a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Börtönügyi szemle38. évf. 3. sz. (2019.)

Tartalom

Tanulmányok

 • Herke Csongor :

  A letartóztatás vonatkozásában az elrendelés feltételei mellett a végrehajtás a másik igen fontos kérdés. Míg a feltételek tekintetében a magyar jogszabályi rendelkezések többnyire megfelelnek a nemzetközi előírásoknak, ez egyáltalán nem igaz a letartóztatás foganatosítására. A gyakorlatban egyáltalán nem érvényesül a főszabály, miszerint a letartóztatás foganatosítása során egységes elveket kell érvényesíteni. Különböző rendelkezések vonatkoznak a bv. intézetben, a rendőrségi fogdán, a katonai fogdán és a javítóintézetben fogvatartott letartóztatottakra. Azonban nemcsak ez jelent problémát, hanem a részletkérdésekkel kapcsolatos egyértelműség hiánya, valamint a letartóztatottat az ártatlanság vélelme ellenére megbélyegző és őt bűnösként kezelő szabályok. Ezek mind arra utalnak, hogy szükség van egy, a letartóztatás foganatosítását szabályozó külön törvényre. Teljes mértékben ellentmond ugyanis a letartóztatás intézményének, hogy a szakirodalom álláspontja egyértelmű abban a tekintetben, hogy a letartóztatott személy rosszabb körülmények között van, mint az az elítélt, aki jogerős szabadságvesztését tölti.

  Kulcsszavak: letartóztatás foganatosítása, letartóztatással kapcsolatos nemzetközi egyezmények, ártatlanság vélelme, letartóztatott jogállása, rezsimszabályok


  Besides the conditions of the detention, the question of enforcement is another important factor. While from the aspect of conditions Hungarian legal regulations mostly correspond to the international standard, this is not the case at all concerning the enforcement of the detention. The main rule that uniform principles have to prevail during the execution of the detention is not kept at all in practice. Different provisions refer to the inmates of prisons, police detention centers, military prisons and houses of correction. Not only this relevant difference is the problem but the lack of clarity concerning the details, the institutions stigmatizing the arrested detainees under the presumption of innocence and treating the detainee as guilty suggest the need for an individual law regulating the execution of the detention. As it greatly contradicts the institution of the detention that the positions represented in the special literature are unanimous concerning the fact that the arrested person lives among worse conditions than the convict serving non-appealable prison sentence.

  Keywords: enforcement of detention, international conventions on detention, presumption of innocence, status of the detainees, regime rules

 • Kovács Mihály :

  A tanulmány annak összefoglalására irányul, hogy a Büntetés-végrehajtási Kódex 2015. január 01-jei hatálybalépését követő erőteljes szemléletváltás, az abból eredő új kihívások és szakmai feladatok teljesítése mellett miként állt helyt a szervezet, milyen eredményeket ért el, bemutatva azokat a jogintézményeket, amelyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a bűnismétlési és visszaesési kockázatok csökkentéséhez. Az eredményesség szempontjából kiemelt jelentőségű feladat a fogvatartottak foglalkoztatása, amely magában foglalja az oktatást, a szakmaképzést és a munkáltatást, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló resztoratív és egyéb célú programokat. Az újonnan bevezetett intézmények és alternatív módszerek – így a közösségi foglalkoztatók, a tanodaszerű szolgáltatások, a Családi Döntéshozó Csoportkonferencia vagy a közvetítői eljárás (mediáció) – hatékonyan bővítik a büntetés-végrehajtás eszköztárát. A tanulmány kitér azokra a jövőbeli feladatokra is – így kiemelten az ún. „Félutas Ház” intézményének bevezetésére –, amelyek alkalmazása tovább javíthatja a visszaesési mutatók pozitív irányú változását.

  Kulcsszavak: bűnismétlés, visszaesési kockázatok, foglalkoztatás, munkaerőpiaci integráció, alternatív intézmények és módszerek, bűnmegelőzés


  The study aims to summarize the huge changes in approach following the Penal Code that came into effect on 1 January, 2015 and how apt the Prison Service was in light of the new challenges and professional tasks and the results the Service achieved. With respect to efficacy, the employment of inmates is of paramount importance, and includes education, vocational training and labor, as well as restorative and other activities in order to effectively utilize their recreational time. Newly introduced institutions and alternative methods effectively broaden the range of tools used by the Prison Service, such as community institutions which help the employment of newly released inmates and ex-offenders, social inclusion programs for disadvantaged juvenile offenders, Family Decision Making Groups, or Mediation. The study also discusses future tasks such as introducing halfway houses, which might further reduce recidivism rates.

