Magyar Könyvszemle   1. évf. 1876. 1.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

[26A magyar irodalom 1876-ban.

(Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1876-iki évszámmal vannak jelelve. – Hol a nyomatás helye nincs kitéve, Budapest értendő. – A nyomdász vagy a nyomdaintézet csak oly nyomtatványoknál van megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. – Hogy ezen jegyzéket lehetőleg teljesen és pontosan lehessen összeállitani, felkéretnek a szerzők és kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát, az ár megjelölése mellett, a Nemzeti Muzeum könyvtárához beküldeni sziveskedjenek.)

Ábrányi Emil költeményei. (Fekete Bernát. 8-r. 328 l., ára füzve 3 frt.)

Áldor Imre. Attila hun király története. (Történelmi könyvtár. 15-ik füz. Franklin-t. 8-r. 96 l. ára 40 kr.)

Áldor Imre. Hunyady János és kora. (Történelmi könyvtár. 14-ik füz. Franklin-t. 8-r. 128. l. ára 40 kr.)

Áldor Imre. József császár vagyis egy emberbarát a trónon. (Történelmi könyvtár 13-ik füz. Franklin-t. 8-r. 112. l. ára 40 kr.)

Áldor Imre. Két Rákóczyné. (Történelmi könyvtár . 16. füz. Franklin-t. 8 r. 112 l. ára 40 kr.)

Áldor Imre. Korona és vérpad, vagy Stuart Mária története. (Történelmi könyvtár. 17-ik füz. Franklin-t. 8-r. 108 l. ára 40 kr.)

Áldor Imre. Magyar nemzeti vértanuk. (Történelmi könyvtár. 19-ik füz. Franklin-t. 8-r. 104 l. ára 40 kr.)

Almási Tihamér. Clarisse. A nemz. szinház által 100 arany pályadijjal jutalm. eredeti dráma 5 felvonásban. (Lafite. 8-r. 84 l. ára 60 kr.)

Amerikai humoristák. I. II. (Franklin-t. 8-r. – I. Aldrich T. B. 346 l. ára 2 frt. – II. Thain Mark. 399 l. ára 2 frt.)

Apáthy István. Kereskedelmi jog. A magyar keresk. törvény alapján, tekintettel a nevezetesebb európai keresk. törvényekre. I. kötet. 1-ső füzet. (Eggenberger. 8-r. 224 l. ára 1 frt. 80 kr.)

[27Babics Kálmán. Logika vagy gondolkodástan. Középiskolák használatára. Az uj tanterv alapján. (Tettey. 8-r. 174 l. ára 1 frt 40 kr.)

Bakó S. Frühwirth K. Gruber J. Posch L. Magyar olvasókönyv német tannyelvü népiskolák számára. Első rész., Az irva-olvastató tanmód elvei szerint dolgozva., I. és II. évfolyam. (Franklin-t. 8-r. 79 l. ára kötve 30 kr.)

Balla János. A tündérnő. Regényes elbeszélés hét énekben. Kiadja a Kisfaludy-társaság. (Athenaeum. 8-r. 154 l. ára 80. kr.)

Ballagi Mór. Brassai és a nyelvujitás. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Szerk. Gyulai Pál. V. köt. IV. sz. Akadémia. 8-r. 22 l. ára 15 kr.)

Ballagi Mór. Iskolai és utazási magyar és német zsebszótár. Magyar-német és német-magyar rész. Kőnyomatu kiadás. (Franklin-t. 8-r. 408 és 368 l.)

Balló Mátyás. Elemi vegytan az ásványtan alapvonalaival a középiskolák alsóbb osztályai számára. (Franklin-t. 144 l. ára 1 frt.)

Bárány Ignácz. Olvasó- és nyelvképző-könyv. II. köt. Olvasmányok. Irálytan. Fogalmazási gyakorlatok. A nyelv és irodalom történetének vázlata. 2-ik kiad. (Lauffer. 8-r. VII. és 264 l. ára 1 frt 28 kr.)

Bárány Ignácz. Tanitók könyve. Kalauz a nevelés és tanitás vezetésére. 4-ik, az ujabb viszonyokhoz alkalmazott kiadás. (Lauffer. 8-r. VIII és 302 l. ára 1 frt 60 kr.)

Bartal Antal. Latin Gyakorlókönyv a Mondattanhoz. (Eggenberger. 8-r. 100. l. ára 80. kr.)

Bellinger J. Földrajzi vezérfonal. Algymnasiumok és alreálisk. számára. Németből ford. Fényes Elek. 8-ik, a 22-ik ered. kiadás után javitott kiadás. (Franklin-t. 8-r. 95. l. ára. 35 kr.)

Beniczky Irma. A mindennapi életből. A nőknek. Rusz K. Moleschott, Doeberciner s mások után. I. II. (Családi könyvtár 11. és 12-ik sz. Franklin-t. 8-r. I. 96 l. ára 40 kr. II. 96 l. ára 40 kr.)

Beöthy Leo. Nemzetlét. Tanulmány a társadalmi tudományok köréből Magyarország jelen helyzetének megvilágositására és orvoslására. (Athenaeum. 8-r. 233 l. ára 2 frt. 40 kr.)

Beöthy Zsigmond. A magyarországi protestans egyházra vonatkozó összes országos törvények történelmi, közjogi és gyakorlati jegyzetekkel. (Tettey N. 8-r. 154 l. ára 1 frt 50 kr.)

Berényi Salamon. Földrajzi tankönyv. Polgári iskolák, továbbá felső nép-, ipar- és kereskedelmi iskolák számára különös tekintettel az ipar és kereskedésre, a minist. tanterv nyomán. (Eggenberger. 8-r. 137 l. ára 70 kr. kötve 80 kr.)

