Új Forrás 2003. 8.szám
 

 

WEHNER TIBOR

 

A kőből kibontott szellem

A nyolcvan esztendős Nagy Sándor szobrászművész kiállítása

 

Öt esztendővel ezelőtt, a Nagy Sándor szobrászművész hetvenötödik születésnapja alkalmából rendezett Vigadó Galéria-beli tárlat kapcsán állapíthattuk meg, hogy e művész "lélekben és szemléletben az egyik legfiatalabb és legmodernebb magyar szobrász. Mert folytonosan megújuló, mert kiapadhatatlanul leleményes, és mert új barbár szépségekkel ajándékozza meg befogadóit." A 2003. májusi-júniusi hetekben a budapesti Csepel Galéria termeiben és kertjében rendezett kiállítás - amelynek aktualitását a művész nyolcvanadik születésnapja adta, vagy még inkább a nyolcvanadik születésnapjáig ívelő időben folyamatosan, töretlenül végzett, több mint öt évtizedet felölelő alkotómunka - megerősítette az öt évvel ezelőtt megfogalmazott megállapításokat. Műveinek körében azt konstatálhattuk, hogy a Nagy Sándor művészetét oly karakteresen jellemző friss szemlélet, a modernség, az új, barbár szépségek megteremtésének titka a tradíció tiszteletében és a megújító szándékok és kezdeményezések erőteljességében, e két, egymással ellentétes tényező együttes, egyidejű jelenlétében, egyensúlyában van. Az ellentétek egyensúlyának jelentőségét nyomatékosítja, hogy talán egyetlen művészeti ágazatban sem zajlottak le olyan gyökeresen újat hozó, radikális változások a 20. században, mint a szobrászatban: a talált tárgy, az assemblage, az objekt, a mobil, az installáció, a térberendezés még hagyományosan az anyaggal és a térrel, a tömegekkel és formákkal, a tér szervezésével és a tér berendezésével, vagyis valamifajta tárgyiasítással, objektivizációval operált, de ma már minden behelyettesíthető, az anyagot, a formát, a technikát jelző gondolat is lehet szobor, a koncepció gondolati megtestesítése is jelenthet szoborművet. És ebben a kavalkádszerű plasztikai és antiplasztikai tárgy-, pszeudotárgy és virtuális tárgy-áradásban Nagy Sándor évtizedek óta, makacs következetességgel követ farag. Követ és csakis követ - kivételesen, egy-egy kerek születésnap alkalmából, esetleg egy-egy nagyobb farönköt is -, az archaikus idolok és a görög klasszikus ideálok igézetében, a reneszánsz mesterek fantasztikus mesterségbeli tudásával, megtartva a szobrászat évezredes figuraközpontúságát, és mégsem unalmasan, és mégsem másolva-reprodukálva: a második évezred utolsó, a harmadik évezred első évtizedeinek hallatlanul korszerű, hiteles, oly sokatmondó műveit állítva elénk.
     A múlt század ötvenes éveiben induló pálya állomásaira visszatekintve természetesen regisztrálhatók megrendelésre készült, monumentális kompozíciók is - portrék, emlékművek, díszítő jellegű alkotások, térbe állított plasztikák és domborművek az 1955-ös megyaszói Háborús emlékműtől az 1975-ös nyíregyházi Örökváltság-emlékoszlopon át a 2000-es ibrányi Nagyanyáig -, de az életmű legfontosabb műegyüttesének alkotóelemeivé azok a kő-kisplasztikák, középméretű kőszobrok emelkedtek, amelyeket a művész a szuverén szobrászi programja szellemében, belső művészi megrendelésre készített. Nem nehéz megtalálni a szobrászati hagyományban e plasztika európai, kárpát-medencei helyét: abban a körben, ott, ahol szellemi mestere, Medgyessy Ferenc erőteljes, plebejus ihletettségű, nyersen harmonikus formaadású szobrászata kiteljesedett. Ebből eredően Nagy Sándor kizárólagos szobrászati médiuma az emberi alak: az álló, az ülő, a fekvő, a néha összekuporodó férfi és női test. Az alakok idolszerűek, sohasem egyénítettek: a testek zártak, súlyosak és már-már a nyerseség határait fenyegetőn rusztikusak, minden részletezést kerülők: csak néhány, a felületbe karcolt jelzésszerű vonal, egy-egy szelíd domborulat vagy bevágás, anyaghangsúly vagy tömeghiány jelzi a testtájékokat. A megbontatlan kemény kő, a mészkő, a gránit, a bazalt, az andezit, a márvány áttöretlen anyaga, a tömegek váltakozása, a tömegkapcsolások által élesztett ritmus, az elvékonyodások és a kiterjedések ütemjátéka, az inkább lapszerűvé nyújtott, mint testesedő forma az általánosítások, az egyediségektől való elvonatkoztatások auráját vonja a művek köré, amely a szobor-téma állandósága, az ismétlődő alak-forma ellenére hallatlanul változatos és sokszínű plasztikai világot tár fel. Megmagyarázhatatlan, de a Nagy Sándor-idol különböző egyéniségek, jellemek, magatartásmódok, életérzések megszemélyesítője, megtestesítője. A korszak esendő és méltóságteljes, bátor és gyáva, aktív és passzív, győztes és vesztes, fenséges és megtaposott, feltárulkozó és bezárkózó hőse áll előttünk, s ezen finom jelzésekkel jellemzett, jelentésekkel átlényegített figurák által egyúttal a jelenkor valósága, lényege bomlik ki. Metaforikus jelentőségű és értelmű is lehet Nagy Sándor szobrainak szépséges durvasága, töredezettsége, esetenkénti kimunká- latlansága, vagy alig-megmunkáltsága: tanúi lehetünk a formátlanságból formálódó forma fájdalmas megszületésének, a durvaságok és nyerseségek által hordozott szépségek felcsillanásának.
     Fenségesség, méltóság, őserő, tragikum, fájdalom, nyerseség, torzó - talán e jelzők és fogalmak, és az e jelzők és fogalmak hordozta tartalmak jellemzik legpontosabban, sűrítik a Nagy Sándor kőszobrai által megragadott mű-világot. Egy beszélgetésben így vallott alkotómódszeréről a Mester: "A kőből kibontani az embert mennél teljesebben, mennél sokrétűbben. Mindig ez vonzott. Kezdetben bronzzal is dolgoztam, de a kőben teljesebben tudom kifejezni a mondanivalómat. És a kő sohasem ismétlődik, mindig más. Millió éveket zár magába, és én kibontom a szellemet belőle." A szellemet a kőből kibontó Nagy Sándor keze - a példaadó mester, Brancusi hitvallásának értelmében - munka közben gondolkozik, és önkéntelenül is követi az anyag gondolatait. Gondolkozó kéz és gondolatokat rejtő anyag találkozása: van-e más kritériuma még ezen kívül a remekművek megszületésének?