  Keywords: reoffending, recidivism, employment, labor market integration, alternative institutions and methods, preventing crime

 • Nyima Tamás ,
  Sági Csaba :

  A büntetés-végrehajtás modernizálása során olyan, eddig nem alkalmazott eszközök kerültek beépítésre a reintegrációs folyamatba, melyek a fogvatartott személyiségének részletesebb feltérképezését, egyéniesített kezelését segítik elő. Mára egyértelművé vált, hogy az eredményes társadalmi és munkaerőpiaci reintegráció alapvető feltétele a szabadságelvonás időszaka alatt a fogvatartottak differenciált, egyéniesített kezelése. A rendelkezésre álló eszközök megfelelő alkalmazása mellett, a szabadságvesztés időszaka alatt el kell érni, hogy a fogvatartott saját akaratával is járuljon hozzá a büntetés-végrehajtási célok érvényesüléséhez, minimálisra csökkentve ez által a szabadulást követő visszaesési kockázatot. Az alábbi tanulmányban a Szombathelyi Országos Büntetés- végrehajtási Intézet gyakorlatát bemutatva igyekszünk átfogó képet adni az új és klasszikus reintegrációs eszközökről.

  Kulcsszavak: jogi háttér, egyéniesített kezelés, reintegráció, foglalkoztatás, visszaesési kockázat


  During the modernization of the prison service, methods that have not been used yet have been incorporated into the reintegration process, which facilitate a more detailed mapping of the prisoner’s personality and a more personalized treatment of prisoners. It has now become clear that during the time of imprisonment differentiated and individualized treatment of prisoners is a fundamental condition for a successful social and labor market reintegration. Besides the appropriate use of available means, during the period of imprisonment it is necessary to achieve that the prisoner would contribute voluntarily to the implementation of prison objectives, thereby minimizing the risk of recidivism after release. In the following study, we present the practices of the Szombathely National Prison to provide a comprehensive picture of new and classic reintegration methods.

  Keywords: legal background, personalized treatment, reintegration, employment, risk of recidivism

 • Somogyvári Mihály :

  A tanulmány célja, hogy bemutassa a Büntetés- végrehajtási Szervezet által végzett kutatások, elemzések általános felhasználási lehetőségeit, a rendelkezésre álló ismeretek, adatok, adatbázisok hátterét. Az írás a fogvatartottak visszaesésére, valamint büntetés-végrehajtási intézetbe kerülésük előtti kábítószer-fogyasztására vonatkozó statisztikai vizsgálaton keresztül, esettanulmány jelleggel mutatja be, hogy milyen vizsgálati eredményeket tudunk elérni – a szervezeti sajátosságokból fakadó korlátokkal együtt – az egyes felhasználási területeken. A tanulmányban az adatok előállításának, feldolgozásának módszertani kérdésein túl a két statisztikai vizsgálat főbb eredményei is bemutatásra kerülnek. A vizsgálatok elsősorban azon tényezőkre fókuszáltak, melyek hozzásegítik a Büntetés-végrehajtási Szervezetet a hatékony beavatkozási stratégiák és kezelési irányok feltárásához és kialakításához.

  Kulcsszavak: kutatás, kábítószer, visszaesés, kockázatelemzés, statisztika


  The purpose of this study is to present the general application possibilities of researches and analyses carried out by the Hungarian Prison Service and the background of the available knowledge, data and databases. This writing demonstrates as a case study what results we can reach within each area of use, taking into consideration the limitations resulting from the organizational features, through statistical surveys carried out on prisoners’ reoffending and on their drug use prior to their entering to the prison. In addition to the methodological issues of data production and processing in this study the main results of the two statistical researches are also presented. Surveys have focused primarily on factors that help the Hungarian Prison Service to identify and develop effective intervention strategies and management approaches.

  Keywords: research, drugs, recidivism, risk analysis, statistics

 • Varga-Koritár György :

  Tanulmányomban röviden bemutatom a büntetés-végrehajtás ügyészi törvényességi felügyeletét. Kitérek a büntetés-végrehajtást övező jogállami biztosítékrendszer elemeire, ezek sajátosságaira. Vázlatát adom a büntetés-végrehajtás ügyészi törvényességi felügyelet jogi hátterének. Elemzem az ügyészi törvényességi felügyelet jellemzőit, a jogrendszerben betöltött szerepét. Kitérek arra, hogy milyen konkrét feladatot látnak el tevékenységük során a szakági ügyészek, kiemelten a szabadságvesztés végrehajtásával kapcsolatosan, majd statisztikai számok tükrében értékelem azokat a változásokat, melyek az elmúlt években jelentősen növelték az e területen dolgozó ügyészek munkaterhét.

  Kulcsszavak: büntetés-végrehajtás, törvényesség, felügyelet, ügyész, biztosítékrendszer


  In my study, I provide a short overview of the prosecutorial supervision of the enforcement of penal law. I touch upon the features and elements of the law-based assurance system that ensures penal law enforcement. I give a brief draft of the legal background of the prosecutorial supervision of penal law enforcement and analyse the characteristics and roles of prosecutorial supervision of penal law enforcement within the legal system. I introduce the specific activities of prosecutors dealing with the implementation and execution of punishments and highlight the categories of the execution of imprisonment sentences, afterwards, by using statistical data, I emphasise changes that have occurred in the past years which have led to a significant increase in prosecutors’ workload dealing with the execution of punishments.

  Keywords: penal law enforcement, legality, supervision (control), prosecutor, assurance providing system

Röviden

Letöltés egy fájlban (4,8 MB - PDF)