Bernáth József. Közlemények a budai keserü forrásokról. (Math. és termtud. közlemények. Szerk. Szabó József. XII. köt. VII. sz. Akadémia. 8-r. 135–152 l. ára 10 kr.)

Bierbauer Lipót. Vegytan a legujabb elméletek alapján középtanodai és magánhasználatra. I. r. Szervetlen vegytan. (Győr. Grosz. 8-r. VI, és 228 l. ára 1 frt 50 kr.)

[28A birtokrendezésről az erdélyi részekben. – Ajánlva az erdélyrészi képviselők és a kereskedelem- ipar és földmivelés-ügyi miniszter figyelmébe. Az erdélyi gazdasági-egylet egy tagjától. (Kolozsvár. Stein J. 8-r. 98 l. ára 60 kr.)

Blackmore R. D. Doone Lorna. Regény Exmoorból. Angolból ford. Mudrony Pál. I–IV. (Athenaeum 8-r. ára 4 frt. – I. 247 l. – II. 276 l. – III. 277 l. – IV. 271 l.)

Balla János. Néhány uj gombafaj Pozsony környékéről. (Math. és termtud. közlemények. Szerk. Szabó József. XII. köt. VI. sz. (Akadémia. 8-r. 131–134 l. ára 10 kr.)

Borza Nándor. Szavalókönyv. Elemi iskolai és házi használatra. 3-ik kiad. (Franklin-t. 16-r. 112 l. ára 30 kr.)

Carlén Flygare Emilia. Az öreg ur védenczei. Regény 2. kötetben, ford. Julia (Kolozsvár. Stein János. – 8-r. ára 2 frt 50 kr. I. 1–317 l. II. 318–632 l.)

Chateaubriand. Atala. Ford. Csiky Kálmán. (Olcsó könyvtár 12-ik sz. Franklin-társ. 8 r. 103 l. ára 20 kr)

Collins Wilkie. A glennichi rejtély. Angolból Zichy Camilla. (Athenaeum. 8 r. 630 ára 3 frt.)

Colomb. Caril és leánya. Regény. Ford. U. Ilona. (Athenaeum. 8 r. 171 l. ára 80 kr.)

Cooper Fenimore I. A kém. Regény. Angolból ford. Cserey József. I. II. rész. (Frankin társ. 8 r. XII és 448 l. ára 2 frt 50 kr.)

Családi könyvtár, – közhasznu. – (Franklin társ. 8 r. 11. és 12-ik sz. L. Beniczky Irma.)

Dalmady Győző összes költeményei (1857–1875). I. II. (Tettey. 16 r. – ára 3 frt 50 kr. I. VI és 384 l. II. VI és 395 l.)

Dárdai Sándor, Kőrösi Sándor és Schnierer Aladár. Birálatok a magyar büntető törvénykönyv tervezetéről. (Franklin-társ. 8 r. 45 és 70 és 61 l. ára 1 frt.)

Deák Ferencz élet- és jellemrajza. (Athenaeum 8 r. 52 l. ára 30 kr.)

Dely Mátyás. Sertéstenyésztés. 2-ik kiad. (Falusi könyvtár. 6-ik sz. Franklin-társ. 8 r. 136 l. ára 50 kr.)

Dezső Gyula. Zács Feliczián. Dráma 5 felvonásban. (Debreczen. – Csáthy. 16 r. 84 l. ára 50 kr.)

Diódvárallyay György. Az erdélyi szászok köz- és magánjoga. (Kolozsvár. Gámán. 8 r. 46 l. ára 1 frt.)

Dittes Frigyes. Gyakorlati logika, főleg tanitók és tanitó növendékek számára. Szabadon átdolgozta Gyertyánffy István. 2-ik jav. kiad. (Aigner 8 r. 78 l.)

Döntvénytár. Magyar kir. curia határozatai. Gyüjtötték: Dárday Sándor Gallu J. Zlinszky Imre. – XIII. folyam. (Franklin-társ. – 8 r. 178 l. ára 2 frt.)

Duncker Miksa. Az ókor története. A 3-ik kiadás alapján a m. t. Akadémia megbizásából ford. Jónás János 6-ik füz. (Ráth Mór. 8 r. 145–288 lap. ára 1 frt.)

Dux Adolf. Vallás és tudomány. (Franklin-társ. 8 r. 53 l. ára 60 kr.)

Endrődi Sándor. Tücsökdalok. (Zilahy. 16 r. 94 l. ára füzve 80 kr. Diszkötésben 1 frt 20 kr.)

[29Eötvös József br. A karthausi 7-ik kiad. (Ráth M. 8 r. 594 l. ára 2 frt 80 kr)

Erdélyi országgyülési Emlékek. Történeti bevezetésekkel. A M. Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti Szilágyi Sándor. Első kötet 1540–1556. (Akadémia 8 r. XVI és 596 l. ára 3 frt.)

Falusi könyvtár. (Franklin-társ. 8 r. Lásd Dely Mátyás.)

Farkas Ödön. Közügyeinkről az alkotmányos korszak első tiz éves ciklusa végén (Aigner L. 8 r. 85 l. ára 80 kr.)

Fehér Ipoly. Kisérleti természettan. Az ujabb elméletek alapján szerkesztett kézikönyv, középtanodák felsőbb osztályai számára. 2-ik jav. kiad. (Franklin-társ. 8 r. XV és 355 l. ára 2 frt 80 kr.)

Fekete Gábor. Vélemény és indítvány a marosvásárhelyi jogász-egylet III. szakosztálya által kitüzött azon kérdés felett: „A tiszta vádrendszer kivánatosabb volna-e nálunk a jelenleg alkalmazott vegyes rendszernél, s ha igen, minő feltételek mellett?” (M. Vásárhely. Imreh S. 8 r. 81 l.)

