NYUGATI HÍRLEVÉL
A Magyarok Világszövetsége Nyugati Régió
elektronikus újságja

Elnök: Papp László
Szerkesztő: Bika Julianna

2. szám, 1999. július

Beszámoló a májusi rendkívüli küldöttgyűlésről

A Magyarok Világszövetsége áprilisi küldöttgyűlésen elmaradt témákról határozott a május 29-i redkivüli gyűlés. Igy többek között megszavazták a közhasznúsági működésről szóló jelentést, az 1998 évi mérlegbeszámolót és ellenőri jelentést, az 1999 évi költségvetést és a 2000-es millenniumi programokat. Az V. Világtalálkozó időpontját 2000. május második felére időzitették a következő évi küldöttgyűléshez kapcsolódva, amely egyben tisztújitó is lesz. A Nyugati Régió úgy határozott, hogy azonnal megalakítja Tisztségkereső Bizottságát, amely hivatva lesz megkeresni a tisztségek betöltésére legalkalmasabb személyeket.

A küldöttgyűlés programjának befejezése után kirobbant vita egy Népszabadságban megjelent cikk kapcsán az áprilisi küldöttgyűlésen elhangzott izgató és szélsőséges megnyilvánulásokat tette szóvá, amely a nyugati küldöttek számára sérelmes volt. A vádak és széthúzást mutató légkörben kérdésessé vált, hogy lehet-e érdemes munkát folytatni, és ezért Papp László a Nyugati Régió elnöke felajánlotta lemondását, amelyet a küldöttek nem fogadtak el, kérve, hogy a következő évben is lássa el a vállalt feladatát. Végül úgy tűnt, hogy remény van az elkövetkező év eredményes munkájára, amelyre a Nyugati Régió tagjai legjobb igyekezettel készen lesznek.

Papp László
Nyugati Régió elnöke


Göncz Árpád a Fehér Házban

Június 7-én magyar zászlókkal feldíszített Fehér Ház kertjében ünnepélyesen fogadták a hivatalos állami látogatáson Washingtonban tartózkodó magyar köztársasági elnököt.

Bill Clinton beszédében arra emlékeztetet, hogy Kossuth Lajos a múlt század közepén azt mondta ugyanitt: a szabadság fényeiért Amerikába kell menni. Magyarországon is világítanak ezek a fények. Az elnök méltatta Göncz antifasiszta tevékenységét, 1956-os kiállását, s mint műfordítóként is a szabadság eszméit közvetítette. Beszélt Koszovóról, utalt a magyarországi példás kisebbségi politikára, és megértéssel szólt arról az aggodalomról, amelyet Budapest a vajdasági magyarság iránt érez. Clinton kijelentette: büszke a magyar-amerikai szövetségesi viszonyra.

Válaszbeszédében a magyar köztársasági elnök azt mondta: hazánk az Egyesült Államok felelős és megbízható partnere lesz. A magyarok olyan politikai-diplomáciai rendezést akarnak, amely "tartós, békés viszonyokat teremt a délszláv térség népei között", és amely biztosítja Jugoszlávia demokratikus fejlődését.


Beszámoló a Magyar Ifjúsági Konferenciáról (MIK)

1999. június 4-5-én, a szegedi Városházán került sor a Magyar Ifjúsági Konferencia előkészítő ülésére, az Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM) szervezésében. Az ülésen részt vett: Dr. Deutsch Tamás sport és ifjúsági miniszter, Németh Zsolt külügyi államtitkár, Szabó Tibor a Határontúli Magyarok Hivatalának Elnöke, Hölvényi György helyettes államtitkár az ISM-től és Pintér György az ISM munkatársa. Az előkészítő ülés feladata az volt hogy a jelenlévők elvben egyezzenek meg, hogy 1999 októbere folyamán az ISM hívja össze a Magyar Ifjúsági Konferenciát, mely mint egy esernyő szervezet összefogná a már meglévő magyar határon belüli és határon túli ifjúsági szervezeteket azok koordinálását minisztériumi szintre emelve. Az ifjúsági szervezetek részéről jelen voltak a történelmi egyházak, a magyarországi politikai pártok ifjúsági képviselői és több határontúli és magyarországi civil ifjúsági vezető. A nyugati régiót egyedül képviseltem a MIV-nyugat nevében.

Az előkészítő konferencia a következő zárónyilatkozatot fogadta el:

Zárónyilatkozat

1. A határon túli magyar ifjúsági közösségek üdvözlik, hogy a Magyar Kormány határon túli magyar politikájának célja a Magyarország és a magyar közösségek közötti kapcsolatok kiépítése és fejlesztése, a környező országokban élő magyarság szülőföldön maradásának, gyarapodásának elősegítése.

2. A határon túli magyar közösségek iránti felelősség elvének értelmében az Ifjúsági és Sportminisztérium rendszeresen megrendezi a Magyar Ifjúsági Konferenciát, amely a magyar állam, a határon innen és túli ifjúsági társadalom pábeszédének fóruma lesz.

3. Az 1999. Októberi Magyar Ifjúsági Konferencia olyan résztvevői körrel kerül megrendezésre, amely reprezentálja a hatékony és értékteremtő munkát végző és az ezen munka által megszólítani célzott ifjúsági társadalom lehető legnagyobb hányadát. A magyar állam az őszi konferencián miniszteri szinten képviselteti magát, az ifjúsági és sportminiszter személyében.

4. Az előkészítő értekezlet résztvevői közül mindazok, akik szeretnének hozzájárulni a magyar állam, valamint a határon túli ifjúsági párbeszédének sikeréhez, vállalják, hogy a Magyar Ifjúsági Konferencia formáját és tartalmát érintő jevaslataikat 1999. június 30-ig eljuttatják az Ifjúsági és Sportminisztérium részére.

Az Ifjúsági és Sportminisztérium a Külügyminisztériummal, a HTMH -val együtt, más érintett tárcákkal konzultálva az előbbiekben említett javaslatok alapján rendezi meg és tesz javaslatot az 1999. októberében megrendezendő Magyar ifjúsági Konferencia napirendjére.

5. Az előkészítő értekezlet résztvevői támogatják: a vajdasági magyarság legitim politikai szervezeteinek tartós megoldást célzó törekvéseit, ezen belül a magyar kisebbség megmaradásának érdekében létrehozandó személyi és területi elvű autonómiát, Jugoszlávia remélt demokratizálódásának érdekében és keretében.

6. Az előkészítő értekezlet résztvevői egyetértenek abban, hogy az Ifjúsági és Sportminisztérium ezen alapelvek szerint vállalja - a nemzetpolitika megvalósítása érdekében- a határon túli fiatalok szervezeteivel való kapcsolatrendszer kiépítését és működtetéséből reá háruló feladatokat.

Szeged, 1999. június 5.


Részlet Kulich Károly , MIV nyugati régiója elnöke beszédéből

Mindenek előtt hangsúlyozni szeretném, hogy a nyugati régió területileg az egész világot magábafoglalja és legalább 3-4 millió magyart, vagy magyar származású embert érint. A fiatalok esetében számmal sajnos nem tudok szolgálni. A felmérést nehezíti, hogy a 2., 3. és 4. generációs fiataloknak csak egy kis töredéke vesz aktívan részt országa magyarságának életében. Ha azt is figyelembe vesszük hogy ezekből a fiatalokból hányan tudnak magyarul akkor ez a szám még jobban lecsökken. (Lásd az amerikai felmérést).

Amikor elvállaltam a nyugati-régió fiatalságának szervezését arra törekedtem, hogy minél több országban megtaláljam azokat az aktív, kulcsfontosságú fiatalokat, akik az adott ország ifjúsági életét meghatározzák, vagy legalább is befolyásolják. A MIV nyugati-régió két éves munkájának eredménye hogy 24 nyugati országból, - Ausztrália esetében földrészről - érkeztek fiatalok a MIV rendezvényeire. A 24 országból kb. 20-ban van MIV referensünk így összesen kb. 5000 fiatalt tudunk a 20 referensen keresztül elérni. Néhány ország esetében több éve működő, országos ifjúsági szervezetekről beszélhetünk. A kulcsfontosságú személyek megtalálásán kívül persze fontos a rendszeres kapcsolattartás is, mely a honlapunkon és az elektronikus postán keresztül történik. Az internet azonban nem pótolja a személyes találkozás és tapasztalatcsere élményét, ezért igyekszünk az MVSZ keretein belül, - melyek sajnos igen szűkösek- fórumra találni.

A MIV nyugati-régió célja hogy összefogja mindazokat a fiatalokat, akik tudnak és akarnak az összmagyarságért tenni és együttműködésükkel hozzájárulnak egyéni és közösségi életük gazdagabbá tételéhez. Ez alatt tapasztalatcserét illetve annak a potenciálnak a koordinálását értem, amellyel a nyugaton élő magyar ifjúság rendelkezik. Tapasztalataim szerint a fiatalok képességei a következőkben rejlik. Mivel ezek a fiatalok külföldön születtek vagy ifjú korban kerültek külföldre, sikerült az idegen nyelvet tökéletesen elsajátítaniuk. Továbbá, nem csak nyelvtudásuk széleskörű, hanem felsőfokú végzettségüket is többnyire külföldön szerezték. Ennek következménye, hogy sikeresen be tudtak illetve be fognak tudni illeszkedni társadalmuk kulturális, gazdasági, tudományos és politikai rendszerébe, azt egyszerre belülről és kívülről is látva. A beilleszkedés persze nem beolvadást jelent, hisz épp magyar mivoltukkal többek az őspolgároknál. Ha ezt a potenciált sikerül kiaknázni és fókuszálni egy feladatra, akkor véleményem szerint, nem csak Magyarország nem hivatalos nagyköveteiként élünk külföldön, hanem az összmagyarság számára is hasznosak leszünk.

A nyugati magyarság így az ifjúság is cserében erkölcsi megbecsülést kér Magyarországtól, mely mindehhez éltető erőt ad. Ezen kívül, mint egy friss közvéleménykutatásom mutatja, interaktív és hagyományos oktatási segédeszközökre lenne szükség, magyar nyelv és irodalom illetve történelem oktatáshoz. Ebbe beleértendő a szakos tanárok, és néptáncoktatók hosszabb-rövidebb látogatása.

Úgy érzem, hogy ma, amikor Magyarországnak ennyire fiatal kormánya van, meg kell ragadni ezt a történelmi pillanatot és megalakítva a Magyar Ifjúsági Konferenciát lehetőséget adunk önmagunknak és másoknak is magyarságuk megtartásához és ápolásához.


Elkészült az Europalia végleges programja

Egy nagy központi történeti kiállítás alkotja majd a gerincét annak a kulturális rendezvénysorozatnak, amelyben Magyarország mutatkozik be október és január között a belga közönségnek.

Közel 150 önálló kulturális esemény fémjelzi a nagyszabású rendezvénysorozatot. Az Europalia fesztiválra minden évben egy európai országot hívnak meg, idén Magyarország lesz a vendég. A rendezvény összköltsége körülbelül egymilliárd forint lesz, a magyar állam ebből négyszázmilliót vállalt.

