stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Szana Tamás

Szana Tamás a múlt századi magyar irodalom egyik elfelejtett kismestere.

Nem voltak elméletei, sem nevezetes vitái, valószínűleg ezért mellőzték a korszak kutatói. Művelt volt, mértéktartó, szenvedélyesen szerette a művészetet, és amit tanult, igyekezett másokkal megosztani. Már debreceni diákként feltűnt cikkeivel és szervező készségével. Később több fővárosi és irodalomtörténeti jelentőségű lapot szerkesztett, így a Figyelőt, az Otthont és a Koszorút. A ritka magyar kritikusok egyike: egyaránt jártas volt az irodalomban és a képzőművészetben. A magyar művészettörténet-írás egyik úttörője. Irodalmi és művészeti ismeretei jelentős történeti tudással párosultak, a különböző diszciplínákat egységben látta. Így tudta, hogy Walter Scott, a történelmi regény megteremtője ihlette Thierry és Macaulay történetírását. Élete utolsó másfél évtizedében olaszországi útirajzaival, valamint az Örök emlékek (1892) és az Egy amateur naplójából (1899) című köteteivel új műfajt teremtett. A napló, az önéletrajz, az anekdota és a portré sajátos egységét valósította meg. Szinte mindig egyes szám első személyben beszélt, minden soráért vállalta a személyes felelősséget. Aligha hihető, hogy kései írásait Szini Gyula és Kosztolányi Dezső ne olvasták volna.

Egy nagyon művelt, előbb a Benedek Aladár szerkesztette Új Világ (1869-1870), majd a Figyelő (1871-1876) hasábjain nagykorúsodó nemzedék képviselője Szana Tamás. A nemzedék Marxról, Stuart Millről, Nietzschéről egyaránt tudott. Maga Szana - Taine fordítója - először írta le Magyarországon Walt Whitman és elsők között Poe és Brandes nevét. Leopardi költészetét például bevallottan a dán irodalomtörténész nyomán ismertette, de a magyar irodalom szerelmese nem tagadta meg magát, az olasz költő Dantét idéző versét elemezve Berzsenyire asszociált.

Két, jobbára (az akkori) kortársi világirodalomról szóló esszékötetet adott ki Nagy szellemek (1870) és Vázlatok (1875) címmel. Hősei: Burns, Leopardi, Lenau, Walter Scott, Whitman, Heine és Braun, akit a svédek Csokonaijának nevezett. Alkalmi írások: egy évforduló, máskor a magyar fordítás, majd egy külföldi tanulmánykötet vagy beszámoló ösztönözte Szanát, aki gyakran bensőségesen ismerte a bemutatott szerzőt, máskor viszont csak felületesen, másodkézből. De ösztöne és ízlése az utóbbi esetben sem hagyta cserben. Német és talán angol beszámolókban olvasott Whitmanről, és azonnal megérezte, hogy olyan költőről van szó, akire fel kell hívni a figyelmet. Whitman ugyanis reményeiben erősítette meg. “Sokan panaszkodnak egy idő óta, hogy nagy szellemek, lángelmék nem születnek. Amerika megmutatta, hogy e vád alaptalan." “Whitman szétzúzni igyekszik széptani elméleteinket. Reformátor a költészetben, mint a zene terén Wagner Richard (...) Wagner a jövő zenéje mellett küzd, Whitman a jövő költészetét kívánja megteremteni."

Mindegy, hogy ki írta le először e szavakat, Szana vállalta őket. Prófétikus szavak voltak. Egy évtized múltán a francia és főleg a belga szimbolisták legfontosabb mesterei Wagner és Whitman voltak. (Egy kicsit távolabbról Poe és még távolabbról Heine is hatott rájuk.)

“...a szokatlan hang és eszmejárás megérdemelné, hogy műfordítóink tüzetesebben foglalkozzanak vele" - írja Szana Whitmanről. De még évek telnek el, amíg Imre Sándor megírja alapvető tanulmányát Whitmanről és Petőfiről, és csaknem négy évtized, amíg Kassák felfedezi magának Reichard Piroska és Kosztolányi nyomán Whitmant.

Szana cikkében van néhány sor (mindegy, hogy ki ösztönözte!), amit akár Kassák is írhatott volna: “A hang prófétai, a biblia érezhető minden során.

Whitman lyricus, és mint ilyen legelőször is önmagáról, saját énjéről zeng.

Ez az én azonban egy része Amerikának, egy része az emberiségnek, egy része a világegyetemnek. Mindenben föltalálja magát, és mindent föltalál magában."

Kassák mondja majd 1932-ben a Nyugat szerzői estjén: “...s ha Whitmannél azt olvastam, hogy ’én’, akkor ebben az énben mindig magamat is benne éreztem..."

Szana Tamás a technikai civilizációt nem tartotta a költészet ellenfelének. Sőt... “Ismeretkörünk határával a költészet határai is folyvást szélesbülnek, s az akként nyert anyagnak egész halmaza várakozik a költőnek feldolgozására. Horác előtt sabinumi kis jószága még az egész világot magába foglalta; ma reggeli kávénknál a táviratok kalauzolása mellett az egész világot körülutazzuk..."

Érdekes, hogy a táviratra utal. Korközhely? Mindegy! Szana él vele. Évtizedekkel később a futurista kiáltványban is szerepel. A napilap a futurista és a szimultanista költészet egyik ösztönzője lesz. - Tévedés lenne, természetesen, Szanát valami elfelejtett és túl korán érkezett prefuturistának tekinteni. Egyszerűen szenvedélyesen szerette a művészetet, jól ismerte változatos múltját, és ezért bízott jövőjében is. És hitt a műveltség erejében.

