Budapesti Negyed 1. (1993/1)Varga L.: Jugoszláv követség < > Krúdy Gy.: Milyen volt

A Sugárúttól az Andrássy útig
részletek

______________
ÁGAI ADOLF (Porzó)

Épülő utcának nemcsak arculata változik, de a neve is. Állványok és torlaszok szürke gubójából, mint a bimbóbul kipattanó virág, kihámlottak a színes szárnyai a pillangónak. Itt-ott egy fakó foltocska mutatta meg az elváltozás nyomait.
      A szürke burokkal levált róla eddigi elnevezése is. A «Sugár» csak mértani megjelölés volt s nem példázta a fényt. Igazában csak a májusi bérmálások ünnepén ragyogott fel, midőn hálával és büszkeséggel tűzte föl sarkaira az «Andrássy» nevet.
      Ez a metamorfózis nem okozott akkora hatást, amekkorát vártam tőle. Természetes. Nincs ország a világon, melynek polgárai rövid időn oly tömegesen váltak volna meg régi neveiktől, mint a magyarhoniak. Alig van nap, melyen a hivatalos lap ne hirdetné, hogy a belügyminiszter engedélyével, s a törvényes díj lefizetése mellett, Holubek Mátyás Hollós Mátyásra, Rakovecz Rákóczira, Breselmayer Bercsényire, Theuermann Drágffyra és - akit legelől kellett vala említenem - Kohn Kondorossyra ne magyarosította volna a nevét. (A névvel remélhetőleg magát is.) Az emberi névhagyáshoz tehát hozzá lévén szokva, a régi utcának új neve sem zavarta a lelkeket.
      Külföldön kivált az örökké forrongó Franciaország fővárosában, a váltakozó kormányformákkal vele jár az utcák és terek névcseréje, s nincsen is szükség az ismeretes legörögebb emberekre, hogy például a Rue du quatre Septembre előző neveire visszaemlékezzék. Pesten csak a Szabadság tér, a Szabadsajtó utca a Március 15-nek tere - utóbbi meglehetősen nehézkes hangzású - vette föl ismét a régi jó Városház tér, Hatvani utca és Rózsa tér neveket, mint a kijárt, kényelmes cipőt, hogy ne sokára végképp letűnjenek a főváros mappájáról.
      Engem kellemesen érintett ez a változás. Egy érdemes férfiú kitüntetését jelenti az, akinek bodor haja alatt fogamzott meg a Sugárútnak, a mi viszonyainkhoz képest merész gondolata. Hogyan! Keresztültörni a békés Terézváros egy részén, mint az ellenség! A meglevőt lebontani, utcák rendjét megzavarni, embereket az ő négy falaikból kiűzni! Tatár, török tett ilyet, de legalább a romok helyébe nem épített újat. A Terézvárosban palotasort akarnak emelni! Ezen a bolond gondolaton rettentő nagyokat nevettek a «Ligetbeni szarvas» és a «Zöld vadász» árnyas udvarán a sör mellett, ahol az ilyen dolgokat jobban értik, mint az építészeti bureaukban vagy a miniszteri hotelben. Most, hogy meglett, azok döngetik legerősebben a mellöket, akik nem csak hogy nem tehetnek róla, de még fúttak is ellene, tehát kevesebbek még annál az orgonataposónál is, aki az orgonahangverseny után a közönség előtt a művész oldala mellett jelent meg s erősen hajtogatta a derekát. Valamint hogy joga is volt hozzá: mert ha ő nem szolgáltatja a sípokba a szuszt, az orgonista hasztalan döfködi kézzel-lábbal a billentyűket. Mert az emberséges taposó belé fútt és nem ellene.
      Ne rontsam meg az örömüket. Őszinte az ő lelkesedésük most a siker fölött; különösen az volt akkor, hogy ország-világ e széles palotasoron hajtatatott át szívünk másik büszkeségéhez: a kiállításhoz. S legnagyobb elégtételük, hogy Bécsnek mutathaták be; annak a Bécsnek, melynek régentén bámuló irigyei voltak, ez idő szerint pedig önérzetes versengő társai.
      Eddig is már pezsgő volt ez az út, bátor azokat, akik a vajúdás korában költözködtek ide, különös embereknek nézték. Persze, persze - az olcsó lakás végett hurcolkodtak arra a folytonos porfelhőkbe burkolt messze vidékre, ahol még csak egy kávés sem mert megtelepedni. Mert minálunk a polgárosodás első étappe-ja a kávéház. A német gyarmat - írja egy utazó - ha Amerikának valamely vadonjában megvetette a lábát, első sorban iskolát épít; az angol templomot; a francia meg színházat. Ha volna valahol a világon magyar gyarmat, ezt arról ismernék meg, hogy mindenek előtt kávéházat csinálna magának. Elképzelheti tehát a magyar olvasó, milyen isten háta mögött való ország lehetett ezelőtt a Sugárút, ahol nem volt se hírlap, se biliárd, se kártya, se kapucíner. S most, én szerelmes jó istenem! ... bátran ráolvashatjuk a régi adomát: «Hol lakik erre a bábaasszony?» kérdi a szorongó férj. S nyeri ezt a választ: «Szaladjon le a hosszú soron. Ott lakik abban az épületben, amelyben nincs kávéház».
      Még torlaszok állták az útját s nagy ívben koppant a tót kezében a csákány: a fővárosiak már erre tolongtak kifelé a Ligetbe. Az a bizonyos olcsó lakás is mihamar legendává lett. A házaknál gyorsabban emelkedett a lakbér. Az akkori Sugárúti részvénytársaság ocsmány kaszárnyákkal igyekezett «lendíteni az építkezési kedven s jó ízlésével irányt adni». Mert ilyesmit olvastam akkor az újságokban. Ez a rút hazugság meg is teremté a maga férges gyümölcseit. Nem vagyok barátja a dinamitnak, de áldanám robbanó erejét, ha ez útnak néhány épületét a levegőbe röpíthetném vele.

Ágai Adolf
1876
Kozmata Ferenc felvétele
Legújabbkori Történeti Múzeum

„Harmademeleti szobám ablakaiból, tehát magas szempontból néztem a lobogók díszében, selyem szőnyegek virágában, füzérek tavaszában, embertömegek sugárzó örömében pompázó utat.”

      A menazsériák, panorámák, háromlábú kisasszonyok, bábuszínházak s szerecsenbódék cölöpkorából gyorsan lépett a kőkorszakba, melyet egyes pontokon máris követ a bronzkorszak. Az új lóversenypálya erre terelte a kocsiban, nyeregben s gyalog járó népvándorlást, melyhez újabban az önlovagló vasparipások is csatlakoztak. Szép időben régóta özönlik rajta a közönség a Ligetbe ki s onnan be. De az új keresztséggel igazi fölavatását akkor nyerte, midőn a király vonult ki rajta, fölszentelni a nemzet erejének, szorgalmának és tudásának messzeragyogó csarnokát: az országos kiállítást.
      Rég lezajlott ez a tündöklő ünnep, de én még e pillanatban is bűvölete alatt állok, s nem fogom elfelejteni soha. Voltam jelen a koronázáson is. De ott a staffage fénye csak annál szegényebbnek tüntette föl a mesés jelenetek fóliáját: magát a várost. Mivé lett azóta! Félénk remények boldog teljesedése: nagy város, magyar nagyváros, a magyar király székesfővárosa.
      Harmademeleti szobám ablakaiból, tehát magas szempontból néztem a lobogók díszében, selyem szőnyegek virágában, füzérek tavaszában, embertömegek sugárzó örömében pompázó utat. Egy-egy fehér kőház az oszlopai körül fonódó virágfüzérekkel s lengő kelmeékességével olyan volt, mint egy menyasszony. Az új nevelés alatt nem csak több emberségre, de jobb tapintatra is vergődött rendőrségünk enyhe kézzel is meg bírta zabolázni a hullámzó sokaságot. Kevésbé a lovait, melyeket, azt hiszem, tűzzel abrakolt s lelkesedéssel itatott meg reggel az András bácsi hű komerádja, Málé Mátyás, a lovas röndér. Farkukat zászló gyanánt lobogtatták a paripák s a felzúgó riadalra éljent nyerítettek (...)
      S hogy meg-megszakadt a díszes kocsisor: a résen nagynógatva vontatta át csúcsosra megrakodott szekerét a furmányos, lévén ugyanakkor hurcolkodás ideje. Máskülönben se bájos látvány, de ilyen sátoros ünnepen szinte szégyenletes. A háztartás rejtelmei, féltett intimitásai a lakásnak éles világításban, melyet meg nem enyhít se rend, se tisztaság; amidőn még az új selyemfüggöny is hervatag ócskaságul lógatja drága rojtjait egy dézsa s egy kosár közt. Csak egy dolgot képzelek, ami még inkább kijózanítja a kikelet édes áramaitól ittas, vagy az ünneptől magasabbra lendült lelket: egy váltó, mely május elsején jár le.
      A kiállítás még az előző napok durva időjárásában is forrásban tartotta az Andrássy utat. S most éreztük igazán, mennyire kár, hogy vagy egy öllel nem szélesebb; s mennyire sajnálatos, hogy nem a Marokkói utcának tengelyében hasították. Különben kiváló gondozásban részesül. Szinte kényeztetik. Alig röppen föl egy kis porfelleg: sziporkázó fehér vízsugár csapja le; s alig gyűl meg egy kevéske sara: már lapátolják össze és - oh, csodák csodája! - még szárítatlan állapotban kerül bele a födeles szekérbe. Az utcatisztítók levetették a rongyos gúnyát, egyenruhát váltottak, s öröm nézni: ez a veteránegylet magasra emelt söprőivel éjnek idején mily katonásan sorakozik az ő szernagya előtt. Mert éjjel esik meg a nagy háború. Hajnalra apró dombok mutatják a megnyert csatát - «diadalmak halmai». Seprőgépeket is láttam titkos éjfélen végigvonulni a fakockákon, mint parádén az ágyúütegeket. (...)
      Az Andrássy úton még néhány üres telek. Az egyiknek vasrácsa mögött egy tehénke települt meg, táplálkozva és táplálva. Legelője a házhely dús füve, tejét pedig víg gyermekcsoportnak adja. Boldog szürcsölése kihallszik egész a «Bellevue»-ig, hol idősebb csecsemők az árpa levének híg kenyerét szopogatják. Egy híres művésznő nyaralója újul sorakozott a régiek mellé. Fiatalos koncepció: kis kabáton nagy gomb. Vagy hiszen most ez a divat járja. Északkeleti sarkán Donáthnak egy kedves női szobra. Nyilván a művésznő alakja ezelőtt... De mit bizonyítanak az évek?
      A képfaragó, kinek nevét említém, egy legújabb nagy palotát is ékesített fel allegorikus csoportokkal, melyek megérdemelték volna, hogy közelebbről láthassuk s hogy finomabb anyagot szánt volna rájok a megrendelő. A kapu fölött s a második emelte magasán még faragatlan állapotban dől ki az útra két erős kocka. Az egyik, úgy látszik, a nemesi címer számára van fönntartva. A másikban nőmet örökíttetném meg, ha nekem is olyan szép feleségem volna. Ez a magyar születésű görög istenasszony mint benn a házban, úgy a házon kívül is legbájosabb dísze volna a palotának.
      Nem csak a gyújtó spiritusz, de a lohasztó keserűvíz is ad födelet. Hunyadi János vértes szellemét példázva, a nevén szerzett palotának ablakai fölött ércalakok hirdetik az «eau Janos» hódító voltát. A Liget felé távolabb eső lisztpalota oszlopai azonban üresen meredeznek föl. Abból a harmincezer híres emberből pedig, akiket de Gubernatis úr számára fedeztek föl Magyarországon, csak telnék vagy hat szál amaz oszlopok tetejébe? Vagy ha ezekből nem, hát néhányat szabad Svájc kártyahőseiből - márhogy azokból a vitéz férfiakból, akiknek arcait oly szívesen vizsgáljuk, hogy azt ne mondjam: gusztáljuk a honi cartographia remekein.
      S hogy végignézek e büszke soron: vérmes vágyaim emlékszobrokkal is népesítik az Andrássy utat. Az Oktogon tér s a Rondpoint nem soká fognak üresen állani. Kit tegyünk oda? Harmincezer jeles magyar...
      De háladatlan vagyok. Mennyivel szebbek lesznek a tervezendő új szökőkút körül a városatyák, mint vízbuggyantó tritonok, helyettük Neptun Károly a kétágú vasbajusszal s háromágú vasvillával, öntvén szájából ékesszólásának zöldellő vizeit.
      Azóta a legelésző tehénkét rég kitúrta onnan egy palotányi nyaraló, elomlott a maradi stílben épült «Bellevue» s kezd vasbácsikkal megnépesedni a nagy utcaszer és Neptun Károly is átlépte már az emberi kor végső határát.
      Pusztulunk és épülünk.


Sváb virágáruslány az Andrássy úton
1905
Budapesti Történeti Múzeum

„Megesnék, hogy ne gyújtsak rá jóízűen a szivaromra, mert a hozzávaló gyújtóba sok fiatal leánynak az egészsége veszett oda...”


      A Sugárút ősszel
      Elköltöztek a madarak. Hol vannak az én szeretett fecskéim? Messze innen rakták meg a fészköket valami emberséges emberevőnek a sátrán, aki mártás nélkül eszi a foglyot, mármint a hadifoglyot, s főképp a püspök-steaket. Ami nem azt jelenti, hogy püspökfalat, hanem jelenti azt a buzgó térítőt, akit a szentatya felruházott a főpásztori tiszttel az antropofágok közt, a sakálok közé juhászt küldve, kinek civilizált fehér húsa a bennszülött vad uraságok előtt kedvesebb. Mert ott még a legszelídebb polgár is emberhússal él. Istenem, milyen lehet arrafelé az adószedő!
      Elköltöztek a madarak arisztokratái, a folyómenti és nádasdi uraságok, a Ludasi és Ruczai nemzetségek, téli nyaralásra. S velök ment az új nemes is, a herr von Pelikán (ezelőtt Pelikohn) - s mentek önvonta külön magas körökben a hosszú lábon élő békássi Czakók, halassi Darvak s elutaztak az eősi Kócsagok is. Elszállt a művészi bohème: az éneklő madárság s itthon csupán a verebek szürke népe maradt, mely vígan szökdécsel a széles útnak citromsárga foltjai körül. Irigységgel nézi őket a tudós atyafiság, a lutris pintyőke, a jövendőmondó csíz, akik a kalitkájok mellett búsan gubbasztanak, álmosan pislogatva a járókelők felé, akad-é köztük, aki a sorsát meg akarja tudni tőlük.
      Hű madárkák! Elrepülhetnének, mert szegetlen a szárnyuk. De a hála vagy a biztos köles vagy a kényelemnek megszokott édes rabsága nem kedvez a szárny kibontásának. Hát ott maradnak az öreg anyóka mellett, aki megtanította őket boldogságot jósolni ifjúnak és leányzónak... Hogy felfújja magát a tarka legényke, az a vén kenderice! Nyilván nem fér meg benne a sok tudomány. Majd fölveti. Azért csinál neki helyet. Vagy fázik? Ha ismerném a nyelvét, megkérném. De nem tudok madárul, mint boldog Salamon király, aki véghezvitte, hogy a sok millió zsidó fölött uralkodott s ennél még nagyobbat cselekedett: ezer asszonyt bírt kormányozni... A talián nénike, a pythiai sarokjósda impressariája néz maga elé, néz jobbra, néz balra, meg is fordul. Hanem az idő már csípősre vált s a siető emberek nem érnek rá törődni a jövővel. Elég bajt okoz nekik a jelen.

      Ezt a pompás utcaszert nem csupán az évszakok változása, de a maga rohamos fejlődése is újabb-újabb színben tünteti fel. Még tegnap a Liget magasabb sudarai intettek felém a borongásból; ma az élő fát holt fenyűszálak fogják el szemem elől s közeiket szorgalmatos emberek vörös kockák rendszerével töltik be; holnap már, apró deszkasátrakba bújva, fiatal képfaragók népesítik meg az ablak tympanonját s a fülkéket vigyorgó faunok s mosolygó angyalok arcával. Így szereti kibékíteni a pogányságot a kereszténységgel az izraelita háziúr.
      Leomlott az utolsó bazárboltocska is. Az emberséges Ali Juszuf Pinkász ben Flekelesz árulta benne a datolyát, az igazi sivatagbeli datolyát, melynek fövenye csak úgy csikorgott az iskolás gyerekek apró fogai között; s mérte a kókuszdió havas belét, cikkenkint két uzsonnakrajcárért. Ám azért van ott kárpótlás: a Rézi néni garabójából hívogatólag int ki a kockás málé, a háromszögű tökszelet, s van is kelete, bár nem énekli hozzája, mint a debreceni kofa, hogy:

Sárga, édes,
Lapos, széles,
Kaustója kend, be jó édes!


      S hogy a mértani szögletes alakokban kísértő kedves kommedenciák mellől ne hiányozzon az ovális és kerek forma: melegen párolog szét a kosár eltakart öbléből a keménytojás és a parázsra sült burgonya. Némelyik kis diák tudós geometrává lakik belőle.
      Merész ívben szökken föl a vezeték vízi sugara. Meglehet, az utolsó ebben az évben. A fukar napfény egy eltévedt csilláma szivárványos permetegre váltja aláhulló gyöngyeit, amit nézni bánatos öröm. A víz alig párolgott el a kátrányos faburkolaton, alig emelkedik egy kis őszi fuvallat s alig repül fel ismét a por: már megjelent nyírágseprűjével egy szál takarító, egy beteg öreg, aki a szekérútról a gyalogútra lódítja a szemetet s közzel-közzel «csibékbe» gyűjti. Szembe közeledve, egy másik aggastyán az aszfáltról söpörgeti le a hulladékot a kocsiút közepére. Egymásnak a legloyalisabb úton így szereznek folytonos munkát. Mikor aztán hat órával később megjelen a nagy szekér, hogy fuvarozná el a dombocskákat ki a határba, valahová a szorgalmas répa- és hagymatermelő bolgárok földjeire: már előtte járt a szárnyas legény, a szél, aki viszi az illatot éppúgy, mint a szemetet. Öregek ne búsuljatok, hogy elhordta magával a ti sanyarú söpréseteket! Holnap megfordul s hűségesen visszahozza megint a port és hulladékot. Felső rendeletből naponkint kavarják föl ezek a törődött öregek, s a lakosság tüszkölve emlegeti azt a fővárosi bizottságot, mely közegészséginek nevezkedik - «az isten tudja mért!» Akárhányszor láttam, hogy az öntözők, noha megeredt az eső, locsolgatnak; s hogy a takarítók, jóllehet tisztogatva járt előttük a szél, hűségesen söprögetnek. Egy idegen előtt szégyenkezve oda magyaráztam ezt a különös szokást, hogy az egy vallási szertartás, mely még a pogányságból maradt ránk, s az időjárás szellemeinek bemutatott áldozat, illetve szigorú vezeklés. (...)
      A két sarki kávéház erősen kicsípte magát s főleg este messze ragyognak ki a térre a széles-magas tükörtáblák s egyéb díszek; ezek közt első helyen a trónuson ülő kaszéros kisasszonyok, akik csábítóan hintik szét mosolygásuk bíztató bonbonjait.


A Székesfővárosi Közlekedési Rt. Omnibuszkalauzai
1896
Legújabbkori Történeti Múzeum

„A társaskocsi elejébe vág fél lován a komfortáblis, ez elé a fiáker, ezt a monoklis gavallérka gigje előzi meg...”

      S a két kávéház ablakában ott ülnek naphosszat s széltiben az éjszakának az ifjak és ülnek az öregek s: félszemükkel ki az utcára, a másik szemükkel meg a bóbitás galamb felé kacsintanak, aki azon a hódító széken ül. A keskeny utcára eső ablakok alatt tudniillik az Operaház «patkányai» szökdécselnek el, mely patkányok tudvalevőképp szemenszedett, karcsú, takaros madárkák, akik énekelnek és lebegnek s különös vonzó erővel vannak a férfi urakra, korkülönbség nélkül. Már hogy a férfivilág korának különbsége nélkül: mert ők, a bájos patkányok, mind fiatalok s nem is a hamelni ágból valók, akiket megfogtak, hanem a párizsi családhoz tartoznak, akik maguk ejtenek rabságba.
      De ez a les, ez a szökdécselés, ez mind csak próba. Ott szemben, abban a tornyos palotában folynak csak a teljes előadások: teremben s külön kabinétben, jelmezben és jelmeztelenül, kigyúlása mellett az arcoknak s elhomályosodása mellett a tükröknek, melyeket pajzán hölgyek gyémántgyűrűi érdekesebb inskripciókkal lepnek el, mint amilyenek a hajdankori gúlák és szobrok lapjait boríták.
      (...) Lisztet és Erkelt porhanyó homokkőbül faragták ki. Bizonyára semmivel jobban nem példázhatták volna e mesterek halhatatlanságát, mint azzal, hogy ilyen anyagban tüntetik fel őket. Régen föl lesz sikálva e kőporrá válandott két szobor, s a nagy zenészek még élni fognak. Hosszabb maradásra van hivatva a két szfinx: nem értéke, de anyaga miatt. Hogy Szilágy Dezsőhöz hasonlítanának, nem bírtam rajtok fölfedezni. Nem is ellenzéki viszketegből történik tehát, hogy iskolás diákok nyargalásznak rajta s nevük szennyét ott hagyják a bordáin s pingálnak és firkálnak e hatalmas karmokra mindenféle együgyűségeket.
      Az eleven trombita mégiscsak harsogóbb az írottnál. Recsegő zeneszóval temetnek egy régi pajtást a hadastyánok s feléjök rohan a nép. A vonat élén a szertartásmester (gyalogkorában egyleti szolga) egy szintén rokkant táltoson igyekszik fönntartani a gyászvitézi tekintélyt - s a súlyegyent. Mögötte lépked a harckivívott zászlóalj, melynek, ha jól tudom, az én hajdanvaló suszterem a táborszernagya. Meghalt a feldmarsalljuk: a «Zöld Szerecsenről» nevezett vegyeskereskedés gazdája. Az ünnepiesen ellépő hadoszlopot a pompes funèbres gyászos hintósora követi. Az elsőben a bánatos özvegy, vörösre sírt szemekkel - az utolsóban nevetkérező ifjak s leányok. Ilyenek a siratók.
      A nagyvárosi élet csodálatosan váltakozó rendje úgy akarja, hogy a következő pillanatban lakodalmas nép hajtat a közel templom felé. Az első hintóban a fiatalságában tündöklő menyasszony s mellette a boldog vőlegény, az utolsóban csüggeteg anyókák és élemedett öreg urak. Ilyenek a vigadók.
      Kezd cseperegni. Az utcahosszat megsétáltatott aszfáltoskazán kürtőjéből kiszakadó zsíros füst alácsapódik. Egy perc alatt ezer ernyő feszül ki. A födetlen omnibusz görhes lovait kétségbeesett vágtatásra ösztökéli a kegyetlen ostor. Az állomásról mind eltűnt a bérkocsi s a párnás coupéban megriadt sétálókat röpít haza. A kigyúlt lángsorok élénken ficánkolnak a ragyogóra vált utca fekete tükrében. András úr a kócsagos kalapja fölé vonja a vízálló csuklyát. Az épületek állványairól vörhenyes csöppekben potyog alá a sárrá kevert téglapor. Az emberek sietnek. És szaladok magam is.

      A Sugárút nyáron
      (...) ugyancsak zsibong a Sugárút. Egy mélységes, ezerféle neszből összeszűrődött s megsűrűsödött búgás az az orgonapont, melyen a zajgó nagyvárosi élet minden hangnyilatkozata fölépítkezik, az a sötét háttér, melybe az élénkebb hangszínek belemetsződnek. Rikkanat és zümmögés, kacaj és jajszó, dobbanat és nyikorgás, harsogás és szisszenet, dal és fütty; minden, ami kong és bong, csendül és zendül, a folytonosan búgó alapvető hang körül cikázik.
      Felhúzom a redőnyt. A szemközt levő háznak sárga faláról erősen verődik vissza a fény. Szinte jobb azoknak odaát: ők árnyékba néznek. A melegről az utca déli oldalán akár a földtekének déli részén lakó ember, jobban tud segíteni. Megösmerni kedves kandallómelegében a fagyos éjszakot: rideg télen utazzál oda - mondja Kecskeméthy Aurél; nyáron pedig legjobb hűselő a száraz Portugal. Mert a norvég érti csak igazán, miképp védekezzünk a dermesztő hideg - s a tikkasztó égöv hevében pörkölődő luzitán, hogyan harcoljunk az ernyesztő meleg ellen. Kairóban én is ellestem a mesterséges szellőgyártást: csak félig tárom ki az ablakot s mindjárt szárnya kél a lomha levegőnek s vígan surran be a keskeny résen.
      Hadd köszöntsek rá a lehunyó napra egy pohár citromos vízzel.
      - Víz, kérem alássan? Víz nincs! - jelenti a cseléd.
      - Csak meg tudja tán fordítani a vezető csapját? - kérdem ingerülten.
      - Megtudni megtudom, - szabadkozik az Anna. (A télen, hogy bekerült a vármegyéből, még Panka volt.) De hasztalan csavargatom, csókolom kezét. Mert a mi vizünk napjában háromszor is megreked. Mikor lent az utcát öntözik, akkor nekünk nem jut. (...)
      Minden ragyogása mellett egy csöpp sumákság van ebben a mi nagyvárosias voltunkban (...) Mikor vendég jön a Sáros vármegyei úri házhoz, az udvaros hamarosan magára rántja a zsinóros kék libériát s a csülkös kezére ráhúzza a fehér pamutkesztyűt, hogy a látogató nagy véleménnyel legyen a nemesi kúriáról. Az idegen is, ha ezen a büszke soron kikocsikázik a zöldbe, kedvesen veszi a locsolást. Vizet a szemébe! - hogy meg ne lássa ezt a mi nagy porunkat.
      Az öntözők erős, ügyes és jókedvű emberek. Hintón s szekeren át, járókelők feje fölött, lovak hasa alatt úgy elpuskáznak, hogy legföljebb egy kis permeteg ha éri a sétálónak fényesre mázolt, féltett cipőjét. Csak az igásait állítja meg a fuvaros egy pillanatra a felnyilalló sugárban, hogy jusson nekik ingyen fürdő, a téglaporos szekér száraz kerekének egy kis dagasztó, magának meg hűsítő gyöngyhullás a gyöngyöző ábrázatában, melyhez az épületkövek szürkevörös porát oda tapasztotta a verejték.
      Esik itt néha vízicsata is. A nyomasztó melegben volt, hogy egy homokos talyiga tetejéről a suhanc kocsis kifigurázta a locsoló triászt: miért nem új esztendőkor föcskendez, hiszen akkor van a vízöntők hónapja. Erre válaszul «kípen spriccőték» a legényt. Amire ez fölkapott egy marék rögös homokot, hogy visszavágjon vele. Amire meg az volt a felelet, hogy egészen ráeresztették a sugarat. A fiú leugrik a kordéjáról, mellébe vágja a fejét s vakon rohan nekik - és rohantában egyszerre csak megáll, kinyitja a mellét s káromkodásra nyitott ajkán kiröppen a boldog sóhaj: «De csak jó!»
      A fennmaradt tócsákba, mielőtt magába színá a nap, az utcának vénhedt takarítói belemártogatják a nyírágsöprűt s aztán meg-meghajlítják, mint vitéz a pengéjét, mielőtt suhint vele. A díszes színfalak mögött levő mostoha utcákból vijjogó gyereksereg száguld ki s gyönyörrel pacskol az apró öntésekben, amit irigyen néz a gondosan felöltöztetett úrficska és kisasszonyka, kit a szigorú madmazell a kezén vonszol ki a Városligetbe.
      A még fönnjáró nap heve csüggeszti a kocsisokat, kik hosszú sorba terelve egymás mögé hintaikat a keskeny árnyékszalagba, nagyokat fúva szundítanak a bakon. S szundít a kocsimosó legény is, föltámasztva a könyökeit a térdén s tenyereibe temetve égő arcát. És mélyre lelógatva nagy fejét, alszik a ló is.
      Már szemben árnyékot vetnek a házak s nyílik ablak és balkonajtó. Az ember mélyen belelát a szomszéd lakások intimitásaiba. Megolvashatnám a bútorkelme csíkjait s a szőnyeg virágait. Óráink differálnak. Amott még kilenc perc hiányzik a héthez. A kövérke asszony fehér pongyolában ül, a tövig felgyűrt ujjból ölbe csüggesztve fehér kövér karját. Két kis gyermek a mellékszobából feléje rohan. A mama eltolja őket magától. Látom , mit mond: hagyjanak néki békét, nagyon melege van. A fiúcska s a leányka eltűnnek s mindegyik széles legyezővel fölfegyverkezve, kétoldalt oly szaporán hajtják a szellőt az édes mama kerek arcába, hogy a homlokába nyírt apró fürtök csak úgy röpködnek bele. Hátra hajlik az öblös, alacsony székben s lehunyja a szemét. A cseléd hoz fagylaltot, hűtött szamócát, tejfölt s cukorhavas barna süteményt. A két gyermek abbahagyja a legyezést s körültáncolja a megterített asztalt...
      Egy emelettel följebb nagy bureau, melynek takarosan frizérozott ifjai egymás háta mögött állva, csókot röpítenek felém. Azaz, hogy alám. Nyilvánvaló, hogy itt alattam is megnyílt az ablaksor s a három barna kisasszony a neveletlen udvarláson mélyen fölháborodik, annál is inkább, mert egyik sem tudja, a három lovag közül ki melyikbe szerelmes? A művelt Nyugaton az ilyen vakmerő hódolat fenyítéssel jár. Németországban bezárnák e fiatalokat, Angliában bírságra - s Amerikában, a muszka kegyetlenségig fokozott emberség törvényei szerint, életfogytig tartó, hűséggel súlyosbított házasságra ítélnék.
      Az én szőke szomszédkáim is kidugják fürtös fejöket. Eddig négykézre játszottak a zongorán. Látni is elég az ilyen zengő veszedelmet. Most meg egy aranyos kis kutyával játszanak négykézre. Egymástól elkapdossák, a keblükön nyugasztják, szorongatják a vékony tagocskáit, csókolgatják a nyirkos, hideg, fekete orrát: szóval, imádják, mint valami gyermeket. ... Tán valami elfojtott szeretet is nyilatkozik bennök - az anyaságnak kielégítetlen ösztöne. Amoda azon az erkélyen meg szép fiatal nénik emelgetnek egy piros szalagokkal felbóbitázott ölbeli fiúcskát. Egymástól elkapdossák, a keblükön nyugasztják, szorongatják a tömzsi tagocskáit, csókolgatják a piros kis száját: szóval, imádják, mint valami kis kutyát.
      Kél az esti szellő s puha szárnyain hoz - virágillatot? ... Van eszében! Odeurs de Budapest. Hoz óbudai és újpesti gyárakból émelyítő moslékszagot s Kőbánya felől a «bouquet de porc» címen hírhedett orrfacsarintó bűzt, mely különösen alkalmatos az oda közel épült kórház betegeinek üdítésére. A sertéskereskedés virágzása jelenthet gyarapodást, de jó szagot nem.
      Kezdődik a sétálók és a kocsizók diffúziója. A Városligetből be-, s a Városligetbe kihömpölyög a nép. Szüretje az omnibusznak, drága dolga a kehes lovainak. Fölcsattognak hozzám a kegyetlen ostorcsapások, melyek alatt kolbászok dagadnak ki a szerencsétlen pára bőrén.


Virágkozóra induló társaság egy Andrássy úti ház előtt
1911
Hegedűs István felvétele
Soproni Városi Múzeum

„Kél az esti szellő s puha szárnyain hoz - virágillatot? ... Van eszében! Odeurs de Budapest. Hoz óbudai és újpesti gyárakból émelyítő moslékszagot...”

      A társaskocsi elejébe vág fél lován a komfortáblis, ez elé a fiáker, ezt a monoklis gavallérka gigje előzi meg, aki mohón issza az élet gyönyörét; vagy a földi örömekből dúsan kvaterkázó parlagi gavallér «szandlóferje». Méltóságos ügetéssel mozog a soron át a téres Deaumont, melynek damasztpárnáiban ringatózik a szürcsölve élvező vagyon. Elvétve, ha egy lovas ugrat végig kurtafarkú paripáján a fiatal fasor alatt vagy a velocipédes: a «gyalovag», ez a vasabronccsal játszó felnőtt gyerek karikázik el a párkány hosszában, kígyózó vonalainak nyomában egy versengő inassal, aki a meg-megrezzenő csöngettyűjelt s a szaloncsikós ójtott lábait gúnyolja. (Mert ha van szalon-gulyás, mért ne lehetne szalon-csikós?) A vasparipás azonban, aki immár alakká tömörült a mi nagyvárosi forgalmunkban, már csak kevés példányban él. Újabban már az autó pöfög végig az utcákon. A nagy mozgásban az egyetlen veszteg a mi derék Andrásunk, a rendőr, aki méltóságos nyugalommal, hullámosztó oszlop gyanánt áll az út közepén. (...)
      Szakadó este. Merő setét. Érdekelne az a nyereségi hányad, mely a gáztársulat üzleti könyveibe a kései gyújtás címén van bevezetve. Mert ezek a gázemberek nagyon gyarapodnak. Mint a kísértet suhan el kékesen lángoló pálcájával a lámpásos ember s nyomában egymásután gyúl ki az a gyönyörű lángfüzér, mely csillámlik, mint a gyémántos Rivière. Villognak felém a hintók apró lángjai s zöld félszemével álmosan pislog bele az omnibusz a mélyen alattam tündöklő mozgó csillagtáborba, melybe villanó csíkot von a vasparipás fénybogárkája. Amolyan kisebb szabású «Barrière de l'étoile» ez. Az a másik, a nagyobbik, ott a Szajnaparton, tán inkább az után az ezer meg ezer tűzpont után nevezkedik így, mely az elizéi mezőkön mint ragyogó csillagfolyam ömlik estenkint a Tuileriák felé.
      A boltok a tágasra nyitott ajtón-ablakon hívogatón szórják fényüket a mellettük elhömpölygő sokaságra. Minden sarok egy kávéház, minden kávéházból zene árad...
      A tót napszámosasszony kezében az utolsó taliga most nyikordul meg törmelékes terhe alatt. Sivalkodó nótájánál csak a közvasúti kalauz füttye kegyetlenebb, amely rostává lyuggatta ki a dobhártyánkat. Ide hallszik az is a Váci körútról, váltakozva a kocsinak rikoltozó tülkével, melyen az istentelen már a «Rákóczit» is ki tudja fújni. Szinte megenyhülök a «fajrándos» mesterlegény harmonikájától, melyet zenei görcsökbe ejtve, művészi önérzettel ráncigál, mialatt ragyog a szeme, s ragyog fülecimpájában a sróf s mindenik ujján a nagy pecsétgyűrű. Rázendíti esti dalát a bolti őr is, percenkint kettőt sivítva, annak jeléül, hogy ébren van.
      Elkésett dadák s rohanó szülék húzzák maguk mögött a fáradt aprókat. Kicsi lábaik aprózásával alig győzik a szívtelen nagyok hosszabb s gyorsított lépéseit. Némelyik baba tipegtében alszik is, amiért ezt a haszontalan kölyköt, vonatkozólag «ce méchant enfant», kell már most ölbe kapni.
      A terézvárosi toronynak az óralapja is kivilágosodott s tisztán felismerni rajta a számokat, amint - rájuk süt a hold.

      Sugárúti hajnal
      (...) Végigtekintek a hosszú, széles úton. Nem mozog ott semmi, csak azok a nagy korteszászlók lobognak a közepén: a Busbaché, meg a Festeticsé. Péter és Pál. Olyan békésen férnek meg egymás mellett a szentek naptárában s olyan haragosan néznek egymásra a választási kalendáriumban. (...)
      Most egy veréb röppen alá a kátrányos fakockákra. Egyet ugrik jobbra, egyet balra. Oldalt hajtja kis fejét, hogy meglássa a szemet. Meg is látja, föl is szedi s épp a Teréz-templom gombjára ül: hogy cirpenő hálát adjon az istennek - mondja a regényes hajlamú kegyes lélek; hogy szétnézelődjön, hol akadna ebben a bolond nagyvárosban egy kissé bővebb reggeli - mondja a realista, aki a pacsirtát is leszedte hymnusának zengő fokairól, melyeken az ég felé emelkedik, ha magát, Tóth Kálmán szerint, jól kisírta. Van eszibe! Magasba száll, hogy éles szemlét tartson az ő birtokának bogárvilága fölött.
      Még mindig csöndes az utca. Csak egy kicsi szekér fordul be a sarkon, amolyan napszámos talyiga, mely elé egy sovány vak ló van fogva. A kisfiú kocsis akácvirággal bokrétázta föl az ő gebéjét, mely óvatosan nyújtva a fejét magasra, világtalan szemével keresi az irányt. Mennek hordani szét egy régi, vagy hordani össze egy új ház tégláit. Az nekik mindegy: a kis fiúnak is, a vak lónak is.
      Alig látszik már itt-ott üres telek a széles úton. Egyik-másik ponton még magasra meredeznek az állványok és szálfák. Meghántott fenyűszálak, amelyeket erős karok ültettek el a főváros kövei közé. S íme, az a nagy árboc kihajtott: nyárfának a lombja virít a csúcsán s piros szalagok rózsái nyílnak ki rajta. Örömfa lett belőle, amiért hogy sikerült az elültetése. (...)
      A jeges ember előtt megáll a zöldkocsikás utcai Kugler (az udvari a Gizella téren van) s szerzi be a mai napra való fagylalót. Mert ma bő keresete lesz. A legszegényebb gyermek is hozzája igyekszik. Mesés olcsóság van ő nála. Két krajcár árú fagylalt már jókora porció, s hegyébe a tálacskát s a kanálkát is meg lehet enni, mivelhogy az is cukorból való.
      A Teréz-templom keresztjéből sugárkéve lövell ki. Ráesett a kelő nap első csilláma. Óralapjainak üvegje mögött kioltották a gázt, ami különben nem igen változtat a dolgán. Éjjel is csak olyan olvashatatlanok a számai, mint nappal.
      A nyíló kapuban megjelen a tót házi legény, hosszúnyelű nyírfaseprűvel a kezében. A tót ember váltig híve marad a háznak. Ott volt a réginek a temetésén, az újnak a születésén. S most egyik sötét zugában lakik, melyet az építész urak - lucus a non lucendo - licht-hofnak neveznek. Ondrejko nagy féliveket rajzol szerszámjával az aszfaltra s barátságosan int át a szomszédkapu tömzsi Marájához és beszélnek egymással tótul és gyöngéden.
      Helyére dörren a fiákeres is. Kerek, vörös arca nyájas. Egy csöppet se goromba. Persze, hogy nincs még kivel. De nem nézi le féllovú versenytársát, aki maga itatja a keselyt. Mosolyog a pékinas is, mosolyog a kávéslegény, midőn a kávéház bejáratában találkoznak, vidáman tekintenek a napszámba siető munkások s kacagnak a gyufagyárba karikázó halovány leányok is. Egy-egynek föl van kötve az álla, melyben a foszfor-nekrózis rettentő szúja őröl. De olyan édes a hajnal, hogy még a sápadt gyermek is víg tud lenni, legalább a gyár kapujáig.
      Messze harsogó víg beszéddel kirakodik a szék előtt a zöldséges kofa, s a harmadik házba a hordóforrázó pincemesternek odakiáltja az éjjeli álmát meg a velejáró lutriszámokat.
      Mindnyájan jókedvűek. Még a milimári, a veszendőségre ítélt milimári is szóba áll a «milkshop», azaz a «laiterie», a tejcsarnokbeli frajlával, ki virágos beggyel s fehér köténykében ugrik a küszöbre, mint a madár. Mert a hajnal a nap aranykora, mondja a költő. Ilyenkor csupa jó és becsületes ember van a világon.
      Megindul körútjára gyékénygarabójával a mészáros legény is, bőrtáskájával az újságkihordó asszony. Jobbra repül és balra. Mert nagy az ő járása széltében, hosszában és magasságában. Minden dimenziókba hordja szét a lapokat; tán még a spiritiszták negyedikébe is vinné, ha oda lépcső vezetne. Pedig bizony sínyli a meglevőket is. Nem bánom, az az angol úr ott az angol parliamentben akármilyen ijesztőnek festi a könyörülés nemzetgazdasági kárait: én mélyen sajnálom ezeket az asszonyokat és gyermekeiket, kik e szívdobogtató, lélegzetfojtó s térdmerevítő keresetben részesei. Bizony a szobalány, ha a reggeli süteményt hozza, meglelhetné ott a boltban a friss keletű újságlapokat is. De hát, mondja a statisztikus, az embernek valahogy csak el kell pusztulni. Megesnék, hogy ne gyújtsak rá jóízűen a szivaromra, mert a hozzávaló gyújtóba sok fiatal leánynak az egészsége veszett oda; ne sózzam meg a levesemet, mert a bányászt, aki a föld méhéből kifejtette, agyonvágta a Jókai zuhadarja; s ne olvassak újságot, mert a betűihez való ólomnak emanációi megmérgezik a szedőt, és a negyedik emelet elfullasztja azt a száraz asszonyt, aki tűnődve nézi, hogy annak a most épülő új palotának ötödik emeletet raknak. Oda lesz még csak keserves lapot hordani. (...)
      Szemben velem, a kapu elé hintó robog. Ládák, dobozok, csomagok halmait emeli a szakácsné, meg a pesztra. Utazik a «nagysága» a Lajoskával s a Micikével Hevesbe, a nagymamáékhoz. No, lesz ma ünnep az erkélyen! Oda ül ki a Kati a vendégeivel, míg bent a szalonban a Juci órákon át egyujjal fogja a zongorán kiverni, hogy: «kutya, kutya tarka» vagy mind a két kezét bele mártva, veszett hangzavarban kiséri a Blaháné dalait, melyeket a Juci is igen érzelmesen tud énekelni.
      A nap diadalmasan hág a házak tetejébe.
      (1890)


Budapesti Negyed 1. (1993/1)Varga L.: Jugoszláv követség < > Krúdy Gy.: Milyen volt