.

Prés alatt [Válogatás az ÁEH dokumentumaiból – 1974: cenzúrázott hitközségi sajtó] = Szombat 2000. 4. 3–4.

Ruszoly József: Péter László és a Tiszatáj = A város és polgára… 152–158. [Másodközlés]

Sándor Attila: Szeged tükre. Adalékok a város folyóiratának tíz éves történetéhez. 1–2. = Szeged 1999. 1. 8–15.; 2. 36–45.

Sipos Balázs: Sajtó és tudomány. A sajtókutatás története és intézményesülése Magyarországon a II. világháborúig = Múltunk 2000. 2. 154–200.

Sipos Péter: Az Est-lapok „államosítása” 1939-ben = História 1999. 4. 16–19. ill.

Szawerdo, Elżbieta: Két szerkesztő. Osvát Ernő a Nyugatban és Mieczysław Grydzewski a Wiadomósci Literackie-ben = Hungarológia 1999. 1–2. 118–128.

Széchenyi Ágnes: A „fordulat évei” egy folyóirat történetében. A Válasz újraindulása és ellehetetlenülése, 1946–1949 = Évkönyv 7. 1999. Budapest, 1956-os Intézet. 242–249.

Szegedy-Maszák Mihály: A Nyugat és a világirodalom = Akadémiai Műhely. Székfoglalók 1995–1998. 3. köt. [59–78.]

Szegedy-Maszák Mihály: A Nyugat és a világirodalom = Alföld 1999. 5. 54–70.

Szilágyi András: Ars Decorativa. Egy múzeumi évkönyv 25 éves története = Magyar Iparművészet 1999. 3. 2–7. ill.

Könyvtártörténet

Több évszázadot érintő munkák

Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár és a helytörténet = Helyismereti Könyvtárosok… 39–45.

Csikós Júlia: A „könyvtár őre”. Erdélyi iskolák jeles könyvtárairól és könyvtárosairól = KN 1999. 2. 125–132.

Csorba Csaba: Közgyűjtemények és honismereti mozgalom = Honismeret 1999. 3. 3–7.

Dixon, Diana: Egyházi könyvtárak Nagy-Britanniában. Ford., szerk. Gáncsné Nagy Erzsébet = Helyismereti Könyvtárosok… 21–25.

Kis Józsefné: A miskolci Lévay József Muzeális Könyvtár története = Szülőföldünk 1998. 27. 72–76.

Körmendy Kinga: Szent Adalbert esztergomi egyházának kódexei, könyvei 1543 előtt = [505Ezer év Szent Adalbert oltalma alatt. Esztergom: Prímási Levéltár, 2000. 47–55. (Strigonium antiquum, 4)

Varga Zsuzsa: Rendek és könyves kultúra. A ciszterci rendház könyvtára Székesfehérváron. Székesfehérvár: Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 1998. 136 p. ill. (Bibliotheca Alba, 4)

Zimányi Katalin: A kutatás könyvtári bázisa Miskolcon = Miskolc a millecentenárium évében. 2. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1997. 349–358.

16–18. század

Bíró Gyöngyi: Az unitárius egyházi értelmiség könyvtárai a XVIXVII. századi Kolozsvárott = MKsz 2000. 2. 131–144.

Fekete Csaba: Könyvtáros bejegyzés 1684-ből. Adalék a Debreceni Református Kollégium Bibliothecájának XVII. századi történetéhez = KKvt 20. 1998. 201–212. ill.

19–20. század

Berlász Jenő: Stefan Stratimírović levele gróf Széchényi Ferenchez a Bibliotheca Hungarica létrejötte alkalmából 1802. augusztus 13/25. = MKsz 2000. 3. 320–330.

Bura László: A Szatmárnémeti Római Katolikus Püspöki Líceum (1804–1852) = MEgyhtVázl 1996. 3–4. 107–136.

F. Csanak Dóra: Kéziratos hagyatékok az Akadémiai Könyvtárban = MKsz 2000. 3. 331–339.

Demény Lajos: Forgácsok Debrecen történetéhez = DSzle 2000. 2. 243–254. [Kőrösi Csoma Sándor könyvadományozása a Református Kollégium könyvtára számára]

Goda Beatrix: Ifjúsági könyvtárak, ifjúsági olvasmányok, nevelés (Törekvések a századfordulón) = KN 2000. 3. 132–137.

Katsányi Sándor: A Budapestensia kialakulása, avagy három könyvtárosportré = KKK 2000. 9. 53–59.

Katsányi Sándor: Mikor alapították a fővárosi könyvtárat? = KKK 1999. 11. 30–34.

Kelemen Elemér: Könyvtárnoktól a könyvtáros-tanárig. Pályakép történeti megközelítésben = KN 1992. 2. 73–86.

