stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Forrás: ItK, 1997/1-2, 1--15.


NÉMETH S. KATALIN

COMENIUS ELFELEJTETT PROPAGANDISTÁI:
JOHANN JAKOB REDINGER ÉS CHRISTIAN HOBURG

R. Várkonyi Ágnes legújabb tanulmánykötetében ismételten ráirányította a figyelmet Comenius és a 17. századi prófétikus irodalom kapcsolatára. A kellően fel nem dolgozott Comenius--Drabik-viszonyt említve állapította meg a következőket: „Tudnunk kell, hogy Comenius nem szerette egykori iskolatársát, Mikulás Drabikot, a cseh testvérek lelkészét és prédikátorát. Aláírta elbocsátó levelét, amikor megbotránkoztató életmódja miatt megfosztották állásától. Drabik túlfűtött jóslatainak kritikai feldolgozásával pedig máig adós a magyar tudomány".[1] R. Várkonyi Ágnes, miután hangsúlyozza Comenius negatív beállítottságát Drabikkal és jóslataival szemben, a prófétikus megnyilatkozások elfogadását korjellemző kettősségnek tartja, megállapítva, hogy „racionalizmusa és irracionalizmusa eleve adottság, a kor sajátossága. Közös nevezővel kísérletezni anakronizmus". A jóslatok politikai jelentőségéről osztja Gömöri György véleményét, aki ugyancsak megkérdőjelezi, hogy Drabik próféciáinak köze lehetett az 1664-es év magyarországi eseményeihez.[2] Lényegesen nagyobb szerepet tulajdonít Comenius és Drabik kapcsolatának Péter Katalin, aki Zrínyi angol életrajzát is összefüggésbe hozza Comeniusszal és a Drabik-féle jóslatokkal, egy cikkében pedig éppen azt hangsúlyozza, hogy Comenius helyeztette vissza állásába Drabikot. Comenius és Drabik jóslatainak, valamint Zrínyi Miklósnak a szerepével szinte egyedülállóan korán, már az 1958-as sárospataki Comenius-konferencián foglalkozott Bán Imre, tanulmányára, amely dolgozatunkra inspirálóan hatott, a későbbiekben visszatérünk.[3] Úgy tűnik, a külföldi szakirodalom, noha ellentétes nézetek itt is felmerülnek, toleránsabb Comeniusnak a jóslatokhoz fűződő kapcsolatai tekintetében, mint a korszak hazai értékelői, a jóslatokkal és azok politikai hatásával viszont a nyugat-európai kutatók a legutóbbi időkig szinte egyáltalán nem foglalkoztak. Ez utóbbi tény feltehetően arra vezethető vissza, hogy a magyarországi hadi események még a mai kutatók szemében is csupán a nyugati álláspont periférikus kísérőjelenségei és részben a nyelvi korlátokból adódó szakirodalmi tájékozatlanság miatt a magyar kutatásokat nem veszik figyelembe.[4] Ugyanakkor tény és tudományosan feltárt közhely, hogy a Drabik-féle jóslatok több ízben Comenius kiadásában jelentek meg, és a Lux e tenebris és a Lux in tenebris elterjesztése Comenius nevéhez fűződik. Anélkül, hogy dolgozatunkban végleges álláspont kialakítására törekednénk, szeretnénk megkísérelni, hogy Comenius 1660-as évekbeli politikai szerepét, a jóslatok magyarországi aktuálpolitikai jelentőségét néhány eddig elhanyagolt adattal egészítsük ki. (Mivel a bemutatandó források az 1660-as évekre vonatkoznak, szándékosan nem foglalkozunk Comenius magyarországi tevékenységével, Patakra érkezésének körülményeivel.)

Dolgozatunk középpontjában Comenius (és egyben Drabik) egyik hűséges követője, az a svájci Johann Jakob Redinger áll, akiről a magyar történettudományban csak egymásnak ellentmondó megállapításokat találunk. Ezeknek szembesítése, ha nem is ad választ a bevezetőben feltett kérdésekre, de adalékként figyelemre méltó lehet.

Johann Jakob Redinger magyarországi útleírását Kosáry Domokos is regisztrálja a magyar történelem forrásait feltáró kézikönyvében.[5] A Kosáry által idézett cikk a jeles múlt századi Comenius-kutató, Kvacsala János Az angol-magyar érintkezések történetéhez című közleménye, amely a következőket írja: „Az eszme [Drabik Comenius által közvetített eszméje a keresztyén hit elterjedéséről] megragadta Redinger Jakabot, egy svájczi lelkészt, ki Comeniusnál Amsterdamban tanulta volt az új nyelvtanítási methodust s otthagyva állását, otthonát, ez új eszme szolgálatába lépett. Útleírása olyan érdekes s történetileg is oly tanulságosnak látszó, hogy bár inkább a holland--török, mint az angol--magyar érintkezés tanúbizonysága -- azon hiszemben, hogy azért mégis e keretbe való, itt adom bolyongásainak önszerzette rajzát saját szavai szerint".[6] Az angol--magyar érintkezésekkel történő összekapcsolás több, mint kérdéses, és a svájci német Redinger rövid amszterdami tartózkodása is kevés ahhoz, hogy ez esetben holland--magyar összefüggésről beszélhessünk, azonban történetünkben nem ez az egyetlen félrevezető motívum. Kvacsala János valóban közreadja az általa Redinger-szövegnek tartott útibeszámoló magyar fordítását, azonban forráshely megjelölése nélkül. Hivatkozik viszont saját Comenius-monográfiájára, ahol immár németül is olvashatjuk az idézett szöveget.[7] A jegyzetekből azután kiderül, hogy Redinger eredeti kézirata után hiába nyomozott a zürichi Carolinumban, megkereső levelére negatív válasz érkezett. Sikerült megállapítani, hogy Kvacsala az idézett szöveget a svájci vallási lázadókat feldolgozó monográfiából, Leonard Meister Bernben 1775-ben megjelent munkájából vette át,[8] és feltehetően nem sejtette, hogy csupán egy erőteljesen lerövidített kivonatot és annak fordítását teszi közzé, abban a hiszemben, hogy Redinger teljes útleírását idézi.

A magyar történeti kutatásnak volt tudomása Redinger kéziratáról, hiszen a Magyarország története című kollektív munkában Makkai László Redinger török--német szószedetére hivatkozik és jegyzeteiből az is megtudható, hogy „kiadatlan útleírásának és »török« szótárának eredetije Zürich kanton levéltárában, fényképmásolata az MTA Történettudományi Intézetének Archívumában" található.[9] Úgy tűnik, Makkai László sem tudott arról, hogy a kiadatlannak tartott kézirat -- igaz, kevéssé ismert kiadványban -- már száz évvel ezelőtt megjelent és közreadója először egy Comenius munkásságát tárgyaló tanulmányban, majd külön kötetben foglalkozott Redinger személyével is.[10] Redinger neve előfordul még Herepei János egyik cikkében,[11] további magyar említésének azonban a hazai szakirodalomban nem akadtunk nyomára. Úgy tűnik, ha valaki foglalkozott is Redingerrel, megelégedett azzal a két nyomtatott oldalnyi szöveggel, amelyet Kvacsala teljesnek tartva közölt. Ennél a két oldalnál azonban lényegesen több a Magyarországra vonatkozó Redinger-irodalom, és a Comeniushoz fűződő kapcsolatának tisztázása érdekében érdemes röviden egész életútját összefoglalni.[12]

Johann Jakob Redinger 1619-ben született Neftenbachban, Zürich közelében. Korai árvasága következtében a szegény diákok támogatását igénybe véve tanult 1630 és 1641 között a zürichi Schola Abbatissanaban, majd a Collegium Carolinumban, azzal a céllal, hogy papi pályára lépjen. Már ifjúkorában jelentős hatással volt rá Johann Wilhelm Simler, a svájci Opitz-hagyományok képviselője és a német költői társaságok (Sprachgesellschaften) zürichi „helytartója". A nyelvek iránti érdeklődése is korán megmutatkozott, pályája azonban előbb különböző kanyarokat vett. 1641-ben próbaprédikációval esett túl a filozófiai vizsgán és a következő négy évben tábori prédikátorként működött Piemontban és Katalóniában. 1646 és 1655 között Urdorf lelkészeként szolgált, ahol jelentős pedagógiai és karitativ tevékenységet fejtett ki. Itt kötött házasságot Barbara Simlerrel, aki a fent említett költő, Simler unokahúga volt. Az ortodox zwingliánus szellemben nevelkedett Redinger urdorfi tevékenysége vallási intoleranciája miatt hamarosan ahhoz vezetett, hogy állásából tisztázatlan körülmények között felmentették, és Zürichben sem kapott letelepedési engedélyt. A különböző svájci egyházi és világi hatóságokkal, valamint felesége rokonságával való konfliktusai ismertetésétől most eltekintünk, és csupán bonyolult életrajzának főbb pontjait vázoljuk fel. Redinger nyelvtehetsége, a gyakorlati pedagógia és didaktika iránti figyelme hozta közel hozzá Comenius műveit és ismertette meg vele a Januát és az Atriumot. 1656-ban már megjelent első nyelvtani munkája, amelyben a német nyelv (a latint megelőző) ősi eredetét hirdette.[13] Vizsgálódásunk szempontjából lényeges viszont, hogy Redinger 1656-ban Amszterdamban bukkant fel, és személyesen is megismerkedhetett az oda menekült Comeniussal. 1658-ban meghívták Frankentalba, ahol a latin iskola rektora lett. Jóllehet az adott idő alatt sokszor eltávozott Frankentalból, állása hivatalosan 1664-ig megmaradt. A frankentali iskolában lelkes terjesztője volt Comenius pedagógiai elveinek. Amszterdami, majd frankentali tartózkodása idején fordította le a Januát hollandra (1658), a Schola ludust németre (1659).