Feuillet Octav. Egy nagyvilági házasság. Regény. Francziából. U. Ilona. (Athenaeum. 8 r. 160 l. ára 80 kr.)

A fővárosi iparosok köre választmányának előterjesztései a III. rendes évi közgyülésen 1876. január 30-án. (Pesti könyvnyomda részvény-társ. 8 r. 28 l.)

Fraknói Vilmos. A magyar országgyűlések története. Harmadik kötet. 1546–1556. (Különlenyomat a Magyar Országgyülési Emlékek III. kötetéből. Akadémia. 8 r. 174 l. ára 1 frt.)

Führer Ignácz. A magyarok története rövid előadásban. Népiskolai használatra. 9-ik jav. kiad. (Aigner. 8 r. 38 l. ára kötve 30 kr.)

Führer Ignácz. A Természetrajz elemei. Különös tekintettel ipar- s kereskedésre, népisk. használatra. 3-ik átdolgozott s javitott kiadás (Kókai Lajos. 8 r. 66 l. ára 30 kr.)

Gájus. Institutiók. Kérdések és feleletekben. (Eggenberger. 8 r. 79 l. ára 80 kr.)

Gáspár Ignácz. Első oktatás a földiratban. A népiskolák középosztályai számára. 18 fametsz. rajzzal. 2-ik jav. és tetemesen bőv. kiad. (Tettey. 8-r. 57 l. ára kötve 40 kr.)

Gogoly Vaszilyevics Miklós. A revisor. Vígjáték. Kiadja a Kisfaludy társaság. Oroszból ford. s Gogoly életrajzával bevezette Szentkirályi Albert. (8-r. 191 l. ára 1 frt.)

Göndöcs Benedek. Szent beszéd, melyet gróf Wenckheim Géza ur ő méltósága és Dehé Zsenni urhölgy ő nagysága ünnepélyes házassági egybekelésök alkalmával Ó-Kigyóson 1876. febr. 9-én elmondott Göndöcs B. (Kertész J. 8-r. 7 l.)

Graf Jakab. Német nyelvtan közép-, reál-, polg. isk., képezdék stb. számára s magánhasználatra. I. rész. 2-ik javitott kiadás. (Franklin-társ. 8-r. 192 lap, ára 80 kr.)

Gregorovius. Lucrezia Borgia. Egykorú okiratok és levelezések nyomán. Ford. Márkus Miklós. I. rész. (Ráth Mór. 8-r. 192. l. ára [mind a 3 résznek] 3 frt.)

Grósz Lajos. Évi jelentés az országos közegészségi tanácsnak 187 1/5 évi működéséről. (Pesti könyvnyomda részvény-társulat. 8-r. 35 l.)

Grünwald Béla. Közigazgatásunk és a szabadság. 1. és 2-ik kiad. (Ráth. 8-r. 143 lap, ára 1 frt 20 kr.)

[30Günther Antal. Az anya könyve. Franczia forrásból. (Athrenaeum. 8-r. 207 lap, ára 1 frt 50 kr. Díszkötésben 2 frt 60 kr.)

Gyógyszer árszabvány. Taxa medicamentorum. A gyógyszer-árszabvány hivatalos kiadásába fel nem vett gyógyszerek árszabványával bővitett, a méterrendszer szerint átdolgozott kiadása. Magyar, latin és német nyelven. Kidolgozta Rohrbach Antal. (Szentkirályi és Kornis. 8-r. 79 l.)

Gyulay Béla. Magyar nyelvtan. Olvasmányokkal, irály- és nyelvtani gyakorlatok, feladványokkal, ismétlő kérdésekkel. Felső nép- és polgári iskolák számára. (Pfeifer. 8-r. VII. 150 l.)

Hamar Pál közalapítványi királyi ügyigazgató, mint a szent korona egyik ügyészének véleménye, melyet a budapesti egyetemi alap jogi természete kérdésében a magyar országgyülés képviselőháza kiküldött bizottságának 1875-ik apr. 20-ról és május 7-ről kelt felhívásai nyomán tisztelettel előterjeszt. (Egyetemi nyomda. 4-r. 72 l.)

Hanzély Ferencz. Kereskedelmi irálytan és levelező, egybekötve kereskedelmi és magánügyiratokkal. Gyakorlati kézikönyv kereskedők, gyárosok, pénz- és iparvállalati tisztviselők és más iparüzők használatára. „A pesti kereskedő ifjak társulata” által jutalmazott pályamű. 2-ik kiad. (Franklin-társ. 8.-r. 466 l. ára 2 frt.)

Hase Károly. A protestans polemika kézikönyve. A 3-ik német kiadás után ford. Hegedüs János. Revideálta Makkai Domokos. II. köt. (Franklin társ. 8-r. VII és 452 l. ára 3 frt 60 kr.)

Hajdu Gyula. A vegytan és ásványtan tankönyve. A reáliskolák IV. és V. oszt. számára. Az uj tanterv igényeihez alkalmazva. A szövegbe nyomott 165 fametszettel. (Franklin-társ. 8-r. XII és 162 l. ára 1 frt 20 kr.)

Heiszler József. Halotti egyházi beszédek. (Petrik. 8-r. 243 l. ára 1 frt 60 kr.)

Hermann Ottó. Magyarország Pók-Faunája. I. kötet. 3 kőnyom. táblával, magyar és német szöveg. (Természett.-társ. 4-r. 119 l. ára 2 frt 50 kr.)

Hevesi Lajos. Karczképek az ország fővárosából. (Franklin-társ. 8-r. 304 l. ára 2 frt.)

Hofer Károly. Rendszeres franczia nyelvtan a középtanodák felsőbb osztályai számára. (Aigner. 89-r. 1–64 lap. A teljes mű ára 1 frt 40 kr.)

Hoffmann Ferencz. Pásztor és bujdosó. Elbeszélés. Hoffmann Fer. után Nyirák Lajos. (Pfeiffer. 8-r. 66 l.)

Hollós László. A modern festőművészetről különös tekintettel a magyar históriai festészetre. (Tettey. 8-r. 40 l.)

A m. k. honvédelmi ministerium és honvédség névkönyve. 1876. évre. Hiv. kiadás. Rendfokozati és beosztási kimutatással. (Légrády testvérek. 8-r. 178 lap. ára 1 frt.)

Horatius Pisokhoz irt levele. A költészetről. Ford. Fábián Gábor. (Arad. Réthy Lipót. 8-r. 32 l. ára 20 kr.)

Horváth Mihály. A magyarok története rövid előadásban. 5-ik jav. kiad. (Franklin-társ. 8-r. VIII és 359 l. ára 3 frt.)

Hugo Victor. Hermani. Szomorujáték 5 felvonásban. Ford. Szász Károly. (Olcsó könyvtár 16. sz. Franklin-társ. 8-r. 124 l. ára 30 kr.)

[31Horvát Zsigmond. Térmennyiségek, vonalok, sikok és testek méterrendszerbeni számitása. Tanodai és magánhasználatra. (Tettey. 8-r. 88 l. ára 48 kr.)

Igazságügyi rendeletek. 1875. I. füzet. (Franklin-társ. 8-r. 48 l. ára 30 kr.)

Indali Péter, Erdélyi. Magyar olvasókönyv. Gymnasiumok, felső elemi, polgári és reáltanodák számára. 3-ik kiadás. (Franklin-társ. 8-r. 240 l. ára 65 kr.)

Janka Victor. Adatok Magyarhon délkeleti flórájához, tekintettel dr. Borbás V. jelentésére „Az 1873. évben a Bánság területén tett növénytani kutatásokról”. (Math. és termtud. közlemények. Szerk. Szabó Józs. XII. köt. VIII. sz. Akadémia. 8-r. 153–188 l. ára 25 kr.)

Jegyzék-napló mindenki számára 1876. IV. évf. (Légrády, 16-r. 42 l. és napló, ára kötve 1 frt 20 kr.)

Jókai Mór. Az élet komédiásai. Regény. I–VII. (Athenaeum. 8-r. 201 l. – II. 188 l. – III. 191 l. – IV. 159 l. – V. 156 l. – VI. 157 l. – VII. 154 l.) ára 7 frt.

Jósika Miklós regényei. (Franklin-társ. 16-r. I. Abafi 6-ik kiad. 1-ső köt. 176 l. ára 50 kr. – 2-ik köt. 174 l. ára 50 kr.)

Juvenalis Decimus Junius Satirái, magyarra forditotta és jegyzetekkel felvilágosította Dr. Barna Ignácz [Tettey Nándor és társa bizománya. 8-r. 240 l. ára 2 frt 60 kr.]

Kakujay Gyula. A kisbirtoki földhitel szervezése a kisbirtokosok orsz. földhitelegyesülete és az ezzel szövetséges mezőgazdasági előleg-egyletek által. (Franklin-társ. 8-r. 124 l.

Kállay István. Magyar történeti életrajzok népiskolák számára. A tiszántuli ref. egyházkerület népiskolai tanterve alapján. [Debreczen. Csáthy. 8 r. 86 l. ára kötve 30 kr.]

Kapczy Zoltán. A gyorsirás fejlődésének és irodalmának rövid vázlata. Különös tekintettel hazánkra. [Győr. Czéh Sándor. 4-r. 31 l. ára 60 kr.]

Kassay Adolf. Utmutató kézikönyv a kataszteri munkálatokra. A törvény ered. szövegével, magyarázattal és iromány – példákkal. [Weber és Szenkovits 8-r. 95 l.]

Keleti Károly. Visszapillantás közgazdaságunk egy negyed századára. Székfoglaló értekezés. [Értekezések a társ. tudományok köréből. Szerk. Fraknói V. VI. köt. 1. sz. Akadémia. 8-r. 29 l. ára 20 kr.]

Keresztszeghy Lajos. Az urbéri perekbeni eljárások és bizonyítékoknak gyakorlati ismertetése. [Tettey N. 8-r. VII. 118. l. ára 1 frt.]

Kemény Zsigmond. Szerelem és hiuság. Beszély. [Olcsó könyvtár. 15. sz. Franklin-társ. 8-r. 144 l. ára 30 kr.]

Képviselőházi irományok. I–IV. [Az 1875. évi augusztushó 28-ára hirdetett országgyülés nyomtatványai. 4-r. 217–375 l.; II. 354 l. III. 338 l.; IV. 46. l.]

Képviselőházi jegyzőkönyvek. I. [Az 1875. évi augusztus 28-ára hirdetett országgyülés nyomtatványai. 4-r. 65–216 l.]

Képviselőházi napló. I–III. [Az 1875. évi augusztus 28-ára hirdetett országgyülés nyomtatványai. 4-r. 161–380 l.; II. 425 l.; III. 176 l.]

[32Kereskedelmi törvény, 2-ik, a törvény életbeléptetésére vonatkozó ministeri szabályrendeletekkel bővitett kiadás. [Ráth Mór. 8-r. 144 és XXXIV. l. ára 1 frt. 40 kr.]

Kereskedelmi törvény, 2-ik, a törvény életbeléptetésére vonatkozó ministeri szabályrendeletekkel bővitett kiadás. [Ráth Mór. 16-r. 240. LV. l. ára 1 frt. 20 kr.]

A kereskedelmi törvény életbeléptetésére vonatkozó ministeri szabályrendeletek. [Ráth Mór. 16-r. 34 l. ára 40 kr.]