Az Europalia-Hungaria középpontjában egy, a tizenegyedik és tizenkilencedik évszázad Magyarországát bemutató központi történeti kiállítás áll majd, amelyet október 7-én a brüsszeli szépművészeti múzeumban nyitnak meg a belga királyi pár és Göncz Árpád köztársasági elnök jelenlétében. A kiállításon bemutatandó több mint 400 műkincs javát a Nemzeti Múzeum bocsátja rendelkezésre. A zenei program különösen gazdagnak ígérkezik: mások mellett a Magyar Rádió Szimfonikus Zene- és Énekkara és a Budapesti Fesztiválzenekar is koncerteket ad, s az elmúlt évtized magyar filmtermésének javát viszont megtekintheti a belga közönség.

Gyévai Zoltán/Brüsszel


TÁBOR

OUTWARD BOUND ROMANIA
WITHOUT BORDERS

Nyári Nemzetközi Tábor angol nyelvtudású magyar fiataloknak . Kirándulás, kampingezés , úszás, bicikli, kenú túrák Erdély legszebb részein, város és falulátogatások.

Augusztus 27 - Szeptember 11, 1999
Ára: 350 USD eletással és programokkal
Angol nyelvtudás szükséges
Információ :
Jelentkezési Határidő : augusztus 2, 1999
http://www.outwardbound.ro
Piata Trandafirilor 55
4300 Tirgu-Mures
Tel/Fax: 00-40-65-210 905
E-Mail: office@outwardbound.ro


Túratervezet

A Magyarok Vilagszövetsége és a Magyar Ifjúsági Világfórum együtt tervez egy egyhetes felvidéki túrát, valószínűleg 1999. augusztus 15-től kb. augusztus 22-ig.

Jelentkezés: Megyesi T. Csilla, Benczúr utca 15. 1068 Budapest

Telefon: 00-361-351-79-51 vagy Fax: 00-361-321-48-42.

Email: mvsz-nyr@c3.hu


ARGENTINA

Segítséget kér a Szent István Öregotthon Argentínában

A hetventagú Öregotthon az eddigi elvégzett tatrozások, felszerelés bővítések, és az ellátás javulása mellett, továbbra is igen ingatag gazdasági helyzetben van, napról napra élnek.

Szent István Öregothon: Pacifico Rodriguez 1161
Chilaveret, tel: 4729-8092 (Sra. Eva Morán)

Molnár László a Segélyegylet elnöke


Budapesti Szimfonikus Zenekar Argentinában

Vásáry Tamás vezetésésvel ez évben először lépett fel magyar szimfónikus zenekar Argentinában. A Colón április 21-i előadásán Kodály Galántai táncok című művével mutatkoztak be.


USA

Kossuth Klub Sarasota, FL hirei

Könyvek Marosvásárhelynek. Tagtársaink Fekete Pál és Éva közbenjárásával a Sarasota Központi Könyvtár 90 könyvet adományozott a Kossuth Klubnak a marosvásárhelyi Bay Zoltán könyvtár részére. Az akció Fodor Imre marosvásárhelyi polgármester múlt év novemberi sarasotai látogatásának egyik következménye. A polgármester találkozott Mrs. Catherine Morrissey főkönyvtárossal, aki felajánlotta neki a szanálásra kerülő könyveket. A Sarasota Memorial Kórház könyvtára és a Fekete házaspár is hozzájárultak az akcióhoz. A könyvek között vannak regények, orvosi könyvek, útleirások, szótárak, és általános tájékoztató irodalom. Köszönet a Fekete házaspárnak, a könyvek összegyűjtéséért, csomagolásáért, és póstázásáért.

Vajdasági "gyerekeink." A Délvidéki Ifjú Tehetségek Iskolája 1994 óta működik Szabadkán. Az iskola vajdasági magyar fiatalokat készít elő matematikából és fizikából, hogy sikeresen tudjanak résztvenni az évenkénti Nemzetközi Magyar Matematika versenyeken a Kárpát-medencében. A foglalkozásokat 15 szaktanár ellenszolgáltatás nélkül vezeti az általános iskola 3-8 osztályában, és középiskolásoknak, összesen 13 csoportban mintegy 200 résztvevővel. Évről évre szervezetten viszik a tanulókat a balatonberényi nemzetközi matematikai-nyelvi táborba. Legjobb tanulóik résztvettek Kárpátalján a beregszászi táborban, a felvidéki Révkomáromban rendezett Nagy Károly Diáktalálkozón, és a Felvidéki Magyar Matematika versenyen Somorján. A tanárok résztvesznek a magyarországi tanári továbbképzéseken és az erdélyi Bólyai Akadémia tanfolyamain.

A Kossuth Klub tavaly támogatta először az Ifjú Tehetségek Iskoláját. Ez év májusában személyesen adták át a Klub újabb, $800-os segélyét Szabó Magdolna régióvezető szaktanárnak, aki aggodalmát fejezte ki, hogy a koszovói háború miatt diákjai nem tudnak résztvenni az idei 8. Nemzetközi Matematika Versenyen Debrecenben, pedig az elmúlt években már nagyon szép eredményeket értek el

A segély az Ifjú Tehetségek Iskolájában. a szükséges könyvek és tanszerek beszerzése mellett a diákok és kisérő tanáraik útiköltségét, valamint a versenyeken dijazott diákok jutalom ösztöndiját fedezik.


Schenectady Magyar Segélyező Egyesület

Első Magyar Amerikai Napot tartott június 5-én Schenectady, NY Magyar Házban
Magyarságismereti program, piknik, szórakoztató műsorok felnőtteknek és gyerekeknek.
Info: Várady Éva: 518-283-2503


ITT OTT KONFERENCIA

Augusztus 14-21 - A Magyar Baráti Közösség Lake Hope, OH konferenciája "Magyar jövőépités Amerikában" főtémával, nyugati és kárpát-medencei vendégelőadókkal.

Információ: Böjtös László
(216) 861-6091
Email: bojtos@stratos.net


LIPTÁK ÁDÁM KITÜNTETÉSE

Június 8-án a New York Times rangidős jogtanácsosának adta át az évi kitüntetését mint a "sajtó támogatójának és védőjének", Lipták Ádám, Lipták Béla professzor fia, aki néhai Czine Mihály tanítványa volt a budapesti ELTE-én.


A Massachusettsi Magyar Szervezet

a nyári hónapokban minden hónap közepén hússütő pikniket tart, június 13., július 18. és augusztus 22. vasárnap 12 órától.

Info: hunsocma@jps.net Forró Szilvia, 617-964-5424


A Magyar Amerikai Koalíció (MAK) és a Potomac Alapítvány Gálavacsorája

Washington, DC-ben NATO-csúcson a világ vezetői találkoztak, hogy megünnepeljék a Szövetség 50. évfordulóját, ez alkalommal a MAK és a Potomac Alapítvány Gálavacsorát rendezett 1999. április 24-én. Bill Clinton, az Egyesült Államok elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök látta el az esemény tiszteletbeli védnöki posztját, valamint Jeszenszky Géza washingtoni nagykövet és Peter Tufo, az USA budapesti nagykövete voltak a díszelnökök. A Gálavacsora, mely az "Ünnepség a NATO szellemében" címet viselte, megemlékezett mind a NATO megalapításáról, mind Magyarország, a Cseh Köztársaság és Lengyelország a Szövetséghez való csatlakozásáról. A MAK és a Potomac Alapítvány aktív szerepet játszott a NATO-bővítés előmozdításában, mind az Egyesült Államokban, mind külföldön.


AZ AMERITECH MEGÚJÍTJA TÁMOGATÁSÁT:
FEHÉR HÁZI GYAKORLAT AZ AMERITECH-TOL

Az Ameritech és a Magyar Amerikai Koalíció együttműködése a jövő vezetőinek kiképzéséért

(Washington, DC) Az Ameritech Fehér Házi Gyakornoki Program egy közszolgálati ösztöndíj program, melyet 1996 óta vezet a washingtoni székhelyű Magyar Amerikai Koalíció. A program célja, hogy speciális lehetoséget teremtsen a fiataloknak arra, hogy megismerjék a közszolgálati tevékenységeket, s így felkeltsék érdeklődésüket a közszolgálat iránt, megkönnyítsék társadalmi kapcsolataikat és nemzetközi kapcsolataikat azáltal, hogy egy szemeszteren át, illetve a nyári időszakban munkát biztosítanak nekik különbözo Fehér Házi irodákban, főmunkaidőben. Emellett, a résztvevőket arra kérik, hogy maradjanak szoros kötelékben az amerikai-magyar közösséggel azáltal, hogy részt vesznek egy Koalíciós projekt elkészítésében.

Az Ameritech egy chicagói központú telekommunikációs vállalat, mely szilárdan jelen van Magyarországon, s erősen elkötelezett a nemzetközi kommunikáció fejlesztése iránt, az elmúlt 4 évben évente 10.000 dollár támogatást nyújtott az Ameritech Fehér Házi Gyakornoki Program ösztöndíj számára. Ezek a pénzforrások lehetővé tették, hogy a Koalíció 15 foiskolai diák költségeit fedezze a gyakorlatuk idotartama alatt.

A MAK háláját fejezi ki az Ameritech folyamatos, nagylelkű támogatásáért egy olyan programhoz, mely a részvevoket felkészíti a különböző társadalmi vezeto szerepekre - így az amerikai-magyar közösségbeliekre is - szerte az Egyesült Államokban.

A Koalíció egy országos non-profit szervezet, mely előremozdítja az amerikai-magyar ügyek köztudatba való beépítését, megértését.

További információ: Magyar Amerikai Koalíció
818 Connecticut Avenue, NW, Suite 850, Washington, DC 20006, USA.
T(202) 296-9505. Fax (202) 775-5175
http://www.hungary.com/hac.


ELŐADÁS

Október 22-én, pénteken, este 7:30-kor a Magyar Öregdiák Szövetség - Bessenyei György Kör rendezésében, (Rutgers Student Center, 126 College Ave., New Brunswick, NJ) Jeszenszky Géza történész, a Magyar Köztársaság Washington-i nagykövete előadása (angol nyelven): "From the Warsaw Pact to NATO - the 1956 Hungarian Revolution and its Legacy".

E-mail: ktnagy@aol.com


HOLLANDIA

MAGYAR FŐNIX
ÚJ KEZDETEK - TÖRTÉNELMI TRAGÉDIÁK

MIKES KELEMEN KÖR TANULMÁNYI NAPOK , 1999. szeptember 9-12.

A görög mitológiában a főnix különleges madár, amelyik "elégeti magát és hamvából megifjodván támad új életre". Nem véletlenül ezzel a rejtélyes és allegorikus figurával jelőli meg legközelebbi tanulmányi napok központi témáját a Mikes Kelemen Kör. A főnix madár történetének második részével szeretnének foglalkozni, t.i. azzal, hogy maga építi fel új életét.

Mi történt a nagy magyar katasztrófák :(Muhi, Mohács, Nagymajtény, Világos, 1920,1945, 1956 után? A nagy tragédiákat szívós de kevésbé feltűnő építő korszakok kellett, hogy kövessék, különben nem ünnepelhettük volna a milecentenáriumot. A gyakori elbukás és talpraállás dialektikája kevés nép történelmét jellemzi olyan erősen, mint a magyarét. Történészeket, szociológusokat, írókat várnak, hogy vílágítsák meg az 1999-es tanulmányi napokon a magyar történelem főnix jellegét.

Info: Tóth Miklós
T: 31-70-358 7248
Fax: 31-70-358- 4983
Email:federacie@hotmail.com


KANADA

MAGYAR LOBBY

Május 22-én Torontóban Magyar Házban közel ezer fiatalt ünnepeltek, akik a Magyar Lobbby számára dolgoznak, az ünneplés és tánc mellett eszmecserékre, tapasztalatcserékre is alakalmat adott a rendkivüli esemény.


Kárpátalján jártunk...

A Magyarok Világszövetsége Kanadai Országos Tanácsa beszámolója
Részlet

..A Kanadai Országos Tanácstól, az Egyesült Magyar Alaptól, a Felvidéki Mailáth Alapítványtól és az Ottawai Magyar Háztól vittünk adományokat Molnár János MVSZ, EMA főtitkár és jómagam... Visken az iskolát a szülők és a tanárok húsz (20) év alatt építették, de ereszre már nem tellett. Az árvíz idején a víz kb. 1 méter magas volt az iskolánál. Az épületben nyirkos, nedves hideg fogadott, fűtésre nincs pénz.. A tanárok missziós munkát végeznek, ugyanis áprilisban kapták meg a szeptemberi fizetésüket a tanárok. Ha nem lenne háztáji gazdaságuk, éhen halnának. Az ukrán államtól semmire nem kapnak támogatást, a villanykörtétől a krétáig mindent saját erejükből kell előteremteni. Mint később kiderült ez Ukrajna minden iskolájára jellemző. Ismertették a község helyzetét. Visk szerintük egy magyar sziget, ugyanis ukrán-ruszin falvak veszik körül ezt a többségében magyar községet, ahol 135 ház dőlt össze. Itt átadtuk a Felvidéki Mailáth Alapítvány 1,000 dolláros adományát, az iskolának tanszerekre, szemléltető eszközökre és szegény gyerekek segítésére.

A következő állomás Feketeardó volt, ahol Varga János polgármester fogadott, megdöbbentünk, amikor az utcán gyerekek kenyeret jöttek kérni. Az iskola igazgatója Duda Volodimir ukrán, ugyanis az iskola tanulói csak 78 százalékban magyarok a többi ukrán. Az iskolának 440 tanulója van. Itt ebben a faluban kb. 160 ház dőlt össze. Az összedőlt házak előtt már ott állt a téglarakás, amit az ukrán állam ad azoknak, akiknek házuk az árvíz áldozata lett. Igen, de a romokat előbb el kell takarítani, csak azután kezdhetnek az építkezéshez. Itt is átadtuk a Felvidéki Mailáth Alapítvány 1,000 dolláros adományát. Majd utunk Tiszabökényre vitt, ahol 130 ház dőlt össze a faluban és az iskola adott menedéket a hontalanoknak. A segélyekből érkezett élelemmel az ott meghúzódókat el is tudták látni. A biológia tanár vezetésével minden tanulónak heti két órát az iskola veteményeskertjében kell dolgoznia és így a saját termésből naponta egyszer meleg ételt tudnak adni a diákoknak.

Sajnos itt a tető beázik és annak megjavítására kellene pénz, hogy az épület ne rongálodjon.

Itt is átadtuk a Felvidéki Mailáth Alapítvány 1,000 dolláros adományát és már mentünk is Mezőváriba, abba a faluba hol a legnagyobb károkat tette az árvíz. A kertek előtt áll a tégla, pala és a faanyag.

Sajnos a belvíztől még az alapozást nem lehet elkezdeni, sőt még a romokat is nehéz eltakarítani. A község 3,350 lakójának 95 százaléka magyar. Itt is nyirkos, nedves hideg van az iskolában, én kabátban fázom, és a tanítás ilyen fűtetlen termekben

folyik. Az iskolának 540 tanulója van 1.-11. osztályig. Sajnos a kazánjuk szénfűtéses, át kellene állni gázfűtésre, sokkal gazdaságosabb, de nincs rá pénz., s nincsenek megfelelő nyelvkönyvek sem a tanitashoz. Az árvíz óta a telefon sem működik. Itt is próbálják ellátni legalább egyszer naponta meleg étellel a diákokat. Az Egyesült Magyar Alap 1,500 dolláros adományát adtuk át. Az utcán itt is kéregető (élelmet) emberek és a pusztulás borzalmával találkoztunk.

Utolsó állomásunk a Beregszászi Magyar Tanárképző Főiskola, ahol sikerült már 5 tantermet rendbehozniuk, összefogással, segítséggel. A könyvtár már két szobában működik. Minden könyvet szívesen fogadnak. Az Ottawai Magyar Ház 600 dolláros adományát hagytuk a főiskolának. Dr. Soós Kálmán beszélgetés közben kérte, hogy értessük meg a világgal, hogy itt két árvíz volt. Egy tavaly novemberben és egy pedig Trianon óta tart. Elmondta, hogy vannak olyan magyar iskolák, nem az árvíz súlytotta területen, ahol az épület az összedőlés határán van, ezért félő, hogy a település egyetlen magyar iskolája meg fog szűnni. Indulásunkkor kezdték szétosztani a vetőmag segélyeket és érkezett egy holland karítatív segélyszállítmány is. Idős emberek álltak sorba az autó előtt, beszédbe elegyedtem az egyik nénivel. Elmondta, hogy már élni sem akar, a januári nyugdíja felét áprilisban kapta meg, nincs mit ennie, rendes ételt csak akkor eszik, ha nagy ritkán kap segélyt, különben marad a bab. A kétezer forintból(!) amit adtam neki egy hónapig tud enni.

Amerre jártunk mindenütt kérdeztük mi az ami a legjobban kellene, ruha? élelem? A válasz mindenesetben pénz volt! Az amivel el tudják kezdeni életük és otthonuk újraépítését.

Hazaérkezésünk óta már készítjük elő következő kárpátaljai utunkat. Megkerestük az Egyesült Magyar Alapot kárpátaljai tapasztalatainkkal. Az Alap újabb megszavazott 9,100 dollárt, ereszépítésre, tetőfedésre,kórházi berendezésre, stb. stb.

