=========================================================================
K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2002/11-12., aug. 14.)

=========================================================================
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
=========================================================================

 

Tisztelt Olvasó!

E lapszámunktól a Kultúrpont Hírlevél könyvtári témájú híreit is
szemlézni tervezzük. Az innen származó aktuális híreket a KIT végén
olvashatják.

Mészáros Anikó
Sonnevend Péter
Mikulás Gábor
-- szerkesztők
 

=========================================================================
E lapszámunkba a BOSS, FigyelőNet, Harvard Business School
Working Knowledge, Infinit Hírlevél, Könyvtári Levelező/lap, Korridor
Kultúrpont Hírlevél írásaiból válogattunk.
=========================================================================
 

Sziget MEK-kel

előző számunk lapzártája után kaptuk a hírt, hogy a Szigeten a MEK
(Magyar Elektronikus Könyvtár) is jelen volt. Góczán Andrea
beszámolójában http://broadband.korridor.hu/index.php?kod=344
kitért az OSZK további online szolgáltatásaira is.
http://listserv.iif.hu/SCRIPTS/WA.EXE?A2=ind0208&L=mek-l&F=&S=&P=47
http://mektukor.oszk.hu/limbo/egyeb/bemutatok/sziget2002/
 

Vége a hírkeresőknek?

Hamarosan betilthatják a keresőmotorral automatikusan a netet
pásztázó, önálló tartalmat nem szolgáltató hírkereső weboldalakat --
tudósít a Wired.com internetes portál. A hír szerint az utóbbi időben
több bírósági ítélet is született az ügyben Dániában és egy német
táblabíróságon is, amely elmarasztalja az önálló tartalmat nem
szolgáltató internetes oldalakat. Az ítéletek egy uniós jogszabály
szerint születtek, így elképzelhető, hogy a csatlakozási folyamat egyik
vesztesei a hírkereső oldalak lehetnek.
(Forrás: FigyelőNet 2002.08. 01.)
 

Médiafogyasztási szokások: az internet megelőzte az újságot

A Freeserve internetszolgáltató számára készült, a
 média-felhasználásról szóló legújabb felmérés szerint a televízió és
a rádió mögött ma már az internet számít a harmadik számú
hírforrásnak és szórakoztató médiumnak, megelőzve a nyomtatott
sajtótermékeket. A jelenség valamennyi (!) demográfiai csoport
esetében megfigyelhető. Pl. a szebbik nem képviselői jelenleg ötször
annyi időt töltenek el internetezéssel, mint magazinok olvasásával.
Mindez azt jelzi, milyen jelentős szereplővé lépett elő az internet.
A lapkiadók szempontjából a legnagyobb aggodalomra az adhat
okot, hogy a hirdetők által a legjobban kedvelt célközönség, a 16-34
éves korcsoport tagjai mintegy 15-ször annyi időt töltenek el a
hálózaton, mint újsággal a kézben.
(Forrás: http://media.guardian.co.uk/, Infinit Hírlevél 164.szám 2002.
augusztus 8.)
-- A könyvtárak kirakják polcaikra a nyomtatott folyóirataikat. Jobb
esetben nem a különálló folyóirat-polcokra, hanem a "szakhoz", azaz
a képzőművészetieket a művészeti könyvespolcokra vagy mellé, a
turisztikaiakat pedig a földrajzhoz. Kérdés lehet, hogy a gyűjtőkörbe
tartozó elektronikus folyóiratokat, hírleveleket gyűjti-e a könyvtár és
hogy miképpen hívja fel rájuk a figyelmet. A hagyományos berendezésű
könyvtárakban az elektronikus források (számítógépek) a különálló
infotéka helyiségében kaptak helyet. A nyolcvanas évek végétől az
elektronikus munkaállomások helye is a szakoknál van, azaz az olvasó
egy helyen keresheti pl. az állattenyésztéssel kapcsolatos folyóiratokat,
könyveket, elektronikus forrásokat, legyenek azok bármilyen nyelven.
Ha a könyvtár figyelembe veszi a használói igények változását, az
elektronikus folyóiratok kínálatának kérdéseiben választ kell találnia
-- a közkönyvtárakban is. Vajon a könyvtár feltünteti-e pl.
folyóirat-jegyzékében a virtuálisan hozzáférhetőeket is? (MG)
 