A kereskedelmi törvény életbeléptetésére vonatkozó ministeri szabályrendeletek. [Ráth Mór. 16-r. 54 l. ára 40 kr.]

Kézmárszky Tivadar. A szülészet tankönyve bábák számára. I. rész. [Lafite és Eisner. 8-r. 117 l.]

Klamarik János. Psychologia vagyis lélektan, mint tapasztalati tudomány. A legujabb irók, különösen G. A. Lindner után. [Lauffer. 8-r. 1–112 l. ára a hátralévő 4 ivvel együtt 1 frt 40 kr.]

Kohn Gyula. A kisérleti természettan tankönyve. A középt. felsőbb oszt. számára. Jamin „Petit traité de physique” czimü munkája nyomán. II. rész. A hőről. [Kilian Frigyes. 8-r. 121–276 l.]

Konek Sándor. Egyházjogtan kézikönyve. Különös tekintettel a magyar állam egyházi viszonyaira. 4-ik bőv. kiadás. I. köt. [Franklin-társ. 8-r. VII és 292 l., ára az egész munkának 5 frt 50 kr.]

Kordos Gusztáv. Példatár a métermértékkel való számoláshoz az iskolai használatra. [Franklin-társ. 8-r. 54 l. ára 60 kr.]

Kőrösy Antal. Földrajzi előismeretek összekötve rövid „Szülőföld” ismével és Magyarország földrajzával. Az elemi iskolák II. és III. osztálya számára. [Debreczen. Ifj. Csáthy Károly. 8-r. 84 l. ára 40 kr.]

Krafft Ebing R. A bünügyi lélektan alapvonalai. A német birodalom büntető törvénykönyve alapjára fektetve, orvosok és jogászok számára. Ford. Rákosi Béla. Kiadta a magy. orvosi könyvkiadó társ. [8-r. 110 l.]

Kriegler Mór. Az ember egy gép. Közérdekü embertani s életbölcselmi értekezés. De la Mettrie után. [Győr. Czéh Sándor. 8-r. 61 l. ára 40 kr.]

Krisz Ferencz. Szemléleti mértan a középiskolák alsóbb osztályai számára. II. r. Téralaktan. 95 ábrával. [Franklin-társ. 8-r. 99 l. és 9 kőnyomatu tábla, ára 1 frt 50 kr.]

Kulifay Ede. Erdély története az ősidőktől korunkig. [Franklin-társ. 8-r. 232 l. ára 50 kr.]

Kuttner Sándor kis általános földirata különös tekintettel a magyar királyságra. 17-ik a legujabb adatok után és az uj métermérték szerint átdolg. és bőv. kiadás. [Lampel. 8-r. 152 l. ára 48 kr.]

Kuttner Sándor. Első oktatás a földrajzban. Különös tekintettel a magyar birodalomra. Kérdések és feleletekben. 18-ik jav. kiadás. [Lampel. R. 8-r. 56 l.]

Kuttner Sándor. Kis Természettan. Nép- és leányisk. számára. 2-ik kiadás. [Lampel 8-r. 49 l.]

Kuttner Sándor. Első oktatás a Magyarok Történetében kérdések és feleletekben. 10-ik jav. kiadás. [Lampel. 8-r. 56 l. ára 30 kr.]

[33Lakits Vendel. Luttenberger Ágost, Péterfy Sándor, Svetvizer Lajos. – ABC és olvasókönyv. [Légrády. 8-r. 120 l. ára 30 kr.]

Laky Dániel. Ázsia és Afrika földrajza és a mathematikai földrajz elemei. A középiskolák 3-ik osztálya számára a legujabb ministeri tanterv szerint. [Rosenberg. 8-r. 146 l. ára 80 kr.]

Laurent F. Az iskolai takarékpénztárakról. Szózat a tanitókhoz és tanitónőkhez. Francziából ford. Y. T. 2-ik függelékkel ellátott kiadás. [Franklin-társ. 8-r. 80 lap, ára 40 kr.]

Lehoczky Tivadar. Beregvármegye leirása. I. r. [Aigner. 8-r. 72 l. ára 50 kr.]

Lojko Hugó. Adatok Magyarhon zuzmó-virányához. [Math. és termtud. közlemények. Szerk. Szabó József. XII. köt. V. sz. Akadémia. 8-r. 89–130 lap, ára 25 kr.]

Lutter Nándor. Közönséges számtan. Az uj tanterv szerint a középt. használatára. 4-ik kiadás. [Franklin-társ. 8-r. 303 l. ára 2 frt.]

Macaulay. Lord Bacon. Ford. B. P. [Olcsó könyvtár 15-ik sz. Franklin-társ. 8-r. 185 l. ára 40 kr.]

Maczke Valér. Költészettan. [Franklin-társ. 8-r. 158 l. ára 1 frt.]

Magyar Diplomacziai Emlékek az Anjou-korból. A M. T. Akadémia Tört. Bizottsága megbizásából szerkesztette Wenzel Gusztáv. Harmadik kötet. [Akad. 8-r. XXVIII és 771 l. ára 4 frt.]

Magyar Országgyülési Emlékek. Történeti bevezetésekkel. A M. T. Akadémia Történelmi Bizottsága megbizásából szerkeszti dr. Fraknói Vilmos. Harmadik kötet. 1546–1556. [Akadémia, 8-r. 617 l. ára 3 frt.]

Sir Maine Sumner. A jog őskora, összeköttetése a társadalom alakulásának történetével s viszonya az ujkori eszmékhez. A m. t. akadémia megbizásából forditotta, bevezette s jegyzetekkel kisérte Pulszky Ágost. [Akadémia. 8-r. XXIV és 444 l.]

Mariska Vilmos. Bélyeg- és illeték-szabályok. A legujabb időig terjedő törvények és kormányrendeletek szerint. [Franklin-társ. 8-r. 116 l. ára 1 frt.]