A Magyarok Világszövetsége Kanadai Országos Tanácsa is tovább folytatja a gyűjtést. Kérjük adóból levonható adományaikat a Magyarok Világszövetsége Kanadai Országos Tanácsa nevére "Ãrvíz" megjelöléssel a 313 Sheppard Ave. East, Toronto, Ontario, M2N 3B3 címre küldeni.

Azóta a tiszabökényi óvoda falai állanak, a svéd adomány megvan a tetőre, viszont hiányzik pénz a nyílászáró szerkezetekre, s sikerült összegyüjteni a megfelelő összeget a nagyszöllösi kórház ultrahang készüléke számára.

Somorjai Ágnes, MVSZ OT elnöke


SVÁJC

A svájci Magyar Egyesületek Szövetsége a berni közgyülésen egyhangú határozatot hozott arról, hogy 2000. január 1-től 2001. augusztus 20-ig tartó időszakban méltó módon megünnepli a Magyar Állam alapításának és a kereszténység felvételének ezeréves évfordulóját. Ez kiteljesedése kell, hogy legyen az 1996-os, a Honfoglalás 1100 éves évfordulójáról történt megemlékezéseknek.

Info:
Dr. Sasvári Pál főtitkár
T/F 41-21- 647- 8678


MAGYARHON

Felavatták Antall József síremlékét

Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke néhai Antall József kilenc évvel ezelőtt május 23-án tette le a hivatali esküt . Ennek tiszteletére a Kerepesi úti temetőben Melocco Miklós szobrászművész által alkotott síremléket avattak.


MAGYARORSZÁGI STATISZTIKA

Majus 25 -én kiadott Közpponti Staisztikai Hivatal adatai szerint - A születések száma 1999 első negyedévében az előző év hasonló időszakához képest 1.300-al csökkent, miközben ugyanebben időszakban a halálozások száma 4000 rel nött. Magyarország lakosságának száma 10,075,000 volt március végén.

"A magyar népességcsökkenés még drámaibb, ha figyelembe vesszük, az a tényt , - 1998-ban 3719-en települtek át Erdélyből, ebből kb. 3200 magyar, 400 pedig román nemzetiségű. Természetesen települnek át Magyarországra: Kárpátaljáról, Vajdaságból, és kisebb mértékben a többi környező országokból is.


PILÓTA PARTY
A Budapesti Milleneum Szalonban a Városligetben

1999 június 4-én az Amerikai Pilótáknak dedikált partyt rendeztek, amellyel az amerikai KC-35-ös pilóták, parancsnokaik, valamint a kiszolgáló személyzet előtt kívántak tisztelegni a budapesti Milleneumi Szalon nagysikerű rendezvénysorozatai keretében, az eseményen elismert hírességek és az üzleti élet kiemelkedő szereplői vettek részt.


KÁRPÁT-MEDENCE

Az ezredforduló küszöbén ROMÁNIAI MAGYAR KI KICSODA-2000

címmel, reperezentatív kiadványban vesszük számba az erdélyi magyarság személyiségeit.

Ez év végére immár javított és bővített kiadásbanolyan kézikönyvet óhajt megjelentetni a nagyváradi Scripta Kiadó, amely a kisebbségi körülmények között élő romániai magyar közösség minden olyan tagját számba veszi, aki cselekvő részt vállalt nemzetiségünk életében. Ezúttal azok is szerepelnek benne, akik nem az országban élnek, de jelentős életművet hagytak maguk után. A szócikkek alapja a kitöltött adatlap.

Adatlapok igénylhetők:
Levélben: Scripta Kiadó, Romania 3700 Oradea, O.P:9.,C.P.49.
Email: scripta@rdsor.ro
Fax: 40-59-131-650
Tel:40-94-547-710
Vagy az alábbi magyar intézményeken keresztül:
Magyarok Világszövetsége
Anyanyelvi Konferencia
Határontúli Magyarok Hivatala (internet HTHM.DATANET.HU)
Erdélyi Magyarok Egyesülete
Erdélyi Gyülekezet-Megbékélés Közösség


Folyamatos információcserét!

A Kárpát-medencében működő magyar kulturális ernyőszervezetek - a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (Csemadok), a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK), az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE), a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ), a lendvai Magyar Nemzetiségi Intézet (Szlovénia), az anyaországból az Anyanyelvi Konferencia, a Magyar Írószövetség, Magyarok Világszövetsége és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselői az 1996-ban szervezett budapesti és az 1997-es lendvai kezdeményezést folytatva az erdélyi Szatmárnémetiben tanácskoztak, majd közös nyilatkozatot adtak ki.

A fórumon ajánlásokat fogadtak el. Szükségesnek tartják a magyar kulturális szervezetek állandó és folyamatos információcseréjét azzal a céllal, hogy ismerjék meg egymás tevékenységét, tervezett és megrendezésre kerülő programjait. Ennek az információcserének eszköze lehet a nyomtatott és az elektronikus sajtó, egy évente megjelentetendő programfüzet és az internet. Felkérik a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, hogy honlapján ezeket a programokat helyezze el. Ugyancsak szükségesnek tartják, hogy évente más-más kárpát-medencei országban rendezzenek "szabad fórumot" a feladatok egyeztetésére és az együttműködés megszervezésére. Ezen mindegyik magyar kulturális "ernyőszervezet" képviseltesse magát, és jelen legyenek azon a magyar kormány illetékes intézményei is.

Felkérik a magyar kormányt, hogy a Magyar Állandó Értekezlet létrehozandó kulturális szakosztályának munkájába vonja be a magyar kulturális ernyőszervezeteket, és támaszkodjék a kárpát-medencei magyar civil társadalom tevékenységére, vegye figyelembe e szervezetek törekvéseit, ajánlásait.

A szatmárnémeti tanácskozás résztvevői arra törekszenek, hogy olyan információs és szervezeti "hálót" hozzanak létre, amely hatékonyabbá teszi a magyar kulturális szervezetek szolidaritását és együttműködését - szögezi le végül a nyilatkozat.


FELHÍVÁS

Bakos István felhívása

Értesítelek benneteket,hogy húsvét óta a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. most alakult Kommunikációs főosztályát vezetem. Feladataim közé tartozik a Kiadó szakmai-közéleti kapcsolatainak,minőségbiztosításának ,Internetes megjelenésének összehangolása,külkapcsolatainak,s ezen belül különösen a külhoni magyarokkal való együttműködésének szervezése. Ez utóbbi feladathoz kapcsolódva kérem segítségeteket.

Szeretnék egy speciális szolgátatást beindítani a külhoni,szórványban élő nemzettársaink -főként a hétvégi magyar iskolák, cserkészek, egyházi közösségek - számára. Ennek lényege, hogy e-mailen, vagy Interneten keresztül tőlünk közvetlenül megrendelhessék azokat a magyar, vagy a magyarsággal foglalkozó idegen nyelvű könyveket, CD-ket, kazettákat, stb., amelyek hozzájárulnak nemzeti öntudatosodásuk, kulturális igényeik, magyarságismeretük, s így személyiségük gazdagításához. A hazai kínálatból, s főleg a Kiadó e tárgykörben hasznosítható könyveiből, CD-jeiből, kazettáiból rövidesen ajánlójegyzéket készítek és küldök szét a nyugati és keleti magyar szórványok fáklyavivőinek, tanítónak , lelkészeinek.

Kérlek benneteket, akiket a Magyarok Világszövetségének főtitkáraként e körkatalizálóiként ismertelek meg, támogassatok ötleteitekkel, s mindenek előtt azzal, hogy készülő ajánlójegyzékünk minél több hírvivőhöz eljusson. Kérem küldjétek meg számomra azok nevét és e-mail-címét, akiknek javasoljátok e szolgáltatást..Kérem szíves visszajelzéseteket.

Címem:Bakos István főosztályvezető

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. BUDAPEST
Szobránc u.6-8.tel/fax:(36-1)221 9836

Email:bakos.istvan@ntk.hu


DIJAK

Az ingatlanszakma Oscar-díja

Nemzetközi díj a vásárcsarnoknak

Ötven ország pályázói között nyert a Vámház körúti épület rekonstrukciójával a FIABCI nemzetközi nívódíjpályázaton. A legnagyobb nemzetközi ingatlanszakértoi szövetség pályázatán különdíjat kapott a Települési Értékvédelmi Támogatás felújítási programja, amelynek keretében több száz védett budapesti épületet állítottak helyre. A díjakat Atkári János fopolgármester-helyettes vette át Sevillában.

Érdekesség, hogy az 1999-es FIABCI Kiválóság Díjra (Prix d'Excellence) kiküldött vásárcsarnok-rekonstrukció itthon csak harmadik helyezett lett. Sevillában mégis ezt a művet ítélte a közcélú épületek kategória legjobbjának a zsüri. A FIABCI pályázatain az elbírálás fő szempontja az, hogy az ingatlanfejlesztés javítja-e a környéken lakók életkörülményeit, illetve mennyire elégíti ki a létesítmény használóinak igényeit.


ZENE

A Muzsikás Bartók-lemeze a tíz legjobb között

Április hónapban a Muzsikás együttes Bartók-albuma volt a második legtöbbet játszott lemez az európai rádiók listáján.

Az európai rádiók listájának első tíz helyén, a Muzsikásén kívül más, tisztán népzenei lemez nem szerepel. A nyugati szaksajtó lelkes, a műfajban etalonnak számító Gramophon és a Classic CD egyaránt felsőfokban számolt be a Bartók-albumról. minden idők legsikeresebb Muzsikás-lemeze lesz.A zenekar programja ebben az évben igen sűrű. Túl vannak már egy tíznapos ausztráliai és új-zélandi turnén, egy hosszabb Benelux és németországi körúton, nagy sikerű koncertet adtak a patinás párizsi Théatre de la Ville-ben.

Az egyik legjelentősebb koncertet június elsején Bukarestben adják, méghozzá Alexander Balanescuval közösen. Októberben pedig kétszer is fellépnek a New York-i Town Hallban, ahol Bartók annak idején maga is koncertezett.


Csárdással Amerikában

Zsuráfszki Zoltán a Budapest Táncegyüttes művészeti vezetőjével az élén már folynak a Csárdás! című műsor próbái, mellyel jövő januártól március végéig Amerika koncertermeiben lépnek föl. A Kelet tangója alcímet kapta a szerelmes történet, és akár egy East Side Story, nyugati párjához hasonlóan a helyi sajátosságokat formázza meg a tánc nyelvén.

Amerika, ha mást nem is tud rólunk, a csárdás szót Magyarországhoz köti.

- A reformkori tánckultúrában revelációként hatott a csárdás megjelenése, és a siker a mai napig töretlen. A szabadságharc évfordulója kapcsán gondoltunk először a tánc színpadi felelevenítésére, és a tapasztalat valóban az, hogy a világ a gulyás mellett leginkább a csárdás vagy a csárda szavunkat ismeri. Az összefoglaló név nemcsak Magyarországot, de az egész térséget fémjelzi, ezért került a szomszéd népek tánca is a műsorba. A darab összeállításakor a Budapest Táncegyüttes saját múltjából építkezhetett: a korábbi Ágas-bogas fa című nemzetiségi válogatásunk ismerős elemeiből született újjá a műsor. A darab bemutatója május 18-án Zürichben volt. Rá két napra, május 20-án a Collegium Hungaricum meghívására Bécsben léptünk föl Bonchida háromszor címmel. Ez az előadás Kelemen László azonos című CD-jéhez kapcsolódik, amely az egymás mellett élő népek, a cigányok, a románok és a magyarok népzenéjét mutatja be. Az egykor virágzó erdélyi kultúra nyomait még romjaiban is őrzi a bonchidai Bánffy-kastély. Hallatlan lepusztult volta ellenére hátborzongatóan szép a hely. A szapora csárdás jól példázza, hogy van olyan tánc, amelyet mind a három nemzet a sajátjaként használ.

Magyar Nemzet máj.25


KÖNYVEK

Dr. Ádám Sándor: Európa színpadán

Dr. Ádám Sándor sokadik könyvét jelentette meg- ismét magán kiadásban. A szerző életműve sajátos módon a múlt (történelem) és jövő (technika) között bontakozott ki. Történelmi munkái időrendi sorrendben a következők: Magyarságunk(1997-ben már 4. kiadásban látott napvilágot), Magyarok pusztulása (1998-ban második kiadásban jelenhetett meg) s végül Európa színpadán (1999).

A könyv a történelem és elsősorban politikatörténeti személyiségek átpásztázása után müveltségünk gyökereinek iskoláink és egyházaink történetének feltárását adja. Az erről szóló fejezetcím önmagáról beszél: "Egyházak a nemzet szolgálatában" Az egészségügy és művészetek (zene, festészet, építészet, irodalom) nagy magyar alakjainak összefoglalása után neves tudósainkról, feltalálóinkról esik szó. Ismét találó az egyik fejezet címe: Magyarország szellemi nagyhatalom."

Megrendelhető: Ádám Sándor 1142 Budapest Edison köz 8.
Tel: 3835-173


Nemzeti elmagányosodás

Olaszul is megjelent Bodor Ádám Sinistra körzete

A Római Magyar Akadémián május végén mutatták be Bodor Ádám Sinistra körzet című regényének olasz fordítását. A kötetet Marinella D'Alessandra, a Nápolyban élo mufordító ültette olaszra, aki Füst Milán s újabban Márai Sándor muveinek fordításával a magyar irodalom legjelesebb tolmácsolójává vált Itáliában.

- A Sinistra körzet megjelent norvégül, dánul, németül, franciául, most olaszul, és már előkészítés alatt van az orosz, a román és a szerb kiadás. A könyv népszeruségnek annak köszönhető, hogy sikerült közérthetoen, a kelet-közép-európai régiótól elvonatkoztatva általános értelemben is fölfesteni a diktatúra természetrajzát. A Sinistra körzet már címével is utal arra, hogy egy baljós térségben, a baloldali diktatúrák által jellemzett Közép-Európában játszódik, ahol sokféle nemzetiségu népcsoport él együtt, de a konfliktus nem közöttük, hanem a diktatúra és a kisember között zajlik.

- Az irót régóta foglalkoztatja a magyarság letargiába hajló nemzeti karaktere. Noha a tolünk keletre fekvo országok közállapotai a mienknél sokkal reménytelenebbek, ezek a népek különös módon mégis nagyobb távlatot éreznek maguk előtt. Talán a domborzati környezet, a Kárpát-medence bezártsága, s ezen belül is a Nagyalföld lehet számunkra súlyos, lehangoló örökség-gondolja az író. Hajlama van a magyarnak a nemzeti elmagányosodásra, pedig ez az életérzés eléggé méltatlan egy közép-európai nemzethez. Az '56 utáni időszak, a szocializmussal történt kvázi-kiegyezés alatt már-már úgy tünt, hogy távlatok nyíltak a magyarság elott. Ám a '89-es fordulat után kiderült, hogy szó sincs nemzeti karakterbeli változásról. Most abban reménykedünk, hogy a nyugati áramlatokhoz való csatlakozás segíthet rajtunk. Nagyfokú alkalmazkodási képességre lesz szükség, hogy ne szóródjunk ki a történelembol, s talpon maradhassunk- irja az író.. Erről az életérzésről szól legújabb könyve az Érsek látogatása, amely a napokban jelenik meg Budapesten.


Újabb Márai-könyv sikere

A külföldi elbeszélők sikerlistájának első helyén landolt már az első héten Márai Sándor Olaszországban kiadott újabb könyve, az "Eszter öröksége", melyet a milánói Adelphi Kiadó jelentett meg.

Közel egy évig szerepelt a 10 legkeresettebb külföldi elbeszélő listáján Márai elsőként kiadott könyve, "A gyertyák csonkig égnek".

Valóságos kultusz alakult ki a búskomor emigrációjának jelentős részét Olaszországban leélt Márai Sándor körül, amiben talán annak is szerepe van, hogy a két világháború közötti időszak egyik legfelkapottabb magyar szerzője, az antikommunista Márai kedvenc regényírója az időközben miniszterelnökké előlépett reformkommunista

Massimo D' Alemának és más baloldali értelmiségeiknek.

A május 12-16. között megrendezett XII. Torinói Könyvvásáron mutatta be az Adelphi az "Eszter örökségé"-t, amelyet az előző műhöz hasonlóan Marinella D,Alessandra ültetett át olaszra.

Egy hitszegő, csaló politikus - sokak szerint ma is időszerű - arcképét festi meg Márai könyve.

MTI máj. 27.


Halálozás

Kannás Alajos, a költő , az 1956 Kormos Kövek irója, ez év május 25-én visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Búcsúztatóját a Los Angeles Hollywoodi Magyar Református Egyháznál tartották.


HITES ENDRE KRISTÓF O.S.B. életének 86., szerzetességének 65., áldozópapságának 61. évében hazatért mennyei Atyjához. Fájdalommal tudatja Várszegi Asztrik, a Magyar Ferences Kongregáció Prézés apátja, püspök, Pannonhalma


Copyright © Nyugati Hírlevél - 1999