Irodalomtörténeti Közlemények
1996-1999

Szerzői betűtendes mutató

Ács Pál: A Szent Makkabeusok nevei (Pseudo-Josephus mint Sztárai Mihály, Bornemisza Miklós és Zombori Antal forrása) (ItK 1997/3-4, 199--216)

Ács Pál: Paul F. Gehl előadása az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztályán (1997. március 19.) (ItK 1997/3-4, 449--451)

Ács Pál: Dudith András török sógora (ItK 1999/1-2, 77--82)

Ács Pál: Jeruzsálem pusztulása (Pázmány és Josephus Flavius) (ItK 1999/5-6, 551--560)

Alt Krisztián: A vidám természetű poéta és Az én Poézisom természete (Két Csokonai-vers összevetése) (ItK 1999/5-6, 606--611)

Balogh Piroska: Esztétika és irodalom a 18--19. század fordulóján (Schedius Lajos előadása 1801--1802-ből) (ItK 1998/3-4, 459--475)

Bánfi Szilvia: Az 1577-es szikszói csatát megéneklő ismeretlen krónikás ének (ItK 1999/5-6, 711--726)

Bartók István: Nógrádi Mátyás elveszett ars concionandija (Tanítás és oktatás a 17. század második felének magyar prédikációelméletében) (ItK 1997/3-4, 263--268)

Bartók István: Bisterfeld gyulafehérvári ars concionandija (ItK 1997/5-6, 550--556)

Bartók István: Grammatica Hungarolatina -- Grammatica Latinogermanica (Sylvester János és Marcus Crodelius) (ItK 1998/5-6, 642--654)

Bencze Balázs: Irodalmi utalások egy 1605. évi magánlevelezésben (ItK 1999/5-6, 666--670)

Bényei Péter: Egy irányregény ,,iránytalansága'': Relativizmus és metaforikusság Mikszáth Kálmán Különös házasságában (ItK 1999/3-4, 291--313)

Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőműves Kosztolányi Dezső (ItK 1998/5-6, 787--796)

Bitskey István: Ismeretlen latin köszöntővers a bíborossá kinevezett Pázmány Péterről (ItK 1997/1-2, 159--165)

Bitskey István: Retorika és etika Pázmány Péter prédikációiban (ItK 1998/5-6, 687--695)

Bodnár György: Babits Mihály korrajzregényei avagy küzdelmek az epikával (ItK 1997/3-4, 292--299)

Boronkai Szabolcs: Az identitás formái és változása: Moritz Kolbenheyer (ItK 1999/1-2, 101--113)

Borzsák István: Egy népi festő groteszk hagyatéka 1676-ból (ItK 1996/5-6, 669--672)

Botka Ferenc: Mallorcai ,,szép napok'' (Déry Tibor két élete, 1934--1936-ban írt naplójegyzetei tükrében) (ItK 1997/3-4, 400--417)

Buda Attila: Babits Mihály művei a Nyugat kiadó gondozásában (ItK 1997/5-6, 604--626)

Dávid Gábor Csaba: Wesselényi Miklós Balitéletekről című röpiratának előképei (ItK 1997/3-4, 269--278)

Dávid Gábor Csaba: Wesselényi Miklós Balitéletekről című művének keletkezése (ItK 1997/1-2, 72--78)

Dávid Zoltán: Telegdy Anna (1591--1635) ismeretlen versei (ItK 1998/1-2, 240--249)

Dávidházi Péter: Egy szerzői név kiválasztása a reformkorban (Franz Karl Joseph Schedeltől Toldy Ferencig) (ItK 1997/1-2, 123--129)

Deák Ágnes: Sárosi Gyula két versének újabb variánsai (ItK 1998/3-4, 550--558)

Debreczeni Attila: Horváth Ádám kiadatlan verstani tárgyú levele (ItK 1997/1-2, 166--176)

Demeter Júlia: ,,Játékunkból víg oktatást vegyetek...'' (A magyar nyelvű komédia a 18. század második felében) (ItK 1998/3-4, 337--356)

Di Francesco, Amedeo: Maiolino Bisaccioni ,,Bánk bán''-ja (ItK 1996/5-6, 613--629)

Doboss Gyula: Konferencia Tandori Dezső munkásságáról (Budapest, 1997. október 15--16.) (ItK 1997/5-6, 722)

Dörgő Tibor: A Tamás bátya kunyhója fogadtatása Magyarországon (ItK 1999/1-2, 90--100)

Enyedi Sándor: Kazinczy Ferenc és Jósika János levelezése (ItK 1999/1-2, 205--210)

T. Erdélyi Ilona: Egy kései kiengesztelés kísérlete (Néhány megjegyzés a ,,Pyrker-pör'' kapcsán) (ItK 1996/5-6, 630--648)

Erdődy Edit: Bodor Ádám munkássága a mai magyar prózairodalomban (Budapest, 1997. december 4--5.) (ItK 1997/5-6, 723--724)

Cz. Farkas Mária: A Mécs László-epizód Párizsban (ItK 1999/1-2, 215--220)

Fejér Ádám: Horváth János és a korszerű Petőfi-kép (ItK 1997/5-6, 508--526)

Fenyő István: Szolgabírák helyett polgárok (Két választás Magyarországon -- Mikszáth előtt) (ItK 1998/1-2, 179--187)

Ferenczi László: Szana Tamás (ItK 1998/5-6, 705--707)

Fórizs Gergely: A méh románca (Arany János virágfájdalma) (ItK 1999/5-6, 671--687)

Fried Ilona: A ,,fiumáner'' dallam (Antonio Widmar -- Vidmar Antal a kultúrában és a politikában) (ItK 1999/5-6, 612--625)

Fried István: A fürdőorvos Petőfije (ItK 1998/3-4, 422--436)

Fried István: Ismeretlen fejezet Márai Sándor ismeretlen regényéből (ItK 1999/5-6, 584--597)

Gángó Gábor: Megjegyzések Eötvös József A karthauzi című regényének szöveghagyományáról (ItK 1999/3-4, 369--375)

Gosztonyi Ferenc: Kisfaludy Károly 19. századi irodalmi kultuszáról (ItK 1997/3-4, 279--291)

Gömöri György: Újabb adalékok az angliai és a hollandiai Zrínyi-recepcióhoz (ItK 1999/5-6, 598--605)

Gyapay László: A recenzióírás elméleti hozadéka (Kölcsey kritikaelméleti töredékei a tízes évek közepéről) (ItK 1997/1-2, 98--122)

Gyapay László: Kazinczy a debreceniségről (Kölcsey Csokonai-recenziójának hátteréhez) (ItK 1998/1-2, 31--66)

Gyapay László: Egy recenzió tétje (Kölcsey befejezetlen kritikája Dayka Gáborról) (ItK 1999/3-4, 273--290)

Győri Levente: Pázmány Kalauzának hatása Pathai István vitairatára (ItK 1998/3-4, 399--410)

Hajdu Péter: Történetek metaforikus interakciója (Mikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában) (ItK 1999/5-6, 688--710)

Hargittay Emil: Pázmány Péter és kora (Tudományos konferencia, Piliscsaba, 1998. május 21--23.) (ItK 1998/5-6, 829--830)

Hargittay Emil: A Campianus-fordítás és Pázmány írói pályakezdése (ItK 1999/5-6, 661--665)

Hargittay Emil--Kiss Antal: ,,Pestis idein gyakorlando jmatsagh'' (ItK 1997/5-6, 668--670)

Hartvig Gabriella: Egy Sterne-fordítástöredék feledésbe merült szerzője (ItK 1996/5-6, 672--678)

Hartvig Gabriella: ,,Legyen a mi levelezésünk szívből, nem szívért.'' (A Yorick és Eliza levelei körül zajló fordítási vita) (ItK 1998/5-6, 696--704)

Hász-Fehér Katalin: A nyilvános és a magános irodalomról (Utak Fáy Andráshoz és A Bélteky házhoz) (ItK 1998/1-2, 200--224)

Heltai János: Balassi és Buchanan Iephtese (ItK 1997/5-6, 541--549)

Hites Sándor: A Vernunft tragédiája (Madách Imre főművének újraolvasása a kanti ismeretelmélet horizontján) (ItK 1997/1-2, 39--57)

Horn Ildikó: Ismeretlen temetési rendtartások a 16--17. századból (ItK 1998/5-6, 760--772)

Horváth Edit: A mítosz írói átalakítása Ambrus Zoltán Ninive pusztulása című novellájában (ItK 1996/5-6, 701--711)

Illés László: A huszadik századi magyar irodalmi modernitás egy alternatív kísérlete (ItK 1998/3-4, 373--398)

Illés Sándor: Babits Mihály fogarasi lakásai (ItK 1997/5-6, 581--586)

Imre László: Egy ,,kedves, ósdi román'' (A Bélteky ház és a regényműfaj hagyományai) (ItK 1998/1-2, 188--199)

Jankovits László: P. mester, a hazugok, a fecsegők és az álmodozók (ItK 1998/1-2, 1--9)

Janzer Frigyes: József Attila és a romantika (ItK 1997/5-6, 557--565)

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc finn fordításai (ItK 1997/1-2, 79--97)

H. Kakucska Mária: Mikor kezdett el verset írni Orczy Lőrinc? (ItK 1998/3-4, 536--540)

H. Kakucska Mária: Orczy Lőrinc versei a Magyar Országos Levéltárban (ItK 1998/5-6, 773--776)

Káldos János: Enyedi György és a kelet-közép-európai unitarizmus a XVI--XVII. században (Kolozsvár, 1997. szeptember 2--6.) (ItK 1997/5-6, 718--720)

Kecskeméti Gábor: Neolatin irodalom Európában és Magyarországon (Irodalomtörténeti konferencia, Pécs, 1996. május 24--26.) (ItK 1996/5-6, 758--759)

Kecskeméti Gábor: Kritikatörténeti konferencia (Budapest, 1996. június 5--7.) (ItK 1996/5-6, 759--760)

Kecskeméti Gábor: Intézeti hírek (1996. január 1.--december 31.) (ItK 1996/5-6, 760--763)

Kecskeméti Gábor: Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány (Irodalomtörténeti konferencia, Pécs, 1997. május 23--25.) (ItK 1997/3-4, 452--453)

Kecskeméti Gábor: Tudományos ülésszak Klaniczay Tibor halálának ötödik évfordulóján (Budapest, 1997. május 14.) (ItK 1997/3-4, 452)

Kecskeméti Gábor: Intézeti hírek (1997. január 1.--december 31.) (ItK 1997/5-6, 724--727)

Kecskeméti Gábor: Megemlékezés Jenei Ferencről, újratemetésekor (Győr, 1998. június 20.) (ItK 1998/3-4, 611--613)

Kecskeméti Gábor: Intézeti hírek (1998. január 1.--december 31.) (ItK 1998/5-6, 830--837)

Kecskeméti Gábor: Intézeti hírek (1999. január 1.--december 31.) (ItK 1999/5-6, 760--765)

Kecskés András: A magyar verstan szemléleti kérdései tudománytörténeti összefüggésben (ItK 1998/3-4, 480--494)

Kecskés András: Kókay György hetvenéves (ItK 1999/5-6, 756--758)

Kelevéz Ágnes: A kézirat Ariadné-fonala (Kronológiai tájékozódás Babits fogarasi verseinek labirintusában) (ItK 1996/5-6, 649--668)

Kelevéz Ágnes: Beszámoló az MTA Textológiai Munkabizottságának üléséről (1997. február 10.) (ItK 1997/3-4, 448--449)

Kelevéz Ágnes: Beszámoló az MTA Textológiai Bizottságának 1998. évi üléseiről (ItK 1998/5-6, 823--825)

Kerényi Ferenc: Petőfi--Jókai-emlékülés (Pápa, 1997. október 11.) (ItK 1997/5-6, 721--722)

Kerényi Ferenc: Ismeretlen Vörösmarty-kéziratok (ItK 1998/5-6, 777--786)

Kerényi Ferenc: Biedermeier váltóhamisítás, a háttérben költészettel (A Csapó-ügy) (ItK 1999/3-4, 345--350)

Kerényi Ferenc: A hetvenéves Fenyő István köszöntésére (ItK 1999/5-6, 755--756)

Kilián István: Szilágyi Péter (1921--1999) (ItK 1999/5-6, 750--751)

Kiss Farkas Gábor: Zrínyi Lucanus-olvasata (ItK 1998/3-4, 411--421)

Knapp Éva: Az irodalmi hagyományozódás rétegei Rimay János Fortuna--Occasio-versében (ItK 1997/5-6, 470--507)

Kókay György: Bessenyei-emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián (1997. szeptember 16.) (ItK 1997/5-6, 721)

Koltai András: Rimay János leveléről (ItK 1997/5-6, 676)

Korompay H. János: A Martinkó-díj első odaítélése, Martinkó-emléktábla (ItK 1997/3-4, 447--448)

Korompay H. János: Arany János-konferencia (Nagykőrös, 1997. október 22.) (ItK 1997/5-6, 723)

Korompay H. János: Kritikatörténet és irodalomtörténeti hagyomány (ItK 1998/3-4, 476--479)

Korompay H. János: Szerkezet és jelentés a János vitézben (ItK 1999/3-4, 376--397)

Kőrizs Imre: Ottlik Budájának szövege (ItK 1997/3-4, 343--346)

Kőrizs Imre: Válasz Orosz László megjegyzéseire (ItK 1997/3-4, 419--420)

Kőszeghy Péter: Komlovszki Tibor (ItK 1996/5-6, 755--756)

Kövendi Dénes: Rendszer a rendszertelenségben (Ady metrumváltó időmértékes verselése) (ItK 1997/3-4, 300--342)

Kulcsár Péter: Komlovszki Tibor (ItK 1996/5-6, 754--755)

Kulcsár Péter: Kovács Sándor Iván hatvanéves (ItK 1997/5-6, 716--718)

Küllős Imola: A debreceni Czenkné és a bathi asszony mennybe jutásának históriája (Egy 19. századi kéziratos diákvers és angol párhuzama) (ItK 1999/3-4, 481--512)

Kürtösi Katalin: Vajda György Mihály nyolcvanöt éves (ItK 1999/5-6, 754--755)

Latzkovits Miklós: A Filius prodigusról és egy drámaszerkesztői eljárásról (ItK 1998/1-2, 96--113)

Lengyel András: Tasi József (1939--1999) (ItK 1999/5-6, 751--753)

Lukácsy Sándor: Az állam lelke (Machiavelli és egyházi irodalmunk) (ItK 1998/3-4, 301--336)

Margócsy István: Szigvárt apológiája (ItK 1998/5-6, 655--667)

Márkus Béla: ,,Külön sorsoknak külön irodalom kell...'' Németh László a jugoszláviai magyar irodalomról (ItK 1999/3-4, 351--355)

Máthé József: Három Petelei-levél (ItK 1999/1-2, 211--214)

Melczer Tibor: Babits Mihály bajai versei (ItK 1997/5-6, 573--580)

Merényi-Metzger Gábor: Eötvös József fiatalon elhunyt gyermekének anyakönyvi adatai (ItK 1998/3-4, 547--549)

Milbacher Róbert: ,,Rólad a mese mezitlábos czigány múzsaleány!?'' (Második közelítés A nagyidai cigányokhoz) (ItK 1997/3-4, 347--384)

Nagy Júlia: Szathmári Király József beszélgetése Szent Péterrel (ItK 1999/3-4, 468--480)

Nagy Levente: Pethő Gergely Rövid magyar krónikája és a költő Zrínyi Miklós (ItK 1998/3-4, 285--300)

Nagy Pál: A Prae világa (Szentkuthy valóságfelfogása és nyelvszemlélete) (ItK 1999/1-2, 154--180)

Németh G. Béla: Babits irodalomszemléletének alakulása (ItK 1997/1-2, 58--63)

Németh S. Katalin: Comenius elfelejtett propagandistái: Johann Jakob Redinger és Christian Hoburg (ItK 1997/1-2, 1--15)

Németh S. Katalin: Bíró Ferenc hatvanéves (ItK 1997/3-4, 446--447)

Németh S. Katalin: Egy legenda oldalágai (Adalékok Zrínyi halálának korabeli visszhangjához) (ItK 1999/3-4, 409--415)

Németh S. Katalin: Balassi János epicédiumáról (ItK 1999/5-6, 647--654)

Nyárády Gábor: Az elfelejtett Aurora (1897--1904) (ItK 1998/1-2, 145--178)

Nyilasy Balázs: Gondolatok az Arany-ballada poétikájáról (ItK 1997/5-6, 527--540)

Nyilasy Balázs: Irányzatok a 19. század második felének Arany-recepciójában (ItK 1999/5-6, 561--583)

Oláh Szabolcs: Pesti György haláltáncéneke és a protestáns versszerzési gyakorlat (A szövegforrások eltéréseinek textológiai és alaktani-szemléleti vizsgálata) (ItK 1996/5-6, 582--612)

Onder Csaba: ,,Rómát, Athenát, Spártát álmodtam...'' (Palinódikus szerkesztés és ,,barokk eposz'' Berzsenyi 1816-os verseskönyvének Második Könyvében) (ItK 1998/3-4, 495--513)

Orosz László: Berzsenyi verseinek kiadásáról (ItK 1997/3-4, 418--419)

Pavercsik Ilona: ,,Az ilyen eszelős speciális jóslatoktól a legnagyobb mértékben irtózom'': David Frölich prognosztikonkritikája (ItK 1998/1-2, 10--30)

Penke Olga: Bessenyei György kiadatlan szövegtöredéke (ItK 1998/1-2, 255--258)

Petrőczi Éva: Egy fordítás háttértörténete (Lewis Bayly: The Practice of Piety -- Medgyesi Pál: Praxis pietatis) (ItK 1997/5-6, 634--649)

Pilo Boyl, Cecilia: Caesar Aegyptus földén Alexandriában (Olasz jezsuita iskoladráma Faludi Ferenc átdolgozásában) (ItK 1997/5-6, 650--655)

Pintér Márta Zsuzsanna: A magyar színház születése (Tudományos konferencia, Eger, 1997. augusztus 27--30.) (ItK 1997/3-4, 453--455)

Pozsvai Györgyi: Egymásba pillantó tükrök (A dialogikus önvizsgálódás módozatai Asbóth János Álmok álmodója című regényében) (ItK 1997/3-4, 247--262)

Rákai Orsolya: A magyar nyelv ünnepe? (Tiszteletadás a magyar literatúrának -- a Marczibányi-jutalom első két kiosztása) (ItK 1998/5-6, 708--728)

Ratzky Rita: Ismeretlen Kölcsey-dokumentumok a Kolozsvári Állami Levéltárban (ItK 1997/5-6, 671--675)

Rónay László: Reménységből reménytelenségbe (Sík Sándor pályájának egy fejezete) (ItK 1999/3-4, 314--334)

S. Sárdi Margit: Kazinczy Klára -- és férje (ItK 1998/3-4, 541--546)

Sárközy Péter: ,,látomásban hírül kapta, nevét István mártír adta'' (A római Santo Stefano Rotondo templom Szent István névadását ábrázoló freskója) (ItK 1998/1-2, 91--95)

Schweitzer Pál: Utóhangok Thomas Mann első budapesti látogatásához (ItK 1998/3-4, 562--565)

Simon József: Humanista szatíra és deákos klasszicizmus: Kovács Ferenc Julius exclusus e coelis-fordítása (ItK 1999/3-4, 449--467)

Sipos Lajos: A Babits-levelezésről (ItK 1997/5-6, 627--633)

Slaski, Jan: Balassi Bálint és a lengyelek (ItK 1999/5-6, 655--660)

Szabados György: A krónikáktól a Gestáig (Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a 15--18. században) (ItK 1998/5-6, 615--641)

Szabics Imre: A trubadúrlíra és Balassi Bálint szerelmi költészete (ItK 1996/5-6, 543--581)

Szabó András: Balassi Bálint és öccse Nürnbergben (1565--1577) (ItK 1997/1-2, 64--71)

Szabó András: Botta István (1918--1999) (ItK 1999/5-6, 749--750)

Szabó G. Zoltán: Kölcsey Hymnusáról (ItK 1998/1-2, 114--144)

Szabó Gábor: Egy fiktív személy (f)eltüntetése (Orbán János Dénes versei) (ItK 1997/5-6, 656--663)

Szabó Péter: Temetkezési kultúránk újabban felfedezett forrásai elé (ItK 1998/5-6, 744--759)

Szajbély Mihály: Vörösmarty Mihály Toldi-történetei (Műhelytanulmány) (ItK 1999/3-4, 356--368)

Szántó Gábor András: A regény mint ,,új, s inkább újszövetségi műfaj'' (Ottlik Géza: Iskola a határon) (ItK 1998/1-2, 67--90)

Szelestei N. László: Magyarországi diákok a bécsi jezsuita gimnáziumban 1578-ban (Rekreációs diárium töredéke) (ItK 1997/1-2, 146--158)

Szelestei N. László: Két magyar nyelvű vers 1609-ből (ItK 1998/1-2, 250--254)

Szelestei N. László: Egy Faludi Ferencnek tulajdonított vers szerzője: Bíró István (ItK 1998/3-4, 534--535)

Szentmártoni Szabó Géza: Euripidész magyar fordítása a 16. század második feléből (ItK 1998/1-2, 225--239)

Szentmártoni Szabó Géza: Balassi kötetkompozíciójának rejtelmei (ItK 1999/5-6, 635--646)

Szentpéteri Márton: A grammatika oktatásának kombinatorikus módszere Johann Heinrich Alsted gyulafehérvári rudimentáiban (ItK 1998/3-4, 437--458)

Szilágyi Márton: Kármán vagy Fanni? (A Fanni' Hagyományai szerzőségének kérdései) (ItK 1996/5-6, 686--700)

Szilágyi Márton: Dugonics András ismeretlen önéletrajza 1786-ból (ItK 1997/3-4, 394--399)

Szilágyi Márton: Cajetan Tschink az Urániában (ItK 1998/3-4, 357--372)

Szilágyi Zsófia: Műfaj és szövegtér (A tót atyafiak -- A jó palócok értelmezéséhez) (ItK 1998/3-4, 514--533)

Szilasi László: Argumenta mortis (Érvek és ellenérvek a hősi halálra: becsület és méltóság a régi magyar elbeszélő költészetben és emlékiratokban) (ItK 1997/3-4, 217--234)

Szili József: Anakronotoposzok avagy új-angliai lelkiismerettel Nagy-Idán (ItK 1997/3-4, 385--391)

Szőnyi György Endre: Az énformálás petrarkista technikái Balassi Bálint és Philip Sidney költészetében (ItK 1999/3-4, 251--272)

Szörényi László: Nyelvrokonság, őstörténet és epika a 18. századi magyarországi jezsuita latin irodalomban (ItK 1997/1-2, 16--24)

Szörényi László: Komlovszki Tibor (ItK 1996/5-6, 752--754)

Szörényi László: Hopp Lajos (ItK 1996/5-6, 756--758)

Szörényi László: Pirnát Antal (ItK 1997/5-6, 710--712)

Szörényi László: A hetvenéves Bodnár György köszöntése (ItK 1997/5-6, 714--716)

Szörényi László: Megemlékezés Klaniczay Tiborról (Francia Intézet, 1998. január 19.) (ItK 1998/3-4, 608--611)

Szörényi László: Paulus Ritter Szent László-életrajza (ItK 1999/3-4, 416--448)

Takáts József: Politikai beszédmódok a magyar 19. század elején (A keret) (ItK 1998/5-6, 668--686)

Tarnai Andor: A neolatin költészet és dráma alkonya Európában (ItK 1997/5-6, 457--469)

Tarnói László: Értékítéletek a magyarországi német nyelvű irodalmi életben a 18--19. század fordulóján (ItK 1997/3-4, 235--246)

Téglás János: Babits és a Petőfi Társaság (ItK 1997/5-6, 587--603)

Thimár Attila: Pázmány Péter a vitapartner? (ItK 1999/1-2, 114--127)

Tomis, Karol: A magyar irodalom fordítások útján való fogadtatása a szlovák irodalmi kultúrában (1860--1918) (ItK 1999/1-2, 41--76)

Tóth Éva: A középkori francia költészet és József Attila (ItK 1996/5-6, 679--685)

Tusor Péter: Balassi Bálint ismeretlen levele Krakkó város ügyészéhez (ItK 1997/5-6, 664--667)

Tusor Péter: Kiadatlan részletek gróf Zrínyi Miklós levelezéséből (ItK 1996/5-6, 712--730)

Tusor Péter: Rimay János levele Batthyány Ferenchez (ItK 1997/3-4, 392--393)

Tüskés Gábor: Varga Imre nyolcvanöt éves (ItK 1997/5-6, 712--714)

Tüskés Gábor: Mikes Kelemen Epistolák-fordításának forrásához (ItK 1999/1-2, 1--26)

Tverdota György: Klasszikus álmok (Dekadencia és antikvitás Babits első korszakának verseiben) (ItK 1997/5-6, 566--572)

Tverdota György: Nagyon fáj (ItK 1998/5-6, 729--743)

Tverdota György: Kicsoda az ős Kaján? (ItK 1999/3-4, 398--408)

Új Imre: Arany János két kiadatlan levele Lauka Gusztávhoz (ItK 1998/3-4, 559--561)

Varga Imre: László király alakja iskoladrámáinkban (ItK 1999/1-2, 143--153)

S. Varga Pál: A Martinkó András-díj 1998. évi odaítéléséről (ItK 1998/5-6, 825--828)

Várkonyi Gábor: Újabb források Báthory Erzsébet életéhez (ItK 1999/1-2, 181--204)

Vassányi Miklós: Pierre Bayle hatása a görög filozófiát jegyzetelő Kölcseyre (ItK 1999/1-2, 83--89)

Veres András: Szili József hetvenéves (ItK 1999/5-6, 758--760)

Völgyesi Orsolya: Kállay Ferenc kiadatlan értekezése: A' Nemzeti Képviseletnek Tudománnya (ItK 1999/1-2, 27--40)

Vörös Imre: Illei János, a fordító és a drámaíró (ItK 1999/1-2, 128--142)

Wéber Antal: A Budapesti Árvízkönyv mint irodalmi antológia (ItK 1997/1-2, 25--38)

Zemplényi Ferenc: A szerkesztett verskötet megjelenése az európai irodalomban (Vázlat) (ItK 1999/5-6, 626--634)

Zentai Mária: A város szerepe a kora-reformkori magyar irodalomban (ItK 1999/3-4, 335--344)

Zubov, Nyikolaj Ivanovics: A tulajdonnév konstrukciós szerepe a szépirodalomban (Két példa) (ItK 1997/1-2, 130--132)