Kövendi Dénes
RENDSZER A RENDSZERTELENSÉGBEN
(Ady metrumváltó időmértékes verselése)

Ady Endre verseinek legnagyobb részében együtt, egymással párhuzamosan érvényesül a hangsúlyos és az időmértékes ritmus. Verseinek időmértékét (a néhány trochaikus verset kivéve) egyszerűen jambusnak szokták tekinteni. Babits Mihály már 75 éve felhívta rá a figyelmet, hogy Ady jambikus, emelkedő lejtésű verseiben gyakran szerepelnek trochaikus, ereszkedő lejtésű sorok, ebben a „lejtésváltásban" azonban nem lehetett szabályosságot, következetességet találni.

A látszólagos rendetlenség mögött azonban szigorú rendszer áll. Ady lejtésváltó sorai ugyanis egy átfogó, valóban következetes rendszerbe, a „metrumváltásba" illeszkednek, amely a vers strófaszerkezetébe épül be. Időmértékes és strofikus verseinek több mint 50%-a metrumváltó ritmusú: a vers valamennyi strófájának meghatározott sora(i) eltér(nek) a jambikus ritmustól. Ezek a „jambusváltó" sorok olykor trochaikusak, olykor viszont anapesztus vagy egyéb metrikai alakzat alkalmazása jelenti az eltérést a jambikus ritmustól. A lejtésváltás tehát csupán speciális esete a metrumváltásnak.

Fordított irányban is hat a metrumváltás elve: alapjában trochaikus versek strófáiban ugyanilyen szabályossággal szerepelnek jambikus sorok. Adynak a nem strófás szerkezetű, a szabad vershez közel álló verseiben is mindig felismerhető az időmérték, s a jambikus sorok között itt is sok jambusváltó sort találunk.