Comenius tanainak, legfőképpen azonban a Comenius által is propagált Drabik-féle jóslatoknak (Lux in tenebris, Lux e tenebris) a terjesztése kapcsolja össze Redinger tevékenységét Magyarországgal és érdemli meg, hogy útleírásának figyelmet szenteljünk. Amszterdamban Redinger Comenius felügyelete alatt egy mintatanulókból álló latin iskola vezetését vette át, miközben szorgalmasan tanult hollandul és ismerkedett eszményképe pedagógiától független munkáival. Amszterdami korszaka egybeesett Comenius erőteljes chiliasztikus nézeteket valló periódusával és a három jóslatot, Christoph Kotter, Christina Poniatowska és Mikulás Drabik jóslatait tartalmazó kötetek megjelenésével.[14] Redinger visszaemlékezése szerint először kételkedett a jelenésekben, azonban Comenius meggyőzte arról, hogy a jelenések a Szentírással egyenértékű bölcsességet tartalmaznak, és megbízta a munkák zürichi terjesztésével. A Frankentalba visszatért Redinger nemcsak Comenius pedagógiájának vált lelkes terjesztőjévé, hanem a próféciáknak is. (Nem hallgathatjuk el, hogy Redinger maga is hajlamos volt látomások kinyilatkoztatására, bár ezek az állítólagos jelenések csak az ő életére vonatkoztak. Így érte egy negyedéves misztikus bénulás után a kinyilatkoztatás, hogy gyógyulását csak a világ beutazásával és a Jelenések terjesztésével érheti el.)[15] 1664-ben, abban az évben, amelyre Drabik jóslatai szerint Ausztria összeomlásának, majd a következő évben a pápaság bukásának be kellett következnie, Redinger önkényesen szabadságolta magát Frankentalból és nagy utazásba kezdett. Vállalkozásához az indítás Comeniustól származik. Redinger szerint: „Im April 1664 schickte mir H. Komenius einen getrukten Auszug der Offenbarungen und die Geschichtsschreibung angedeuteter Weissagungen, mit befelch, selbige Churpfalz, und anderen hochen Oberkeiten mitzuteilen."[16] A levelet, amelyre nemcsak a Redinger-, hanem a Comenius-irodalom is számtalan helyen hivatkozik, kiadta -- Zollinger közlése nyomán -- Kvacsala János a Comenius-leveleket közlő kétkötetes gyűjteményében.[17]

A levéllel érdemes kissé részletesebben megismerkednünk, mert kiderül belőle, mivel is bízta meg Comenius hűséges hívét, mielőtt a nagy útra elindult. Comenius a levélben megismétli Drabik aktuális jóslatát az osztrák birodalom és Babylon (=a pápaság) romlásáról, és négy művet küld neki 12 példányban. A művek: „1. Exemplaria 6 Kotteri Germanici, 2. Totidem Kregelii, 3. Totidem Bedenken von den Visionen, 4. Totidem de progressis Serinianis."[18] Az áprilisi levelet május 7-én újabb küldemény követte, Comenius megbízásából Jonas Klingius svéd követ tett frankentali kitérőt, hogy az amszterdami száműzött mester küldeményét Redingernek továbbítsa.[19] A levelek szerint Redingernek a küldött könyvekből egy példányt a „Serenissimus"-nak kellett átadnia, akinek személye körül megoszlanak a vélemények. Kvacsala szerint a „Serenissimus" Apafi Mihály erdélyi fejedelemre vonatkozik. Comenius monográfusa, Milada Blekastad a szövegkörnyezetből következtetve inkább a pfalzi választófejedelemre gondol. Ugyanakkor Blekastadnál olvashatjuk azt a forrásokkal alá nem támasztott mondatot, miszerint: „Ebben az időben kapta Comenius azt a hírt, hogy Kemény hősi halála után a török által hatalomra segített erdélyi fejedelem, Apafi és tanácsadói sürgősen követelték Drabik újabb jóslatait."[20] Redinger azonban először a francia követséget vállalta magára, jóllehet arról Comenius kifejezetten lebeszélte. Noha az apokaliptikus jóslatok napi politikára fordításában minden szem XIV. Lajos francia király felé fordult, Comenius nem Redingert bízza meg a közvetítéssel, mert -- áprilisi levele szerint -- Isten már kiválasztott egy, az angol királyhoz közel álló katolikus urat, aki a jóslatokat XIV. Lajosnak is eljuttatja. (Blekastad feltételezése szerint ezt a szerepet Arthur Annesley, Anglesey earlje látta el, és köztudott volt az egyre nagyobb szerepet játszó Ruprecht herceg egyetértése is.[21] Ruprecht herceg, V. Pfalzi Frigyes, a „Winterkönig" fia, Pfalzi Henrietta testvére, akinek Robert Codrington követ, a Lux in tenebris angol kiadója a jóslatokat dedikálta.[22]) Láthatjuk, hogy Comenius ugyan lebeszélte a francia útról hűséges követőjét, de ellátta szétosztandó könyvekkel, Redinger pedig teljesítette, néha túlteljesítette a feladatot. (És ez így lesz egész életükben.) Redinger tehát először Franciaországba utazott, a király ugyan nem fogadta, M. Lyonne, Turenne marsall és Párizs érseke átvette az erősen Habsburg- és pápaságellenes Jelenéseket. Redinger önkényes távozását Frankentalban sem nézték jó szemmel, az ortodox Svájcban pedig végképp nem aratott sikert, ezért térítő lelkesedése a török birodalomba vezette, vagyis Magyarországon próbálta meg a török főméltóságok megközelítését. Célja egyértelmű volt, miután a jóslatok megjövendölték az ausztriai birodalom és a pápaság bukását, mindezt csak török segítséggel lehet elérni, ebben az esetben azonban nem lehet más megoldás, mint a törökök -- önkéntes -- keresztyénné válása. Noha terve mai szemmel őrültségnek tekinthető, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a lehetőséget sem, hogy mindez nem egy magányos megszállott túlbuzgó tevékenysége, hanem rejtett diplomáciai küldetés. Különben kevésbé magyarázható, hogy egy egyszerű svájci prédikátor hogyan jut -- Comenius könyveivel -- a francia királyi udvarba, a török fővezér táborába, Apafi erdélyi udvarába, majd Drabik házába. Nyilvánvaló, hogy fanatizmusa segítette feladata végrehajtásában, de útját diplomáciai körök is egyengették.

Redinger magyarországi útjáról három kéziratban is beszámol. Az egyik -- a már említett, Kvacsala által is közölt és lefordított -- kétoldalas kivonat, a másik, a múlt században nyomtatásban is megjelent változat mintegy 35 nyomtatott oldalt tesz ki. A zürichi Zentralbibliothek kézirattárában sikerült kézbe vennünk az útleírás harmadik, eddig kiadatlan variánsát. A Kurzer Entwurff meiner Räisen, Verrichtungen und Begegnußen című kézirat szövegének kiadását később tervezzük.[23] A német városok elhagyása után Bécsben hajóra szállt, amellyel Komáromig utazott. Ott Pucheim gróf táborában csodaporral gyógyító orvosnak adta ki magát, és ezzel a -- korábban Franciaországban is alkalmazott -- „kegyes csalással" (ugyanis tényleg volt nála valamilyen sebkezelő gyógyszer) sikeresen eljutott a török táborig. Útján latinul és németül értő parasztok segítették, huszárok és hajdúk viszont időnként kirabolták, vagyis csak bizonyos zsákmány fejében engedték tovább, noha az utazáshoz elegendő pénze mindig maradt. Esztergom alatt ismét hajóra szállt, ahol egy helvét hitvallású lelkész vette pártfogásába. „Worüber ich mich verwunderte, dann ich biss dahin nicht gewusst, dass die einwohner zu Comorrha und weit hinunter der Donau nach zu beyden Seiten meist reformirter Religion wären".[24] A legközelebbi faluban (Komárom és Tata között) a superintendenshez vezették, aki barátsággal fogadta, visszaszerezte számára a hajdúk által elrabolt dolgokat, Redinger pedig megajándékozta Drabik jóslatainak egy példányával. Miután több lelkésszel is megismerkedett és a gyülekezetben is rendkívüli segítőkészséggel találkozott, nem győzte hangsúlyozni, hogy a bizalomnak és a segítségnek ilyen formái Németországban számára elképzelhetetlenek lennének. Útleírásában részletesen beszámol arról, milyen kerülőkkel, mekkora várakozással és különféle csellel sikerült végül is átkelnie a Dunán és felégetett falvakon keresztül eljutnia Nyitráig, majd Érsekújvárig. Az elpusztult érsekújvári püspöki palota alatt olasz katonákkal beszélt, természetesen olaszul, és segítségükkel jutott el az ottani török basához. Miután elmesélte, hogy könyveket hozott a nagyvezírnek, hamarosan Ahmed Köprülü sátrában találta magát. A török nagyvezír feltehetően érdekesnek találta Redinger vállalkozását, mert először német tolmács segítségével, majd hivatalos tolmáccsal és a mindkettőjük által beszélt nyelveken (görögül és olaszul) beszélt vele. A bátor Redinger előadta a jóslatok lényegét a Habsburg Birodalom és a pápaság bukásáról, és benne a törökök kiemelkedő szerepéről. A meglepetést Ahmed Köprülünek csupán azzal okozta, hogy kifejtette, a törökök (zsidók és pogányok) hamarosan áttérnek az igaz egyesült keresztény hitre. A fővezér bizonyítékokat kért, amire Redinger átadta neki a Comeniustól kapott prófétikus műveket. Érdekes, hogy Redinger tartózkodása a török táborban majdnem végig mentes volt a konfliktusoktól,[25] a megtéríteni szándékozott török fővezér jóindulattal és többször fogadta, szálláshelyének pedig -- hogy a hittársai között érezze magát -- az erdélyi fejedelem követének, Baló Lászlónak a sátrát jelölte ki. A második kihallgatásnál a fővezér udvara előtt Redinger elmagyarázta Drabik jóslatainak jelentését és az illusztrált kiadvány képeit. Itt tért ki arra is, hogy a Bibliát lefordították törökre és hamarosan Hollandiában ki is nyomtatják.[26] A jól tájékozott törökök természetesen számonkérték Redingertől Drabik Rákóczi Györgyre vonatkozó jóslatainak beteljesületlenségét, ám Redinger a szokásos magyarázattal -- Rákóczi nem követte hűségesen Drabik szavait -- kivágta magát. Redinger egy hónapig maradt a török táborban, mialatt szorgalmasan tanult törökül (napi 50 szót), és folytatta térítő tevékenységét. Beszámolója szerint éles vitája nem is a törökökkel volt, hanem Simeon Reningerrel, a vasvári békét megkötő császári rezidenssel, aki érthető módon nem vette jó néven a Habsburg Birodalom és a pápaság pusztulását jelző próféciákat. (Redinger szerint a babyloni paráznáról szóló részt a háta mögött ki is tépték Drabik jóslatainak előszavából.)

A vasvári béke következtében október végén a török tábor dél felé vonult, Redinger kísérte a menetet, hogy eljusson a Birodalom székhelyére. Úti beszámolójának ebben a részében részletesen foglalkozik a törökök jellemvonásaival, szokásaival, például hogy bor helyett kávét isznak stb., és arra a következtetésre jut, hogy ilyen barátságos, gyengéd (sanfftmuthig) népet még nem látott. (Egyetlen negatív vonásuk a dohányzás.) A törökökkel való barátkozást, a nyelv gyors elsajátítását természetesen felhasználta céljai érdekében, és a katonák között is folytatta térítő munkáját. Akkora sikerrel, hogy hamarosan „német prófétaként" emlegették. A katonai táborban kifejtett keresztény térítést azonban már Köprülü Ahmed sem nézte jó szemmel, és tolmácsa útján tudatta Baló Lászlóval, hogy Redingert Belgrádban titokban kivégezteti. Ezek a kilátások meggyőzték Redingert arról, hogy a török megtérítését fel kell adnia, mindamellett némi örömmel számolt be a magával vitt próféciás könyvek ellopásáról. A Baló által menekülési lehetőségként felkínált útitárs Apafi Mihály udvarába igyekezett, miután a vasvári béke óta tárgyalt a törökkel a hódító sereg erdélyi átvonulásáról és Székelyhida sorsáról. Az útvonal Mohácsról a Tisza melletti Becsére vezetett, miközben Redinger megbámulta az itt élő rác lakosság vakondtúrásszerű, földbevájt házait. Mivel útleírása általában a megélt eseményekre szorítkozik, csupán a kuriozitásokat jegyzi föl, illetve főleg a lakosság nyelve és vallási hovatartozása érdekli. Miután Segesvárra megérkeznek, megállapítja, hogy Erdélyben főleg németek laknak, akik magyarul beszélnek, a lutheránus egyházhoz tartoznak, egyébként a magyarok és a székelyek többnyire reformátusok, a maradék pápista, socinianus és arianus.

Apafi Mihály megérkezése másnapján fogadja Redingert és franciaországi útjáról kérdezi. Feltehető a kérdés, ha Redinger -- mint ezt a szakirodalom feltételezi -- csupán mint fanatikus térítő, önszorgalomból járt Párizsban, hogyan tud erről az erdélyi fejedelem és miért érdeklődik utána? Redinger átadja Apafinak a Jelenések egy példányát és a mű általa készített tartalmi regiszterét. Három nap múlva Apafi ismét hivatta és tudatta vele, hogy áttanulmányozván a művet, rájött, hogy a pápaság romlása valóban hamar bekövetkezik. Redinger kifejtette neki, hogy a jóslatok egyértelműen azt állítják, Apafi a kiválasztott, aki mindazt, amit a két Rákóczi György elmulasztott megtenni, magára kell, hogy vállalja és az isteni akaratot neki kell beteljesítenie. Apafi válasza szerint: „a békét immár megkötötte a két császár, az ő nemesei és alattvalói pedig túl szegények a tatár fogságért fizetett váltságdíj miatt, a fél ország pedig elpusztítva. Ő azért időről időre a jól megfontolt tanács szerint fog cselekedni".[27] Redinger Isten áldását kérte a fejedelemre.

Mi is történt valójában? Redinger közvetítette azokat a szándékokat, amelyek tükrözték Comenius politikai céljait. A sikertelen Rákóczi-féle hadjárat után Nyugaton az egyesült Európa egyik kulcsfigurájának Apafit látták, Apafi reálpolitikusként azonban az Amszterdamból sugalmazott feladatot köszönettel visszautasította. A mondottakat alátámasztandó vissza kell térnünk Comeniusnak Redingerhez írott 1664 áprilisi levelére. A Redingernek elküldött könyvek csoportjában ugyanis megtalálható a „de progressis Serinianis" című mű. Ilyen nyomtatott kiadványról nem tudunk, viszont a Comenius-levélgyűjteményben CCXLVIII. szám alatt olvasható a következő című „levél": De progressibus Zerinianis adversus Turcas in Hungaria inferiori, et Apafianis adversus Caesareanos in Hungaria Superiore et Transylvania (Anno 1664, in Januario et Februar.) Mediatiuncula ductu Revelationis 146.[28] Kvacsala szerint Comenius a levelet, amelynek a kiadás alapját képező kézirata a Bodleiana Libraryban található, Angliába küldte, de nem kizárt, hogy máshová is eljuttatta.[29] A „levél" egyértelműen állást foglal Drabik jóslatának aktualitása mellett, hangsúlyozza Apafi szerepét és szükségesnek tekinti a dunántúli és a keleti országrészek összefogását. Az említett levélre nem hivatkozik, mégis itt idézzük Bán Imre tanulmányát, aki Comenius Drabik-kommentárjait elemezve a következő megállapításra jut: „Comenius a Drábikféle próféciákhoz fűzött magyarázataiban minden alkalommal kiemeli »Comes Serinus jelentőségét. Zrínyi 1660-as és 1664-es nagy győzelmeit pedig egyenesen Drabik 1652-es jóslata beteljesedésének tartotta."[30] Mindez érvényes arra a levélre is, amelyet propagálás céljából Comenius elküldött Redingernek, ő pedig minden valószínűség szerint magával vitte erdélyi útjára.

A sikertelen erdélyi látogatás után Redinger Apafi útlevelével továbbutazott a Felvidék felé. Kísérőjének kiléte szintén nem elhanyagolható: Redinger úti beszámolója rövidített változatának Meister-féle kiadásában „Hauptmann Tekely" olvasható.[31] Blekastad, jóllehet ismernie kellett Zollinger kiadásában a hosszabb változatot is, mégis ezt a névalakot vette át, és a jelzett személyt jegyzeteiben Thököly Istvánnal, Rákóczi rokonával azonosította.[32] Redinger útleírásának hosszabb változata azonban egyértelművé teszi, hogy névelírásról van szó. A kísérő Teleki Mihály kővári kapitány volt, aki további útján, majd szatmári birtokán elhelyezéséről gondoskodott. Szatmárban ismerkedett meg Redinger Tofeus Mihállyal, aki azzal örvendeztette meg, hogy ismeri a Comenius-féle kivonatos prófécia-kiadást és a revelációk történetét, amelyeket az iskola rektorától kapott.[33] Herepei János tanulmányából tudjuk, hogy a szatmári rektor ezidőben Körmendi Péter volt, aki 1662 szeptemberében megfordult Amszterdamban és album amicoruma Comenius bejegyzését is tartalmazza. Nyilvánvaló, hogy ő ismertette meg Tofeus Mihállyal Comenius próféciákat magyarázó munkáit is,[34] noha Tofeus már ifjúkorától kezdve tisztelője volt a vele Sárospatakon együtt tanító Comeniusnak és 1659 körül annak Gentis Felicitas című munkáját dedikálva meg is kapta. Redinger megerősítette Tofeust a jóslatok igazsága felől és megbízta, hogy mint a fejedelem udvari papja Apafit is igyekezzék ebbe az irányba befolyásolni.[35]

Redinger útja ezután Tokajon és Eperjesen át Lednicre vezetett. Puhóban Mednyánszky Jónásnál szállt meg, akinek kapcsolatát Drabikkal és Comeniusszal nem szükséges külön kiemelni. Mednyánszky ajánló levelével érkezett Lednicre Drabikhoz, ahol a híres látnok természetesen egy isteni kinyilatkoztatás által már két hónapja tudott az érkezéséről. Redinger beszámolt Drabiknak küldetése teljesítéséről, a Comeniustól kapott könyvek szétosztásáról. Drabik, miután nem jól tudott latinul, Redingert kérte meg, hogy írjon a nevében Apafinak és figyelmeztesse a próféciák követésére. Redinger egy lendülettel a török császárnak is írt, beszámolva neki a török táborban tett látogatásáról, a török nyelvű Biblia készüléséről, és intve, hogy mielőbb térjen meg az igaz keresztény hitre.

A latinul rosszul tudó Drabik ezután egy latin nyelvű [!] kiáltványt is átadott Redingernek, amelyet az németre fordított és megígérte, hogy a Drabik által aláírt 14 példányt a német hercegségekbe és városokba eljuttatja.[36] Kvacsala nyomán R. Várkonyi Ágnes is felfigyelt arra, hogy „Erdélyből és a Királyságból Redinger több dokumentumot vitt magával. Mi lehetett a »buzdító irat... a törökök támadásairól«, mit tartalmazott »a pápisták üldözéséről« szóló írás, amelyet »a magyar királyság panasza a francia királyhoz« tárgyú írással együtt Drabik leveléhez mellékelt?"[37] A zürichi Kantonsarchivban folytatott kutatások erre a kérdésre is megadták a feleletet. A St AZ A 21.1 jelzetű dobozban a számtalan Redinger-kézirat mellett megtalálható a két, Erdélyből, illetve a Királyságból hozott irat autográf másolata is a következő címmel: Jakob Redingers Warnungsschrifft, an die Evangelische Chur und Reichenfürsten, Stände und Städte, in dem monat Jener des 1665 jares, valamint Kurtze und einfaltige, aber Wahrhaffte und gerechte Klag, und Vorentschuldigung des Hungariens, an die Mächtigeste und Durchleuchtigeste König und Fürsten: desgleichen an die Stände und Orden der gantzen Christenheit, im Weinmonat des 1664 jahrs. Redinger első monográfusa ismerte az iratokat, és feltételezi, hogy ez utóbbi szintén Drabik fogalmazványa, azaz a latin nyelvű kiáltvány fordítása.[38] Redinger két napig tartózkodott Lednicen, majd Drabiknak a német hercegekhez szóló ajánlólevelével visszaindult Németországba. Visszaemlékezése szerint a kiáltványt eljuttatta valamennyi hercegségbe, de személyesen csupán Wolfenbüttelben, Kasselben, Frankfurtban, Heidelbergben, Mannheimben és Zürichben adta át, mivel 1665. január 16-án már ismét Frankentalban volt. A különben grafománnak tekinthető Redinger a visszaútról csak pár mondatban tudósít, egyetlen feljegyzése azonban mégiscsak figyelemre méltó: „Die Kurfürstin von Heidelberg gab mir sechs Reichsthlr. und ihr überliß ich den Regenspurgischen Heerhold..."[39]

A Regensburgi Herold a közelmúltban került a figyelem előterébe, amikor R. Várkonyi Ágnes beszámolt egy Londonban talált The Herauld of Regensburg című, szerző nélküli kéziratról, amely fontos magyar vonatkozásokat tartalmaz.[40] Már akkor felhívtuk a figyelmet arra, hogy a munka nem névtelen, német nyelvű nyomtatott kiadása két példányban is megtalálható a wolfenbütteli Herzog August Bibliothekban.[41] Az előadás azonban arra inspirált, hogy a szerző személyét, magát a művet és Comeniusszal való kapcsolatát is megvizsgáljuk.

Ismételten visszatérve Comenius 1664 áprilisi Redingerhez írott levelére, az elküldött könyvek sorában utolsóként a következő tétel szerepel: „Regenspurgischen Herolts den ersten Bogen. Scriptum est Christiani Hoburg".[42] A továbbiakban Comenius arra inti Redingert, hogy a nyomda késése miatt csak az első ívet tudja küldeni, a munkát megfontoltan osztogassa. Mindez azt sejteti, hogy a Regensburgi Herold Comenius közelében készült, és feltehetően az egész művet eljuttatta Redingerhez. Maga a könyv valóban meglehetősen ritka, a Christian Hoburg műveit részletesen leíró lelőhely-bibliográfia csupán négy példányt sorol fel.[43] A címlapon C.H.L.P.J.G. rövidítés rejti a szerzőt, melynek feloldása: Christiani Hoburgi Lunaeburgensis, Pastoris Jn Geldria.[44]

Christian Hoburg (Hochburg) (1607--1675) a kevéssé ismert 17. századi német spiritualisták közé tartozott, jóllehet a Religion der Geschichte und Gegenwart című lexikon értékelése szerint a „radikálisan egyházkritikus misztikus spiritualisták fő képviselője" volt.[45] Az északnémet Lüneburgból származott és tanulmányai után többnyire azon a területen is tevékenykedett, részben lelkészként, máskor nyomdai korrektorként, például a híres lüneburgi Stern nyomdában. Pályájának egyik fontos állomása volt a Wolfenbüttelhez közeli Bornum egyházközsége, ahol August herceg meghívására foglalta el állását.[46] Az evangélikus ortodoxiával való szembenállása hamarosan pozíciója feladására késztette. Többszöri próbálkozás után 1649-ben Németalföldre emigrált és különböző református egyházközségeknél szolgált. 1670-től Jean de Labadie és Antoinette Bourignon köréhez tartozott, majd életét mint altonai mennonita lelkész fejezte fe. Publikációs tevékenysége hűen tükrözi miszticizmusát és irénikus szemléletmódját. Jelentős munkái között éppúgy vannak jezsuita elmélkedések és emblematikus művek átdolgozásai, mint a Johann Arndt művéhez kapcsolódó Praxis Arndiana (1644). A belső kereszténység megvalósításának külső akadályai vezetik el a háború problematikájának kérdéséhez és az aktiv politizáláshoz. 1644-ben megjelent Heutiger Langwieriger verwirrter Teutscher Krieg (Frankfurt a. M.) című művében a háborút Isten jogos büntetésének tartja, amelynek kiváltója a reformáció utáni egyházi depravatio.[47] Hoburg másik politikai munkája az 1664-ben -- feltehetőleg Amszterdamban -- megjelent[48] anonim Regenspurgischer Herold.

Comenius írásaiban ismereteink szerint csak egyszer történik utalás Christian Hoburgra, mégpedig a közelmúltban kritikai kiadásban megjelent Clamores Eliae című feljegyzésekben.[49] Itt együtt sorolja fel a névtelen Heroldot és a Letzte Posaun über Deutschland című munkát. Ez utóbbi 1663-ban jelent meg Amszterdamban és csak alig száz éve tisztázódott, hogy szerzője maga Comenius.[50] Érdekes, hogy a szakirodalomban felmerült az a nézet is, tartalmi azonosságuk miatt inkább Christian Hoburg lehet a Letzte Posaun szerzője, akinek nevéhez a regensburgi Birodalmi Gyűléshez intézett felhívás, azaz éppen a Herold is fűződik.[51]

A Regenspurgischer Herold első íve 1664 áprilisában került ki a nyomdából és benne a szerző a Regensburgban összegyűlt birodalmi rendeket szólítja meg. Pontosabban az első három lap Krisztushoz forduló kegyes ajánlás, utána következik az előszó: HEERHOLDS Eiffrige anschreiende Stimme. Az előszó hangvétele valóban feltűnően hasonlít a Letzte Posaun felhívó hangjára, de -- egy merésznek tűnő hasonlattal -- Zrínyiére is. Az török áfium ellen való orvosság felkiáltásait idézik fel a Herold fohászai, azért is, mert a Herold bevezetőjének célja egyértelműen Zrínyi megvédése és szerepének hangsúlyozása a Regensburgban összegyűlt rendek előtt. Az összehasonlító szövegelemzést ezúttal nincs módunkban elvégezni, ízelítőül csupán néhány hasonló szövegrészt idézünk az Áfium és a Herold bevezetőjének első bekezdéséből:

„kinek semmi professióm a mesterséges szóllásra nincsen"

„daß es ausser mein Beruff sey, euch anzuschreyen"

„Egyedül legyek-é én őrállód, vigyázód"

„Ich bin einer von den Wächtern meines und ewren principalen"

„megfenyegettél az nagy Ezechiel próphétával"

„Leset da was denenselben Hesek. 33 sonderlich v. 6. wird angedräwet"

A Herold szerzői előszavának és az Áfium első bekezdésének szövegazonossága -- amennyiben túllépünk a puszta véletlen lehetőségén -- komoly és egyelőre megválaszolhatatlan kérdéseket vet fel a két munka összefüggéseit illetően.

A Regensburgi Herold két, egymástól már a címlapon is elkülönülő részből áll: magából a birodalmi gyűlés résztvevőihez forduló traktátusból és az újabb jóslatok kivonatolt változatából. A traktátus pontosan megfelel azoknak az elképzeléseknek, amelyeket Christian Hoburg már 1644-ben a Teutscher Krieg című munkájában is képviselt, és amelyek egybeestek Comenius politikai nézeteivel. Az első fejezet a török háború okaival, a kereszténység bűneivel és büntetésével, a második a mostani háborúban elvárható viselkedéssel foglalkozik, egyaránt érintve a katolikus és az evangélikus egyházat, a politikai hatalmasságokat és a szegényeket. A harmadik rész a következményeket vetíti elő, ha a korábbiakban megfogalmazott tanácsokat az érintettek nem fogadják meg. A jóslatok újabb jelenésekről beszélnek, valójában azonban Christoph Kotter, Christina Poniatowska és Mikulás Drabik korábbi jóslatainak rövidített kiadásáról van szó, amelyek kíséretében -- zárójelben, tipográfiailag is elkülönítve -- a szerző aktualizált magyarázatai kapnak helyet. Ezek a magyarázatok már az 1664-es helyzetre vonatkoznak, Rákóczi helyett Apafi az új reménység, és nyomatékosan hangsúlyozzák Zrínyi és az erdélyi erők összefogásának jelentőségét. Az itt közölt magyarázatok tartalmilag megegyeznek Comeniusnak a Lux in tenebrisben megfogalmazott kívánságaival és a De progressibus Serinianis címen nyílt levélként terjesztett szöveggel.[52]

Visszakanyarodva a Regenspurgischer Herold első említéséhez, fel kell idéznünk, hogy a jelzett munkát Comenius nemcsak a Birodalmi Gyűlésben tanácskozó politikusokhoz kívánta eljuttatni, hanem minél szélesebb körben terjeszteni. Redinger 1664. áprilisában még csak az első ívet kapta meg, feltehetően később a teljes nyomtatvány is birtokába jutott,[53] és egy példány biztosan vele volt, egészen Heidelbergbe való visszatértéig. Ha megvizsgáljuk, milyen kiadványokat küldött Comenius Redingerrel, azt látjuk, hogy valamennyi munka valamilyen formában az ő műve volt, a jelenések különféle kiadásai és a Zrínyire vonatkozó szöveg (De progressibus Serinianis...). Egyedül a Regensburgi Heroldnál nem tudunk „hivatalos" kapcsolatot kimutatni. Meggondolandó viszont, hogy a legelőször elküldött első ív pontosan azt az anonim előszót tartalmazza, amely nyomatékosan felhívja a regensburgiak figyelmét Zrínyi hősiességére. A jóslatok kommentárjai pedig szorosan összefüggenek a korábbi Comenius-féle kiadásokkal. Nyilvánvaló tehát, hogy Comenius nem csupán egy ismeretlen szerző munkájának propagálására biztatott, hanem valamilyen formában köze lehetett a Heroldhoz, mégha levelében egyértelműen Hoburg munkájának vallja is. Érdekes megvizsgálni a Herold által idézett szerzőket is. A gyakran emlegetett kortárs szerzők között találjuk Timotheus F. Brecklinget, B. Baumant, Elias Pretoriust és C. Hoburgot. Brecklingen, a Holsteinből elűzött lázadó teológuson kívül, akivel Comenius is levelezésben állt, olyan nevek olvashatók itt, amelyek mind Hoburg írói álnevei! Úgy tűnik, Redinger életében a Regensburgi Herold nem játszott nagy szerepet, az Erdélyből visszahozott egyetlen példány elajándékozása után nem is említi, viszont még elutazása előtt meglehetősen oda nem illő helyzetben hivatkozik rá. A választófejedelem 1664 júliusában a frankentali iskolából anyagi kárpótlás nélkül kívánta Redingert elbocsátani. Redinger az őt ért anyagi veszteség és a tanítás comeniusi elvek szerinti modernizálása érdekében levelet ír a választóhoz. Ebben a levélben mint pedagógiai tekintélyre hivatkozik a Regensburgi Herold szerzőjére és a Revelationes néhány lapjára: „Weil er [=Redinger] vernimmet, daß Euer Churfürstliche Durchleucht gnädigest gesinnet eine Reformation der Schulen vorzunemen, so erinnert er unterthänig, daß die fehler der Christlichen Schulen vom Verfasser des Regenspurgischen Heerholds am 85 und 86 blat gründlich und merkwirdig bewäret. Die Verbesserung aber von Göttlicher stimme selbst anbefohlen werden, am 305, und 306 blat, in epitome divinarum Revelationum".[54] A két munka összekapcsolása, a Regensburgi Herold pedagógiai kérdésekben történő tanúztatása ismételten megerősíti a feltételezést, hogy Comeniusnak valamilyen formában köze lehetett ehhez az íráshoz is.

Rövid összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a vizsgálódásba bevont személyek (Redinger és Hoburg), valamint a propagálásra szánt művek is azt tanúsítják, hogy Comeniusnak Zrínyi és az erdélyi összefogás iránti érdeklődése még 1664 tavaszán sem lankadt. Ennek kifejezésére több lehetősége volt, az egyik -- hírvivő herold -- éppen Johann Jakob Redinger. Hogy Redinger fanatikus lelkesedése -- főleg a későbbiekben -- már túlzásokig ment és eltávolodott Comeniustól, az egy másik vizsgálat témája lehetne.[55] Amikor azonban Amszterdamból keletre indult, még más volt a politikai helyzet, mint amikor a vasvári béke megkötése után a török táborba megérkezett. Ugyanígy későn érkeztek az Apafit buzdító kiadványok is. A küldetés végén Comenius nyilván már jobban tudta, mint maga Redinger, hogy az útnak értelme, célja elveszett. Szereplőink, Redinger és Hoburg pedig tovább bolyongtak a Világ labirintusában.

S. Katalin Németh

DIE VERGESSENEN PROPAGANDISTEN VON COMENIUS: JOHANN JAKOB REDINGER UND CHRISTIAN HOBURG

Obwohl die zentralen Gestalten des Aufsatzes in der ungarischen und siebenbürgischen Geschichte des 17. Jahrhunderts eine interessante Rolle gespielt haben, sind ihre Tätigkeit in Ungarn bisher nicht untersucht worden. Es ist wohlbekannt, daß der Pädagoge, Johann Amos Comenius eine enge Verbindung zu Ungarn hatte, seine Mitarbeiter und Nachfolger, wie der schweizer Prediger J. J. Redinger (1619--1684) und der deutscher Spiritualist, Ch. Hoburg (1607--1675) sind aber durch die Kulturgeschichte vernachlässigt worden. Der Aufsatz beschäftigt sich mit der Ungarnreise von Redinger (1664--65), wodurch auch sein reicher handschriftlicher Nachlaß in der Zentralbibliothek und in dem Staatsarchiv Zürich einbezogen wird. Es wird bewiesen, daß Redinger als Botschafter von Comenius mit ungarischen Adeligern und Politikern verhaldelt hat, insbesonders mit dem siebenbürgischen Fürst, Michael Apafi. Christian Hoburgs Werk, Der Regenspurgischer Herold, in dem er sich mit den ungarischen politischen Verhältnissen beschäftigt, wurde an den Reichstag in Regensburg gewidmet und als Propagandaschrift durch Redinger nach Ungarn mitgebracht. Es konnte festgestellt werden, daß der Text von Hoburg paralelle Stellen zu einem Werk von Nicolaus Zrínyi Az török Áfium ellen való orvosság hat. Die Ungarnreise von Redinger und die Vorbereitung der chiliastischen Schriften von Drabik, Melisch und Hoburg sollten die Ungarn betreffenden politischen Vorstellungen von Comenius unterstützt haben.


[1]

R. VÁRKONYI Ágnes, Comenius és a vesztfáliai béke Európája = R. V. Á., Europica varietas -- Hungarica varietas, Bp., 1994, 66 (a tanulmány első megjelenése Comenius Európa békéjéről címmel: Szomszédaink között Kelet-Európában, Bp., 1993, 63--74). Drabik szerepéről lásd PÉTER Katalin, Drabik Miklós, a lehotkai próféta, Világosság, 1977, 36--41; UŐ., A lehotkai próféta, Élet és Tudomány, 1992, 419--421. Az 1988-as sárospataki Comenius-ülésszakon Péter Katalin hozzászólásában bejelentette, hogy Drabik jóslatainak magyarra fordításán dolgozik, amit a Szépirodalmi Kiadó szándékozik megjelentetni. Sajnos a fordítás megjelentetése a kiadó megszűnése miatt meghiúsult. Lásd Comenius és Magyarország, szerk. CSORBA Csaba, FÖLDY Ferenc, KÖDÖBÖCZ József, Sárospatak, 1990 (Bibliotheca Comeniana, 3); Zrínyi és a Drabik-jóslatok összefüggéséről lásd PÉTER Katalin, Zrínyi angol rajongói = Angol életrajz Zrínyi Miklósról, szerk. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., 1987, 27--63 (Zrínyi Könyvtár, 2).

[2] GÖMÖRI György szerint „Drabikék jóslatainak édeskevés köze volt ehhez a török háborúhoz, hiába próbálta Comenius jegyzeteiben összekapcsolni a jóslatokat a tényleges eseményekkel". Lásd UŐ., Adalékok az 1663--1664. évi angliai Zrínyi-kultusz történetéhez = Zrínyi-dolgozatok, V, Bp., 1988, 65--93.

[3] BÁN Imre, Comenius és a magyar szellemi élet = B. I., Eszmék és stílusok: Irodalmi tanulmányok, Bp., 1976, 157--167. Nem hallgathatjuk el megdöbbenésünket afölött, hogy Bán Imre tanulmányára a Comenius--Drabik--Zrínyi kapcsolattal foglalkozó fentebb idézett tanulmányok egyike sem hivatkozik. Klaniczay Tibor Zrínyi-monográfiája többször utal a Comenius--Drabik--Zrínyi kapcsolat lehetőségére (KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., 19642, 367, 545, 777) és hivatkozik BÁN Imre Comenius és a magyar irodalom című tanulmányára is (It, 1950, 104--105).

[4] Jellemző példa az 1992-es bécsi cseh--osztrák Comenius-kollokvium, amelynek egyetlen tanulmánya sem hivatkozik magyar szerzőre, jóllehet az előadások speciálisan Magyarországgal is foglalkoztak: Jan Amos Comenius und die Politik seiner Zeit, hrsg. Karlheinz MACK, Wien--München, 1992 (Schriftenreihe des Österreichischen Ost und Südeuropa-Instituts). Az 1992-es amszterdami jubileumi konferencia eredményeire utal R. VÁRKONYI Ágnes Comenius éjszakái című tanulmányában = R. V. Á., A tűzvész tanúi, Bp., 1995, 119--132.

[5] KOSÁRY Domokos, Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába, I, 1711-ig, Bp., 1951.

[6] Századok, 1892, 808.

[7] Johann KVACSALA, Johann Amos Comenius: Sein Leben und seine Schriften, Berlin--Leipzig--Wien, 1892, 434--436. Drabikról lásd még: KVACSALA János, Egy álpróféta a XVII-ik században, Századok, 1889, 745--766.

[8] Leonard MEISTER, Über die Schwärmerey, Bern, 1775, 86--90. A Meister által kivonatolt Redinger-kézirat a zürichi Kantonsarchiv A 24.1. jelzetű dobozában található Wunderliche Bottschafft, treüwer Bericht, Warnung, und Vermahnung, an verscheidne Völker, von dem gegenwertigen schrecklichen fall des algemeinen kriegerischen Welt-Babels: sonderlich aber des grossen Widerchristen, und dessen Anhängeren, namlich des Papstes, und seiner Seulen, des Hauses Österreichs, Königs in Spanien, Frankreich, Pohlen, Hungarien, Böhmen, Deutschland, Italien... címen.

[9] Magyarország története 1526--1686, főszerk. PACH Zsigmond Pál, II, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., 1987, 1432, 1858. Az MTA Történettudományi Intézet Könyvtárából 1995. július 24-én kapott tájékoztatás szerint a fotómásolat jelenleg lappang.

[10] Jakob Redingers reise in das Türkische Heerläger, wie es ihm dort, und in der rukreise ergangen, 1664, nach dem Original im Staatsarchiv in Zürich veröffentlicht von Fr. ZOLLINGER, mit Kärtchen = Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1896, 215--250. (Az autográf kézirat a zürichi Kantonsarchiv A 24.1. jelzetű dobozában található.) F. ZOLLINGER, Des Johann Amos Comenius „üblicher Vernufftschluss oder Schlussrede der gantzen Welt", uo., 94--118; UŐ., Johann Jakob Redinger und seine Beziehung zu Johann Comenius, Zürich, 1905 (a monográfiában ismételten közölve az útleírás). Zollinger könyvének megjelenéséről a magyar szakirodalomban egyedül Iványi Ede tud, de az útleírás kiadásáról ő sem tesz említést. Lásd IVÁNYI Ede, Comenius János élete, Bp., (1906), 231, 308; Zollinger alapján foglalja össze Comenius és Redinger kapcsolatát: Hugo BLÜHMNER, J. J. R., ein Gehilfe des Amos Comenius = Neue Jahrbücher für Pädagogik, Neuer Jahrgang, 1906, Leipzig, 1906, 361--375. Előadásunk elhangzása után jelent meg R. VÁRKONYI Ágnes Európa Zrínyije című tanulmánya (ItK, 1996, 1--39), amely Kvacsala alapján foglalkozik Redingerrel is. A tanulmány eredményeit dolgozatunkban hasznosítottuk.

[11] HEREPEI János, Az öreg Comenius néhány magyar híve: Magyar diákok Amsterdamban = Adattár a XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, III, Bp.--Szeged, 1971, 405. -- Herepei is Kvacsala nyomán idézi Redinger szövegének öt sorát.

[12] Johann Jakob Redinger tevékenységével ismereteink szerint az elmúlt évtizedben egy monográfia és egy (két változatban megjelent) tanulmány foglalkozott. Dolgozatunkban mindkét munkát messzemenően hasznosítottuk. Klaus SCHALLER, Johann Jakob Redinger und Johann Amos Comenius: Eine Episode in den pädagogisch-politischen Beziehungen zwischen Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden im 17. Jahrhundert = Pedagogica Historica, XXV/1, 1985, 225--262 (a továbbiakban: SCHALLER 1985); a tanulmány rövidített változata: J. J. R. in seinem Verhältnis zu Johann Amos Comenius = Beziehungen, schweizerischdeutsche, im konfessionellen Zeitalter: Beiträge zur Kulturgeschichte 1580--1650, Wiesbaden, 1984, 139--166 (Wolfenbütteler Barock-Forschungen); Basil SCHADER, Johann Jakob Redinger (1619--1688) Sprachwissenschafter [!] und Pädagoge im Gefolge des Comenius, Zürich--München, Artemis Verlag, 1985.

[13] Lateinischer Runs der Tütshen Sprachkwal, Zürich, 1656.

[14] Lux in tenebris, Amszterdam, 1657.

[15] SCHADER, i. m., 21. A Zürichben található hatalmas Redinger-kéziratmennyiségről 1995. augusztus 7-én kelt levelében Dr. phil. Barbara Stadler, a Staatsarchiv des Kantons Zürich munkatársa tájékoztatott. Ezután került sor a Pro Helvetia Ost/West alapítvány támogatásával folytatott helyszíni kutatásokra, amelyekhez Dr. phil. Barbara Stadler és Dr. phil. Judith Steinmann nyújtott köszönettel fogadott levéltári, illetve könyvtári segítséget. -- Redinger amszterdami működéséről Comenius egy Hartlibhoz írott levelében is olvashatunk. A levélben arról van szó, hogy J. J. Ulrich (Hartlib barátja) Zürichből kéri a Lux in tenebris megküldését. „Unde colligo Didacticos etiam labores nostros -- qvorum partem ei communicavit Jac(obus) Redinger, Vestibularis hic privatae Scholae." Idézi Milada BLEKASTAD, Unbekannte Briefe des Comenius und seiner Freunde 1641--1661, Ratingen--Kastellaun, 1976 (Veröffentlichungen der Comeniusforschungstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum, 7), 48--49.

[16] SCHADER, i. m., 21.

[17] Korrespondence Jana Amosa Komenskeho, vydava Dr. Jan KVACALA, v Praze, 1898, II, 288--289. (A cseh nyelvű kísérőszöveg megértésében Simona Kolmanova nyújtott köszönettel fogadott segítséget.) A levélre többször hivatkozik: Milada BLEKASTAD, Comenius: Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komensky, Oslo--Praha, 1969 (a továbbiakban: BLEKASTAD 1969). A magyar kutatás figyelmét -- amint a későbbiekből kiderül -- ez a levél elkerülte.

[18] Korrespondence... 288. A művek leírását -- címlapmásolattal -- lásd Ungarische Drucke und Hungarica: Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, zusammengestellt von S. Katalin NÉMETH, München etc., 1993 (a továbbiakban: NÉMETH), H 283, H 990, H 810. Bedenken von den Visionen című munkáról nem tudunk, feltételezéseink szerint Comenius Historia Revelationum Christophori Kotteri, Christinae Poniatoviae, Nicolai Drabicij..., h. n., 1659. című munkáját érti alatta, amelynek alapja Jakob FABRIZIUS Probatum Visionum, das ist Christliches... Bedenken von Gesichtern, Deren etliche können Göttliche Offenbarungen seyn... (Nürnberg, 1642) című műve.

[19] Korrespondence... 290; BLEKASTAD 1969, 634.

[20] BLEKASTAD 1969, 635.

[21] G. H. TURNBULL, Hartlib, Dury and Comenius, London, 1947, 381; BLEKASTAD 1969, 635. -- Ruprecht herceg jelentőségéről lásd PÉTER Katalin, Zrínyi angol rajongói, 38--39. Redinger és Comenius angol politikai eszmetársainak kapcsolatát óvatosabban ítéljük meg, mint R. VÁRKONYI Ágnes, aki szerint szerzőnk „ennek a tekintélyes angol személyiségeket [Hartlib, Dury, Pell] magában foglaló mozgalomnak a híveként" utazott a török táborba (Európa Zrínyije, i. m., 28). Redinger egyik életrajzi feljegyzése szerint frankentali állását a magyarországi út előtt éppen a francia király környezetéből -- feltehetően H. Pell által -- írott feljelentő levél miatt vesztette el: „es kam auch ein schreiben aus Parys, vielleicht vom H. Pell, daß mir der König wegen eines scharpfen schreibens an Ihn anfallen straffen nachsetzen laßen: deswegen mir mein dienst abgekündt ware, eh ich wider in Frankenthal ankam." Wunderliche Bottschafft..., St AZ A 24.1.

[22] PÉTER, i. m., 38; Korrespondence... 289. Ruprechtnél látogatást tett 1663--64-ben az Angliában járó Bethlen Miklós is; lásd BETHLEN Miklós Önéletírása, kiad., jegyz. V. WINDISCH Éva, Bp., 1955, I, 193.

[23] Lásd a 10. jegyzetet. A kiadatlan kézirat a zürichi Zentralbibliothek Kézirattárában található: ZBZ Ms F 196. (A több kéziratot tartalmazó Redinger-kötetben önálló, 1--14-ig terjedő lapszámozással.) Redinger munkásságának ismerői, Schader és Schaller alig foglalkoznak a magyarországi utazással.

[24] Zürcher Taschenbuch, 220.

[25] Schader könyvében olvashatjuk a svájci hírügynökség 1983. augusztus 3-i jelentését, amely szerint Ankarában vallási propaganda miatt letartóztattak három svájci fiatalt, akik török nyelvű keresztény írásokat osztogattak. SCHADER, i. m., 280.

[26] Redinger jól tudta, hogy az angol származású Levinus Warner 1664-ben Konstantinápolyban a Biblia török fordításán dolgozott, amelyhez Comenius 1667-ben majd előszót is írt. A fordítás végül nem készült el. Lásd BLEKASTAD 1969, 631 skk.; SCHADER, i. m., 280.

[27] Apafi szavai -- archaikus fordításban -- rímelnek arra a rendeletre, amellyel a vasvári béke híre hallatán Teleki Mihályt hívta vissza diplomáciai küldetéséből: „...az két császár megbékéltek...". Erdélyi Országgyűlési Emlékek, XIII (1661--1664), szerk. SZILÁGYI Sándor, Bp., 1888, 333. A segesvári gyűlésről szóló jelentés beszámol Redinger látogatásáról, az átadott könyvről és összefoglalja annak tartalmát, azaz Drabik jóslatainak aktualizált lényegét: „Pastor quidam exul helvetius Jacobus Redingerus praesentans mihi quendam librum revelationum trium personarum mira ex iis legi, praecipue de ruina Romae, Viennae, domus Austriacae, Hispaniae et Papae; itemque de casu domus Rákócianae: necnon conversione Turcarum, Tartarorum, ruinaque Hungariae ob idololatriam. Idem liber continet ista: 1. Regem Galliarum futurum imperatorem Romanorum. 2. Fridericum palatinum in progenie sua restitutum in solium regium Bohemicum ac tandem regem Svecorum futurum: ut etiam electorem Saxoniae tandem successive idem obtinentem. 3. Radzivilium futurum regem Poloniae. 4. Principem nostrum Michaelem Apaffium regem Hungariae, nec eousque eam quietem habituram etc. similiaque. Quarum revalationum [!] indicem a praefato Redingero factum (omissis numeris pagellas earundem monstrantibus) descripsi." EOE, XIII, 345.

[28] Korrespondence... 292--293. Mediatiuncula címen hivatkozik rá R. VÁRKONYI Ágnes, Irodalomismeret, 1995/1--2, 7. -- Vö. 40. jegyzet.

[29] Korrespondence... XXI. A levél Kvacsala által adott címe: Komensky anglickému priteli (Hartlibovi?). A kérdőjel több mint jogos, Hartlib ugyanis 1664-ben már nem élt. Egyébként a levél formailag nem felel meg a missilis levél követelményeinek, sem címzése, megszólítása, sem záróformulája nincs. Inkább terjesztésre szánt röplapnak vélnénk.

[30] BÁN, i. m., 164.

[31] MEISTER, i. m., 90; KVACSALA, i. m., 436.

[32] BLEKASTAD 1969, 636.

[33] Joannes Amos COMENIUS, Revelationum Divinarum, in usum Seculi nostri quibusdam nuper factarum, Epitome, s. l., 1663; Historia Revelationum Christophori Kotteri, Christianae Poniatoviae, Nicolai Drabicij & qvae circa illas varié acciderunt, usque ad earundem Anno 1657 publicationem, & post publicationem, Amszterdam, 1659. Lásd HEREPEI, i. m., 405.

[34] HEREPEI, i. m., 406.

[35] Tofeus Redinger szerint magától is ezen az állásponton volt és a fejedelmet török-hűségre akarta biztatni: „Er hette sonst im sinn gehabt dem Fürsten zu rathen, dem Türkischen Keyser hold und getreu zu seyn, weil er aus den Historien wiße, daß es Sibenbürgen wol ergangen, wann die Fürsten der Ottomannische porte getreü gewesen." Zürcher Taschenbuch 1896, 244. A Zürichben található Redinger-hagyaték, amely a szakirodalom eddigi ismeretei szerint mintegy 550 levéltári egységet tesz ki, több magyar vonatkozású anyagot tartalmaz. Az erdélyi feljegyzésekről, szótártöredékről, Apafi és Tofeus kísérőleveléről lásd közleményünket a sajtó alatt lévő Keserű-emlékkönyvben. A német szakirodalom által sem ismert, újonnan talált 39 Redinger-kéziratról német szakfórumon számolunk be.

[36] Redinger rövidített beszámolója 14 ívről (Bogen) szól, amit Kvacsala a szöveg hosszúságára vonatkoztat: „Egy nyílt levelet adott a maga aláírásával, 14 ívnyit..." (KVACSALA, Az angol--magyar érintkezések történetéhez, 56). A hosszabb változat már 14 példányt (Exemplaria) említ, és a szöveget is közli, amely csupán négy nyomtatott oldalt tesz ki. Lásd Zürcher Taschenbuch 1896, 247--250. A zürichi Kantonsarchiv A 24.1 jelzetű dobozában megtalálható Redingernek a török szultánhoz „Baktsszaraj"-ba címzett levélmásolata is.

[37] R. VÁRKONYI, Európa Zrínyije, i. m., 29.

[38] A szövegek közlését lásd a Keserű-emlékkönyvben. Vö. ZOLLINGER 1905, 98.

[39] Idézi Johann KVACSALA, Johann Amos Comenius, Berlin etc., 1892, 436.

[40] R. VÁRKONYI Ágnes előadása az MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz-kutató Csoportjának ülésén; nyomtatott változata: „Úgy halt meg, mint a csillag": Új kérdések a Zrínyi-kutatásban, Irodalomismeret, 1995/1--2, 3--10.

[41] NÉMETH, H 810.

[42] Korrespondence... 288. (Tehát már Comenius levelezésének 1898-as megjelenése óta ismeretes, hogy a szerző Christian Hoburg.) Vitára késztet R. Várkonyi Ágnes megállapítása, miszerint az angol „kézirat előlapja arra vall, hogy eredetileg kinyomtatott könyv megszerkesztett címlapját írta le az ismeretlen másoló... a szöveget mindenképpen 1663 végén--1664 elején írhatták le" (Európa Zrínyije, i. m., 26). Miután a levelezés szerint a német eredeti első ívének kinyomtatásával csak 1664 áprilisának végén lett készen a nyomda, a további íveket pedig Comenius csak májusban tudta Redingernek elküldeni, az angol fordítás kézirata sem készülhetett korábban. Ez pedig más megvilágításba helyezi a Herauld of Regensburg és az angol politikai körök kapcsolatát.

[43] DÜNNHAUPT, Bibliographie... 2106. A példányok közül a müncheni Bayerische Staatsbibliothek katalógusa szerint az ott nyilvántartott editio azóta elveszett. Két példány található viszont a wolfenbütteli Herzog August Bibliothekban, amelyeknek kiadói variáns-jellegét eddig senki nem vette észre. Mindez azért is érdekes, mert a csupán kezdőbetűkkel jelzett mű szerzőjének a HAB-ban szerkesztett barokk-katalógus (Martin BIRCHER, Deutsche Drucke des Barock 1600--1720, München etc., 1987, A 4010) Benedict Bahnsent tartotta. Bahnsen nyomdász-kiadóként működött Amszterdamban, e műnek azonban nem ő a szerzője, csupán a nyomdásza. Az 1034.30 Theol.(3) jelzetű kiadás ugyanis az A1 levél versóján beragasztott impresszumot rejt, amely nem található meg a 404.4. Quod.(4) jelzetű példányban. A teljes művel azonos betűtípussal szedett szöveg szerint: „Dieser Regenspurgischer Heerholdt ist vor BENEDICTUM BAHNSON gedruckt: wohnende im Amsterdam Op de Prince gracht, naest de Brouwerye vau’t Roo Hart". Ugyanez a variáns található az amszterdami Egyetemi Könyvtárban is. Lásd J. BRUCKNER, A Bibliographical Catalogue of Seventeenth-century German Books Published in Holland, The Hague--Paris, 1971, Nr. 342. A wolfenbütteli Herzog August Bibliothek 1034.30 Theol. jelzetű kötete kiadói kolligátumként tartalmazza a Kotter- és Kregel-féle jóslatokat német nyelven és a Regenspurgischer Heroldot (NÉMETH, H 990, H 810. Kregel jóslata nem hungarikum, ezért nincs katalógusszáma.) Előadásom után Balázs Mihály hozzászólásban figyelmeztetett arra, hogy Keserű Bálint Baselben megtalálta a Regenspurgischer Herold egy eddig ismeretlen példányát, Keserű Bálint másnap a hozzászólást cáfolta.

[44] A feloldás Dünnhaupt nyomán. A 18. századi lexikográfiában felmerült egy másik feloldási variáns is: „Christ. Hoburg. Pastor Latumensis in Geldria." Lásd Johann Anton TRINIUS, Beytrag zu einer Geschichte berühmter u. merkwürdiger Gottesgelehrten auf dem Lande, h. n., 1751, Bd. I.

[45] Életét megírta fia: Philipp HOBURG, Lebens-Lauff der seel. C. H. von dessen Sohne, h. n., 1692. Modern összefoglalását lásd DÜNNHAUPT, i. h.; Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Aufl., hrsg. K. GALLING, Tübingen, 1957, Bd. III, Sp. 378 (Martin SCHMIDT cikke); Neue Deutsche Biographie, Berlin, 1972, Bd. IX, 282--283; Literaturlexikon, hrsg. Walther KILLY, Berlin, 1990, Bd. V, 370.

[46] Ph. Hoburg szerint apja nagyon jól sikerült próbaprédikációt tartott Wolfenbüttelben a hercegi udvar előtt, ezután választhatott három állás közül. A modern szakirodalom Hoburg wolfenbütteli megítélése tekintetében szkeptikusabb. Lásd Martin KRUSE, Der mystische Spiritualist Christian Hoburg (1607--1675) als lutherischer Pfarrer in Bornum bei Königslutter: Ein Beitrag zu seiner Biographie, Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte, 69(1971), 103--125.

[47] Ernst KOCH, Das Kriegsproblem in der spiritualischen Gesamtanschauung Christian Hoburgs, Zeitschrift für Kirchengeschichte, 46(1928), 246--275.

[48] Hamburgi megjelenést tételez fel: Marie KYRALOVÁ, Zur Frage der Lektüre von J. A. Komensky = Acta Comeniana, Bd. IX, Hanau/Main, 1991, 113--129; BLEKASTAD 1969, 760. (Utóbbi nem látta a nyomtatványt, csak a szakirodalom alapján idézi.)

[49] Joannes Amos COMENIUS, Clamores Eliae, ed. Julie NOVÁKOVÁ, Prag, 1992 (Johannis Amos Comenii Opera Omnia, 23).

[50] Kritikai kiadása: Letzte Posaun über Deutschland (1664), hrsg. Stanislav KRÁLIK, Amedeo MOLNÁR, Pragae, 1974 (Johannis Amos Comenii Opera Omnia, 13).

[51] F. M. BARTOS ötletét Hoburg szerzőségéről (Novy, faleny a prece pravy Komensky, Casopis Matice moravské, 69[1950], 95--96) a kritikai kiadás végleg elvetette. Lásd az előző jegyzetben idézett kiadást, 140.

[52] Lásd BÁN, i. m., 164; R. VÁRKONYI, „Úgy halt meg, mint a csillag", i. m., 6--7.

[53] A folytatás megküldéséről tanúskodik Comeniusnak 1664. május 7-én Redingerhez írott levele, lásd Korrespondence... 290.

[54] Redinger levélfogalmazványa a pfalzi választófejedelemhez, Heidelberg, 1664. július 4. (A fogalmazvány hátoldalán Redinger írásával a podagra elleni gyógymód leírása olvasható.) St AZ A 24.1.

[55] 1666-ban Redinger már Comenius ellenzésétől kísérve utazott Párizsba és adta át személyesen XIV. Lajosnak a Lux e tenebris frissen megjelent kiadását. Lásd SCHADER, i. m., 24, 281; M. E. H. N. MOUT, Calvinoturcismus und Chiliasmus im 17. Jahrhundert = Chiliasmus in Deutschland und England im 17. Jahrhundert, Göttingen, 1988 (Pietismus und Neuzeit, 14), 72--84.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret