stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   ZENTAI MÁRIA

A VÁROS SZEREPE A KORA REFORMKORI MAGYAR IRODALOMBAN

“Oh édes barátom! ne menj te arra a Pestre! Kínlódjál Kőrösön, kínlódjál bárhol, de Pestre ne menj! Ott lennél még igazán beteg, beteg lélekben, testben és hitben. Tudom én azt, hogy neked más lehet Pest, mint nekem, de neked sem való; nem a te jellemed, kedélyed, érzelmeidhez való hely az." (Tompa Mihály levele Arany Jánoshoz 1860. február 1-jén.)

“Nekünk nincsenek éhező gyármunkásaink, kik mohó hévvel olvassák az »Örök zsidó«-féle regényeket, sem annyira nagy városaink, hogy belőlök a romlottság képeit egész gyönyörűséggel szedhesse a regényíró." (Gyulai Pál, Szépirodalmi Szemle, 1855.)

Megkeseredett szívű vidéki lelkész óvná a rossz döntéstől barátját; növekvő tekintélyű kritikus érvel a regénnyel szemben az eposz időszerűsége mellett. Magánlevél (Tompa) és nyilvános megszólalás (Gyulai) bármily különböző legyen is, mindkettő mögött ott van az előfeltevés: a nagyváros a romlottság, a rossz helye, fenyegető és veszélyes.

Mindkét megjegyzés a századközépen túlról származik, olyan időszakból, amely a történettudomány álláspontja szerint már a gyors és látványos urbanizáció kora. Ilyen gyorsan jelentkeztek, ilyen világosan felismerhetőek lettek volna a gyors városfejlődés árnyoldalai? Tompa számára is, aki életében - összevéve - alig néhány hónapot töltött Pesten? Vagy irodalmi konvenciók, hagyományozódó, rögzült ítéletek állnak az elutasító-megbélyegző gesztusok mögött? A kérdés teljes körű vizsgálata, a (nagy)város szerepe a 19. század magyar irodalmában hosszabb kutatómunkát, részletesebb kifejtést kíván és érdemel; nem kerülhető meg a világirodalmi és tudattörténeti vonatkozások vizsgálata sem. Ebben a dolgozatban viszont csak egy kisebb részterületet mutatok be: azt, hogy milyen kép jelenik meg a városról az 1810-es évek második felétől az 1830-as évek elejéig terjedő időszak néhány meghatározó jelentőségű írójának a műveiben.

A periódus kiválasztását az indokolja, hogy a magyar városfejlődés ekkoriban vesz lendületet ahhoz, hogy a század második felére látványossá váljék; az egyetlen magyar nagyváros, a kettős Pest-Buda pedig máris feltűnő urbanizációs jelenségeket mutat, különösen, ha a századforduló körüli kiinduló helyzethez viszonyítjuk. Bácskai Vera az 1828-as összeírás adatai nyomán írja: “Pest-Buda külön clustert alkotott, és ez teljesen érthető, hiszen e két város, mely a fővárosi funkciót együttesen töltötte be, mind szerepkörét, mind az urbanitás fokát, mind vonzásterületeinek nagyságát és jellegét tekintve a többi városokétól eltérő, azoknál jóval magasabb rendű volt. A két város által betöltött egyéb központi funkciók pontértéke 116, csaknem kétszerese a sorrendben e tekintetben utána következő Pozsony 60 pontos értékének."

Az irodalmi élet szempontjából ez az a periódus, amikor a magyar irodalom a vidéki udvarházakból Pestre költözik. 1810 körül a tipikus írói életforma Kazinczyé (de említhetnénk Berzsenyit vagy Kisfaludy Sándort is): az év nagy részét birtokán tölti, gazdálkodik, ügyeit intézni, a megyei közéletben részt venni a közeli városokba utazik, ritkán nagyobb útra (Pest, Bécs) is vállalkozik.

Az 1840-es években a tipikus írói életforma Pesthez, a tudomány és a kultúra időközben létrejött intézményeihez, illetve a lapokhoz, a szerkesztőségekhez kötődik, mint Vörösmarty, Bajza, Toldy, Petőfi élete. A hangsúlyváltás az 1820-as években történik: elsősorban Kisfaludy Károly és az Aurora vonzásának köszönhetően az évtized végére azok a fiatal irodalmárok telepednek le Pesten, akik a következő két évtized meghatározó egyéniségei lesznek. Nyomukban jönnek a többiek, a későbbi nemzedék, amelynek tagjai számára már magától értetődő (bár egyénenként természetesen nagyon változatos módokon megvalósuló) pályaelem a Pestre költözés. Hasonlóképpen, a helikoni ünnepségek még kötődhettek Keszthelyhez, az viszont már föl sem merül, hogy a Magyar Tudós Társaság vagy később a Kisfaludy Társaság máshol működhetne, mint Pesten.

Az írók tehát a városba költöznek, de mi a helyzet hőseikkel? Milyen képeket mutat a városról az irodalom a kora reformkor gyorsan növekvő olvasóközönségének?

A vizsgált műveket néhány nagyon egyszerű szempont alapján választottam.

Műfaj tekintetében csak az elbeszélés, a regény és a vígjáték jöhetett szóba. A kortárs Magyarországon játszódó cselekményt másutt hiába kerestem volna: a szomorújáték és a verses epika ekkoriban élő fajtái (eposz, rege) jellemzően a nemzeti történelmet tematizálják, krónikás vagy fiktív változatban egyforma sikerrel. Régi és biztos alapokon nyugvó megállapítása az irodalomtörténetnek, hogy a reformkor felé közeledő magyar társadalom rajzolását először “víg", a humorostól a szatirikusig terjedő skálán elhelyezkedő elbeszélések és eredeti vígjátékok kísérlik meg. A komikum szoros kötődését az itt és most világához az elmélet is hangsúlyozza: A leányőrző kapcsán született Kölcsey-értekezés több megfogalmazást is kínál, például: “A komikus elválhatatlan tagja a maga nemzetének és korának, e kettőnek kebeléből kell neki a kettő előtt ismeretes alakokat elővarázsolni. Tökéletes ismeretségben kell lenni egyfelől a nemzetnek és kornak, másfelől az írónak egymással; s így fog történni, hogy a komikus oly behatással munkálhat a maga népére, mint nem semmi más költő."

A szépprózai formák nemcsak tematikus, hanem műfajtörténeti jelentőségük miatt is fontosak ebben az időszakban. Jelképes dátumokban gyönyörködő szemléletünkben az 1818. év és benne Fáy András A különös végrendelet című novellája kezdi az eredeti magyar széppróza igazi (bár nem előzmények nélküli) történetét. Ugyanezt az irodalomtörténeti szerepet tölti be a regényirodalomban Fáy A Bélteky háza 1830-ban. A közben eltelő hosszú évtizedre a próza előretörése jellemző. Szajbély Mihály felhívja a figyelmet arra, hogy az Aurora köteteiben az évek előrehaladtával az oldalszám egyre nagyobb százalékát foglalják el a prózai elbeszélő művek; mint írja, “Szinnyei (s az ő nyomán a későbbi szakirodalom) mindebből a műfaj természetes fejlődésére, megizmosodására következtetett, s nem is jogtalanul; véleményem szerint azonban adataiból [...] ízlés- és műfajváltás jelei is kirajzolódnak".

Ez a jelenség nyilván nem független az Aurorának a műfaji rendszer bővítésére, modernizálására irányuló törekvéseitől, amelyeket már a kortársak is érzékeltek és elismertek. Toldy Ferenc bennfentesként gyanúsítható ugyan némi elfogultsággal, azonban 1829-ben az almanach egész addigi történetét és jelentőségét összefoglaló bírálata, amely a minőségelv következetes érvényesítése mellett elsősorban a műfaji gazdagságot emeli ki, tárgyszerűség tekintetében ellenőrizhető és igazolható.

Szemere Pálhoz írott levele szerint Kölcsey számára szintén a magyar irodalom teljességét reprezentáló változatossága miatt volt fontos az almanach: “Az Aurora kinn jár-e? K. nekem minden provokáció nélkül az Aurora minden eddig kijött köteteiből igért egyet. Nem kellene-e elkérned az ígérteket? én poétikát írván, azokra rájok szorulnék példaszedés és tanácsadás végett. Mert úgy hiszem, hogy mostani poétai világunk az Aurorában alkalmasint minden színeiben feltünik..."

Az itt vázolt szempontok világosan kijelölik Fáy András és Kisfaludy Károly műveit és az Aurora almanachot mint az adott időszakban legfontosabb vizsgálati terepet. Legkorábbi dátumom 1818, A különös végrendelet, a legkésőbbi az 1835-re kiadott Bajza-féle Aurora.

Adva van tehát bő másfél évtized, amelyre a magyar társadalomtörténet szempontjából az urbanizációs folyamatok fokozatos fellendülése, ezen belül Pest-Budának az ország többi részéhez képest lényegesen gyorsabb fejlődése és városiasodása jellemző; a művelődéstörténet szempontjából a modern értelemben vett irodalmi élet kialakulása és Pestre koncentrálódásának megindulása; az irodalomtörténet szempontjából az eredeti novella-, regény- és drámairodalom kezdetei, első sikerei, mintateremtő darabjainak és szerzőinek megjelenése. E szerzők személyükben és egyéb irányú tevékenységeikben is a tágabb értelmű polgárosodás, a reformeszmék elkötelezettjei, jellegzetesen városias kötődésekkel. Kisfaludy Károly író-szerkesztő, az általa szerkesztett almanach tulajdonosa, nemesi jószágrészét rég elverte, a városi művész-értelmiségi életét éli; Fáy Andrásnak van ugyan birtoka, de pesti háztulajdonos is, és a játékszíni mozgalomban vagy később a takarékpénztár létrehozásában játszott szerepe a reformálódó társadalmon belül azok közé sorolja, akik a városi funkciók erősödését mozdítják elő.

Milyen szerepet játszik műveikben a város, különösen Pest-Buda?

A válasz érdekében számba veendő, hogy hol laknak a művek szereplői, mi a cselekmény helyszíne, milyen tapasztalatokat szereznek a hősök a városban, a jellegzetes városi funkciók javalló vagy rosszalló beállításban jelennek-e meg, rajzolódik-e ki sajátos városias értékrend, életmód; végül külön szempont lehet a hősök szájába adott ítéletek, vélemények összesítése.

Kisfaludy Károly az irodalomtörténet hagyományozódó vélekedése és a szigorú kortárs kritikus Kölcsey Ferenc szerint egyaránt a korszak legjobb, pontosabban egyetlen valamirevaló vígjátékírója: “Ideje részrehajlás és tekintet nélkül kimondani, hogy mind ez óráig, melyben e rendek iratnak, drámai próbáink közül a komoly nemben még egy sem tűnt fel, mely a kritikusnak, mint kritikusnak, figyelmét megérdemlené; a vígban pedig egyedül Kisfaludy Károly az, kinek a Múzsa mosolygott." Vígjátékainak szelleme erősen eltér ugyan bátyjának, Kisfaludy Sándornak “nemesházi rajzolataitól", A Dárday-ház vagy A lelkes magyar leány bornírt nacionalizmusától, de az ő darabjainak tipikus helyszíne is a vidéki nemesi udvarház. A Három egyszerre szerzői utasítása szerint “A dolog történik Lorányiné jószágán", ahol a hősnő, Adél úgy él, hogy “a világot nem isméri." Vőlegényét már kiszemelték, nagynénje azért neveli a csendes, elzárkózó birtokon, “hogy más ifju embert ne is lásson". A Csalódások szerzői utasítása: “A dolog történik Elemir s Lina közös jószágán". Az Áltudósoké: “A dolog történik Lengyes asszonyság jószágán". A leányőrző Sziklási házában játszódik, “szép vidéken", ahol Nellit ugyanúgy elrejtik és őrzik a világ és az udvarlók elől, mint a Három egyszerre Adélját. A kérők helyszíne Baltafy háza, ahol a darab elején “Az öreg úr megjött a városból". Vidéki város a helyszín a Nem mehet ki a szobából (“A dolog történik egy provincialis városban") és A vígjáték (“A dolog történik egy mezővárosban") esetében. A betegek egy közelebbről meg nem határozott “városi vendégfogadóban" játszódik, de hősei nem a városban laknak, csak az orvosi kezelés érdekében utaznak oda.

Néhány megjegyzésből kiderül, hogy az udvarházak lakói ismerik a várost: Adél néha bemegy a városba “vásárlani", Baltafy onnan jön haza, Nelli unatkozik a vidéki elzártságban, Elemir és Lina nem állandó lakói a birtokuknak, a városból érkeznek, az Áltudósok Árkija váltogatja a városi és a falusi tartózkodást, mint inasának, Jakabnak a panaszából kiderül: “A városban házbul házba, boltbul boltba ugrattak, itt kácsákat czepelek, s azokat más eszi meg". Jakabnak kimerítő ismeretei vannak a pesti theátrumról is.

A vígjátékok szereplőinek mozgása az udvarházak felé tart. A szereplők egy része ott lakik, a darab pedig leggyakrabban úgy kezdődik, hogy valaki kívülről, máshonnan, másik faluból vagy a városból megérkezik, és ezzel mozgásba lendíti a cselekményt. A helyben lakók az idősebb nemzedék tagjai (apák, gyámok, nagynénik, nagybátyák), valamint a fiatal nők; az érkezők a fiatal férfiak. Ez az elrendezés jól működő dramaturgiai megoldás, ami különösen akkor tűnik fel, ha összevetjük a vígjátékokéhoz nagyon hasonló történeteket bemutató elbeszélésekkel: azokban ugyanis, mint majd látni fogjuk, a tipikus mozgásirány az udvarháztól elfelé vezet, a cselekmény többnyire nem valakinek a megérkezésével, hanem az útra kelésével indul. A kétféle szerkesztés műfajfüggő. A vígjátékokban célszerű a szereplőket egy helyre, zárt térbe összegyűjteni, és ennek a célnak jól megfelel a szigetszerű udvarház, amelynek életvezetése még a 19. század közepén is alapvetően önellátó-önfenntartó jellegű. Néhány darab cselekménye hangsúlyozza is ezt az elzártságot (Három egyszerre, A leányőrző). Az elbeszélések viszont a hősök utaztatásával az epika talán legősibb alapmintáját követik.

A vígjátéki bonyodalmak, intrikák, félreértések kibogozódása után, a darabok végén az ifjú hősökre boldogság vár. Mint Jakab kifejti: “a vígjáték, az igen csekélység, abban az emberek mindaddig nevetnek, míg a leányt elveszik". Kisfaludy fiataljai a reformszellem hordozói, műveltek, hazaszeretők (olvasmányaik pl. tipikusan magyar költők művei), többre értékelik egymásban a személyes jó tulajdonságokat, mint az idősebb szereplők értékrendjét uraló vagyont és rangot, nem fogadják el a családilag megszervezett frigyeket, szerelmükkel házasodnak össze. Vígjátéki módon, de mintát, életideált, életformát sugallnak; a korábbi darabokban ez néha a didaktikumig menő közvetlenséggel meg is fogalmazódik: “...éljetek a haza javára, díszére, dicsőségére!" (A kérők).

Hol, milyen életformában lehet ezt a célt megvalósítani? A nemesi birtokon gazdálkodva. A vőlegények általában szerét ejtik, hogy célozzanak birtokukra. Akinek nincs, az kap ajándékba. Elemir gróf: “...Elek fiának egy szép kúriát inskribálok, kétszáz hold földdel" (Csalódások). A boldog és a haza javát is szolgáló élet színtere az udvarház. A szerelmesek ott találnak egymásra, az az otthonuk.

Az elbeszélések a hősök lakóhelye és a cselekmény helyszíne szempontjából változatosabbak. A hősök útra kelnek az udvarházból más faluk és udvarházak, illetve a város felé, majd a történetek végén hazamennek. Az átnézett huszonnyolc elbeszélés közül hétben csak falusi helyszínek szerepelnek, a többiben városi is. Sok esetben kiderül, hogy a hősök korábbi élettörténetében volt szerepe a városnak. A műfaj magyar őstojásának számító A különös végrendelet Csörgey Károlya udvarházról udvarházra bolyongva keresi az igazit, falujában él majd vele boldogan, de a történet kezdete előtt külföldi utazással pallérozta műveltségét, ezért biztatja barátja, hogy “külső országokban szedett tapasztalásait, szép tudományát és gazdagságát, a hon boldogítására fordítni törekedjék". Több hasonló novellahős is akad, aki hosszabb külföldi vagy hazai utazás, katonai szolgálat, városi tanulás-neveltetés, esetleg huzamosabb városi tartózkodás után vonul vissza birtokára. Ügödy báró “eggyik nevezetesebb városban" töltötte ifjúságát, de az elbeszélés idején már Ügödön lakik (Szemere Pál: A hívatal); Völgyi főhadnagy a napóleoni háborúkban megrokkanva apja házába tér haza, aki Pataky báró tálnoki birtokán jószágigazgató (Kiss Károly: A hónalymankók, Hébe, 1825); Pöröndy Tamás, megbántódva, “meglehetős birtokára vonúlt, hol gazdálkodik" (Kisfaludy: Bajjal ment, vigan jött); Csöngedy Bencze “odahagyá a nagyvilági zajt", “kellemes fekvésű jószágára" költözik (Kisfaludy: A fejér köpeny); Székesi báró a napóleoni háborúk után kilép a katonai szolgálatból és atyja mellett, birtokukon él (Trattner Károly: Egy nap Pesten); K... Lajos két esztendei külföldi utazás után tér haza az apai birtokra (Kisfaludy: Sok baj semmiért), igaz, nem marad ott sokáig; Krisztinka kisasszony “Az utas szeme elől elrejtett, de csinos kis hajlék"-ba húzódik anyja halála után (Kovács Pál: Ki hitte volna?); Zsóczay József Stanci húga három évig Pesten tanul és nevelkedik, de “nehány holnap múlva befejezi tanulását s aztán haza küldöm jó atyám ápolására" (Fáy András: Érzelgés és világ folyása). Az elkésések (Fáy) Jucikája kassai neveltetéséből tér haza. A Bélteky házban is ugyanezt a mintát találjuk, a regény tágasabb lehetőségei szerint hosszabban, részletezően kifejtve: Bélteky Gyula neveltetésében a városi iskola és a külföldi út egyaránt szerepet játszik, de életét az atyai birtokon készül leélni. Barátai, a regény rokonszenvesnek ábrázolt többi hőse ugyanezt az utat járja be. Kisfaludy Tollagi Jónása egy hónapot tölt Pesten “világi tapasztalás" szerzése céljából, azután viszi haza a falujába Pesten szerzett feleségét. Toldy Ferenc különös írásának (Buda és Pest, 1800, 1833, 1850) elbeszélője élete nagy részét külszolgálatban tölti, ugyanakkor rajongó híve Pestnek, öregségére szintén vidékre vonul vissza, hazamegy: “Tudja isten, mikor az ember a’ nyolczvannak küszöbéhez közelít, ha tud is még néha a’ nagy világnak örűlni, csakhamar haza kívánkozik..." “Dolgai végezte", jogi diplomája megszerzése után haza, falura készül Pestről a Nem az volt kit gondoltam (Kovács Pál) komikus félreértések sorozatába bonyolódó hőse is.

Vidékről Pestre település alig fordul elő. Az Érzelgés és világ folyása egyik hőse leendő feleségével Budára fog költözni, hivatala a fővároshoz köti (húgát feleségül vevő barátja viszont vidéken marad). A Sok baj semmiért hőse szintén Pesten vállal hivatalt és ott nősül. Végül az Elkésések balszerencsés, hoppon maradt hőse is Pesten köt ki, de ő mérgében: “Kedvetlen voltam most előbb kedves falusi lakomban, mint kinek rendén veri szénáját az eső. - Pestre megyek be lakni! kiáltám egyszerre eltökélve; boldog családnak való a falusi lakás! (...) Így lettem én pesti lakossá." A Fáy és Kisfaludy közötti plágiumvita tárgyát, Sulyosdi Simont egy pontosabban meg nem határozott városban tartja önnön lomhaságának nehézkedési ereje, de az ő számára “a városi lakás csak azzal különbözött a falusitól, hogy Simon nem a folyosón, hanem az ablaknál ült s hüvelykét forgatta."

A kívánatosként bemutatott életminták döntő többsége tehát az elbeszélések esetében is a vidéki udvarházhoz kötődik, a hős szempontjából jól végződő történeteknek az elbeszélés befejezésén túli boldog jövője ott bontakozik ki, a főszereplők ott vannak otthon. A városba költözés két, a plágiumvita miatt különösen elhíresült novellában is kényszerű, rossz életteret jelent, a hős kudarcát, vereségét.

A hősök tehát tipikusan nem nagyon szeretnek Pestre vagy egyáltalán városba költözni, életüket ott leélni. Mit csinálnak mégis ott, mi célból mennek oda?

A fiatal hősök és hősnők tanulni, nevelődni. Az előző áttekintésben szereplőkön kívül Sulyosdi Simont is “a városba küldé" atyja, “hogy ott keresztülfusson valamennyi iskolákat"; Tollagi Jónásnak azért kell Pestre mennie, hogy világi tapasztalással teljesítse ki neveltetését. Peterdi Andor, a parlagi, vidéki nemesfiú a felnőtt fejjel vállalt pesti tanulóévek után egészen más, művelt ember lesz (Kovács Pál: Mennyi ház, annyi szokás).

Legalább ennyire tipikus városba indulási motiváció, noha rövidebb időre szól, a vásárlás. Csöngedy Bence “jövendő hitvese szobáját minden kitelhető fénnyel felékesítni akarván, néhány napra a várasba készűlt" (A fejér köpenyeg); Az elkésésekben Tercsi és Petruska néne azért indul Pestre, hogy “drágaságot, ruhát s más effélét, mi a kiházasításhoz tartozik", vásároljanak; A jó szív is bajjal jár egész cselekményét a Pesten beszerzendő flórenci kalap körüli bonyodalmak mozgatják.

“Ügyeik", leginkább peres- és pénzügyeik intézése is a városba szólítja a hősöket. Székesi báró nénjének “saját dolga miatt" Pestre kell utaznia két hónapra; később Székesi maga is peres ügye elintézésére oda megy (Egy nap Pesten). Rekettyési Borgay Kálmán nagy utazása előtt korábban kölcsönadott pénzéhez próbál jutni Pesten (Fáy András: Rekettyési Borgay Kálmán utazása). Toldy elbeszélője harmadszor, 1850-ben peres ügye miatt utazik a fővárosba.

A gyakorlatias célú pesti tartózkodásba néha kulturális élmény is vegyül: Tollagi Jónás pesti viszontagságainak egy része teátrumlátogatáshoz kapcsolódik; Zsóczay József a játékszínbe igyekezve ismerkedik meg Zárosyval (Érzelgés és világ folyása); a Nem az volt kit gondoltam hőse a játékszínben is keresi menyasszonyát; Toldy elbeszélője már 1800-ban is elmegy a játékszínbe, 1833-ban a múzeumot és az egyetemi könyvtárat is meglátogatja, majd 1850-ben meghatódva búcsúzik a “legnemesebb ízléssel épült", “országos pártolású" színháztól abban a sajátos utópisztikus Pest-apoteózisban, amely a reformkor első éveinek városfejlesztési álmait mutatja meg.

A novellákban tehát Pest kereskedelmi (vásárlás), közigazgatási-pénzügyi (ügyek intézése) és oktatási-kulturális (iskoláztatás, színház) központként jelenik meg. Ezek pontosan azok a városi funkciók, amelyek tekintetében a kettős főváros már a 19. század húszas éveiben is messze kiemelkedett a magyar városok sorából.

A vidékről beutazó novellahősök többsége magától értetődő természetességgel használja a város nyújtotta lehetőségeket, de nagyon kevés kivételtől eltekintve a város csak átmeneti hely számukra. Átmenet a szó átvitt értelmében is: a rövid, ideiglenes ott-tartózkodás változást, fordulatot hoz az életükbe. A Barátság és Szerelemben Kétesy “a városban" ismeri meg leendő feleségét, Tollagi, Borgay Kálmán és Zsóczay intézője Pesten. Louise az Egy nap Pestenben szerelmét és vér szerinti apját találja meg. Élni mindannyian vidéken fognak, az addig városon lakó szereplőket is viszik magukkal.

Kellemetlen élmények is várják a hősöket (időnként ugyanazokat) Pesten. Tollagi egyik kínos helyzetből a másikba kerül. Borgay Kálmán nem tudja visszaszerezni kölcsönadott pénzét, nehezen és előnytelen feltételekkel kap kölcsönt, majd ezt a pénzt elrabolják tőle. A Nem az volt kit gondoltam hőse egy lidércnyomássá váló napon át kergeti fogadóról fogadóra a jegyesének vélt lányt, és keveredik a leglehetetlenebb szituációkba ismeretlen utazókkal; A jó szív is bajjal jár hőse Tollagihoz méltó kalandokat él át a florentinkalap és a megmentett gebe jóvoltából. Mindegyikük kalandjaiban ott lappang a város-vidék ellentét: nemcsak Tollagi, hanem Borgay is naivnak és hiszékenynek bizonyul a városi rafinériával szemben, a kalap és a lány körüli bolond kergetőzés csak nagyvárosi helyszínen képzelhető el. Egy eddig nem említett írásban, Kiss Károly A házi barát című novellájában a főhős elbukása és tragédiája nem függetleníthető attól, hogy a katonai fegyelem a városban tartja, távol igazi szerelmétől, aki valahol vidéken, egy “szerény lak"-ban várja.

Két hosszabb elbeszélés (Kisfaludy Károly: Tollagi Jónás Pesten, Fáy András: Érzelgés és világ folyása) ugratja a történet előterébe városiasság és vidékiesség különbségét. Kisfaludy írása - a mi kiemelt szempontunkból is - sokkal jobb. Egyetlen főszereplő egységes cselekménybe foglalt kalandjai egyszerre mutatják az ütköztetett városi és vidéki élet- és gondolkodásmód színét és fonákját. Tollagi Jónás kirí a többi novellahős társaságából, ő inkább a 18. század “jó vadember" történeteinek, Montesquieu és Voltaire sajátos módszerű civilizációkritikájának távoli rokona. A magyar elődök közül Verseghy Gróf Kaczajfalvi Lászlója és Gvadányi peleskei nótáriusa áll közel hozzá. Ő az egyetlen, aki magát a várost mint élményt akarja megtapasztalni, jóindulatú várakozás tölti el (“nálunk úgy tartják, a nagyvárosban, aki nem akar is, tanul"). Voltaire huronjának tragikus sorsát elkerüli ugyan, naivitásában komikussá válik, de ennek a komikumnak a görbe tükre kétségessé teszi a város értékfölényét is, mivel az gyanúsan toleránsnak mutatkozik a csalással, a becsapással szemben.

Fáy András elbeszélésének két hőse a városi és a vidéki élet szószólója. Mindketten már kialakult nézetekkel mutatkoznak be a történet elején. Zsóczay Pest barátja: “Hobbes kis világa zsibong itt Pesten körűltem. Itt láthatod: mily hatalmas, mily egyedűli két rúgó toll az emberi társas életben az öröminger és a haszonvágy. Nagy város a zsibpiaca mindkettőnek; örömet és hasznot kapkodni el egymás elől, ez itt az élet problemája; de a nyájas és udvarias míveltség mily csinos leplet bir vetni erre! Más zsebéből a magáéba varázsolni át a kincset, köz törekvés itten, de a törvény kezessége s illedék korláti, bátor ótalmat s békés nyugalmat biztosítanak a birtokosra nézve. Ama két inger embertömegeket hullámoztat szüntelen Pestnek utczáin, örök zsurlódást hoz elő köztök, és tehetségeket ébresztve, szüli az életkönnyítő mesterségeket." Nyarády viszont már első levelében hazahívná a barátját: “Nekünk a természet nyújtja ártatlan örömeinket, ti pénzen vásároljátok azokat (...) Elöli városon ezeket az önzés, miszerint ott kiki csak önszemélykéje örömeire zsugorgat, s zajgó nép közt is önmaga világa magának. Haszonvágy nálatok a barátság mérszere, s külkörülmények határoznak menyekzést. Minden nagy város zsibpiaca az emberi gyöngeségeknek (...) az ember körűlményei többek, mint az ember maga; hol a pénz erénynek bélyegét nyomja sok vétkekre (...) a míveltség csak fényvesztő színfesték a rossz épületen".

A két rajz tartalmát tekintve nem sokban különbözik, értékítélete annál inkább: Zsóczay ugyanazokban a jellegzetesen városinak tekintett sajátosságokban, az örömingerben és a haszonvágyban a valódi haladás előmozdítóját látja (“tehetségeket ébreszt"), Nyarády az erkölcsileg kétes alapú törtetést és önzést. Kettejük története külön szálon fut, a levelezés csak lazán és esetlegesen tartja össze őket. Fáy nem tesz igazságot hősei között, de Kisfaludy görbe tükréhez képest tömbszerű és didaktikus a két világ képe. Mindkét hősnek módja nyílik előfeltevéseit kipróbálni a gyakorlatban, és különös módon mindkettejüknek igaza lesz. Zsóczay Pesten, baráti-rokoni körben zajló történetének akár udvarházak is lehetnének a helyszínei, csupa rokonszenves, becsületes, lovagias emberrel találkozik, a város kellemes, sőt, a befejezésben boldog élettér lesz számára. Nyarády is elhagyja a falut, és Bártfára, a divatos fürdővárosba utazik. Pontosan beteljesedik rajta mindaz a rossz, amit a városokról feltételezett: becsapják, rászedik, kihasználják, mélységes csalódással és tetemes anyagi veszteséggel menekül vissza a biztonságos faluba, ahol meg is találja az igazi szerelmet.

Nyarády városellenes kifakadásának nem sok párja akad a novellákban. Kisfaludy A fejér köpenyeg című írásában szerzői közlés formájában tűnik föl a romlott város nagyon hasonló képe: Csöngedy “odahagyá a nagyvilági zajt (...) Megunván a fényüzés hiú játékait, a mázos arcokat, s az olcsó szívek erőltetett ömledezéseit". Mintha Csokonainak a fársángos nagyvilágot ostorozó passzusait olvasnánk. A hasonlóság megmutatja, hogy a városra vonatkozó negatív irodalmi értékítéletek legalább annyit köszönhetnek a korábbi moralizáló irodalomnak, mint a kortárs városi életnek.

A kisszámú direkt jellemzés és ítélet sztereotípiáitól eltér Toldy elbeszélője, aki minden fenntartás nélkül lelkesedik Pestért, de sem örömingerről, sem haszonvágyról nem szónokol. Az írás maga nem is igazi elbeszélés, inkább jelzésszerűnek is alig nevezhető keretben előadott leírás a városról. A főérdek itt nem az életmód, hanem az élettér: az utcák, az épületek, a közintézmények leírása és összehasonlítása a két valós (1800, 1833) és az előrevetített (1850) időpontban. Maga az urbanizációs folyamat érdekli az elbeszélőt: a rakpiac, a boltok, a kereskedés színterei; a játékszín, az akadémia, a múzeum, a könyvtár, a kultúra és a tudomány színterei; a kávéházak, a báltermek, a sétányok, a társas élet színterei; a kórházak, a vakok intézete, a szociális létesítmények; a közvilágítás, az ivóvízellátás, a csatornázás, az utak állapota, a város egészségügyi és közlekedési infrastruktúrája, illetve mindennek megvalósult és vágyott fejlődése. “A kisded kalmártanya országos kereskedővárossá lett" - állapítja meg szociológusi precizitással az elbeszélő. Ám rövid pesti tartózkodás, ügyeinek elintézése, a szépülő város megcsodálása után ő is hazamegy vidékre.

A dolgozat elején felvetett kérdésekre visszatérve, a választott minta alapján a következőket állapíthatjuk meg: a két vezető novella- és vígjátékíró (valamint néhány követőjük) művei a hősök életfelfogását és műveltségét tekintve új, korszerű gondolkodás- és viselkedésmintákat sugallnak, nagyon gyorsan megjelenítik és támogatják a kezdődő reformkor eszményeit, az egyéni boldogság és a haza javát szolgáló élet együttesét. A korszakra jellemző gyors urbanizáció irodalmi megjelenítése viszont Janus-arcú: kirajzolódnak a jellegzetes városi funkciók, működnek is a cselekményekben, de a hősök csak rövid időt töltenek ott, állandó lakóhelyük a falusi kúria. Többségük pragmatikusan és semlegesen közelít a város nyújtotta lehetőségekhez, de találtunk néhány közvetlenül kifejtett dicsérő és elítélő véleményt is. Az utóbbiak esetében gyanítható a régi moralizáló sztereotípiák hatása.

A hősök feltűnő ragaszkodását az udvarházi életmódhoz akár magától értetődőnek is tekinthetjük, ha arra gondolunk, hogy az írónak - Kölcseyvel szólva - a korból kell “elővarázslania" művét; a vígjátékok, a humoros novellák, A Bélteky ház egyaránt a kor társadalmának, a “való életnek" az irodalmi megragadására vállalkoznak, elsőként és úttörőként a korszak műfajai között. Az irodalom pedig hiába költözik a kúriákból Pestre, Magyarország még sokáig falusi Magyarország marad.

Nem annyira magától értetődő viszont, ha a hősök személyiségének gyors modernizálásával vetjük össze: “a haza javára" élő fiatal hősök jellemében nemcsak a “van", a való élet, de a “legyen", az elérni vágyott eszmény, a követésre felmutatott minta is megformálódik. Az irodalom nemcsak elővarázsolja, hanem teremti is Magyarországot. Az újszerű életvitel, a városba költözés mint vonzó lehetőség viszont a művek elsöprő többségében még alternatívaként sem jelenik meg. Az eszményi élettér, az eszményi életmód a novellák, a vígjátékok és A Bélteky ház sugallata szerint egyaránt a vidéki kúria - és az marad a jövőben is (a fiatalok ott fognak élni).

Fáy és Kisfaludy novellái elbeszélőtechnikákat, történet- és hőstípusokat örökítenek a magyar széppróza későbbi nemzedékeire. A város-vidék kérdésben nem adnak ugyan mintát a “bűnös, romlott város" később gyakori sztereotípiájához, de lehetséges, hogy áttételes módon mégis hozzájárulnak az elterjedéséhez azzal, hogy műveik az evidenciák erejével sugározzák: az igazi otthon, a boldogság helye a falu, a vidék, az udvarház. Az embernek való hely - ahogyan majd harminc évvel később Tompa Mihály nemcsak az irodalomról, hanem az életről is gondolja.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret