a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Börtönügyi szemle2. sz. (2021.)

Tartalom

Tematikus cím:Börtönlelkészi Szolgálat

20 éves a Börtönlelkészi Szolgálat - Konferencia

 • Várkonyi Zsolt Kristóf :
  Előszó5 [63.89 kB - PDF]EPA-02705-00126-0010
 • Tihanyi Miklós :

  A börtönmisszió egyidős magával az egyházzal, a börtönökben folyó, szervezett vallási nevelés pedig a börtönüggyel. Magyarországon a rendszerváltozás után újrainduló börtönmisszió legfőbb intézményi letéteményese a Börtönlelkészi Szolgálat. E szolgálat jellemzőinek és eredményeinek bemutatására vállalkozik ez a cikk. Kiemelést érdemel, hogy a börtönmisszió egyúttal kultúrmisszió is. Olyan értékeket közvetít a fogvatartottak felé, amelyekkel ők korábban igen nagy valószínűség szerint nem találkoztak. E misszió sikere, eredménye többféle szempontból értékelhető. E mű keretei között az eredményeket a fogvatartottak értékrendszerében bekövetkező változásnak tételezem. Ezen a területen a Börtönlelkészi Szolgálat a hazai börtönügy kiemelkedő szereplője. Sikereik megkérdőjelezhetetlenek. A mű második felében a fogvatartottak értékrendszerében a vallási nevelés hatására bekövetkező pozitív változások dinamikája és feltételrendszere kerül bemutatásra.

  Kulcsszavak: értékrend, börtönmisszió, kultúrmisszió, értékrendszer


  The prison mission is the same age as the church itself, while organized religious education in prisons is the same age as the the prison administration. The primary institutional custodian of the prison mission, which is being relaunched in Hungary after the regime change, is the Prison Chaplaincy. This article undertakes to present the characteristics and results of this service. It is worth noting that the prison mission is also cultural mission. It conveys values to prisoners that they have most likely not encountered before. The success and results of this mission can be evaluated from several aspects. Within the framework of this work, I assume the results as a change in the value system of prisoners. In this field, the Prison Chaplaincy is a prominent player in the Hungarian prison system. Their successes are unquestionable. In the second half of the work, the dynamics and conditions of positive changes in the value system of prisoners as a result of religious education are presented.

  Keywords: value system, prison mission, cultural mission, value system

Tanulmány

 • Czenczer Orsolya :

  A magyar büntetés-végrehajtás - megfelelve a fejlesztéspolitikai elvárásoknak és a feladatellátás magas szintű követelményeinek - folyamatosan törekszik az innovatív és környezetvédelmi megoldásokat szem előtt tartani és felhasználni a mindennapi működése során. Az elmúlt években zajló nagyszabású energiaracionalizálás és napelemes rendszerek kiépítése szinte minden intézetünket érintette. 2021. április 29-én került sor a Magyar Börtönügyi Társaság Jogi szekciójának kerekasztal-beszélgetésére „A Zöld Büntetés-végrehajtás, avagy a Green Deal és a magyar büntetés-végrehajtás csomópontjai” címmel. Az Európai Unió a 2019-es választást követően azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2050-re eléri a klímasemlegességet. A magyar büntetésvégrehajtás az elmúlt években elég komoly pályázati tevékenységet folytatott, kérdés tehát, hogy a büntetés-végrehajtás részt tud-e venni ennek megvalósításában, és ha igen, hogyan?

  Kulcsszavak: büntetés-végrehajtás, klíma, környezetvédelem, energiaracionalizálás, napelemek, fejlesztés


  In accordance with the requirements of development policy and the high-level requirements of the performance tasks, the Hungarian Prison Service constantly strives to keep in mind and use innovative and environmental solutions in its daily work. The large-scale energy rationalization and deployment of solar systems in recent years has affected almost all of our institutes. On April 29, 2021, the Legal Section of the Hungarian Prison Scientific Society held a roundtable-discussion, entitled „The Green Prisons meaning the crossroads of the Green Deal and Hungarian Prison Service”. The European Union after the 2019 elections set itself the goal to achieve climate neutrality by 2050. The Hungarian Prison Service has been engaged in quite serious tender activities in recent years, so the question has arisen to discuss whether prison can be part of achieving the above goal and, if so, how?

  Keywords: prison, climate, environmental protection, energy rationalization, solar panels, development

 • Fehér Szilárd :

  A COVID-19-világjárvány megjelenése alapvető, az eddigiekben nem tapasztalt kihívások elé állította a hazai és a külföldi büntetés-végrehajtási rendszereket. A börtönök zárt világába a járvány lassabban jutott be, de mégis átformálta azok működését. A fogvatartottak jogaira és kötelezettségeire, azok munkáltatására és egészségügyi ellátásukra is jelentős hatással van a járványhelyzet. Mindezeket a hazai büntetés-végrehajtás nemzetközi összehasonlításban sikeresen megoldotta. Tanulmányom ezen kérdéseket elemzi.

  Kulcsszavak: COVID-19-járvány, fogvatartottak jogai és kötelezettségei, egészségügyi ellátás, foglalkoztatás, börtönök ellenőrzése


  Outbreak of the COVID-19 world pandemic has brought basic and unprecedented challenges to domestic and foreign prison services. The pandemic entered the closed world of prisons more slowly yet nevertheless it reshaped their operation. The epidemic has great impact on inmates’ rights and obligations, employment and health care. All those issues have been successfully solved by the Hungarian Prison Service even in an international comparison. My study analyses these issues.

  Keywords: COVID-19 pandemic, inmates’ rights and obligations, health care, employment, prison control

 • László Balázs :

  Magyarországon a büntetőjogi kodifikáció első valódi terméke az 1795. évi büntetőkódex- tervezet volt. Ezzel egy időben kezdődött meg Erdélyben is az első büntetőkódex megalkotása. Ez volt az 1811. évi erdélyi büntetőkódex-javaslat, amely Magyarországon vagy egyébként magyar nyelven még nem jelent meg. E két jogalkotási anyag gyökerei részben közösek, az erdélyi javaslat több szállal kapcsolódik a magyar jogi hagyományhoz, megvannak persze a sajátos erdélyi jogi jellegzetességei is. Mindkét munkára igaz továbbá, hogy bennük a régi, feudális jog és a felvilágosodás elemei, hatásai egymás mellett jelennek meg. Az erdélyi javaslat 210. évfordulóján ezért érdekes lehet megvizsgálni annak egyes intézményeit. Jelen tanulmányban a javaslat befogatásra és óvadékra vonatkozó szabályait kívánom bemutatni. Ezek vizsgálata alapján pedig megállapíthatjuk, hogy számos jogintézmény, eljárási forma és részletszabály lényegi elemei és mögöttes elvei szinte változatlanul visszaköszönnek mai jogi megoldásainkban is.

  Kulcsszavak: Erdély, 1811, büntetőkódex, befogatás, óvadék


  The first act of comprehensive codification of both criminal law and criminal procedure in Hungary was the draft bill of Criminal Code in 1795. In the same time, the drafting of the first Criminal Code started also in Transylvania. This was the Transylvanian bill of Criminal Code of 1811 that has not been published in Hungary or otherwise elsewhere in Hungarian so far. These two bills have partly common roots, the Transylvanian bill of Criminal Code is linked to the Hungarian legal traditions in several ways, while it also has its Transylvanian legal characteristics. Furthermore, it is also true for both bills that the elements and influence of the old, feudal law and the Enlightenment appear side by side. On the 210th anniversary of the Transylvanian proposed bill, it may be interesting to examine some of its provisions. In the present essay I analyse the proposed bill’s provisions concerning detention and bail. After analysing all these provisions we can state that the fundamental elements and principles of many legal institutions, forms of procedure and detailed rules are almost invariably reflected in our legal solutions today.

  Keywords: Transylvania, 1811, Criminal Code, detention, bail

Röviden

Letöltés egy fájlban (3,4 MB - PDF)