A marosvásárhelyi helvét hitvallásu főtanoda Értesitője az 1878 5/6 tanév első felében. Kiadta Urr György. [Maros-Vásárhely. Imreh S. 8-r. 22 l.]

A marosszéki kölcsönös tűzkárbiztositó egyesületek módositott alapszabályzata. [M.-Vásárhely. Imreh Sándor. 8-r. 25 l.]

Matlekovits Sándor. Pénzügytan. 2-ik teljesen átdolgozott kiadás. [Franklin-társ. 8-r. 188 l. ára 1 frt 50 kr.]

Mauritz Rezső. Közönséges számtan. I. füzet. A középtanodák első osztálya, valamint a polgári és felsőbb népiskolák megfelelő osztályai számára. 2-ik jav. kiad. [Aigner. 8-r. 92 l. ára 60 kr.]

A méter-mérték gyakorlati alkalmazására vonatkozólag létrehozott megállapodások. Kiadja a budapesti kereskedelmi s iparkamara. [Lafite és Elsner. 8-r. 24 lap. ára 20 kr.]

Az uj méterrendszer. Teljes átváltoztatási táblázatok. Ministeri szabályrendeletek és utasitások. A méterrendszer népszerü előadása, a tizedes törtszámok ismertetésével. Az uj mértéket előmutató 3 tábla 30 ábrával. II. kiad. [Ráth Mór. 8-r. 12 és LXXVII és 55 és 48 l. és 3 tábla. ára 1 frt 60 kr.]

[34Mihálka Antal. A növénytanelemei középtanodák számára 3-ik bőv. kiad. Teljesen átdolgozta és ujra berendezte Madaras Elek. 85 fametsz. rajzzal. [Franklin-társ. 8-r. 108 l. ára 50 kr.]

Mihálka-Madaras. Az ásványtan elemei középt. alosztályok számára. 3-ik bőv. kiad. Teljesen átdolgozta és ujra berendezte Madaras Elek. 60 fametsz. rajzzal. [Franklin-társ. 8-r. 83 l. ára 40 kr.]

Miksa György. Magyar Történeti Emlékek külföldön, különös tekintettel az egykori Erdélyre. [Kolozsvár, Gámán. 8-r. 102 l. ára 1 frt.]

Miskey-Jugovics Béla. Öröm üdvözlet gróf Wenckheim Géza ur ő mga és Dehé Zsenni urhölgy ő ngának Ó-Kígyóson 1876. febr. 9-én történt egybe kelésük alkalmával. [Kertész J. 8-r. 4 l.]

Molnár István. A vegytan alapvonalai. Felsőbb nép-, és polgári-, gazdasági és ipari tanodák használatára. A tudomány ujabb elvei s a legujabb ministeri tanterv tekintetbe vételével. II. r. Szerves vegytan. [Aigner 8-r. 70 l. ára 40 kr.]

A M. N. Múzeum képcsarnokának lajstroma. [Athenaeum. 16-r. 45 l. ára 30 kr.]

A M. N. Múzeum könyvtárában található többes példányok jegyzéke. Első füzet. [Athenaeum 8-r. 73 l.]

Népirodalom. Szerk. Piros Pista. [Arad. Gyulai. 8-r.]

10. sz. Az 1876. évtől használandó uj mértékek népszerü ismertetése és árátszámitó táblázat. 7. kiad. (16 l.)

11. sz. A kővé vált kenyér, vagy egy szegény asszony gyötrelmei. (20 l.)

12. sz. Deák Ferencz. (16 l.)

Népiskolai ismerettár. V. rész. Fuchs János. Az egyszerü könyvvitel alapvonalai ismétlő iskolák és ipartanodák, valamint magánhasználatra. [Lauffer Vilmos. 8-r. 52 l. ára 20 kr.]

Néptanítók évkönyve naptárral 1876. évre. II. évf. Szerk. és kiadja Rónai Ferencz. [K. Cserei J. 8-r. 159 l. ára 1 frt 20 kr.]

Név- és lakjegyzéke Magyarország ügyvédeinek és kir. közjegyzőinek kamarák és székhelyeik szerint. Összeállitotta Kollerffy Mihály. [Nágel. 8-r. 158 l. ára 1 frt.]

Névy László. Olvasmányok az irásművek elméletéhez alkalmazva. A középtanodák felsőbb osztályai számára. III. bővített és javitott kiadás. [Ráth Mór. 8-r. 307 lap. ára 1 frt 60 kr.]

Ney Ferencz. Gyakorlati német nyelvtan. Ollendorf tanmódszere alapján. I. rész. 13-ik kiadás. [Lampel, 8-r. 230 l.]

Oláh Miklós levelezése. Közli Ipolyi Arnold. [Akadémia. Magyar. Történelmi Emlékek. Első osztály: Okmánytárak. 8-r. XXXVIII, és 638 l. ára 3 frt.]

Olasz Lajos. Részvét-könyek különf. temetési alkalmakra. [Kalocsa. Szerző. 89-r. 153 l. ára 1 frt.]

Olcsó könyvtár. (Franklin-t. 8-r. 12. 13. 14. 15. és 16-ik sz. L. Chateaubriand, Tennyson A., Macaulay, Kemény Zs. és Hugó Victor.]

Orvosegylet – a budapesti kir. – 1875-iki évkönyve. Összeállitotta Kétli Károly tr. egyleti titkár. [8-r. 150 l.]

Pauer Imre. Tapasztalati Lélektan. 2-ik átdolg. kiadás. [Eggenberger-féle könyvkeresk. 8-r. 146. és IV. l. ára 90 kr.]

Paulay J. Zs. Postaügyi rendtartás. [Kassa. 16-r. 184 l. ára 1 frt.]

[35Pisztory Mór. Bevezetés az államtudományokba. [Eggenberger-féle könyvkeresk. 8-r. VIII. és 222 l. ára 2 frt.]

Pollák Ch. és Sümeghy T. Természettan nép- és felsőbb népiskolák számára. A szöveg közé nyomott ábrákkal. [Tettey. 8-r. 40 l. ára kötve 40 kr.]

Pongrátz Emil br. A kigyógyult beteg. Beszély egy szerelmes naplójából. [Tettey. 8-r. 169 l. ára 1 frt.]

Ponson du Terrail. Rocambole. Regény. Ford. Mártonffy Frigyes. I–IX. Pfeifer F. 8-r. I. 150 l. – II. 149 l. – III. 175 l. – IV. 200 l. – V. 160 l. – VI. 159 l. – VII. 157 l. – VIII. 160 l. – IX. 199 l. Ára 9 frt.]

Ponson du Terrail. Rocambole magyarázata. Regény. Ford. Mártonffy Frigyes [Pfeifer Ferd. 8-r. 457 l. ára 1 frt.]

Protestans egyházi beszédek gyüjteménye I–IV. [Kókai. 8-r. ára 4 frt. I. 206 – II. 202. – III. 202. – IV. 188 l.]

II. Rákóczi Ferencz Önéletrajza és „Egy keresztény fejedelem áhitásai” czimü munkája. A páris nemzeti könyvtárban őrzött eredeti kéziratból kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága. [Akadémia. 8-r. VIII. és 589 l. ára 3 frt.]

Rákosy Sándor. Vezérfonal a franczia nyelv megtanulására. Tanodai és magánhasználatra. Noël Károly nyomán magyaritotta és saját nézete szerint tetemesen bővitette, illetőleg kiegészitette. Előszóval dr. Lutter Nándortól. 3-ik bőv. és tetemesen jav. kiad. [Lampel. 8-r. XI. és 440 l. ára 1 frt 80 kr.]

Rákosy Sándor. Gallicísmusok és synonymák. Nélkülözhetetlen segédkönyv bármely franczia nyelvtanhoz. A m. k. vallás- és közoktatás-ügyi magas miniszterium által 1875. évben közzétett tanterv értelmében. [Kókai. 8-r. 210 l. ára 1 frt 20 kr.]

Ribáry Ferencz. Kis földleirás. Főtekintettel a m. korona országaira. Elemi és felsőbb népiskolák számára. 3-ik jav. kiad. [Eggenberger. 8-r. 79 l. ára 30 kr.]

Ribáry Ferencz. Világtörténelem. Középtanodai és magánhasználatra. III. rész. Ujkor. 2-ik jav. kiad. [Franklin-t. 8-r. 240 l. ára 1 frt.]

Rohling Ágost. A Talmudzsidó. Minden rangu zsidó s kereszténynek megszivelésül. A 3-ik kiadás után Gemini. 2-ik kiad. [Franklin-t. 12-r. 130 l. ára 80 kr.]

Rupp Jakab. Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre, vagyis a nevezetesebb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek püspökmegyék szerint rendezve. Kiadta a M. Tud. Akad. tört. bizottsága. III. köt. A Bácsival törv. egyesitett kalocsai főegyházmegye. [Akadémia. 8-r. VII és 375 l. ára 1 frt 80 kr.]

Sámi Lajos. Délafrikai utazások és fölfedezések. Különös tekintettel Magyar László, dr. Livingstone Dávid, Du Chaillou, Stanley, Grant, Speke és Cameron utazásaira. A legujabb eredeti forrásokból. Dél-Afrika térképével. (Ráth. 8-r. 374 l. ára 2 frt. 40 kr.]

Schnierer Aladár. Büntetőjogtan. II. köt. A büntettek és büntetéseik. A büntetőjog különös része. Tekintettel az ujabbkori törvényhozásra és hazai törvényjavaslatunkra. [Franklin-t. 8-r. XI. és 372 l. ára 3 frt.]

Schnierer Gyula. A kereskedelmi törvény magyarázata. I. fele. [Franklin-t. 8-r. 208 l. A teljes mű ára 2 frt 80 kr.]

[36Schwarczer Viktor. Általános vegytan, különös tekintettel a gazdászatra, kereskedésre és az iparra. Szervetlen vegytan. [Debreczen, Csáthy. 8-r. XVII és 177 l. ára 1 frt.]

Sebesztha Károly. Világtörténelem polgári iskolák és képezdék számára. II. köt. [Aigner. 8-r. 122 l. ára 80 kr.]

Gróf Sigray Fülöp. A szerelem uj könyve. Költemények. [Athenaeum. 8-r. 125 l.]

Simon Tódor. Az elmebetegek agylágyulása. [Dementia paralytica.] Ford. Dr. Niedermann Gyula. [Magyar orvosi könyvkiadó társulat 8-r. 98 l.]

Singer Izrael. Vallástan az izr. ifjuság számára. [Sáros-Patak. Klein Alfréd. 8-r. 55 l. ára 30 kr.]

Somhegyi Ferencz. Egyetemes világtörténet a középtanodák felsőbb osztályai használatára. II. köt. Középkor. 8-ik jav. kiad. [Killián. 8-r. 1–64 l.]

Sporzon Pál. Mit tegyen a magyar gazda a szárazság ellen? Nézetek és tanácsok a csatornázás, faültetés s egyéb, az aszály enyhítésére szolgáló eszközlések tárgyában. [Magyar-Óvár. Czéh Sándor. 8-r. V és 73 l. ára 80 kr.]

Stern Albert. Természetrajz népisk. számára. 3-ik jav. és bőv. kiadás. [Sáros-Patak. Lővy Adolf 8-r. 44 l.]

Szabó Endre. A kézimunka tanitása a népiskolákban. [Kolozsvártt. Gámán. 8-r. 60 l.]

Számolási gyakorlatkönyv az elemi népiskolák IV. és V. osztálya számára. A métermérték-rendszer alkalmazásával. Egy táblával. [Egyetemi nyomda. 8 r. 103 l. ára kötve 21 kr.]

Székely József. Sint ut sunt, aut non sint. [Röpirat a közigazgatásról. Kocsi S. 8 r. 90 l.]

Szemák István. Elméleti s gyakorlati német nyelvtan. Tanodai és magánhasználatra. Első évfolyam. 3-ik kiad. [Kassa. Maurer. 8 r. 88 l. ára 50 kr.]

Szinnyei József. Hazai s külföldi folyóiratok magyar tudományos repertoriuma. II. osztály. Természettudomány és mathematika. I. kötet. [Akad. 8 r. XIV és 1679 l. ára 5 frt.]

Sztráva Miklós. Az osztrák-magyar birodalom hadseregének szervezete. I. füz. Közös hadsereg. [Franklin-társ. 8 r. XIV. és 231 l. ára 2 frt.]

Szvorényi József. Magyar nyelvtan tanodai s magánhasználatra. 4-ik kiad. [Franklin-társ. 8 r. 376 l. ára 1 frt.]

Szvorényi József. A magyar irodalmi tanulmányok kézikönyve. A felgymnasiumi s felreáltanodai tanulók számára. 2-ik kiad. [Franklin-társ. 8 r. 453 l. ára 2 frt.]

Szüts Ferencz. A méter. Az uj mérték-rendszer ismertetése, s a vele való számolási módok összehasonlitó s átváltoztatási táblákkal. Tanodai s magán használatra. [Nagy-Kőrös, Budapest. Pfeifer 8 r. 48 l. ára 30 kr.]

Tankó János. Magyarország története rövid előadásban. A reáliskolák alsóbb osztályai használatára. A legujabb tanterv szerint, 2-ik füz. A 3. osztály számára. [Lampel. 8 r. 138 l.]

Tanügyi képviseleti gyülés Kalocsán 1875. szeptember 23 és 24-én. [Kalocsa. Malatin és Holmeyer. 8 r. 53 l.]

Távirási szabályok és dijtáblák. Érvényes 1876. januárhó 1-től. Kiadja a földmivelés, ipar és kereskedelmi m. kir. ministerium. [Hornyánszky V. 8 r. 88 l.]

[37Tennyson Alfréd. Király-idyllek. Ford. Szász Károly. [Olcsó könyvtár 13-ik sz. Franklin-társ. 8-r. 100 l. ára 20 kr.]

A természet könyve. Közérdekü olvasmányok a természettudományok köréből Bernstein A. A német müve után. [Franklin-társ. 8 r.] 17-ik füzet. Ford. dr. Toldy László [144 l. ára 50 kr.] 18-ik füzet. Ford. Miavecz László [132 l. ára 50 kr.] 19-ik füzet. Ford. Nagy István. [136 l. ára 50 kr.]

Thackeray. Titmarsh Sámuel historiája. Regény. Ford. Ifj. Szinnyey József. [Athenaeum. 8-r. 179 l. ára 80 kr.]

Gróf Thurzó György – Bethlenfalvi – levelei nejéhez Czobor-Szent-Mihályi Czobor Erzsébethez. Közrebocsátva id. gróf Zichy Edmund árvai uradalmi teljhatalmu igazgató megbizásából. I. köt. 1590–1600. Történelmi bevezetéssel. II. kötet 1601–1616. [Athenaeum. 8 r. I. XCVI és 294, II. 316 l. A 2 köt. ára 4 frt.]

Toepler Teofil Eduárd. Elméleti s gyakorlati német nyelvtan. A gymn. és reáltanodai alsó iskolák számára. 6-ik kiad. [Franklin-társ. 8-r. 207 l. ára 60 kr.]

Toepler Theofil Eduárd. Német Grammatika a tanuló ifjuság számára 9-ik Szemák István által jav. és bőv. kiad. [Franklin-társ. 8-r 207 l. ára 60 kr.]

Toldy Ferencz. A magyar költészet kézikönyve a mohácsi vésztől a jelenkorig vagyis az utóbbi negyedfél század kitünőbb költői életrajzokban és jellemző mutatványokban. 2. átdolgozott kiadás. I–V. [Franklin-társ. 8 r. ára 10 frt. I. XII. és 350 l. II. 344 l. III. 424 l. IV. 366 l. V. 430 l.]

Toldy László. Árpád és a magyarok letelepedése. [Történelmi könyvtár 18-ik füz. [Franklin-társ. 8 r. 111 l. ára 40 kr.]

Török közmondások. Forditotta és részben magyar közmondásainkkal egybevetette Schwartzer Géza. [Tettey N. és társa. 8-r. 31 l. ára 30 kr.]

Történelmi könyvtár. [Franklin-társ. 8 r. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19-ik füzet L. Áldor Imre és Toldy László.]

Wittmann Lázár. A gyermekápolás rövid kézikönyve tekintettel a hazai viszonyokra [Franklin-társ. 8 r. 159 l. ára kötve 1 frt 50 kr.]

Xántus Gyula és Wunder József. Átszámitó könyv az uj métermértékekre. [Franklin-társ. 8 r. 45 l. ára 30 kr.]

Gróf Zichy Nándor. A közigazgatási bizottság. [Franklin-társ. 8 r. 31 l. ára 20 kr.]

Zsoldos Ferenc. Tereptan és Tereprajztan. 1 táblával és 67 a szövegbe nyomott ábrával. [Franklin-társ. 8 r. XVI. és 232 l. ára füzve, mappával együtt 4 frt.]