Kemenesi Zsuzsa: A Lévay József Református Gimnázium Könyvtára Iskolánk könyvtára = A falak üzenete. Emlékkönyv a Miskolci Lévay József Református Gimnázium épületének 100 éves évfordulójára. Miskolc, 1999. 272–274.

Ludvigné Üveges Judit: Könyv, könyvtár, könyves kultúra Magyaróváron a 19. században = KisalfKvt 2000. 2. 14–23.

Mezei Zsolt: Pápai könyvtárak a századfordulón. Pápa: Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, Jókai Mór Városi Könyvtár, 1999. 101 p. ill.

Redl Károly: Az Országgyűlési Könyvtár mint a törvényhozás könyvtára = KKK 2000. 6. 24–28. ill.

Sediqiné Bondor Erika: Régi könyvek Pest első állami gimnáziumában. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtárának muzeális gyűjteménye = KN 2000. 1. 129–140.

Takó Edit: A könyvtárgyarapító prépost. In memoriam Oltványi Pál = Szeged 1999. 33–35.

Tengeri Lászlóné: Iskolakönyvtár Baktakéken (Történeti vázlat) = Szülőföldünk 1998. 27. 90–98.

Tiszavári Eszter: Az Iparművészeti Múzeum Könyvtára = Magyar Iparművészet 2000. 4. 51–54.

Tóth Katalin: A Miskolci Evangélikus Egyházközség könyvtárának története (1817–1924) = Szülőföldünk 1998. 27. 47–64. ill. [Miskolc első nyilvános könyvtára]

Tumikné Csurák Ágnes: A vakok és gyengénlátók könyvtári ellátása, különös tekintettel a miskolci hangoskönyvtárra = Szülőföldünk 1998. 27. 98–105. ill.

20. század

Csík Tibor: A Nemzetközi Ifjúsági Könyvtár jubileuma = KN 2000. 1. 103–109. [Internationale Jugendbibliothek; International Youth Library – München, 1949]

Dömötör Lajosné: Az első tizenöt év. A Veszprémi Egyetemi Könyvtár alapjainak lerakása. 1949–1964. Veszprém, 1999. 73 p. ill.

Farkas Ibolya: Városi könyvtár a Tisza mentén = Szülőföldünk 1998. 27. 80–90. [Tiszaújváros könyvtára]

Fogarassy Miklós: A közkönyvtári koncepció második „áttörése”, a public library eszméjének térhódítása és a Vas Megyei Könyvtár megépítése = KF 1999. 2. 236–239.

[506Freisinger Jenő: 50 év az egészségügy szolgálatában. Az orvosi-egészségügyi könyvtárhálózat történetének tendenciái = KKK 1999. 5. 38–44.

Galamb Katalin: A makói gyermekkönyvtár története = CsMeKvt 1996–1998. 1–4. 28–30.

Gerő Gyula: Emlékezés a(z) „(h)őskorra”. Körzeti és népkönyvtárak s munkatársai. Tények és legendák = KKK 2000. 5. 20–29.

Gilicze Jánosné: A könyvtári kultúra kezdetei és az első nyilvános könyvtár Makón = CsMeKvt 1996–1998. 1–4. 19–27.

Hideg Ágnes: A miskolci Herman Ottó Múzeum Könyvtárának története = Szülőföldünk 1998. 27. 65–71. ill.

Jószay Zsoltné: A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Zenemű- és Hangtára = Szülőföldünk 1998. 27. 106–113.

Kereszturi József: A Pécsi Városi Könyvtár negyven éve = KKK 1999. 11. 25–29.

Kiss Jenő: Emlékek, élmények, észrevételek – az ötven éves közművelődési könyvtárügyről = KF 2000. 1–2. 76–83.

Korompai Gáborné: Nehéz idők a debreceni Egyetemi Könyvtár életében. 2. rész. Adatok az 1945–48-as évek történetéhez = KKvt 20. 1998. 253–277. ill.

Kovács Ilona: Könyvtár és bevándorló. Egy történeti modell (A Cleveland Public Library szerepe a közép-európai bevándorlók társadalmi beilleszkedésében a 20. sz. első évtizedeiben) = Hungarológia 2000. 1–2. 153–185. ill.

Könyvtárak 50 éve az egészségügy szolgálatában. Jubileumi emlékkönyv. Szerk. Freisinger Jenő. Bp.: A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, 1999. 247 p. ill.

Környei Lászlóné: Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtártörténetéből = Szülőföldünk 1998. 27. 43–47.

Kulcsár Kornélia: A debreceni közművelődési könyvtár létrejötte és első évei = HajdBihMeKvtT 2000. 2. 3–9.

Laczó Katalin: Művelődési autók a tanyavilágban = CsMeKvt 1996–1998. 1–4. 11–18.

Mader Béla: Az Egyetemi Könyvtár az oktató, kutató és a tanulmányi munka szolgálatában = A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene, 1921–1998. Szerk. Szentirmai László, Ráczné Mojzes Katalin. Szeged: [SZTE], 1999. 477–496.

Mader Béla: A könyvtáraknak is megvan a maguk sorsa. Az Egyetemi Könyvtár az oktató, kutató és a tanulmányi munka szolgálatában. = Szeged 1999. 4. 14–43.

Mertus Lászlóné: Az iskolai könyvtárügy helyzete az országos könyvtárpolitikai intézkedések tükrében (1945–1986) = KN 2000. 3. 99–111.

Mezeiné Kónya Terézia: A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium könyvtárának története. Cegléd, 1999. 110 p. (Centenáriumi füzetek, 4)

Mózessy Gergely: A székesfehérvári egyházmegye kulturális értékmentő munkája a harmincas években = Honismeret 2000. 3. 74–83. [A székesfehérvári püspöki könyvtár történetéből]

Ötven éves a Keller Lajos Városi Könyvtár. Szerk. Fuchszné Benák Katalin. Mindszent: Keller Lajos Városi Könyvtár, 1998. 51 p. ill.

Papp István: Bűnbeesés után. Széljegyzetek a magyar közkönyvtárügy 50 évére = KF 2000. 1–2. 65–75.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 50 éve. 1949–1999. Emlékkönyv. Szerkesztőbizottság: Urbán Miklósné et al. Kiskunfélegyháza: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 2000. 235 p. ill.

Pintér László: „Public Library”-csata, a’ la Pécs, anno 1975–1985 = KF 1999. 4. 774–787.

Szémán Erzsébet: A nyilvános közkönyvtár ügye Hajdúszoboszlón (1945–1952) = HajdBihMeKvtT 2000. 1. 3–13.

Szita Ferenc: Emlékezés és vallomás. A somogyi könyvtárhálózat kiépítéséről és fejlődéséről 1949–1992. Kaposvár: Megyei és Városi Könyvtár, 1999. 275 p. (Somogyi könyvtártörténeti füzetek, 2–3)

Tóth Gyula: Áttörések. A public library megjelenése, első térhódítása Magyarországon = KF 1999. 2. 223–235.

Tóth Gyula: Tévút vagy torzó? 50 éve alapították a körzeti könyvtárakat = KF 2000. 1–2. 39–64.

Bibliofilia

Buzinkay Péter: Bubics Zsigmond kassai püspök műgyűjteménye (1821–1907) = Jel 2000. 1. 18–19. ill.

Buzinkay Péter: Dankó József nagyprépost könyv- és műgyűjteménye (1829–1895) = Jel 2000. 2. 15. [Jegyzetek, hivatkozások: Jel 2000. 4. 11.]

[507Buzinkay Péter: „Knauz Nándor címzetes püspök könyvtára, metszetgyűjteménye, régi képei, s egyéb jelesebb régiségei” = Jel 2000. 7. 25–26.

Fórišová, Marta: 17. századi pozsonyi nyomtatványok possessorai = MKsz 2000. 4. 483–491.

Granasztói Olga: A franciás műveltségű magyar arisztokrácia három különleges figurájának portréja tevékenységük tükrében = MKsz 2000. 1. 43–69.

Hausel Sándor: Kalmár István (Bánk, 1799 – Balassagyarmat, 1867) = BgyHonismH 1999. 1–2. 60–67.

Kunkin Zsuzsanna: Milkó Izidor és könyvtára = CsMeKvt 1999. 1–4. 11–16. ill.

Németh Béla: Ottomar Nachtgall Gellius-kiadása Debrecenben = DSzle 1999. 3. 413–418.

Takács Mária: Illyés Gyula könyvtára. 1. kötet. Szekszárd: Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 1999. 600 p.

Wojtilla Gyula: Kőrösi Csoma Sándor könyvesládái = MKsz 2000. 3. 389–395.

Olvasástörténet

Bánhegyi B. Miksa: Bencés könyvkultúra a középkorban = MEgyhtVázl 1996. 1–2. 15–23.

Gyáni Gábor: Az olvasó táblabíró. Középosztályi műveltség a 19. század végén = TörtSzle 1999. 3–4. 387–402.

Holl Béla: A teológiai gondolkodásmód alakulása a kora felvilágosodás-kori magyar katolikus papság könyvkultúrája tükrében = Laus librorum… 169–180.

Hudi Józsf: A veszprémi polgárság könyvkultúrája a 18–19. században = TörtSzle 2000. 1–2. 91–113.

János István: Kéziratos versgyűjtemény 1842-ből = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 39. 2000. 535–543.

Kecskeméti Judit: Viri humanissimi. Szeged: Scriptum, 1999. 23 p.

Kiss Endre József: Kazinczy Ferenc a könyvtárban = Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 10. 1999. 207–213.

Knapp Éva: Az emblematika oktatásának forrásai a magyarországi jezsuita kollégiumokban = MKsz 2000. 1. 1–26.

Komlósi József: Polgári olvasókörök Székesfehérváron a dualizmus korában = Honismeret 2000. 3. 69–74.

Kósa László: Olvasás = Fürdőélet a Monarchiában. Bp.: Holnap K., 1999. 237–242.

Könyvlisták adatai alapján készült összesítés kb. 1711-ig = Retorikák a reformáció korából. Szerk. Imre Mihály. Debrecen: Kossuth Egyetemi K., 2000. 486–490. [Retorikai művek szerzői nyomtatásban publikált XVI–XVII. századi magyarországi könyvlistákon]

Monok István: A 16. századi köznemesség műveltségéről = Nádasdy Tamás… 105–115.

Nagy Júlia: A szervezett önművelés formái = Református kollégiumi irodalom és kultúra a XVIII–XIX. században. [Bp., 2000.] 91–94. (Változó világ, 38) [A debreceni és sárospataki református kollégium olvasókörei]

Praznovszky Mihály: A „pompakönyvtárak” és az olvasói szokások a 19. század közepén = KKK 2000. 9. 26–35.

Seidler, Andrea: Frauen als Lesepublikum unterhaltender Periodika im achtzehnten Jahrhundert. Szeged: Scriptum, 1999. 12 p. (Lectura. Vendégelőadások a Szegedi Olvasmánytörténeti Munkaközösségben, 5)

Szakály Ferenc: Sárvár, mint helyi kulturális központ = Nádasdy Tamás… 87–103. ill.

A múlt neves könyvtárosai, bibliográfusai, újságírói

Federmayer István: Révai Miklós és az utókor = Irodalomismeret 2000. 4. 93–96.

Földes Anna: Az Irodalmi Újság arcképcsarnokából 2. Ceruzavonások Hámos György portréjához = MM 2000. 4. 48–50.

Frigyik Katalin: Egy elfelejtett röpirat Dessewffy Gyulától = Árgus 1999. 2. 28–38. ill. [D. Gy., a politikus, az újságíró, a szerkesztő és laptulajdonos]

Gécs Béla: Betekintés a hajdani pest-budai könyvnyomdászatba és lovag Falk Zsigmond munkásságába = MG 2000. 2. 99–102.

Horváth János: Gyulai Pál. Egyetemi előadás (1927–1928). Bp.: Argumentum, 1999. 151 p.

Kakuszi B. Péter: Márai Sándor és a Frankfurter Zeitung = Irodalomtörténet 2000. 1. 72–97.

[508Kapronczay Károly: Pápai Páriz Ferenc emlékezete = LAM 2000. 7–8. 646–647.

Kókay György: Rát Mátyás = Várhely 1999. 2. 94–100.

Kósa Csaba: Jókai Mór. Képzelet és káprázat = Arany szavak… 89–148. ill.

Kósa Csaba: Táncsics Mihály. Arany Trombita = Arany szavak… 5–86. ill.

Kósa Csaba: Vasvári Pál. Repülés a légbirodalomban = Arany szavak… 149–169. ill.

Köpeczi Béla: Brenner Domokos két élete = Ezredvég 1999. 9. 57–61.

Péter László: Pósa Lajos helye = Tiszatáj 2000. 4. 82–86. ill.

Pilinyi Péter: A Typographia első szerkesztője = Typ 2000. 9. 8. ill. [Buschmann Ferenc (1837–1917)]

Pogányné Rózsa Gabriella: „A címleíró […] munkája rossz lesz, ha csak a szabályt tartja szem előtt s nem egyúttal az embert is, kinek számára a címeket leírja.” Domanovszky Ákos emlékezete = KKK 1999. 12. 50–54.

Poprády Géza: Juhász Gyula 70. születésnapjára = KKK 2000. 10. 48–49.

Schultheisz Emil: A felvilágosodás könyvei. Weszprémi István 1723–1799 = LAM 2000. 1. 82–85. ill.

Széchy András: Kossuth és Táncsics vonzásában. Gyurmán Adolf és Hindy Árpád emlékezete = Ezredvég 1999. 3. 65–68. ill.

Takács Miklós: Pável Ágoston könyvtári öröksége = KKK 2000. 9. 48–53.

Udvari István: Sztripszky Hiador névtani munkássága = Magyar Nyelv 1999. 4. 412–418.

Vizi László: Iványi Béla munkásságáról = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2000. 4. 73–75.

Czövek Zoltán – Perger Péter