Két cikket is szentelt a hajdan nagyon népszerű, de már a 19. század második felében sem ismert Molnár Borbálának, akit újabban Csanádi Imre és Weöres Sándor is élesztgetett. Beszél nyomorúságos körülményeiről, autodidakta szorgalmáról, hiszen az apja még írni sem tanította meg, nehogy erkölcstelenségre vetemedjék. Ha művelt lett volna, mivé válhatott volna.

Szana külön könyvet szentelt Szendrey Júliának, akinek a verseit kiadta. Szerinte Petőfivel való házassága kölcsönös félreértés következménye volt. De csak azért rótta meg, mert nem tartotta vissza Petőfit attól, hogy katonának menjen. (Emlékezzünk Németh László drámájára!) Egyébként hangsúlyozta tehetségét: “A fiatal asszonyt, ki szellemi tulajdonaiért méltan megérdemelte, hogy ne csak mint Petőfiné, de mint Szendrey Júlia is számot tegyen a magyar társadalomban, mi sem bosszanthatta jobban, mint hogy első férjéért keresték ismeretségét." A feminizmusnak nagyon szép, nagyon halk és nagyon határozott kifejezése ez. Még Arany Jánossal szemben is védelmezte Szendrey Júliát második házasságáért, pedig Aranyt költőként is, emberként is mélységesen tisztelte. Egyik legszebb esszéjét az öreg, beteg Aranyról írta: “...sohasem panaszkodott. Emésztő fájdalmát ellenkezőleg titkolni, rejtegetni igyekezett. Félt keserűséget okozni azoknak, kik minden törekvésüket arra fordították, hogy hátralévő napjait megédesítsék".

Nem tartozom azok közé, írja egyik korai cikkében, akik a bírálatot a boncolással összekeverik. Az írót nem irányítani, hanem megérteni és népszerűsíteni akarta. Mindig igyekezett a tárgyalt író erényeit bemutatni, akkor is, ha csupán tárgyválasztását vagy néhány sorát dicsérhette meg. Nem volt szigorú abban az értelemben, hogy nem készen kapott elvek alapján ítélkezett, és hogy a jelen vagy a jövő művészetét nem tartotta eleve érdektelenebbnek a múltéval szemben. De szigorú is volt: a Figyelő szerkesztőjeként évekig nem közölt verset, mert jó verset nem talált, középszerűt pedig nem érdemes kiadni. (De nem volt merev vagy makacs, évekkel később amiatt panaszkodott, hogy a kiadók nem akarnak verseket kiadni.)

Megbízható kritikus volt, évtizedeken keresztül különböző lapokat szerkesztett, de soha egyetlen kortársát vagy munkatársát nem “kiáltotta ki" nagy költőnek. Az utókor nem kényszerült helyreigazítani ítéleteit. Kosztolányi sem csupán “lángelmékről" írt. Szana sem. Nemcsak Csokonai, hanem Tóth Kálmán életrajzát is megírta. Rokonszenvezett vele, és sajnálta, hogy túlságosan hamar elfelejtették. Ha átlapozzuk gördülékeny, jól olvasható könyvét, megcsodálhatjuk ízlését, mértéktartását. Nem próbálta megemelni, de megőrizte arcvonásait. Egyébként Szana magyar irodalomtörténeti dolgozatait a jól dokumentáltság jellemzi. Debreceni diákként Csokonairól számos addig ismeretlen dokumentumot közölt. Nem vagyok művészettörténész, nem ismerem Szana helyét a magyar művészeti kritikában. Csak benyomásaimról számolhatok be. Gondos, tájékozott biográfusnak hiszem. Mint laikus, szívesen olvastam könyveit, és azt hiszem, hogy szakember is haszonnal forgathatja azokat. Emlékeztetőül két címet írok ide: Izsó Miklós élete és munkái, Markó Károly és a tájfestészet. Ez utóbbi könyvnek egy olyan példányát olvastam, melyben Szabó Dezső ex librise található.

Szana nagy álma a gazdag, művelt középosztály volt. Egyik legszebb könyvében beszél erről, az Egy amateur naplójából címűben. A kötet egyik esszéje, az Egy bibliophil álma, valóban álomleírás. Az elbeszélés hőse elvetődik egy árverésre, ahol magyar költők első kiadású műveit egymásra licitálva fantasztikus összegért veszik meg a - főként - arisztokra könyvgyűjtők. Az álmodót inasa költi fel, hogy a reggeli postát átadhassa. Az elsőből kiderül, hogy Petőfi, Vörösmarty és Kemény műveinek első kiadásai fillérekért kaphatók. A másik levelet csaknem teljes terjedelmében idézem:

“Kedves Uram! Ön a magyar gyűjtők birtokában levő érdekes dolgokról: festményekről, szobrokról, régi fegyverekről s a kuriozitás más tárgyairól szeretne illusztrált könyvet közrebocsájtani. E díszmű kiadásáról le kell mondanunk. Különösen olyan intenciókkal, mint ön akarja, hogy hollandiai és kínai papírra is nyomassunk példányokat. A középosztálynak ilyesmire nincs pénze, tönkreteszi a terhes adó. Az arisztokráczia pedig csak kivételesen érdeklődik valami iránt (...) Különben fogadja stb., stb. Buzgó testvérek, könyvkiadók."

Ferenczi László


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret