Szilasi László
ARGUMENTA MORTIS
Érvek és ellenérvek a hősi halálra: becsület és méltóság a régi magyar elbeszélő költészetben és emlékiratokban

A választott szövegek retorikai érvrendszerének vizsgálata szerint a régi magyar irodalomban létezett egy olyan konvenciórendszer, amely nagy figyelmet fordított az emberi tettek belső mozgatóira. A tisztesség és a becsület elsősorban a 16. század szava, de a (nyilván korábban sem érintetlen) rendszert már ekkor kikezdték a puszta élet értékének felismeréséből és az anyagi megfontolásokból táplálkozó érvek. A 17. századi történet fő tényezői még ugyanazok, de a túlélés és a pénz érvei itt már nyíltan a becsület fölébe kerekednek: az elnyomás, ellenőrzés és kirekesztés hatalmi gépezetei egyre olajozottabban működnek - az életbenmaradás ösztöne és érvrendszere egyre erősebb. A korai 18. század embere pedig - épp a becsület romjain, a társadalmi szerepek és álarcok mögött - megtalálja identitásának új alapját, az emberi méltóságot.

A személyiségeszmény és a műfaji rendszer nyilvánvaló módon kölcsönösen hatással vannak egymásra: a tisztesség és hírnév által vezérelt hős tipikusan eposzi figura, de becsületes emberekről nem lehet regényt írni. A becsület-központú emberkép nagyon erős konvenciójának Bethlen Miklóssal berekesztődő, de le nem záruló története az egyik kézenfekvő oka lehet a magyar regény feltűnően kései születésének.

A vizsgálat ezek után rákérdez a mai magyar irodalomnak az emlékiratokhoz és az emlékirat műfajához (Ottlik, Mészöly, Esterházy, Nádas) valamint a régi magyar történeti témákhoz (Darvasi, Háy, Láng, Márton) való nyílt, a hagyományt újraíró vonzódására, és e friss irodalomtörténeti fejlemények kapcsán feleleveníti azt a régóta közszájon forgó vélekedést is, mely szerint a magyar nyelvű regény valójában egyáltalán nem kései születésű, hiszen története nem Jósika Abafijával 1836-ban, nem is 1788-ban Dugonics Etelkájával, még csak nem is a 18. század közepi románokkal, hanem a század legelején Bethlennel, sőt talán már 17. századi emlékiratíró társainak szövegeivel elkezdődik.