Az Elektronikus Periodika Archívum/Adatbázis

A szolgáltatás rövid jellemzése

utolsó módosítás: 2003.12.20.

Készítette: Renkecz Anita Orsolya


TARTALOM

1. Az EPA feladatai
2. Az EPA szintjei
3. Az EPA-Archívum
4. Az EPA-Adatbázis
5. Az EPA-Cikkarchívum
6. Hazai közgyűjteményi folyóirat-digitalizálási munkák szakmai támogatása


Az Elektronikus Periodika Archívum/Adatbázis (EPA) elektronikus időszaki kiadványokat kezelő archívum és forrás ill. lelőhely-nyilvántartó rendszer, mely egyrészt a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) időszaki kiadványokat tároló különgyűjteménye, másrészt a MEK által működtetett országos internetes lelőhely-adatbázis.

1. Az EPA, mint az OSZK-MEK alegysége, a következő feladatokat vállalta:

1.1.- Azon kiadványok esetében, melyek kiadója, közreadója ahhoz hozzájárul

- a kiadványok archiválása
- az archiválásához és szolgáltatásához szükséges tárhely, infrastruktúra biztosítása
- az archívum és adatbázis felhasználói felületének kialakítása
- az archívumban található HTML-formátumú anyagok fulltext keresésének lehetővé tétele

1.2. A 4.1. pontban meghatározott kiadványkör

- adatainak szabályos bibliográfiai jellegű feltárása és leírása
- lelőhelyadatainak leírása és rendszeres ellenőrzése

1.3. A bibliográfiai és lelőhelyadatok alapján a

- Lelőhely- és forrásnyilvántartó adatbázis (EPA-Adatbázis) kiépítése
- az adatbázisban való keresés biztosítása a felhasználók számára
- az adatok szabályos csereformátumban (HUNMARC, DC-XML) való szolgáltatása a további rendszerszintű felhasználás céljából

1.4. Programfejlesztés a lelőhely-leíró adatbázis és az archívum automatizálható moduljainak beüzemeléséhez. Az így létrejött alkalmazás

- üzemeltetése,
- karbantartása,
- dokumentálása és
- esetleges disztribúciója

1.5. Szakmai irányelvek kidolgozása a digitalizálási tapasztalatok tükrében

- ajánlás kidolgozása a formátumokra és tárolási szisztémára nézve
- minimális állománygondozás (az EPA archívumra nézve)
- A Neumann-ház által átadott 20.000 HUNMARC formátumú analitikus rekord alkalmazásba illesztése

tartalom

2. Az EPA szintjei

Az Elektronikus Periodika ARCHÍVUM/ADATBÁZIS három szintből áll. Ezek a szintek:

2.1.- nyitott (ingyenes) tartalomszolgáltatás - melynek keretében a készítők illetve jogtulajdonosok által rendelkezésre bocsátott időszaki kiadványokat teszi hozzáférhetővé az interneten, a kiadvány gazdája által biztosított tartalmi mélységben. Az archívum nem jelenti a kiadvány esetleges webes változatának teljes tükrözését, lehet annak szűkebb illetve bővebb, javított változata is. A kiadványt az EPA által meghatározott formai és funkcionális elemekkel bocsátja rendelkezésre, és a lehetőségek szerint a forrás megjelenési gyakoriságához igazodva frissíti azt.
Az EPA elkészíti a folyóirat bibliográfiai leírását, a kiadvány adatait kereshetővé teszi az EPA archívum katalógusában [*], valamint lehetőséget biztosít az állomány teljes szövegében való keresésre.

2.2.- Lelőhely- és forrásnyilvántartó adatbázis (EPA Adatbázis), melyben az elérhető magyar és magyar vonatkozású elektronikus formában létező időszaki kiadványok leíró adatairól, valamint hozzáférhetőségéről ad számot. Az EPA biztosítja az adatbázis kereshetőségét, valamint az adatbázis-rekordok többcélú felhasználhatóságát, és rendszeresen ellenőrzi a lelőhelyként megadott URL-ek állapotát [*].

2.3.- Az EPA harmadik szintje hosszabb távú terv: analitikus folyóirat-nyilvántartó adatbázis (cikkrepertórium), melyben az EPÁ-ban archivált időszaki kiadványok cikkszintű feltárása és a cikkek leíró adatainak kereshetővé tétele válik lehetővé, együttesen a cikk szövegének szolgáltatásával.

tartalom

3. Az EPA ARCHÍVUM

3.1 Az EPA Archívuma teljes szövegű folyóirat-szolgáltatás, mely félautomata archiváló-rendszer keretében működik.

Az EPA az archivált kiadványokat

- metaadatokkal látja el
- közös nyitólapról,
- egységes megjelenéssel,
- a kiadvány gazdája által lehetővé tett tartalmi mélységben
archiválja és szolgáltatja.

Gondoskodik a megújuló kiadványok

- frissítéséről,
- adatváltozásainak rögzítéséről.

Felügyeli az archivált kiadványok

- egységes megjelenését
- formátumbeli egységességét
- formai minőségét

Biztosítja az

- indexelés,
- a teljes szövegű és leíró adatokban való keresés lehetőségét

URN címet biztosít az archivált tételeknek és regisztráltatja azokat az ISSN-nyilvántartásba.

Egységes, strukturált, további feldolgozásra alkalmas archiváló architektúrát épít ki, melyre a jövőben majd ráépülhet egy további nyilvántartás, mely cikkszinten tárná fel az EPA állományát.

3.2 Az EPA archívum gyűjtőkörébe tartoznak:

Nyilvánosan és ingyenesen online szolgáltatható, magyar nyelvű vagy magyar kiadású, heti vagy annál hosszabb periodicitású ( a határon túli kiadványok kivételével), oktatási, tudományos vagy kulturális szempontból hasznos időszaki kiadványok. Az archiválás alapja a "szám". (Nem a honlapot vagy a site-ot mentjük le), a támogatott formátumok: HTML, XML, PDF, RTF, JPG, PNG, ASCII text.

3.3 Az EPA ARCHÍVUM felépítése

Az Archívumot egyszerű mechanikus sorszámozású directory-struktúra alkotja. Eszerint az állomány felépítése a következő:

- alapszint (az archívumot jellemző file-ok találhatók itt)

- folyóirat-szint [00000/00000]
(ezen a szinten a folyóiratok mechanikus sorszámozásban, százas alkönyvtárakon belül követik egymást az archívumban. Egy könyvtárnak ezen a szinten egy bibliográfiai (időszaki kiadvány) egység felel meg. Itt találhatók a kiadványt mint egészt jellemző elemek, valamint a következő szint, az egyes számok alkönyvtárai.)

- egyes számok szintje
(ezen a szinten az egyes kiadványok alkönyvtárán belül mechanikus sorszámozással követik egymást az egyes számok alkönyvtárai. Külön könyvtárba a kiadványnak önálló száma, tényleges melléklete, különszáma illetve kapcsolódó segéddokumentuma - repertórium, bibliográfia, kumulált index, stb. - kerülhet.)

Amennyiben a kiadvány szerkezete megköveteli és annak átszerkesztése túlságosan sok munkával járna vagy nem bizonyulna ésszerűnek, a fent vázolt struktúrától lehetséges az eltérés.

Adatbázisban közreadott kiadványok azonos formában (azaz az adatbázis összes funkcionalitását megőrző formában) való használatát az EPA nem teszi lehetővé.

A távoli elérésű és offline kiadványokat leíró file-ok is ebben a struktúrában kapnak helyet, a második szinten található könyvtárakban. Ez azzal jár, hogy ezen a szinten egymást váltják az archívumot is illetve a csak leíró file-okat tartalmazó könyvtárak.

3.4 Az EPÁ-ban megjeleníthető formátumok:

- HTML
- PDF
- XML
- JPG
- PNG

A megjeleníthető formátumokra való tekintettel az EPA Archívum a következő formában fogad el anyagokat:

HTML, PDF, XML, JPG, PNG;

valamint (reális munkabefektetéssel az előbbiekben felsorolt formátumokba konvertálható állapotban):

ASCII, WORD, RTF, TIF illetve - indokolt esetben - kiadványszerkesztői formátumok Az EPA Archívumban a kiadványok többsége csak online olvasható formában található meg, letölthető tömörített változatokat csak ott szolgáltat az archívum, ahol azt az eredeti forrás is megteszi.

3.5 Az egyes számok szintjén a szövegben módosítjuk az esetleges abszolút, vagy tartalmilag nem indokolt EPÁ-n kívülre mutató URL-eket; a reklámokat, banner-exchange és webring-linkeket pedig eltávolítjuk.

3.6 Az archivált tételek egyes számai a borítóról (ld. 4. pont) nyíló kardex.html-ről (Állománynyilvántartó lap) érhetők el. Ez a lap megjelenési sorrendben tünteti fel ez elérhető számokat, számozási és keltezési adataikkal, formai-tartalmi megjegyzésekkel. Erről a lapról tekinthetők meg az egyes számok online változatai. [*]

tartalom

4. Az EPA-Adatbázis
A Lelőhely- és forrásnyilvántartó adatbázis, azaz EPA Adatbázis, melyben az EPA-ban leírt elektronikus kiadványok metaadatait tároljuk.

4.1 Az adatbázisban leírt kiadványok:

Digitális formában hozzáférhető, részben vagy egészben teljes szöveggel olvasható, magyar nyelvű vagy magyar kiadású, saját írásokat (is) közlő, szerkesztőséggel, rovatokkal és archívummal rendelkező időszaki kiadványok, illetve időszaki kiadványok kiadásváltozatai.

4.2 Az EPA Adatbázis minden regisztrált kiadványról szabályos, összefoglaló leírást készít, és a leírt adatokat mind felhasználói, mind rendszerszinten alkalmazható formában rendelkezésre bocsátja (MARC, XML).

4.3 Az EPA vállaja a leírt tételek adatainak rendszeres frissítését.

4.4 Az EPA Adatbázisban tárolt adatok alapján a szolgáltatás nyitólapján strukturált keresés folytatható majd a regisztrált kiadványok bibliográfiai adataira.

4.5 Az adatbázisban minden egyes leírt tétel egységes felépítésű BORÍTÓ-val jelenik meg, de kisebb eltérések vannak az ARCHIVÁLT, TÁVOLI elérésű és OFFLINE források borítólapjának megjelenésében és az egyes pontok funkciójában. [*] A borítón az ARCHIVÁLT/TÁVOLI/OFFLINE a hozzáférést leíró, egymást kizáró jellemzések. [*] Az online változat ARCHIVÁLT kiadványok esetén az Állománynyilvántartó lap (Kardex.html). AZ ÉVADATOK hivatkozásai a Kardexlapon a megfelelő év sorára mutatnak. [*] A TÁVOLI[*] elérésű kiadványoknál az online változatot megnyitó hivatkozások a távoli forrásra mutatnak, annak tartalmat közlő részére, az ÉVADATOKról - amennyiben ez lehetséges - az évekre. A kiadványok leíró adatai a borítóról megnyíló "katalóguscéduláról" tekinthetők meg, egyéb funkcionális és leíró elemek érhetők el a borító vonatkozó pontjairól. További információ a borítóról itt található.

 tartalom

5. Az EPA-Cikkarchívum

Az EPA tervezett, harmadik szintje egy folyóirat-cikk egységekre épülő archívum. Az itt feldolgozott tételek külön tárterületre kerülnének és egyedi leírást kapnának. A leírások külön adatbázisba kerülnének, mely lehetővé tenné a keresést az archivált cikk-rekordok adataiban. Ezen a ponton használná fel továbbá az EPA a Neumann-Háztól kapott 20.000 HUNMARC-formátumú analitikus leíró rekordot. A cikkarchívumban feldolgozott tételek az XML-szabvány és a TEI séma segítségével további mély feldolgozást lehetővé tevő, strukturáló elemleírást kapnának.

tartalom

6. Hazai közgyűjteményi folyóirat-digitalizálási munkák szakmai támogatása

6.1 AZ EPA vállalta, szakmai ajánlásokat dolgoz ki az időszaki kiadványok elektronikus közzétételének eredményes, egységes módszertanával kapcsolatban az EPA-archívum által támogatott megjelenítési formátumokban.

Azaz részletes ajánlásokat dolgoz ki a HTML, PDF és XML-formátumra nézve. A folyóiratcikkek szerkezetének tekintetében alkalmazható TEI-DTD tervezése is küszöbön áll.

Képformátumban tárolt és szolgáltatott kiadványok számára is el kell készíteni a megfelelő követelményrendszert. Az EPA továbbá saját készítésű böngészőfelületet biztosít a képformátumú állományok kezeléséhez.

Az ajánlásokat közzéteszi az epa.oszk.hu oldalon.

6.2 Az EPA tervei között szerepel az elektronikus időszaki kiadványokkal foglalkozó szakmai levelezőlistát fenntartása és felügyelete, melynek tagjai a közintézmények és időszaki kiadványt publikáló intézmények képviselői, illetve magánszemélyek.

6.3 Az EPA mint az OSZK szervezetébe integrálódó szolgáltatás - mely helyzeténél fogva országos hatókörrel rendelkezik Ennek fényében támogatást nyújt az elektronikus kiadványok kiadóinak, közreadóinak az UBC-elvű intézmények, szolgáltatások, szabványok terjesztésével, elérhetővé tételével (URN, Online ISSN, OAI)

tartalom


 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.