stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   HORN ILDIKÓ

ISMERETLEN TEMETÉSI RENDTARTÁSOK A 16-17. SZÁZADBÓL

1. Báthory Kristóf temetési rendtartásának első tervezete

1581
Exequiae Cristophori Batori Principis Transilvaniae

Leg előszőr az Castrum doloris, az az, Banatnak haza, legyen az selyevel egyűt, az selyén felyűly, egy Herczég Corona, job kéz felől egy bot, és bal kez felől egy tőr rajta, Ezek mind aranyasok legyenek, fekete posztoval, vagy barsonnyal superlat modra be vonva az Banatnak haza.

Az egész Egyhaznak fala, es padimentoma, az Nagy oltartol fogva, mind az Praedicallo Szekig fekete posztoval mind be vonassanak. Az banat haza párkányan kőrősként fel, fel font viaszbol csinalt gyertyák legyenek.

Tiszen negy őreg gyertya is legyen egy, egy font viaszbol.

Az meg holt Urunk Czimérét az Banat hazanak oldalan kőrőz kőrnyűl fel szegezzek, es az Egyhaz falais kőrős kőrnyűl kereszt módra, negy szekecskeis legyen az banat hazában, az negy szegire, kikben negy Pap, egy mise mondo pappal egyűt, absolutiokat tésznek, az szekek fekete posztoval lesznek be vonva, Őtődik szekecske az Celebrasnak kelletik, Urunknak egy szék kel, Azonkeppen eő Felsége kővetének is. ellenben altal fekete posztoval be vonvan, es fekete vankos legyen rajta, kire Urunk eő Nagysága kőnyőkőllyek, es az eő Felsege Kővete. Az Banatnak Haza pedig fabol, es Deszkabol leszen csinalva negy szegre be vonva.

Tovabba fekete posztobol kőntősőkőt csinallyonak Csuklyáson az Fejedelemé penig es az eő Nagysága Attyafiaie hoszszu nyult hatulyával legyen.

Az egesz Udvar nepe, es mind az Tanacz Urak, gyázban őltőzzenek es fekete gyapju sűvegek legyen.

Száz fekete gyertyais legyen, mellyeket száz szegény, avagy az fejedelem szolgai szazan mind fekete csuklyás ruhában, az szelye mellet ket felűl vigyenek, mindenik felől őtven, őtven.

Az meg holt Urunk, Czimére hatvan légyen, fekete regal papirosson, kinek egy reszet az fele oldalára szegezzek, az tőbbit az EgyHáz falara kereszt modra.

Egy nagy Zaszlot csinallyonak fekete atlaczbol, avagy fekete Dupla tafotabol, melyen az megholt Fejedelem Czimere, az Coronaval egyűt legyen, kőzősleg arannyal, es ezűsttel meg ekesítve.

Annakutanna az megholt Urunknak Nevet, Vezetek nevet, es Fejedelmi Meltosagát, és leg vegről hálalanak esztendejetis, es napjatis fel irjak.

Mely Zazlot egy fő lovag visellyen, tiszta fekete bakacsinban őltőzve, es mind mellyen, hatan, az meg hólt Urunk Cziméret hordozván, az lova is fekete bakacsinban legyen fel őltőztetve.

Meg mas lovag is legyen, azonkeppen fekete Bakacsinban őltőzve, mind eő maga, mind az lova, ki az bal kezeben egy fekete Paist visellyen, kin az meg holt Fejedelem Czimere legyen, az job kezeben egy fekete kopiat, mely kopianak az tétéjen Lobogo legyen, azon meg holt Urunk Czimérével egyűt.

Az ket lovag mindeneknek előtte jár, mikor az testet ki hozzak az varbol, kik utan az papok mennek, az Cantorokkal egyűt, Ezekutan viszik az testet fekete barsonnyal be vonvan, es fekete fedel alat ha valami szep vékony gyocs lenne az is jó volna.

Az testet tiz avagy tizenket Fő Ember vigye, mind az Banatnak hazaig, az test utan minyart Urunk eő Nagysága mennyen, Az eő Felsége kővete, Urunk Attyafiai, Az Tanacz Urak, Az Orszagbeli Orátorok, es az Udvar nepe, mind az gyáz ruhaban, es az fekete gyapjas sűvégbén.

