a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Börtönügyi szemle38. évf. 2. sz. (2019.)

Tartalom

Tanulmányok

 • Éles Éva :

  fogvatartottak társadalmi reintegrációját támogatja, feladata az önbecsülés és felelősségérzet fenntartása és fejlesztése, a társadalmi hasznosság tudatának kialakítása, a szabadulás utáni társadalomba való beilleszkedés elősegítése. Munkája a fogvatartottal való első találkozással kezdődik, befogadó szűrővizsgálattal feltárja a fogvatartott személyiségének aktuális jellemzőit, a biztonságot veszélyeztető tényezőket. A kockázatértékelés alapján megtervezi a gondozási tevékenységet, kiemelt figyelmet fordít az öngyilkossági kísérletek megelőzésére, a krízishelyzetek kezelésre, valamint a biztonságot veszélyeztető körülmények feltárására. A jó mentálhigiénés környezet megteremtésében kiemelt szerepe van, a lelki egészség megőrzése érdekében prevenciós munkát végez. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt fogvatartottakkal végzett pszichológusi munka fókuszában a részleg életébe, a közösségébe való beilleszkedés és az új élethelyzet elfogadása áll. Fontosnak tartja fenntartani az élet iránti vágyat, a különböző tevékenységek iránti érdeklődést, a motivációt olyan tevékenységek iránt, amelyek flow élményhez, boldogsághoz juttatják a fogvatartottakat.

  Kulcsszavak: reintegráció, börtönhumanizáció, befogadó szűrővizsgálat, kockázatértékelés, szuicid prevenció, tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, flow élmény


  The psychologist uses his/her professional knowledge to support the social reintegration of the inmates, his/her task is to help maintaining and developing self-esteem and sense of responsibility, developing the awareness of social utility, and to facilitate integration into the post-release society. The psychologist’s work begins with the first encounter with the inmate, where an inclusive screening reveals the current characteristics of the prisoner's personality and the factors that threaten security. Based on the risk assessment, the psychologist plans the care activity paying particular attention to the prevention of suicide attempts, crisis management and detecting the conditions threatening safety. The psychologist plays a key role in creating a good mental hygiene environment, and does preventive work to preserve mental health. The psychologist’s work with life-long sentenced prisoners focuses on the prisoners accepting the new life situation, integrating into the life and the community of the prison section. It is important to maintain the desire to live, the interest in various activities, and the motivation for activities that result for prisoners in living some flow experience and happiness.

  Keywords: reintegration, prison humanization, screening during the intake interviews of the prisoners, risk assessment, suicide prevention, life imprisonment, flow experience

 • Jankovics Anna Mária :

  Tanulmányomban azonosságokat kerestem az APAC és a szociálpedagógiai módszerek között. A módszer – részletesebben kidolgozva – lehetőség arra, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek hatékonyabban végezhessék embert jobbító tevékenységüket. Így a visszaesések száma drasztikusan csökkenhet, az eredmények hatására a negatív társadalmi megítélés és teher csökkenhet, erősödik a társadalmi felelősségvállalás, a szabadultak pedig a társadalom hasznos tagjaként élhetik tovább életüket. A fő jobbító motívum az érzelmi intelligencia fejlesztése, ami által minden egyéb készség, képesség fejlődik. Az APAC komplex, több ponton beavatkozó eszközrendszere egész személyiséget átható változást hozhat. Munkaformája a kiscsoport: személyre szabott, kontrollált fejlesztésre ad lehetőséget, kihasználva a csoporthoz tartozni akarás erős igényét.

  Kulcsszavak: APAC, keresztény, vis�- szaesés, fogvatartott, szabadult, érzelmi intelligencia


  In my study, I looked for similarities between the association for the protection and assistance of the convicted (APAC) and social pedagogical methods. The method, elaborated in more detail, provides an opportunity for penitentiary institutions to perform their educating and human improving activities more effectively. Thus, the number of recidivists may be drastically reduced as a result of which the negative social perception and burden can decrease, social responsibilities grow stronger and the released prisoners may carry on with their life as useful members of the society. The main motive is the development of emotional intelligence, which develops all other skills and abilities. APAC method’s complex, multi-point intervening system can bring a throughout change of personality. The working method of this is a small group: this provides the opportunity for personalized, controlled development, taking advantage of the strong need for belonging to the group.

  Keywords: Association for the protection and assistance of the convicted (APAC), Christian, recidivism, prisoner, released detainee, emotional intelligence

 • Juhász Zsuzsanna :

  A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (ENSZ, 1966, 12. cikk) alapján a fogvatartottaknak is joguk van ahhoz, hogy a testi és lelki egészség elérhető legmagasabb szintjét élvezzék. A bebörtönzött személyeknek továbbra is megmarad tehát a testi és lelki egészséghez való alapvető joga. Amikor egy állam a személyi szabadságtól megfosztás eszközével él, őt terheli a felelősség, hogy gondoskodjék az érintettek egészségéről. A jelen tanulmány célja, hogy képet adjon a fogvatartottak egészségügyi ellátásának komplexitásáról és érintse azokat a problémaforrásokat, amelyek az egészségügyi ellátás biztosításával kapcsolatban az európai színtéren jelentkeznek. A fentiek mellett bemutatásra kerül az Emberi Jogok Európai Bíróságának a fogvatartottak egészséghez való jogával kapcsolatos esetjoga.

  Kulcsszavak: fogvatartott, egészségügyi ellátás, komplexitás, Emberi Jogok Európai Bírósága, esetjog


  According to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (United Nations, 1966, Article 12.) prisoners also have the right to the highest attainable standard of physical and mental health. Thus those who are imprisoned retain their fundamental right to enjoy good health, both physical and mental. When a state deprives people of their liberty, it takes on a responsibility to look after their health. The aim of this study is to provide an overview of the complexity of the prisoners’ healthcare and to affect those problem drivers, which are noticeable in Europe in relation to the healthcare services. In addition to the above, this paper presents the case law of the European Court of Human Rights selected with regard to the prisoners’ health-related rights.

  Keywords: prisoner, healthcare, complexity, European Court of Human Rights, case-law

 • Tikász Sándor :

  A Szegedi Fegyház és Börtön az elítéltek reintegrációja kapcsán merít az intézet szakmai múltja során hasznosult tapasztalatokból, ezért a büntetések végrehajtásakor az elvárt egyéni aktivitást mutató, és a reintegrációs célok elérésében önként együttműködő fogvatartottakat ösztönzően támogatja. A klasszikus reintegrációs célú tevékenységek mellett – alapfokú iskolai oktatás, szakirányú képzés, munkáltatás, terápiás foglalkoztatás – a Szegedi Fegyház és Börtönben évszázados hagyománya van a művelődési és szabadidős programokon való részvételnek. A Szegedi Fegyház és Börtön a Büntetés-végrehajtási Szervezet reintegrációs programjait az elítéltek elvárt egyéni aktivitását figyelembe véve, az ítéletben kiszabott joghátrány érvényesítése során, a hátráltató tényezők lehetőség szerinti kizárásával, a társadalmilag elfogadott pozitív értékek közvetítésével valósítja meg. A hazai bv. intézetek között a Szegedi Fegyház és Börtön elsőként vezette be a hosszú időre ítélt elítéltek főiskolai és egyetemi oktatását, több olyan reintegrációs célú foglalkozást honosított meg, melyek ösztönzően hatottak a hosszú időre ítéltek kezelési koncepciójának kidolgozásakor.

  Kulcsszavak: reintegráció, alapfokú iskolai oktatás, szakirányú képzés, munkáltatás, terápiás foglalkoztatás, művelődési és szabadidős programok, hosszú időre ítéltek


  In the course of the reintegration of prisoners, the Szeged Strict and Medium Regime Prison draws on the experience gained during the past of the institute, and therefore supports the prisoners who are willing to volunteer during the time of their punishment and cooperate voluntarily in achieving the goals of reintegration. In addition to classical reintegration activities - primary school education, specialized training, employment, therapeutic employment - the Szeged Strict and Medium Regime Prison has a centuries-old tradition of participating in cultural and leisure programs. In the practice of the Prison, we implement the reintegration programs of the Hungarian Prison Service, taking into account the expected individual activity of the prisoners, enforcing the imposed judgment and at the same time excluding the disadvantage hindering factors as far as possible and mediating the socially accepted positive values. Amongst the Hungarian prisons the Szeged Prison was the first to introduce college and university education for the long-termed convicts, and introduced several reintegration programs that had an incentive to develop a longterm treatment concept for sentenced prisoners.

  Keywords: reintegration, primary school education, specialized training, employment, therapeutic employment, cultural and leisure programs, prisoners sentenced for a long term.

 • Visontai-Szabó Katalin :
  Börtönben a családtag = Family member in prison47-59 [318.12 kB - PDF]EPA-02705-00118-0050

  A biztonságos családi háttér jelentősége régóta ismert, az otthon maradt, a szüleiket hosszabb-rövidebb ideig nélkülözni kényszerülő gyermekek szükségletei és jogai azonban kisebb hangsúlyt kaptak, pedig a kérdés meglehetősen sok gyermeket érint. A fogvatartott szülő távolléte rossz hatással van a gyermekre, az okozott lelki sebek mértéke azonban sok tényezőtől függ, mint például a gyermek életkora, a büntetés időtartama, valamint, hogy hova, kikhez kerül a gyermek. Amennyiben a helyzetet nem megfelelően kezeljük, hosszú távon súlyos károkat okozhatunk a személyiségfejlődésében. A tanulmányban részletesen bemutatok két lélektani elméletet, melyek magyarázatot adnak arra, miért fontos az ember életében a kötődés, végül pedig igyekszem összefoglalni, hogy társadalmi szinten mit tehetünk az érintett gyermekekért.

  Kulcsszavak: fogvatartott szülő, anyagyermek kapcsolat, kötődéselmélet, John Bowlby, Harry Harlow


  The importance of secure family background is known widely, but the rights and needs of children who miss one of their parents away in prison for a shorter or a longer time has not been emphasised, although it affects quite a lot of children. The parent’s absence has a negative effect on the child; the severances of psychological scars affected by this phenomenon depends on lot of factors, for example the age of the child, the duration of the penalty and where the child would stay while the parent serves the prison sentence. If we are unable to deal with the situation properly we may cause severe damages in the child’s psychological development on the long run. In this essay I describe two psychological theories about the importance of attachment and finally I try to summarize what we collectively as society can do for these affected children.

  Keywords: imprisoned parent, motherchild relationship, attachment theory, John Bowlby, Harry Harlow

 • Zakhar Tibor :

  A Szent Adorján Millenniumi Emlékév (1019-2019) tudományos konferenciasorozatának egyik kiemelkedő rendezvénye volt a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a „Humán tudományok a reintegráció sikeréért” konferencia. A rendezvény egyik előadása a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Anya-gyermek körletének mindennapjait mutatta be. Az előadást követő élénk érdeklődés bátorított arra, hogy az ott elhangzottakat a következő oldalakon összefoglaljam és a Börtönügyi Szemle olvasói számára is elérhetővé tegyem.

  Kulcsszavak: esély, kapcsolat, anya, gyermek, reintegráció


  One of the outstanding events of the scientific occasions linked to the Saint Adrian Millennium Memorial Year (1019-2019) was the conference at the Law Faculty of the Szeged University titled “Human sciences for the successful reintegration”. One of the lectures at this event was a presentation about the everyday life of the mother and child nursery unit operating in the Bács- Kiskun County Remand Prison. The lively interest about the possible coplacement of the inmate mothers and their children encouraged me to summarize what was said during this lecture and make it available to the readers of this scientific journal.

  Keywords: chance, relationship, mother, child, reintegration

Röviden

Letöltés egy fájlban (2,4 MB - PDF)