Kultúraközi kommunikáció

Falkné dr. Bánó Klára hasonló című könyvéből a BOSS szemez. A kultúra
(szervezeti, vállalati, nemzetre jellemző) a közösség tagjai által osztott --
rituálékban, szimbólumokban és tárgyakban megjelenő -- alapvető
előfeltevések, hiedelmek és értékek rendszere, amelyek segítségével a
tagok meghatározzák magukat és környezetüket. Hofstede kutatásaira
alapozva a cikk megjegyzi, hogy (statisztikailag!) az átlagnál magasabb
a magyarok (és pl. a németek) szorongási szintje, ugyanis e népeknek
alacsony(abb) a bizonytalanságtűrő-képessége -- mondjuk az angolokhoz
vagy hollandokhoz képest. A kultúra anomáliáit természetesen egy
nemzeten, tájegységen, iparágon, szervezeten belül ill. azok között is
lehet vizsgálni. A cikk ugyan a könyvtárosokra nem tér ki, de felhívja a
figyelmet a magyar egészségügyben uralkodó hierarchikus szemléletmódra, ami pl.
a környezeténél magasabb szintű rangkórság is fémjelez. A kis hatalmi
távolság tartása (tegeződő forma az IKEA kommunikációja) idehaza
felháborodást váltott ki, főként a 40-60 éves korosztályban.
Feltehetően tanulságos eredményt mutatna a könyvtárosok kulturális
vizsgálata, akár belső, akár külső, összehasonlító vizsgálat eredménye is.
Hofstede vizsgálatában szereplő ellentétpárok:
- bizonytalanságtűrő -- bizonytalanságkerülő
- férfias -- nőies
- kis hatalmi távolság -- nagy hatalmi távolság
- individualista -- kollektivista
(Az ismertető cikk forrása: BOSS 2002 augusztus p. 53-55)
 

Gondolatok a Könyvtárostanárok Akadémiájáról (vö.: a kultúra)

Ha az előző cikk gondolatait folytatjuk, szép példákat találunk a kultúra
anomáliáira a Könyvtárostanárok IX. Nyári Akadémiájának előadói
nyilatkozatai között.
Az "A" előadó szerint a könyvtárhasználatnak nem egy tantárgyhoz
kell kötődnie, hanem kereszttantárgyként átszőnie valamennyi
ismeretkört.
A "B" előadó az iskolai könyvtárak és az egységes könyvtári rendszer
viszonyát elemezte, rávilágított a kulturális miniszter, mint ágazati
irányító, szabályozó, fejlesztő és ellenőrző szerepére.
A "C" előadó a könyvtár, az információ gondozását nem a kulturális
tárcára, hanem az információs politikát formáló szervezetre,
intézményre bízná.
Az előadásjegyzetek részleteiből látható, hogy az "A" előadó inkább
férfias, kollektivista értékeket pendít. A "B" előadó erőteljesen
bizonytalanságkerülő, nagy hatalmi távolságot és kollektivizmust
sugall. A "C" előadó a "B"-vel ellentétben bizonytalanságtűrő, kis
hatalmi távolságot tartó és individualista.
A Hofstede kultúrafelmérését támogató ún. GLOBE-felmérés
természetesen ennél finomabb elemzőeszközöket alkalmaz. A
példából azonban szemmel látható az előadók eltérő szocializáltsága
és a kultúrából adódó vezetési, irányítási stílus.
(A kultúra és a vezetési stílus összefüggéseire a KIT következő
számában visszatérünk.) (MG)
 

Idő és kreativitás

Az időhiány általi nyomás nem serkenti a kreativitást. Ugyanakkor aki
ebben él, tevékenységét kreatívabbnak érzi, mint az, aki nem ilyen
nyomás alatt dolgozik -- állapította meg Terasa Amabile (HBS).
Javaslata szerint a menedzsereknek fel kellene hagyniuk a kreativitást
csökkentő attitűdjeikkel. Ilyenek: szoros határidők, szervezeti politikai
kötöttségek hangsúlyozása, új ötletek közvetett és közvetlen kritizálása,
a jelen helyzetre való hivatkozás. A kreativitás fokozása érdekében
a hangsúlyt a munkára, mint kihívásra szükséges helyezni, kívánatos a
munkacsoportok tevékenységének támogatása, kölcsönös és rendszeres
kommunikációra, források biztosítására.
A Harvard oktatója több kísérlettel bizonyította, hogy nem a külső,
hanem a belső motiváció eredményez igazán kreativitást, azaz, amikor
"az én vezérem bensőmből vezérel."
Forrás: Harvard Business School Working Knowledge 2002. július 29.
http://workingknowledge.hbs.edu/pubitem.jhtml?id=3030&sid=0&pid=0&t=innovation
 

Címerek és tettek

Az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében augusztus 9-én
felavatott vármegyei címerek önmagukon túlmutató jelentést is
hordoznak. Annak ellenére, hogy könyvtárügyi döntésekben és
közgondolkodásban sajnos nemegyszer marad ki ez a dimenzió.
Ennek ellenkezőjéről szól a külsejében meglepően "dizájnt" váltó
Könyvtári Levelező/lap cikke: Rend és rendszer: Könyvtári és
információs fejlesztések a határon túl. (Kálóczi Katalin jún. 19-én
Zentán elhangzott előadásának részlete.)
(Forrás: Könyvtári Levelező/lap, augusztus)
 

Zöld munkahely

A Figyelő cikke számos költséges  illetve pénzbe nem kerülő szempontot
javasol, melyeket azonnal,de átalakításnál és természetesen új épület
építése előtt is lehet alkalmazni -- természetesen könyvtárban is. Cél,
hogy a munkahely munkavállaló és ügyfél számára kellemes,
energia- és anyagigénye az optimális minimumon legyen. Amellett, hogy
ne vásároljunk trópusi fából készült bútort ;-) hasznos tipp, hogy a mobil,
elemes polcrendszer sok szempontból olcsóbb, praktikusabb. A
szobanövények, a  fal- és bútorszín egyaránt befolyásolják a hőérzetet.
Emellett szó esik a térelrendezés, kávéfőzés, papírhasználat környezeti
szempontjairól is.
(Forrás: Figyelő 2002. augusztus 1. p. 32-33
http://fn.hu/hetilap/cikk.cmt?id=150864 )
 

============== Kultúrpont-szemle ===========================================

A könyv jövőbeni története
A hollandiai Hága 2002. november 7. és 9. között a könyv jövőjéről
rendezendő konferenciának ad otthont, melynek során bemutatják a
Bibliopolis nevű, a holland könyvnyomtatás történetét feldolgozó
digitális adatbázist, valamint megvitatják az új médiumok hatását
a könyv jövőjére. (EUCLID alert 31)
Bővebb információ: Bibliopolis Conference/Koninklijke Bibliotheek
Department of Special Collections; P.O. Box 90407, 2509 LK The
Hague, The Netherlands E: bibliopolisconference@kb.nl
I: http://www.kb.nl/coop/bibliopoliscongres

Életre szóló könyvtárak
2002. augusztus 18. és 24. között rendezik Glasgowban (Skócia) az
"Életre szóló könyvtárak: demokrácia, sokszínűség, szolgáltatás-nyújtás"
című konferenciát, melynek alcíme: "A múltra alapozás - befektetés a
jövőbe". A jelen (és a jövő) tudásalapú társadalmában kulcsfontosságú
tényezővé vált a tanulás, illetve a megszerzett tudás rendszerezése; a
társadalom inkluzivitásának fokmérője pedig az információhoz való szabad
hozzájutás lett. Ahhoz, hogy a könyvtárak megfelelőképpen elláthassák
tanulást támogató és információ-terjesztő szerepüket, magasan képzett
munkatársakra van szükségük. (EUCLID alert 31) Bővebb információ:
I: http://www.ifla.org/IV/ifla68/index.htm

ECDL 2002 - Kutatás és új technológiák a digitális könyvtárak
számára
Róma ad otthont 2002. szeptember 16. és 18. között az ECDL 2002.
konferenciának, melynek fő témája: hogyan lehet a különféle eszközök,
módszerek, rendszerek segítségével a felhasználók számára elérhető,
hatékony digitális könyvtárakat létrehozni? (EUCLID alert 31) Bővebb
információ: Istituto di Elaborazione dell'Informazione; Area della
Ricerca CNR di Pisa, Via G. Moruzzi, 1, I-56124 Pisa, Italy - Tarina Ayazi
I: http://www.ecdl2002.org/ T: +39 050 315 2912 F: +39 050 315 2810

Előadásvázlatot várnak
Az Internet Librarian International c. folyóirat 2003. március 17. és
19. között Londonban rendez konferenciát, "Tartalom és technológia
összekapcsolása" címmel. Előadásvázlatokat, témajavaslatokat (a
honlapjukon megadott témacsoportokon belül) 2002. szeptember 9-ig
várnak. (el.pub 205) Bővebb információ:
I: http://www.internet-librarian.com/submissions.htm

EU-tanulmány a digitális örökségről
Nagy-Britannia Felsőoktatási Digitalizációs Szolgálata (HEDS - Higher
Education Digitisation Service) tanulmánya a kulturális örökséggel
foglalkozó szervezetek (könyvtárak, múzeumok, galériák, levéltárak)
digitális formátum-használatáról 2002. június végén jelent meg. A
felmérés során 51 európai szervezettől gyűjtöttek információt.
(el.pub 199) Bővebb információ:
I: http://heds.herts.ac.uk/

=========================================================================
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön
véleményét:
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mikulasg@axelero.hu

A hírlevelet megrendelheti a contact@ittk.hu címre küldött üres levéllel,
melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél lemondható
ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben
a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E
műveletek elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm
oldalon is. A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT
postázására használják fel.
A korábbi lapszámok megtalálhatók a  https://epa.oszk.hu/kit/ webcímen.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.

Kiadja: GM Consulting www.gmconsulting.hu