a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Börtönügyi szemle38. évf. 4. sz. (2019.)

Tartalom

Tanulmányok

 • Bordás Anikó :

  Tanulmányomban bemutatom a belső kontrollrendszer és integritásirányítási rendszer részeit, működésének feltételeit és fontosságát. Írásom ezen részében viszonylag sokat idézek hatályos jogszabályokból, mivel fontosnak tartom az értékelési rendszer egzakt bemutatását. Ezt követően áttérek a vezetés és irányítás témakörére, majd áttekintem a vezetővel szembeni elvárásokat és a vezetési funkciókat, ezután pedig bemutatom a rendészeti szerveknél működő ellenőrzési rendszereket.

  Kulcsszavak: belső kontrollrendszer, integritás, vezetés, belső ellenőrzés, integritásirányítási rendszer


  In my paper I present the parts of the internal control system and the integrity management system, the conditions and the importance of its operation. In this part of my writing, I quote quite a lot from current legislation, as I find it important to give an accurate description of the evaluation system. After that, I move on to leadership and management, then review manager expectations and management functions, and then introduce control systems for law enforcement agencies.

  Keywords: internal control system, integrity, management, internal control, integrity management system

 • Farsang Tamás :

  A „munka” már évszázadokkal ezelőtt, mint önálló büntetési forma is létezett (pl.: gályarabság, kényszermunka), de a szervezett fogvatartotti munkáltatás előzményei a XVIII. század végére, a XIX. század elejére nyúlnak vissza. A fogvatartottak foglalkoztatása, azon belül is a munkáltatás több jelentős szemponton alapszik, az egyik, hogy a fogvatartott járuljon hozzá a tartási kötelezettségekhez, másrészt, hogy a munkaalapú társadalomba való visszailleszkedésének a reintegráció egyik legfontosabb eszköze. Ezek megvalósulása esetén a büntetés-végrehajtás meg tud felelni annak a társadalmi és kormányzati elvárásnak, hogy valósuljon meg a fogvatartottak teljes foglalkoztatása, ezzel elősegítve a Büntetés-végrehajtási Szervezet önellátóvá és önfenntartóvá válását.

  Kulcsszavak: munkáltatás, reintegráció, foglalkoztatás, közfeladat, innováció


  “Work” existed centuries ago as a form of punishment (for example: gall-slavery, forced labour), but the antecedents of organized prison labour started at the end of the 18th century and in the beginning of the 19th century. The employment of detainees, including working, is based on a number of important aspects, one of which is the obligation of the prisoner to contribute to the cost of his detention, the other aspect is that the employment of prisoners is one of the important tools for reintegration into the work-based society. If these aspects are realized, prison enforcement can meet the social and governmental expectation of full employment of detainees, thus helping the Prison Service to become self-sufficient and self-sustaining.

  Keywords: working, reintegration, employment, public task, innovation

 • Nagy Anita :

  Jelen tanulmányban kísérletet teszek nemzetközi példákon keresztül bemutatni a reintegrációt, különösen Olaszország és Belgium példáján keresztül, míg a reintegrációs őrizet vonatkozásában elsődlegesen az eddigi hazai gyakorlatot veszem górcső alá. Bemutatom a reintegráció vonatkozásában az olasz és belga modell előnyeit, hátrányait és a reintegrációs őrizet elrendelésének feltételeit, objektív akadályait és működésének technikai kritériumait.

  Kulcsszavak: reintegráció, nemzetközi modell, reintegrációs őrizet, back door modell, GPS-technika


  In the present study, I attempt to illustrate reintegration through international examples, particularly those of Italy and Belgium, while in the context of electronic monitoring I focus primarily on domestic practice to date. I present the advantages and disadvantages of the Italian and Belgian model in terms of reintegration and the conditions, objective obstacles and technical conditions for the electronic monitoring.

  Keywords: reintegration, international model, electronic monitoring, back door model, GPS technology

 • Nagyné Takács Veronika :

  Az információbiztonsági és adatvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése számos feladatot telepített a közigazgatási szervekre, így a büntetés- végrehajtási szervezetre is. Ezek egy része adminisztratív – szabályozási és nyilvántartási – feladatokat jelentett, amelyek teljesítése során értelmezési és gyakorlati kérdések is felmerültek. A tanulmány néhány, információbiztonsággal és adatvédelemmel összefüggő szabályozási és nyilvántartási kérdést tekint át, megosztva a büntetés-végrehajtási szervezet általi végrehajtásból származó gyakorlati tapasztalatokat is.

  Kulcsszavak: információbiztonság, adatvédelem, szabályozás, nyilvántartás


  The fulfillment of obligations under information security and data protection legislation has entrusted a number of tasks to public administrations, including the administration of the prison service. Some of these involved administrative - regulatory and record-keeping - tasks, which involved construing and practical issues. The study reviews some regulatory and record-keeping issues related to information security and data protection, sharing practical experience from the implementation by the prison service.

  Keywords: information security, data protection, regulation, record keeping

Röviden

Letöltés egy fájlban (4,6 MB - PDF)