Mikor penig amaz ket lovag az Egyhazhoz jutnak, az egyik az Egyhaz falaban tőrje az kopiat, Az masik penig az ki az Zaszlot viszi, az Zazloval es paizzal be menvén az Egyhazban, es mind addig kezeben tarcsa míg az Ceremonia el vegeztetik.

Az Mise egyeb Ceremoniaknak el vegezese utan, az Koporsora tegyek az Zazlot, es az paist, az Evangelium utan kővetkezik az Mise, Az Mise Evangeliuma utan praedicatio leszen, Az Praedicatio utan Urunk eő Nagysága, az eő Felsége kővete, es Urunknak minden Attyafiai, Az Tanacz Urak es az egyeb rendek is, az Offertoriomra mennyenek, az Mise es egyéb Ceremoniaknak el vegezese utan, Alamisnat oszszonak az szegenyeknek.

Minek utanna minden Ceremoniakot el végeznek, az Jesuitak valami verseket recitallyanak, az Fejedelem tisztéssegére.

Azért legyen gondgyok erre az Tanacz Uraknak, hogy mindezeket illyen modon meg szereztessek, minyarast hivassanak mestereket, kik az Banatnak hazat meg czinallyak, kép irokat kik az Czimeréket es Zazlokat meg irják, Őtveseket kik az Koronat, Botot, es az tőrt el keszicsek, Szabokat kik az ruhakot meg csinallyak, es az Egyhazat az meg mutatot mod szerint bé vonnyak.

2. Bocskai István kassai temetési menete

Limitatio Sepulturae Serenissimi quondam
Domini Principis Stephani Bocskai de Kismarja.

Az haztulfogvan harom rendben mind az Szenthegihazigh az Gialogh allyon, az Koporso kéz felén az fekete gialogh, azon kiwúl az kék gialogh, az harmad rendben Homonnay Bálint Uram Veres gialoghi allianak.

1. Mennyenek az Papok es Deákok

2. Az Urak szolgai az feó emberek

3. Az Cassay kűlsó Tanacz az száz ember

4. Az Kassai belsó tanacz, az Tizenket ember birostul, es az teob varasok követj

5. Az Vármegiek követhi, az teob hivatalos feo emberekkell

6. Harom lo Aranyas Eszüsteós Szerszamban feol eoltóztetvén, kiket két két feó ember viszen egymas uthan.

7. Az Színes kopias es loboghos had, gialogh az Széczj Geórgi Uram szines Udvari Zazloiaval. Egi Réz dobbal negi Trombitassal.

8. Az harom lo mellyeken eggiken lezen az Magiar orszaghj, Az masikon az Erdély orszaghi, az harmadikon az ki kózepben lezen az magha Czimére kiket vizen két két feó ember egimas uthan.

9. Az Udvar nepe feketeben gialogh kopiastúl, es lobogostúl Zazlóiavall Széczi Urammal. De ezek elót mennyen az masik Réz dobos az teob trombitással

X. Harom Százlot egi rendben Bal kéz felól az Erdély Czimeres, kózepben az Orozlanios, Job kéz felól az Magiar Országhi Czimeres, kiket egj egj Urfiak viznek.

XI. Az Tanacz Urak

XII. Az kik Jelen leznek az Urfiakban azok mennyenek

XIII. Turzo Uram, Czobor Mihaly Uram, es Rhedej Uram

XIV. Magoczi Uram, Theokeoly Uram, Homonnaj Geórgj uram

XV. Homonnaj Balint Uram, Nyári Pál Uram, és Báthori Gabor Uram

XVI. Egi Inas feketeben barsomban giazban eolteoztetven, Zasloiaval teovevel ala es gombjaval fel forditvan

XVII. Az harom Iffiu leghen feol ólteoztetven Barsomban, feketeben, eggik vizi az szabliaiat nyakaban, es bottyat kezeben, az masik hadakozo fegyverben feol eolteoztetven Vizj az mezitelen pallost, az harmadik ki közepben lezen az Diademath.

XVIII. Az nagi Czimeres Aranias Zazlotth, kit Feier varat az Templomban az koporso felet fel teznek Segniej Miklos Uram gialogh vizi.

XVIIII. Paloczaj Horvat Giórgi Uram, Bocskai Miklos Uram, es Bamfi Dienes Uram az Attyafiak mennek.

XX. Az testet az ó felségének arra rendeltet feó szolgai vizik

XXI. Az koporso uthan niomban az harom Testamentomos

XXII. Az nemes Aszszoniok az teob Aszszoniokkal egietemben mennyenek

XXIII. Az fel eolteoztett szeker

XXIV. Az varosi es egyeb rendbeli kóz nep

Jay Szegheny Feiedelem minth hala megh
az orszagnak nagi karaval

Boczkai Fejedelem
Temetesi pompaja

3. I. Rákóczi György temetési rendje

Az Idvezűlt Urunk temetesekorbeli processus,
mely leszen 10. Januar 1649.

01. Az koporso megh inditasakor, Urunk eo Nagysága, es az Ur; bizonyos es czak név szerint oda rendeltetett emberekkel legyenek jelen, akkor, mikor az enekles el keszdetik.

ezek kik legjenek.

egy feleol az iffiak. mas feleol az be jarok az test mellet.

02. Az koporso elott legh kezelb az Czimer vitetik, es az hol az tágasságh engedi, az bot, es szablya két felöl mellette. Az hol pedig capacitas nem leszen, az Czimer elött az zablya, az elött az bot.

Az test eleot Rákóczi Sigmond Uram es Rakoczi Ferencz Urt viszik.

03. Ezek elott megyen Urunk eo Nagysága kűleon.

Hoffmester

04. Czasar keovethe

05. Elotte az Molduvaj, es Radzivil Herczegh keovethe. Havaselj keovet es Vesselieni Ferencz keovethe.

06. Ezek elott megyen az fel szegezendő Fekete Zászlo.

07. Ez elott megyen az Orszagh Zaszloia.

08. Ez elott az Czaszar Zaszloia, kinek

09. Elotte az sirban rontando Zaszlo.

10. Az elott az fegyverben eolteoztetett Szemely.

11. Az elott az Fekete bársonnyal eolteosztetett lo, vezeteken.

12. Az elott az szerszamban eolteoztetett Lovak. Nro 5.

13. Az Dobos, es Trombitasok.

14. Az Urak, mind Erdeljek, es Magiar orszaghiak, es fő rendek.

15. Ezek elott magyar orszaghi vármegiek.

16. Az Erdelyi vármegyek

17. .............................

18. Szekelysegh.

19. Az Szaszsagh.

20. Az magyar orszaghi varosok.

21. Az Erdelyi varosok.

22. Ezek elott az Egyházi szemelyek.

23. Ezek elott az Deakság, es elottok az gyermeksegh.

24. Az Lovas Seregh.

Az Zaszlok az Castrum Dolorison kivűl az láb felöl fognak allani, az szerszámos szemely, es az kik az Czimer, Botot, Kardot viszik, az Castrum Dolorisban állanak kéz felöl.

Az Testet fogiák Zolyomi Miklos Uram Haller Gabor Uram Haller Peter Uram Barczai Akos Uram Betthlen Mihály Uram Banffi Sigmond Uram Sombori Janos Uram Szebeni Király biro Uram Redei Janos Uram Keresztessi Ferencz Uram Betthlen Janos Uram Máriassi Istvan Uram. Banfi Georgj Uram.

Aszonyunkat fogiák Haller István Uram, és Redei Ferencz Uram

Iffiu Aszonyunkat, Kun Istvan Uram, Serédi Uram

Az Czimert vigye Kornis Ferencz Uram

Az szablyat Kemény Boldisár Uram

Az botot Mikola Uram

Az szerszamban Beldi Pál Uram

Az Eoreg fekete zaszlot Gyulaffi Laslo

Az ország Zaszloiat Kemény Janos Uram

Az Teorök Czászár Zaszloiat Huszar Peter Uram

Az sirban rontando Zaszlot Gyulai Ferencz Uram

Az Test utan Eoreg Aszonyunk eo Nagysága

Eo Nagysága utan Iffiu Aszonyunk.

Az utan gjazban őltőzőth őreghbik Aszszonjunk Fraú Czimérei,

Iffiu Aszszonyunk Frau Czimérei, kik hol allianak, ordinantiat, Gőrghej Uramtul, köl kérnj.

Azok utan, az Ur, es Fő Aszszonyomok.

Azok utan, nimet, es Varosi Aszszonyok.

......

Az szallasokra, kiknek mivel köl gazdalkodni, Orban Ferencz Uram el iővén, limitallia el;

Nota Bene; kiknek köl gazdalkodni, arrol Instructiot köl venni;

Az Vajdak, es egieb féle követök gazdaiokat el rendelni,

......

Gazdák s, gondviselők az mostani Ceremonjára.

Petki Istvan Uram, Bánfi Sigmond Uram, Dániel János Uram, Farkas Ferencz Uram, Koncz András Uram, Pap András Uram, Sebesi Miklós Uram, Meszaros Peter Uram, Torniosi Marton Uram, Czegezj Tamas Uram, Daniel Ferencz Uram, Radák András Uram.

Az palotaban gondviselő;

Gjőrőfi Uram, s Gyulai Uram, es eő kegyelmek mutassanak ülö heliet, az Varmegeek kővetejnek, szekeli, es szasz Urajmnak,

Az kőveteknek, Uraknak, és fő embereknek, Petki István Uram.

Az Aszszonioknak Banfj Sigmond Uram.

Az Papsaghnak, Deakokkal edgjűth Tholdalaghi Ferencz Uram, mind az palotabanjs, az Templombanjs, melliet communicalni köl, Püspök Urammaljs.

Castrum Dolorisra, s szekek be vonasoknak gondviselesere, Czimerek es chartak fel szegezesere, kapukon, s ajtokon, Pap Andras Uram, es Torniosi Marton.

Templomban hasonlatoskeppen, Koncz Andras Uram, Czegezj Tamas; kik az Czimereket es chartakat, Castrum Dolorisra, szekekre, predikallo szekre, es Sanctuariumban fől zeghezzenek.

Szenth Mihali lovara, koporso ala valo szekekre, s rudakra, valo gondviselese legien, Ugron Janos Uramnak, es ..........

Az templombannis, fellűl megh írt gondviselök, mutassanak heliet, mynden felljeb megh irt rendeknek.

Az követeket excipialljak, Petki Istvan Uram, egik gazdaval edgjűth;

Az Processusnak igazgatoj, Daniel Janos Uram, es Farkas Ferencz Uram.

4. Bornemissza Anna temetésének rendje

5. Thurzó Szaniszló nádor temetési rendtartása, 1626

Idwözűlt Groff Thurzo Staniszlo Uramnak
Magyar Orszagh Nador Ispanjanak Temetésenek
rendi és modgja, Melj leszen die 12 Januarij Anno 1626

Eleöször az Deakok menjenek, ahhoz rendelt Praedikatorokkal elöl az körösztel.

Az utan az fekethe ruhaban eöltözteteth huszon Negj kuldus zöld szöwetnekekkel, kikben fel Czimerek lesznek és mindenikének egj egj fekethe kereszt kezekben.

Az Lőchey Chehek, zöld szöwetnekekkel, kiben fel Czimerek lesznek.

Ezek utan Hat kopjas feketekben, egj rendben Valogatot legenjek, ugyminth.

Berghe Istvan

Horvath Janos

Pobor Pal.

Ezek utan Tiz Magjar Trombitas fekethe ruhaban, kiknek eote egj rendben, Az masik Eotte más rendben utannok mennek. Az Trombitakon fekethe Taffota, Azokon egj egj Aranjos Czimer. Az Rez Dobosis feketében. Az Dob fekethe posztoval le buretva, Azon fölljül fekethe Taffota, es rajtok egj egj Aranjos Czimer.

Ez utan az Orszagh Zaszlojat kel vinni Kajdacsi Gergelj Uramnak ez alla mely Lovat Ezüstös Aranjas Szerszamban eoltöztettnek fel és Aranjas Czaffrangjanak kel lenni, s egj hegjes Tör az Lóo oldalan.

Ezen Orszagh Zaszloya mellet bal kéz felöl visznek egj fekethe Taffotabol csinaltatoth gyaz Zaszlot, kit viszen ............

Ez utan az fő renden Valo Lovas Uraim mennek Negjen Negjen Kopiak nelkűl.

Ezek utan az Lovas Seregh Negjen Negjen fognak rend szerint menni.

Az Lovasok szama penigh leszen Szaz fekethe lobogos kopják, magok feketeben eöltözve, kopja le hajtva, Meljek az Zent egjhazhoz juttván, két felöl rendett alljanak, és megh Varjak hogj az egesz Processionak Vége legjen.

akor az kopjakot az földben kel rontani mind.

Az Szolga rend köweti az Lovasokat.

Az Szolgak utan más rendbelj Deakok.

Praedikatorokkal egjűt, kiknek zöld Szöwetnekek egész Czimerek rajta.

Utannok egymás mellet kéth Superattendens Uramék kiknek kezekben egj egj feyer Szöwettnek, azokon Aranjos Czimer.

Ezeknek rendelessehez kelletik kéth gondwiselő ugyminth, Feyervari Janos Uram És ...............

Az Varosok köwetei Egö Szöwetnekekkel, kiben egj egj Czimer leszen.

Az Vármegjekből Valo Nemes Uraim egö Szöwetnekekkel, kiben egj egj egesz Czimer leszen.

Az Veghbeli Kapitanjok egö Szöwetnekekkel, kiben egj egj egesz Czimer leszen.

Az Nagyságos Urak Vármegjek fő Ispanj, Groffok, Zaszlos Urak, mind Magjar és egjeb Nemzetből Valo meltossagok és rendek Fejer es Sarga egö Szöwetnekekkel, kiben Aranjos Czimerek lesznek.

Ezeknek rendelessehöz kelletik kéth fö gondviselő ugyminth Ketszer Andras Uram, és Simonj Gabor Uram.

Ez utan visznek egy Lovat, Melj fekethe barsonnjal leszen be Vonjva, Vezeti gjalogh Demseodi Ambrus gjazban eoltözve, Melj Lora Aranjos Czimer kel Numero 4, ez leszen penigh egj Szarka Ló.

Masik Lovat posztoval eoltöztetet Vezeti gjalogh Papaj Istvan gjazban eoltözve, Melj Lóra Aranjos Czimer leszen Varrva Numero 4, ez leszen az Tatar Lóo.

Egj Merö Vasban fel eoltözteteth Aranjas Szerszamval megh ekesitteteth Lovas ugyminth ................. , egj szép Aranjas Bot kezeben, kelletik két bokor Toll, egijk az maga Sissakjaban eoregh, Masik az Ló fejeben, Ez ala kelletik Eoregh Lóo ..........., azon Aranjas Pallos, és Aranjas Czaffrangh.

Gjazban eoltözve az Aranjas Sarkatjut fogja Vinni Majtheni Janos Uram.

Az Aranjas Pallost viszi Balogh Lukacs Uram.

Az Botot fogja vinni Gergej Gjörgj Uram.

Az Aranjas Sissakot bokor Strucz Tollal ekessittethet fogja vinni Mariassj Andras Uram.

Az fabol faragot Aranjas Czimerth fogjak Vinni ..................

Es Redej Istvan Uram, Segitseggel lesznek az mikor megh álnak kik Tarcsak, ugyminth ....................

Az Eoregh fekethe Arannjal irott Szegeny Ur Zaszloyat, melljeth fogh Viselni Kosztolani Gaspar Uram.

Az fekethe gjaz Zaszlot fekethe Taffotabol gjalogh Viszi Platj Ferencz Uram.

Ez utan az Urnak és az Aszonnak legh közzelb Valo Attyaffiay, és az Attjaffiak köwetej.

Ezt köwetik az Erdely fejedelem, Leopoldus Herczegh és Chaszar Urunk ö fölsegök köwetei, kiknel feyer szöwetnekek lesznek, Azokon egj egj Aranjos Czimer.

Ezek utan megjen Hat Inas feketében ketten ketten fejer szöwetnekekkel, kiben Aranjos Czimerek ugj minth job kéz felöl elöl ............. bal kéz felöl Forgach Istvan, Masodik job kéz felöl Fisher Janos, Bal kéz felöl Matthiassoczj, Harmadik job kéz felöl Pongrácz Christoph, Es bal kéz felöl Szent Iwani.

Ez utan Groff Thurzo Staniszlo Uram és Groff Thurzo Adam Uram ő Nagyságok.

Eő Nagyságok mellet két felöl megjen ket Ur ugyminth ................

Az ő Nagyságok Szablya hordozo Inasj Viszik az Szabljat és botot w Nagyságok mellet oldalaslagh Wassassi és Kerekes.

Hoff Mester Uram az Hoff Mester pálczaval.

Az kys Ur Testet fogjak Vinni feketében, ugj minth

Szöwetnekeket

 

 

Szöwetnekeket

feiereket, kiken

Bal kez felöl

Job kez felöl

feiereket, kiken

Aranjos Czimer

1. Szempczi Janos

1. Patai Samuel

Aranjos Czimer

leszen, visznek

2. Sido Andras

2. Tarnoczi Marton

leszen, visznek

1. Lörincz

3. Bossani Farkas

3. Guttaj

1. Horwat

2. Matias

4. Fridrik

4. Turanzkj

2. Nagj Janos fia

Ez utan az szegény Ur gjermeki Testét
fogják Vinni feketeben, ugj minth

Fejer Szövet-

Bal kez felöl

Job kez felöl

Fejer Szövet-

nekeket visznek,

............

...........

nekeket visznek,

kiben Aranjos

............

...........

kiben Aranjos

Czimer leszen

............

...........

Czimer leszen

............

............

............

............

Az utan az szegeny Ur Testét fogják Vinni feketeben, ugyminth

 

Bal kez felöl

Job kez felöl

 

 

01. Desö Gergely

01. Beke Gergely

 

 

02. Talkos Albert

02. Agardi Benedek

 

Fejer

03. Stupiczai Istvan

03. Bosany Mihaly

Fejer

Szöwet-

04. Kys András

04. Balogh Janos

Szöwet-

nekeket

05. Saghj Mihalj

05. Oszagh Janos

nekeket

visznek,

06. Nadasdj Györgj

06. Horvat Gjörgj

visznek,

kiben

07. Nagj Gjörgj

07. Bornemisza Peter

kiben

Aranjos

08. Szabo Andras

08. Györi Janos

Aranjos

Czimer

09. Korontani Istvan

09. Subich Thamas

Czimer

leszen

10. Bornemisza Gjörgj

10. Bornemisza Ferencz

leszen

......

11. Bernat Thamas

11. Solyomi Pal

......

 

12. Toth Urban

12. Soki Ferencz

 

Az gjazban eoltözteteth Lótol fogva mind eddigh kelletik két fö Ember, kik rendelljek ugyminth, Balogh Ferencz Uram, Fanchj Gjörgj Uram es Grompeszter Ferencz Uram.

Aszonyom w Nagysága Hoff Mesteri lesznek

Görgey Wylhelm Uram, és Kovacs Balas Uram.

Az Testet követi Aszonjom w Nagysága és az Urakban ketten fogjak karon fogva vinni, ugj minth Doczi Istvan Uram, és az ö Nagysága Szoknyaja alljat fogja vinni ..........

Eo Nagysága utan egj Magas Sellje szeket fekethe posztoval be vonyva Viszen Bakoch Lörincz, hogj az hol megh Alnak az testel, rea wltessek w Nagyságat.

Az utan az Kys Aszonj megjen, kjt Bossanj Uram, Es Sambokrethj Gjörgj Uram fognak karon fogva ketten vinnj.

Az utan Rottaller Sussanna kys Aszont fogja karon fogva vinni Gjczj Janos Uram.

Az utan egj rendben megjen Hathalmi Miklosne Aszonjom, Plathj Ferenczne Aszonjom.

Az utan más rendben megjen Sambokrethine Aszonjom, Balogh Ferenczne Aszonjom es Bossanj Boldisarne Aszonjom.

Az utan Dombajne Aszonjom, Vitez Imrene Aszonjom, Bacsmegjerine Aszonjom, és Margith Aszonj.

Az utan Katta Aszonj, Fruszka Aszonj, Marinka Aszonj

Az utan Borka Aszonj, Dombai Babedlj.

Az utan Vén Aszonj, és az Iffju Aszonj Vén Aszonja.

Mind eddigh Tart Görgey Wilhelm Uram, és Kovacs Balas Uram gondvisselessek.

Ezek utan más rendbelj Nemes Aszonjok kik ot lesznek, es Polgar Aszonjok Negjen Negjen.

Ezeknek rendelessehez lesznek Gombköthö Istvan Uram és Szölössi Miklos Uram.

Ezek utan az szegenj Úr gjalogj mennek Njolczan Njolczan, egj rendben fekethe ruhaban, fegjveres kezzel.

Az egesz kössegh megjen ezek utan.

Az migh az Processio Tart, mind addigh harangozzanak.

Az Testet be viven az Templumban, az Praedicallo Szek elöt tegjek le, es az koporsok alat az földet mindenestöl fekethe posztoval be vonnjak, kin az koporsok alljanak.

Az Aszonyt az Attjafiak melleye ültessek az Testnek, és egj alachon Sellje Szeket posztoval be Vonjvan Vigjenek oda, kire ülhessen az Aszony.

Az Iffjw Aszonnakis egj alachon Sellje Szeket posztoval be Vonjvan Vigjenek oda, kire ülhessen.

Az töb gjazban eoltözteteth fő Aszonjok és Frauczimerek az Test körül az földre teritteteth posztora ülljenek fekete szekekre.

Az koporsok körül az fejer szöwetnekekkel azon Iffjak alljanak az kik mikor viszik mellette járnak, mind addigh két felöl migh az egész Processio el vegezeodik.

Az Nagj Oltart be vonni fekethe barsonnjal, arra fejer keresztet chinálni, és Aranjas Czimereket kel rea Varranj.

Az Praedikallo Szeketis fekethe Barsonnjal be Vonni, Arrais egj kisded fejer keresztet chinálni, Es Aranjos Czimereket rea Varranj.

Az Sanctuariumath és az szekeket fekethe posztoval be Vonni, Es arra Aranjas Czimereket Varranj.

Az Czimert, Zaszlokat, Pallost, botot, Sarkantjut és Sisakot, az koporsok elöt fogják Tartani, mind addigh mígh az Orationak és praedicationak Vege leszen.

Elöször az Templomban az Oratiot Deakol mongja Ursinus Uram.

Ez utan Praedicalljon Nemetöl Löcshej fö Praedikator Uram.

Ez utan Brunczwik Uram magjarol Praedikalljon.

Ez alat penigh kivöl az Czimiteriumban praedicalljon Totul ....

Az Praedicatio utan az Testet az boltban heljhesztetik, Es az fekethe Gjaz Zaszlot kjt Platj Ferencz Uram fogh Vinni, el kel Törni, és az Töröt kopjat Zaszlojat rea tekerven, az koporsora fölljül Teszik.

Az Hoff Mester Palczatis el kel Törni.

Az utan Aszonjom w Nagysága hozza rendöltetet Emberekkel be kesertetek az szallasra.

Az Zaszlot Czimert, Sisakot, Pallost, botot, és Sarkantyut az Templomban helségre kel chinálni.

Gazda Uraim

Az fö köwetöket, Urakot és Nemeseket az Temetés Utan hyak be mingjarast az Ebedlö hazakban.

Az szekereket fogjak igazgattni

Uylaki Gergely Uram és ......

Az kik az Szöwetnekeket fogjak osztani

Falwssj Miklos Uram, Soproni Janos, Orszagh Janos, Hegedüs Janos.

Az kik az Zentegjház Ajtayat fogjak allanj.

Draveczkj Samuel Uram, és Végh Gjörgj Uram egjik Ajton, ezek mellet egj Tizedes, ugj minth Fekethe Balas az alatta valokkal.

Masik Ajton Veszthöy Jakab Uram, és Uylakj Gergelj Uram ezek mellet Vegh Thamas Tizedes az alatta valokkal.

Kivöl az Czimiterium Ajtayat allják.

Homokj Imre Uram és Mezej Istvan Tizedes az alatta Valokkal.

Gazdak

Simoni Gabor Uram, Vizkelethj Mihalj Uram Görgey Wylhelm Uram, Feyerwari Janos Uram, és Barna Gjörgj Uram.

Konyhahoz lassanak

Bors Lörincz Uram, Falussi Miklos Uram, Ersek Ujvari Albert Uram, Eory Janos Uram.

Pinczehez lassanak

Soporni Janos, Szabo Pal és ket Tizedes.

Kenjer osztok

Czizmasi Simon Szabo Jakab.

Bor Töltö

Porusar Marton és két Tizedes.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret