Nyilasy Balázs
GONDOLATOK AZ ARANY-BALLADA POÉTIKÁJÁRÓL

A tanulmány az Arany János-i balladisztikát a poétikai funkció felől közelíti meg, a verstípus három alapsajátságát tárva fel. Elsőként a szerző azt a tényt szögezi le és járja körül, hogy a Vörös Rébék költőjének balladái a szilárd keretek evidenciáját szétfeszítő modern, újkori lelkiség dinamizmus- és intenzitásigényét fejezik ki. A dolgozat második fő tétele a megnövekedett individualizációs igényt, a forma és esztétikum fokozott egyénítését nevezi meg mint fontos tényezőt. Harmadikként a tárgyi hitel föltétlen igényét, az esztétikai megformáláshoz nélkülözhetetlenül hozzátartozó tárgyi igazolás elvárásának az elvét emeli ki az Arany-balladák egyik fő karaktervonásaként.

A megközelítés a maga logikáját alkalmazva több ponton módosítja a korábbi előfeltevéseket. Újfajta válasz születik olyan fontos kérdésekre, mint hogy "Mi a románc és a ballada viszonya egymáshoz?", "Mi tekinthető a balladaspecifikumnak?", "Hogyan érdemes csoportosítani a vizsgált műveket?".