stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   “Legyen a mi levelezésünk szívből, nem szívért"
(A Yorick és Eliza levelei körül zajló fordítási vita)

Kazinczy Ferenc az Akadémián őrzött kéziratos hagyatékának katalógusát Gergye László adta ki 1993-ban. Ebben találjuk azt a bejegyzést, amely “Sterne egy megnevezetlen művének" Kazinczy által készített kéziratos fordítástöredékét jelzi. A fordítástöredék Az én Pandectám hatodik kötetében található, a kötet 1813. augusztusi dátummal van ellátva. 1813. augusztus 18-án Kazinczy ezt írja Helmeczy Mihálynak: “Most Yóriknak érzékeny útazásait fordítom, előttem lévén a’ német, franczia és angol textus. Ángolúl nem olvasok, de sokszor belétekintek, s’ divinálom az értelmet. A’ német igen szoros fordítás, a franczia szép, de tág." A fordítástöredék azonban nem az Érzékeny útazások, hanem az 1815-ben megjelent Yorick ’s Eliza’ levelei egy kéziratos változatának néhány oldalát tartalmazza: Yorick és Eliza egymásnak írt utolsó leveleit és Sterne-nek lányához, Lydiához írt levele töredékét. A nyomtatásban megjelent változathoz képest nemcsak a fordításban, hanem ezen a ponton is találkozunk eltéréssel: a nyomtatott változatban ennek a levélnek nincs nyoma, található azonban egy toldalék: Raynal keserve Elíza után. A nyomtatott és a kéziratban maradt változat közti eme eltérés és a Döbrentei-féle fordítás (Yorick és Eliza levelei, 1828) - amely tartalmazza a Lydiához írt levelet, de nem tartalmazza a Raynal keservét - széles forrásirodalomra, a korban elérhető eredeti, francia és német kiadások alapos ismeretére utal, egyúttal jele a korabeli Eliza-hagyomány népszerűségének. A Döbrentei-féle és a Kazinczy-féle fordítások közti eltérések egyúttal a fordítás milyenségén túlmutató, elvi kérdések nyilvános összecsapásának színteréül is szolgáltak.

A Letters from Yorick to Eliza (Yorick levelei Elizának) először 1773-ban jelent meg Londonban - öt évvel Sterne halála után -, majd számos újabb kiadást ért meg a rákövetkező években. Eliza Draper, akihez e levelek íródtak, Sterne fiatal szerelme, lányánál mindössze három évvel idősebb. Indiában született angol szülőktől, ott ment férjhez 14 évesen az akkor harmincas éveiben járó Daniel Draperhez, aki a Kelet-Indiai Társaságnál töltött be magas pozíciót. Gyógyulást remélve Mrs. Draper 1765-ben érkezett Angliába rokonaihoz. Az akkor már közismert, ünnepelt íróval a következő év telén találkozott Londonban William James - a Kelet-Indiai Társaság elnöke - és felesége társaságában, akikkel Sterne szoros baráti viszonyban volt. Találkozásukkor Sterne 54 éves volt, Eliza 23. A levelezésből kiderül, hogy Eliza nem annyira szépségével, mint inkább sugárzó egyéniségével bűvölte el Sterne-t: “Nem vagy szép, Eliza, arcod sem olyan, amely a rádtekintők akár tizedének tetszene, - hanem több vagy; nem habozom megmondani neked, hogy még sohasem láttam ilyen intelligens, átlelkesült, ilyen jó tekintetet; nem volt (és soha nem is lesz) olyan értelmes, gyengéd és érző ember, aki három órát töltvén társaságodban ne lett volna (és ne lenne) csodálóddá vagy barátoddá".

Első levelét “Yorick" 1767. január végén címezte Elizának, innen veszi kezdetét a levelezés kettejük közt, amelynek Eliza halhatatlanságát köszönheti. Mr. Draper kívánságára Elizának április 3-án vissza kellett utaznia Bombay-ba. “Yorick" leveleiből az Eliza elutazása felett érzett bánat sugárzik, miközben a Sentimental Journey-n dolgozik: “Lenne bár férjed Angliában, boldogan adnék neki 500 fontot (ha pénzzel megvehetném az engedélyt) cserébe, hogy mellettem ülhess két órát nap mint nap, míg Érzékeny utazásomat írom". Eliza visszatért Indiába, majd hat boldogtalan év után megszökött férjétől: először nagybátyjához menekült Masulipatamba, majd 1776-ban visszatért Angliába, itt halt meg két év múlva, mindössze harmincöt évesen. Levélváltásuk mellett elválásukkor azt is megígérték egymásnak, hogy naplót fognak vezetni: Sterne 1767 áprilisa és novembere között írja a Journal to Elizát (Napló Elizának), Elizától azonban nem maradt fenn ilyen napló. Eliza Sterne haláláról Indiában értesül, évekkel később írja Mrs. James-nek: “Azt mondtad, Sterne nincs többé - már korábban is hallottam, de ez a megerősítés nagyon lesújtott; mert szinte imádója voltam nagyságának, miközben őt magát a szelíd, nagylelkű, jó Yoricknak képzeltem, amilyennek oly gyakran gondoltuk - és ami elvesztése iránti sajnálatomhoz még hozzátesz - özvegye birtokolja leveleimet (soha nem voltam róla jó véleménnyel), és az a szándéka, hogy engem szégyenbe és kellemetlenségbe hozzon kinyomtatásukkal..." Sterne halála pénz és megélhetés nélkül hagyta özvegyét és leányát. Eliza leveleiből értesülünk az özvegy állítólagos rossz híréről és levelezésük rossz kezekbe kerülése feletti aggodalmáról. Eliza Yorickhoz írt leveleit nem akarta kiadatni, a leveleit bevezető előszó tanúskodik erről: “A Yoricktól Elizának szóló, mostanában megjelent előkelő és érzelmes levelek kiadója azt írja, hogy »nagyon sajnálatos, hogy Eliza szerénysége leküzdhetetlennek bizonyult a kiadók minden igyekezete ellenére, hogy megszerezzék tőle e levelekre írott válaszait.«"

A Letters from Yorick to Eliza 1773-ban jelenik meg először, Londonban, kiadója névtelen. Ennek az 1775-ös újabb kiadása járja be Európát, a hamburgi német és a bécsi, lipcsei angol nyelvű kiadók egyaránt hivatkoznak rá előszavukban. Yorick levelei egy időben jelennek meg Sterne egyéb leveleivel, melyeket lánya, Mrs. Medalle ad ki három kötetben. Eliza és Yorick levelei külön-külön még abban az évben megjelennek németül, majd 1776-ban a Mrs. Medalle-féle levélgyűjtemény is. Franciául valószínűleg az 1780-as években jelenik meg a levelezés együtt, majd Sterne összes művei több kiadást megérnek a századforduló táján, ezek azonban Eliza leveleit nem tartalmazzák.

A bécsi angol nyelvű Levelek két kötetben jelennek meg az 1790-es években: az elsőben a Mrs. Medalle-féle leveleket, a másodikban Yorick és Eliza leveleit találjuk. Rudolph Sammer könyvkiadó és könyvárusnál először 1795-ben jelenik meg angolul a Letters Written Between Yorick and Eliza, majd 1797-ben kétszer is, második kiadásban, a Pocket Library 32 kötetes sorozatában 10. kötetként, és ugyanezen sorozat 29 kötetes kiadásának 16. köteteként. A bécsi kiadásokban a levelezőtársak két levélsorozata együtt van kiadva, és ha hihetünk a kiadó hirdetésének, a párhuzamos közlés újszerű vállalkozás (legalábbis az eredetihez képest).

Franciául Pierre Frénais fordításában jelenik meg a levelezés, Fest Sándor egy Döbrenteihez írt, 1816. november 14-i levél alapján meg is jelöli azt a francia fordítást, amelyből szerinte Kazinczy a levelezést fogsága után átdolgozta, figyelembe véve az eredeti angolt és egy német fordítást. Magyarul a levelezés (Eliza leveleivel együtt) Kazinczy korábban említett Munkájinak (1814-1816) negyedik kötetében jelent meg, Döbrentei újrafordítja 1828-ban.

A Raynal keserve és a Lydiához írt levél hozzácsatolása a Yorick-Eliza-levélváltáshoz a francia kiadások hagyományát követi, ahol a Raynal-szöveg közlésére a kiadó a következő magyarázattal szolgál: “Meggyőződvén arról, hogy az előző levelek olvasóit megörvendezteti, ha a szeretetre méltó hölgyről - a levelek címzettjéről - két egyformán ünnepelt, de eltérő nemzetiségű és nagyon eltérő jellemű írótól olvashat véleményt, akik a barátság legmelegebb kötelékeivel kötődnek hozzá; nem fogunk mentegetődzni a Raynal írásaiból vett kivonat csatolása miatt, akit gondolatainak igazságáért éppúgy csodálnak, mint stílusának eleganciájáért."

Yorick és Eliza leveleit együtt közli Kazinczy és Döbrentei is, ami a bécsi angol nyelvű kiadások jellemzője, ahol római számozással vannak ellátva a levelek, a kiadó megpróbálja az eredeti levélváltást rekonstruálni.

A legkorábbi dokumentum arról, hogy Kazinczy nekiállt a Yorick és Eliza közti levélváltás fordításának, 1797-ből származik, amikor brünni fogságából ezt írja Kis Jánosnak (november 16-án): “Barátom! tintát tartanom nem szabad: de Stellámat és Vak lantosomat újra dolgoztam, szégyenlem most azt a gyermeki másolást, melyről négy esztendő előtt azt hittem, hogy javallást érdemelnek. Azonban új darabokat is mutathatok, még pedig úgy, hogy rólok minden szenny le van fúva; Yoricknak leveleit Elizához franciából!!!"

Kazinczy 1805-ben Cserey Farkasnak így ír a kötettervről: “- A Méltóságos Ur neve Yoricknak Elizához írt levelei előtt fog állani, mellynek hátuljában áll Raynalnak ismeretes keserve. Szép, igen szép, és a tudatlan szemnek kedvesebb, mint a Yorick és Eliza levelei; de amaz elmés czifraság, ez a szívnek természetes meleg felbuzdulása, ömledezése". Brünni fogságából írt leveléből kiderül, hogy - amikor először nekilátott a fordításnak - valamelyik francia kiadást használhatta (ha nem is egyetlen) forrásául. Az én Pandectám ötödik kötetében (dátum nélkül) található egy autográf bejegyzés, amelyben egy párizsi 1803-as Sterne összkiadás adatait találjuk. A Raynal keservének forrásául tehát valószínűleg egy francia kiadás szolgált. Kazinczy ismerte az Urániában megjelent fordítást is, tanúskodik erről Az én Pandectám ötödik kötetében található autográf bejegyzése.

1812 májusában Döbrentei ezt írja: “A’ szívem gyermekéről jut eszembe, én Kazinczym, hogy Sterne az ő Indiai születésű Elizájával nem francziául levelezett, ’s miért jő hát ide német levél? Jó lenne, ha azokat a leveleket valaki fordítaná. Nekem megígéré egy Anglusúl értő barátom, hogy kérésemre, a’ Wakefieldi Papot, ’s Sterne érzékeny Utazását fordítani fogná, de látom semmi se lessz belőle..." Ismeretes, hogy Kazinczy nagy gonddal, sokáig javítgatta fordításait, így Yorick és Eliza levelezését brünni fogsága ideje óta csiszolhatta a kiadáshoz. Döbrentei a német - amelyet Johann Joachim Bode fordított - és francia fordítások alapján készülő komparatív fordítást sérelmezi, amint ezt Kazinczy az Érzékeny utazások kapcsán be is vallja a már idézett, Helmeczy Mihályhoz írott levelében (1813. augusztus 18-án). Az a tény, hogy nem angol eredetiből fordított, évekig tartó fordítói vitát indított el közte és Döbrentei között.

Döbrentei bevallottan angolból fordított, hagyatéki katalógusa szerint neki az 1797/98-as bécsi kilenc kötetes összkiadás volt meg. 1815 decemberében írja Kazinczynak: “Ez a’ darab is igen szép, igen szép fordítás. De kihagyál Elíza leveléből egy igen szép képet, egy ollyant a’ miért Elíza csak az egyetlen egy Elíza. A’ punctumot t.i. mellyben ez van. I beg that our correspondence may be from the heart; not of the heart. - Therefore no compliments. Arra kérlek, legyen a’ mi levelezésünk szívből, nem szívért ’s - így nem komplimentek. Oh, barátom az a’ melegség, mellyel e’ levelek olvasása engem újra eltöltött. Csak azért szeretnék sokáig élni, hogy a’ mi szép van e’ világban, azt sokáig érezhessem. Híven ölellek Elíza befejezése szerint, mellyet ismét kihagyál: A’ téged szerető, örökre a’ Tied lévő, Isten hozzád, Isten hozzád. D." Döbrentei ugyanezt a fordítási hiányosságot az Erdélyi Muzéum hetedik számában is szóvá teszi, a Szterne Lőrincz élete (1817) című írásában: “A’ különös, tulajdon genialitásu Anglus Szterne’ Érzékeny Utazásait, ’s Levelezéseit Elízával, e’ Hazában magyarúl is megismertetni, helyes választás volt, bár a’ fordítás az eredeti Anglus textből eshetett volna. ... Elmaradván a’ Magyar fordítás mellől Szterne’ élete; Fordítója’ kéréséből, közöljük itt a’ szerint, a’ hogy a’ Bécsi anglus kiadásban áll." Döbrentei azért tekintheti hiánypótlónak az előszó közlését, mert a bécsi angol és a franciaországi kiadásokban is ugyanazt az előszót, olykor életrajzot találjuk, ami az első angol kiadásokhoz van csatolva, s a művel együtt veszik át a kiadók. Az életrajz első paragrafusát Döbrentei 1816. október 21-i levelében idézi Kazinczynak. A levélváltásból kiderül, hogy Kazinczy erdélyi utazása során, beszélgetéseik nyomán fogott hozzá augusztus 20-án az életrajz fordításához, Kazinczy kérésére. Művei nehezen fordíthatók, a szerző különös és bonyolult jellem, írja Sterne-ről Döbrentei.

Az angolosok, Kis János, Kölcsey és Döbrentei egyaránt elmarasztalják Kazinczy Sterne-fordításait, s mindannyian az eredeti szöveggel összevetve teszik ezt. Az Érzékeny utazások kapcsán Kölcsey azzal vádolja Kazinczyt, hogy fordításában Gessner, Marmontel és “Yorick" stílusa egyforma lett, “’s az Originállal egybe hasonlítva némelly elhajlásoknak szerző okát hijában keresem". Miután Kazinczy arra kéri, lenne talán konkrétabb kritikájában, még aznap válaszol a kérésre: “...úgy vélem a’ nyelv csak olly fordításokkal gazdagúlhat, mellyek az Originál’ színét megtartják. ... De Yorick sokat veszteni fogott azzal, hogy Francziából jött-által. Minthogy nekünk humoristicus írónk nincs, a’ Yorick fordítójának próbát kellett volna tenni, ha a nyelvnek ezen oldalra nézve vagynak e kincsei?" Hat évvel később Döbrentei kifogásolja a Kazinczy által használt és ennek nyomán a magyar nyelvben elterjedt latinos, németes és franciás kifejezéseket, amelyek kárára váltak a magyar nyelv fejlődésének; ugyanitt fejti ki véleményét Kazinczy Sterne-fordításáról is: “Igaz Samu által kérdeztettél egyszer Szternéd iránt. Itt van irásaim köztt, mit parancsolsz iránta? Vélekedésem arról is az a’ mi Sallustiusodról, ha a’ Sallustiana dictiókban gyönyörködni akarok, deákul olvasom, ha anglicismust kivánok, nem fátyolon nézem keresztül, hanem színről színre". Kazinczyt a kritika vérig sértette, és Döbrenteinek indulatos választ küldött, neológusi álláspontját védelmezve: “Ha Te a’ Szalluszt és Yorick szépségit akarod csudálni, magokat veszed elő, úgy mondod; ’s magad ítéld-meg, melly szó ez olly férfitól mint te vagy. Tehát azoknak igyekezetek haszontalan volna, kik láttatni akarják Olvasójikkal, mit bírna-el az új nyelv a’ régiek szépségéből?" 1824-ben, mikor e levél íródott, már kilenc évvel Kazinczy Munkájinak kiadása után vagyunk, az éles kritikákra Döbrentei angolból készített újabb fordítása adhatott alkalmat. A vita tárgyalásakor nem lehet figyelmen kívül hagyni a külföldi irodalmak fordításának megváltozott szerepét. Kazinczy még a műfajteremtés szándékával látott neki a külföldi irodalmak legszebb termései átültetésének a századforduló előtt, programjában az egyes műfajok “honosítása" sokkal nagyobb szerepet játszott, mint a fordítói hűség. A fordító feladatát az 1790-es években még a magyar irodalom hiányosságait pótló küldetésében látja, nem pedig szerző-fordító/eredeti-átültetés viszonyában: bizonyítja ezt, hogy valahányszor a Yorick-Eliza-levelezést vagy az Érzékeny utazásokat említi leveleiben, soha nem nevezi meg a szerzőt, Sterne-t, mindig Yorick műveiről beszél, egy ízben pedig Frénais-nek, a francia fordítónak tulajdonítja a szerzőséget. Döbrentei mindig Sterne nevét említi, ha valamelyik művéről ír Kazinczynak. Kazinczy fordításeszménye, hogy az eredeti hangulatát, stílusát kell visszaadni, a Yorick-Eliza-levelezés esetében az érzékeny, megindító stílust; kihívást számára a fordításban az eredeti hangulatának nyelvi visszaadása jelenti, az, hogy vajon sikerül-e magyarul is megindítani az olvasót e levelekkel. Kazinczy eme törekvése összhangban áll “Yorick" magyarországi recepciójával, amely “vidám Launá"-val vagy a “szív meleg ömlengésé"-vel jellemzi Sterne írásait, szeszélyes és érzékeny stílusáért csodálja. Döbrentei fordításából - legyen akármilyen pontos - Kazinczy Sterne stílusának éppen ezt az egyediségét hiányolja: “...te a’ Yorik’ és Eliza’ Leveleiben a’ minden gond nélkül ömlő, meleg, édes beszédet a’ legdarabosabb, a’ legfagyosabb, a’ legvisszásabb beszéddé változtatád mellyet valaha hallánk. ... Yorickodat kietlen zordon barbarismusokkal töltéd el..." Felháborodottan idéz is néhány mondatot a fordításból, példaként Döbrentei barbarizmusára és magyartalanságára.

Az 1820-as évekre azonban Kazinczy magára marad fordítási koncepciójával, a fiatalabb nemzedék Döbrentei mellé áll. A Tudományos Gyűjteményben Döbrentei fordításáról a következő recenzió jelenik meg: “Ezen szép hírű levelek [a Yorick és Eliza levelei] csak mostanában kelének ki sajtó alól. Bízvást megjelenhettek ezennel másodszor is magyarúl, mert az első kiadás francziából van fordítva, ’s az Eredetinek nem épen szellemében; sőt ezen másodszori fordításban sok van ollyan is, a’ mi az elsőből egészen kimaradt, vagy az Eredetihez képest értelmére nézve egészen más. Döbrentei Gábor, ki ezeket itt egyenesen angolyból fordítá, megtartotta azon egyszerű könnyen-folyó színt, mellyben Sterne és Elíza leveleiket írták, mellyben bizodalom, tiszta érzés, ártatlan lelkűség, és természeti okoskodás - a’ mi éppen ezen Leveleknek tulajdonsága, kényszerítés nélkűl írni szokott..." Immáron az eredetiből történő, hű fordítás elsődleges szemponttá válik; nehéz lenne igazságot tenni abban, vajon darabosnak vagy könnyen-folyónak tartotta-e a korabeli olvasó Döbrentei fordítását; az eredetivel összevetve, valóban sokkal pontosabb fordításról van szó (Kazinczy olykor egész bekezdést hagy ki, gyakran teljes szabadsággal változtatja meg egyes mondatok jelentését), de a hűségnek sok esetben a magyar szöveg stílusa látja kárát, ebben kétségtelenül igaza lehet Kazinczynak.

A Yorick és Eliza leveleihez írt előszó Döbrentei és Kazinczy által készített fordításait (Kazinczy készített egy szoros és egy szabadabb fordítást) a Muzárion megjelentette fordításmutatványként, Verseny című részében. A kiadó felkérte Kazinczyt, hogy Döbrentei Előbeszédét dolgozza újra egy szorosabb és egy szabadabb fordításban. A vetélkedés része egy nagyobb vállalkozásnak, amelyben több más műről is készült összehasonlító fordítás, “mert az illy dolgozás gyakorlati neme a kritikának", általa gyarapodik a nyelv, írja ugyanebben a számban Kazinczy. Lényegi eltérés nincs a két szoros fordítás között, Kazinczy - a kihívó fél - olyannyira nem igyekszik fordítói hűség tekintetében “túlszárnyalni" Döbrentei változatát, hogy egy hosszú bekezdést egyenesen átvesz Döbrenteitől, a következő megjegyzéssel: “A’ mi itt következik nem szenvedé az újra dolgozást, ’s így a’ szerint adjuk a’ mint találtuk"; Kazinczy itt szoros fordításával mindössze azt kívánja bizonyítani, hogy ő is tud pontos, hű fordítást készíteni, nem a nyelvtudás hiányáról van szó. Szabad fordítása lényegesen rövidebb, kivonat, összegzés és egyben értelmezés. Közreadása a versenynek a fordítói hűségtől eltérő szempontját jelezheti: Elizára, az őt övező kultuszra vonja a figyelmet, szerénységére, írói tehetségére, indiai származására. Sterne-re néhány mondatot szán, ezzel a bevezetéssel: “Sterne felől nem szükség szóllanunk; ki nem ismeri Érzékeny Utazásait?..." Szabad fordítása értelmezés, amely sok esetben reflektál az eredeti szövegre. Érdemes utolsó mondatát idézni, amely Döbrentei szövegét szólítja meg: “Olvassuk e’ leveleket, nevezetesen a’ mellyet itt, lap 107., Sterne ír a’ lyányához, ’s nem lesz szükség azon mentegetőzésekre, mellyeket fordítójuk [ti. Döbrentei] az Előbeszédben felhord".

A fordítói versengés eme formáját azonban Szalay László szerencsétlen vállalkozásnak tartja a Muzárion harmadik és negyedik kötetéről szóló kritikájában: “Tökéletes joggal kivánhatják iróink, hogy míveikben kinyomott individualitások bitangolás nélkül maradjon. Ezért Rec. sem Csokonainak Kazinczy és Kölcsey által igazítgatott darabjait sem Döbrentei Yorik és Elisája’ előbeszédének ujradolgozását nem javalhatja. A’ literatura általjában és az egyes iró’ dicsősége egyiránt nem gyarapodnak effélékkel. Kazinczynak hirt ’s nevet illy utakon keresnie nincs szüksége." Szalay kritikája jelzi, hogy a vita elmérgesedett, személyes csatározásoknak pedig nem eshet áldozatul semmilyen irodalmi mű.

Kazinczy komparatív fordítása, az eredeti mellett a német és a francia változattal való konzultálása (amit egyébként Döbrentei is megtett, különben nem reflektált volna Kazinczy francia és német forrásaira) a Döbrenteitől eltérő fordítói eszmény jegyében születik: az Eliza-kultuszt és a magyar irodalom korabeli állapotát szem előtt tartva az elérhető kiadásokból azt és úgy vett át, hogy az átültetett levelek a magyar olvasó számára olyasmit közvetítsenek, amit a francia olvasók számára jelenthettek; a Raynal keserve tematikusan kapcsolódik a levelekhez (Kazinczy éveken át gondosan tervezte, hogy köteteiben a fordított darabok milyen sorrendben kövessék egymást), Elizának állít emléket, és a francia recepció Eliza-központú fátyolán át láttatja a levelezést. A Yorick- és Eliza-levelek párhuzamos, egymás melletti közlése - a bécsi angol kiadások jellemzője - azt a szemléletet közvetíti, amely a levelezésre mint önálló irodalmi műre, az érzékenység egy műfajának reprezentánsára tekint, és ezzel a magyar irodalmi repertóriumot bővíti. A Lydiához írt levél elhagyásának több oka lehet, az azonban kétségtelen, hogy Kazinczy ismerte, le is fordította, mégsem jelent meg a kiadásban. Talán úgy találta, a kompozícióval nem áll összhangban az, hogy a levélben a “szerető atya" szólítja meg lányát, nem Yorick vagy Tristram szól Elizájáról; az életrajzi dokumentum valószínűleg nem illett bele a Yorick-Eliza-levelezés stílusába, nyelvileg nem közvetítette volna azt az érzékeny-meleg hangulatot, amely miatt Kazinczy a leveleket közreadta. Döbrenteit nem vezérelték műfajteremtő szándékok: a bécsi kiadások példáját követve ő szerző és műve minél hitelesebb bemutatására törekedett. Kazinczy eredeti nyelvművelő és ízlésformáló programja így az 1820-as évekre az angolul is jól tudó irodalmár modern értelemben vett hiteles fordításával került szembe.

Hartvig Gabriella


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret