Sebők Balázs

 

Krajinák virágzása és romlása Horvátországban

 

A legújabb Balkán-háború – amelynek a horvátországi háború csak egy epizódját képezte – már a harmadik olyan fegyveres konfliktus volt Európában a XX. század folyamán, amely kizárólag a Balkán-félszigetet érintette. De míg az első (1912-1913) és a második (1913) Balkán-háborúban a félsziget csaknem valamennyi állama részt vett, addig a XX. század végi konfliktus egy szövetségi állam, nevezetesen Jugoszlávia felbomlásáról szólt, amelybe az érintett tagköztársaságokon kívül más balkáni ország fegyveresen nem avatkozott be. A harmadik Balkán-háború az ún. tíznapos háborúval kezdődött Szlovéniában (1991. június 27.-július 7.), majd az öt évig elhúzódó horvátországi (1991-1995), illetve a később kirobbanó – de a horvátországival párhuzamosan zajló - négyéves boszniai (1992-1995) háborúval folytatódott.

A XV. század közepén a volt Jugoszlávia területén élő etnikumok – bizonyos átmeneti zónáktól eltekintve – még viszonylag jól elkülönültek egymástól. A szerbek ekkor még a Duna-Száva vonaltól délre, a Drinától keletre tömörültek. A török hódításokkal párhuzamosan óriási népességmozgás (menekülés) zajlott le a régióban, miután egymás után kerültek török kézre a délszláv településterületek. A már a XIV. században elkezdődött és évszázadokig tartó folyamat következménye a Balkán korábbi etnikai térszerkezetének gyökeres átalakulása, a népesség többszörös kicserélődése, több százezer embert érintő kényszermigráció volt. A mai Horvátország esetében ez a magyar etnikum szinte teljes eltűnését jelentette, míg a horvát etnikum korábbi településterületének északi (Isztria, Zágráb, Szlavónia) és nyugati (Dalmácia) perifériáira, valamint dél- és nyugat-magyarországi területekre szorult vissza. Helyükre önként, vagy osztrák, illetve török telepítés során szerb (akkori szóhasználattal vlach) pásztorok költöztek a Balkán délebbi területeiről (pl. Koszovó), illetve a szendrői és kruseváci szandzsákból.

A Horvátországból és Boszniából elmenekülő horvátok helyére oszmán szolgálatban álló szerbek telepedtek le előbb Bosznia nyugati részén (Bosanska Krajina), majd Horvátország Boszniával határos részein is (horvátországi krajinák). A XVI-XVII. század fordulójától kezdve és a XVIII. század elején a szerbek határőrként egyre nagyobb számban álltak a Habsburgok, illetve a velenceiek szolgálatába, így ezzel még nyugatabbra tolódott a szerb etnikai terület határa és elérte az Adriai-tenger térségét is. Az évszázadokon át tartó népességmozgások eredménye végül az etnikai terület északabbra és részben nyugatabbra helyeződése lett, amelynek során a szerb etnikum a Balkán déli részén olyan területeket veszít, ahol többségi tömbökben élt, ám északon etnikai értelemben zömmel csak szigetszerű szórványokat, illetve többségi zárványokat nyer, mely területek sokszor nem összefüggőek egymással.

Már a török megszállás alatt kezdett kialakulni, de csak az oszmán hódítóknak a Délvidékről és Horvátország-Szlavóniából való végleges kiűzése után fejlődött ki a maga teljességében a katonai kormányzás alatt álló horvát-szlavón határőrvidék, ahol  az ott állomásozó ezredek állományának zöme szerb határőrökből állott. A mai Horvátország területén 10 határőrezred alakult, amelyek a horvát-szlavón határőrvidékben egyesülve (18 000 km˛), mind a magyarországi (oláh és német), mind az erdélyi (székely) határőrvidéknél nagyobb területet mondhattak magukénak. Határőrezredeik területét a szerbek krajinaként emlegették. A Vojna Krajina, röviden krajina szerb kifejezés szó szerint határt, mezsgyét jelent, németül Militärgrenze, magyarul Katonai Határőrvidék volt a hivatalos neve.

A horvát-szlavón határőrvidék szerbjei egészen a terület katonai kormányzásának megszűntetéséig, 1881-ig meglehetősen nagy önállóságot élveztek, katonai szolgálatukért földet és kiváltságokat (pl. egyházi autonómia, adómentesség, vámmentesség saját területükön belül stb.) kaptak a császártól, s mind Horvátországtól, mind Magyarországtól függetlenül élhettek: kizárólag a bécsi Udvari Haditanács ellenőrzése alatt álltak. A Vojna Krajina de jure ugyan nem, de facto viszont megvalósította a különálló, összefüggő szerbek lakta terület álmát, amelyben a szerb autonómia előképe látszott (a XVIII. században Ó-Szerbia még török megszállás alatt állott). A fegyveres múlttal rendelkező hajdani szerb krajinák majd a harmadik Balkán-háború során kelnek ismét életre.

Az I. világháborút követő békerendezés során az Osztrák-Magyar Monarchiából kiszakadt Horvátország a Szerbiával, Montenegróval és Szlovéniával kialakítandó közös délszláv államhoz csatlakozik, így a horvátországi szerb területek, az egykori krajinák is a Szerb-Horvát-Szlovén (SZHSZ) Királyság részei lesznek. Szerbia I. világháborús győzelmével megvalósult tehát a szerbek régi álma, miszerint minden szerbet egy államban kell egyesíteni. Az SZHSZ Királyság (1929-től nevében is Jugoszlávia) alkotmányában a nagyszerb-centralista jegyek érvényesültek, így a horvát nemzetnek meglehetősen sok megaláztatást kellett elszenvednie. Erre mintegy válaszként az 1941-45 között fennálló Független Horvát Állam (NDH) a szerbeket kiáltotta ki az ország egyik legfőbb ellenségének és üldözte őket, az etnikailag tiszta nemzetállam elérése érdekében pedig több helyen népirtással próbálkozott.

A második Jugoszlávia (1945-1991) problémái Tito halála után (1980) kerültek felszínre. A szerbek úgy érezték, hogy a különböző tagköztársaságokban szétszórt szerbeket az eltűnés veszélye fenyegeti, a szlovének és a horvátok viszont – jogosan – úgy látták, hogy az ő erős gazdaságaik tartják el az elmaradott déli tagköztársaságokat. Szlovénia és Horvátország legfőbb célja tehát a Jugoszláviától való elszakadás volt, míg Szerbia továbbra is ragaszkodott a szerbek egy államban való koncentrálásához. Ezen utóbbi ellentétes törekvések Horvátország esetében éles konfliktushoz vezettek (itt a lakosság 12,2%-a, 581000 fő volt szerb nemzetiségű 1991-ben).

Horvátországban az első szabad parlamenti választást 1990 áprilisában és májusában tartják. A választást a korábban illegálisan megalakuló nemzeti konzervatív Horvát Demokrata Közösség (HDZ) nyeri az exkommunista Demokratikus Változások Pártja (SDP) és a jugoszláv egység talaján álló reformer Nemzeti Megbékélés Koalíciója (KNS) előtt. Elsősorban a szerb nemzetiségű lakosság támogatásában bízva indul a Szerb Demokrata Párt (SDS), amely ugyan csak a szavazatok 1,6%-át szerzi meg, azonban Knin körzetében 67,3%-kal abszolút győzelmet arat.

A választások jellemzője, hogy a szerb többségű, illetve jelentős szerb kisebbséggel rendelkező területeken szinte sehol sem tudott győzni a HDZ, vagyis a szerbek nem szavaztak erre a pártra. A HDZ választási vereségeinek helyszínei általában a későbbi Krajinai Szerb Köztársaság területével fedik egymást. A horvátországi szerbek döntő többsége az exkommunista SDP-re szavazott, mintegy ezzel is ragaszkodva a régi jugoszláv kommunista hagyományokhoz, illetve a Jugoszláviában maradáshoz. A horvátországi szerbek döntő többségének körében ekkor még nem a nacionalizálódás volt a jellemző, hanem a jugoszláv múlthoz, s abban a szerb etnikai dominanciához való ragaszkodás. A szerb nacionalisták pártja, az SDS a választásokon szerzett csekély támogatottságát azonban hamarosan a szerb kisebbség szinte egészére kiterjedő népszerűségre cseréli.

Már javában folyt a szerb-szlovén gazdasági- és nyilatkozatháború, illetve a szerb-albán konfliktus Koszovóban, amikor Horvátország még mindig Jugoszlávia “csendes köztársaságának” számított. Ám a választások eredménye és a Belgrádból folyamatosan táplált nagyszerb nacionalista hangulatkeltés végül megváltoztatta ezt a nyugalmas állapotot. 1990. május 30-án a szerbek azért bojkottálják a Franjo Tuđman köztársasági elnökké való beiktatására rendezett ünnepséget, mert ott feltűnik a vörös csillag nélküli horvát zászló és címer. Tulajdonképpen ezzel indult meg az a folyamat, amely során a szerbek korábbi történelmi sérelmeikre (NDH, 1941-1945) hivatkozva fokozatosan eltávolodtak a Jugoszláviából kiváló Horvátországtól. Képviselőik hangoztatták, hogy az usztasa rendszer által is használt szimbólumok (zászló, címer), a fekete rendőrségi egyenruhák stb. jogos félelemmel töltik el őket, amelybe nem hajlandóak belenyugodni.

A békéltetésükre Tuđman által 1990. július 5-én a közép-dalmáciai kisvárosba, Kninbe menesztett horvát kormányküldöttség végül örült, hogy lincselés nélkül megúszta küldetését. Szintén kudarccal végződött a horvát belügyi alakulatok augusztus 17-i támadása, ugyanis a támadók látva, hogy a szerbek barikádokkal, felfegyverkezve várják őket, visszavonulót fújtak. A horvátországi konfliktus így egyetlen puskalövés nélkül kezdődött. 1990 nyarán végeredményben Knin szerb többségű körzete kikerült Zágráb ellenőrzése alól. Az ún. “rönkforradalommal” kezdődött el a krajinai szerbek felkelése, amely végül évekig tartó véres háborúba torkollott. 1990. augusztus 19-én és szeptember 2-án a felkelő szerb területeken, tehát  elsősorban Knin környékén és a Zagora-hegyvidék egy részén - a horvát hatóságoktól nem zavartatva - a szerbek a már-már polgárháborús feszültséget okozó népszavazást tartottak. Ennek értelmében kinyilvánították a Horvátországban élő több, mint félmillió szerb területi és kulturális autonómiáját. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy ezt a népszavazást a jugoszláv szövetségi kormány - a horvát tiltakozások ellenére - törvényesnek nyilvánította.

A politikai csatározásokat hamarosan fegyveres összetűzések követték: 1990. szeptember 28-án összeütközés robbant ki a felfegyverzett szerbek és a horvát rendőrök között. Ezen felbátorodva aztán népszavazásuk kedvező eredményére hivatkozva 1990. október 1-én a horvátországi szerbek Szerb Nemzeti Tanácsa kikiáltotta saját autonómiáját, amit a horvát alkotmány nem akart megadni nekik. 1990. december 21-én – a határőrvidéki hagyományok alapján nevet adva – létrehozzák a Krajinai Szerb Autonóm Körzetet. Ezzel, hogy Horvátország beleegyezése nélkül, annak hatóságait megkerülve önhatalmúan saját maguknak adtak autonómiát, kibékíthetetlen viszonyba kerültek a horvátokkal. A későbbiekben pedig bejelentik hogy Jugoszlávia 9. politikai egységeként szövetségi szinten kívánják magukat képviseltetni.

1991 forró tavaszáig átmenetileg elhallgatnak a fegyverek Horvátországban, de ez nem a béke eljövetelét jelenti, hanem inkább erőgyűjtést a közelgő nagy összecsapásra. A horvátok feladata ekkor az, hogy a semmiből hadsereget teremtsenek (illegális fegyverimportok, pl. Magyarországról, Ausztriából, Németországból), a szerbek pedig megszervezik a helyi lakosságból verbuvált területi milíciáikat, amelyeket a szerb vezetés alatt álló Jugoszláv Néphadsereg (JNA) lát el fegyverekkel. A békés időszak nem sokáig tartott, hiszen alig néhány hónap kellett ahhoz, hogy az események mindkét fél által elismert polgárháborúvá fajuljanak. A polgárháborúhoz vezető úton még négy állomás volt hátra: Pakrac, Plitvicei-tavak (Titova Korenica), Kijevo és Borovo Selo.

A fegyveres összetűzések 1991. február 22-én újultak ki a nyugat-szlavóniai Pakrac városánál, hogy aztán a Plitvicei-tavak ellenőrzéséért folytatott harcokban 1991. március 31-én elessen az élesedő délszláv válság első két halálos áldozata is. A Knin közelében fekvő horvát lakosságú falu, Kijevo hónapokig tartó ostromzára, majd később tüzérséggel való szétlövetése (1991. augusztus 26.), illetve a Borovo Selo szerb falu határában elesett 12 horvát rendőr esete is világossá tette: az elszórt konfliktusok lassan polgárháborúvá állnak össze. Az 1991. május 1-jén és 2-án lezajlott borovo seloi események hirtelen változást idéztek elő a horvát közvéleményben. Mindenütt szerb ”belső ellenségről” lehetett hallani. A horvát rádió és televízió rutinszerűen csetnikeknek kezdte nevezni a szerbeket, vagy egyszerűen csak “terroristáknak” minősítette őket. Franjo Tuđman horvát elnök május 3-i beszédében első ízben figyelmeztette az embereket az esetleges háború veszélyére. Kijelentette, hogy a Horvát Köztársaság ellen nyílt hadviselés folyik, s “a JNA dogmatikus kommunistái egyesültek a Nagy-Szerbia megvalósításáért küzdő imperialistákkal, hogy létrehozhassák Szerboszláviát”.

Borovo Selo után végképp elszabadult a pokol Horvátország szerbek lakta, illetve vegyes lakosságú területein. Ezt követően mindennaposak voltak az összecsapások a horvát rendőrök és a szerb lakosság között, s a harcok egyre újabb településekre terjedtek ki. A Krajinai Szerb Autonóm Körzet vezetősége már közvetlenül a plitvicei események hevében, 1991. április 1-én elhatározta, hogy a jövőben Szerbiához kíván csatlakozni, s az általuk ellenőrzött területen a horvát helyett a szerbiai alkotmány és a jugoszláv jogrend lesz érvényben. Ekkorra már a horvát hatóságokkal szemben elért “sikereik” és Szerbia biztatásának hatására a szerbek elejtenek mindenféle lehetőséget a Horvátország keretein belül maradásukról. Döntésüket 1991. május 12-én egy újabb népszavazással erősítették meg, amit a horvát kormány természetesen nem ismert el. Ebben az esetben a szerb lakosság arról voksolt, hogy Szerbiához, vagy Jugoszláviához kíván-e tartozni. A véleményt nyilvánítók az előbbi mellett döntöttek. Így mintegy kinyilatkoztatták, hogy nem Jugoszláviához, hanem egyértelműen a megnagyobbítandó Szerbiához szeretnének csatlakozni, amely Horvátországgal szembeni területi revíziót jelentett. A Szerbiához való csatlakozásra a népszavazáson résztvevők 99%-a (!) voksolt, ami nyílt hadüzenetként is felfogható Horvátország irányában.

Az 1991-es háború területszerzési háború volt, és ezt a felek hallgatólagosan el is ismerték. A valódi kérdés nem az, hogy Horvátország független lehet-e, hanem az, hogy mely területeket viheti magával az önálló nemzeti államba. 1991 nyarán a válságövezetekben meg-megújuló folyamatos harcok dúlnak a horvát belügyi alakulatok és a JNA által támogatott szerb területvédelmi erők között, melyek intenzitása folyamatosan erősödik a többször kinyilvánított tűzszünetek ellenére is.  Hogy milyen komolyra fordult a helyzet, azt megmutatja az is, hogy 1991. július 6-án Slobodan Milošević fegyverbe szólítja a szerb népet.

A JNA mindig ott jár a szerb fegyveresek mögött, hogy “szétválassza a harcoló feleket”, ám valójában inkább csak biztosítja a már elfoglalt területeket a terjeszkedő horvátországi szerbek számára, akik közben egyre több páncélozott járművet és nehézfegyvert kapnak a JNA-tól. A horvát rendőrök és az alakuló hadsereg ezzel szemben polgári járművökön és átalakított turistabuszokon közlekedik: A Horvát Nemzeti Gárda (ZNG) gyengén felszerelt és szervezett, bár önkéntesekből nincs hiány. Az ellenfelek ekkor nem egyenlő erőt képviselnek, vagy erősebben fogalmazva: nem méltók egymáshoz.

A szerb ellenőrzés alá került területek lokális összevisszaságát az 1991. szeptember 14-én kibontakozó általános JNA-támadás szűnteti meg, amelynek eredményeképpen néhány napon belül a szerbek kezére jut Horvátország területének közel harmada, és néhány, még ellenálló horvát településen (Vukovar, Slunj) kívül nem marad ellenállás a szerbek hátában. Közel összefüggő területekké válnak tehát az addigi szigetszerűen elhelyezkedő szerb ellenőrzés alatt álló vidékék, bár az egyes Szerb Autonóm Körzetek közti összefüggés Kelet-Szlavónia esetében egyáltalán nem, Nyugat-Szlavónia esetében pedig nem megnyugtatóan megoldott. Kialakulnak a frontvonalak, és egyértelműen tisztázódik, melyik fél mely területeket ellenőriz. Az egyre kiterjedtebb és elmérgesedő harcok hírére Jugoszlávia-szerte, de főként Szerbiában (különösképp Dél-Szerbiában) szerb önkéntesekből verbuvált szabadcsapatokat hoznak létre, melyeket a határon átdobva be is vetnek a horvátországi harcokban. E toborzott csetnik egységek harcértéke nem túl magas, inkább csak a front mögötti etnikai tisztogatásokban jeleskednek.

1991 nyarára-őszére Horvátország északnyugati, etnikailag abszolút horvát többségű területeit és Dél-Dalmáciát leszámítva gyakorlatilag már mindenütt harcok folytak a horvátok és a JNA által támogatott szerb fegyveresek között. A szerbek célja ekkor már nem csak a többségében szerblakta területek kiszakítása Horvátországból, hanem a történelmi múltra visszatekintő ún. nagyszerb határok elérése. Ezt a leendő határt, amely Nagy-Szerbia, vagy Szerboszlávia (a csak szerbek lakta délszláv állam Szerbia megnagyobbításával) határa lett volna, a Szerb Radikális Párt elnöke, Vojislav Šešelj “csetnikvajda” álmodta meg. Jellemző a tervre, hogy túlmegy minden ezt megelőző nagyszerb elképzelésen, és Szerbia nyugati határát a Virovitica-Karlovac-Karlobag vonalnál realizálta volna, mégpedig úgy, hogy az ettől keletre eső valamennyi terület Szerbia részét képezi: ez igényt jelentett Horvátország területének 60,5%-ára, lakosságának pedig 46,4%-ára. Az igényelt területen gyakorlatilag már “valamennyi” horvátországi szerb benne van, viszont e terület lakosságának a szerbek mindössze 19,7%-át alkotják.

Hogy az akkori etnikai viszonyok és a fennálló határok mennyire érdekelték a radikális csetnikvajdát, azt a következő 1991-ben tett kijelentései is megmutatják:

“Szerbia határait ki kell terjeszteni a Karlobag-Virovitica vonalig, s Horvátországból csak annyit kell meghagyni, amennyi a zágrábi katedrális tornyából kinézve látszik.”

“Semmiféle idegent nem akarunk látni területünkön, és harcolni fogunk igazságos határainkért. A horvátok vagy elmennek innét, vagy ki lesznek irtva.”

“Szerbia hadban áll Horvátországgal, és ha minden Szerbek álmának, tehát Nagy-Szerbia megvalósításához arra van szükség, hogy hadat üzenjünk egész Európának, egy percig sem fogunk habozni azt megtenni.”

Az utolsó, 1991-ben megtartott jugoszláviai népszámlálás alapján a szerbek Horvátország 13 obćinájában alkották a lakosság etnikai többségét, ebből 11 obćinában abszolút többségben voltak: Donji Lapac (97,4%), Vojnić (90,6%), Dvor (85,6%), Knin (88,6%), Gračac (82,3%), Vrginmost (70,6%), Titova Korenica (69,2%), Obrovac (65,9%), Glina (60,5%), Kostajnica (62,4%), Benkovac (57,4%), valamint Pakrac (46,4%) és Petrinja (44,9%). Mellesleg további 11 obćina területén 25% felett volt a szerb nemzetiségű lakosság arányszáma. Az előző, 1981-es népszámláláshoz viszonyítva – Vrginmost kivételével – a többségében szerbek által lakott területeken mindenütt növekedett a szerb etnikum aránya, és egyes esetekben (Knin, Gračac, Donji Lapac) közel 10%-os volt ez a növekedés. Az itteni szerb etnikum tehát nem éppen egy fogyatkozó, haldokló közösség képét mutatja a háború előtt, amint azt a belgrádi politika és sajtó terjesztette 1986, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Memorandumának megjelenése óta (ebben az évben és ennek a kiadványnak a hatására éledt újjá fél évszázad után a nagyszerb nacionalizmus).

A korlátlan szerb hadisikerek után 1991 őszére megszilárdult a frontvonal, méghozzá nagyjából a krajinai szerb-horvát etnikai határ közelében (a Petrinja-Glina-Karlovac-Otočac-Gospić-Obrovac-Zadar-Drniš vonalnál), ám a Šešelj-vonalat csak Karlovac, Maslenica és Grubišno Polje közelében sikerült elérni. A Šešelj által meghódításra kijelölt területnek tehát a felét sem sikerült megszerezni (“csak” az igényelt terület 43,5%-át). 1991. október 7-én, Horvátország függetlenségének végleges kikiáltásakor az ország területének 26,4%-a (az 56.538 km˛-ből 14.900 km˛) volt szerb fennhatóság alatt. A menekültek tömegei és az etnikai tisztogatások miatt a szerb és a horvát fél ellenőrizte területek is közel kerültek az “etnikailag tiszta” minősítéshez.

A szerb terjeszkedés a közép-dalmáciai Maslenicánál érte el az Adriai-tengert, így véglegesen kettévágta Horvátországot: a már a “rönkforradalom” idején megbénított, Knin városán is keresztülhaladó észak-déli vasútvonal után a tengerpart mentén futó E 65-ös út forgalma is lehetetlenné vált, mert a stratégiai fontosságú, a Velebit-csatornán átívelő maslenicai híd szerb ellenőrzés alá került (1991. szeptember 13.), majd októberben felrobbantották. Ezután Dalmácia déli részei felé csak a Pag-Karlobag autóskomp jelentett összeköttetést, bár a jugoszláv flotta blokádja miatt néha ez is szünetelt. A szerb csapatok közel álltak ahhoz, hogy újabb két helyen kettévágják az országot: Karlovacnál néhány km-re álltak a szlovén, Viroviticánál (Nyugat-Szlavónia) mintegy 30 km-re a magyar határtól. Ha ezeken a kritikus pontokon áttörik a védelmet, Horvátország sorsa valószínűleg megpecsételődik.

Az 1990. október 1-jén kikiáltott Krajinai Szerb Autonóm Körzetből 1991. február 28-án létrejön a Krajinai Szerb Köztársaság (Knin), amelyhez a későbbiekben kialakuló Nyugat-Szlavónia (Pakrac) és Kelet-Szlavónia (Vukovar) krajinái is csatlakoznak. A három elfoglalt horvátországi szerb terület egyesülésével 1991. december 19-én kiáltják ki az egyesített Krajinai Szerb Köztársaságot Knin székhellyel (1. számú térkép). Európa új köztársaságának óriási problémája, hogy hivatalosan egyetlen ország sem hajlandó elismerni, míg Horvátország függetlenségét – német nyomásra – annak eredeti határaival ismerik el a világ országai (1992. január 15-től). A Krajinai Szerb Köztársaság tehát nemzetközi elszigeteltségben kezdi meg életét, ráadásul – mivel a nemzetközi nyomás és embargó hatására Szerbia visszatáncol – nem jön létre Nagy-Szerbia sem.

A három horvátországi szerb krajina közül a legkisebb és egyben a stratégiailag legkevésbé védhető a nyugat-szlavóniai terület volt (1300 km˛). Itt a szerb katonai ellenőrzés az erdős, középhegységi terület (Psunj, Ravna Gora, Papuk, Bilogora) szerb aprófalvak borította részére terjedt ki. Az itteni területeken a szerbek csak foltokban alkották a lakosság etnikai többségét (pl. Pakrac). A nyugat-szlavóniai szerb területnek egyáltalán nem volt összeköttetése a kelet-szlavóniai enklávéval, és csak egy vékony Száva-parti földnyelv jelentett kapcsolatot a központi (knini) krajinával (bár a boszniai szerb területeken keresztül mindvégig megvalósulhatott az összeköttetés). A kelet-szlavóniai terület (2600 km˛) a Duna-mentén Szerbiával volt határos, a háború előtt itt élt a horvátországi magyarság zöme is. A szerbek itt eredetileg zömmel kisebbségben voltak, csak néhány községben volt túlsúlyban a szerb etnikum. A központi krajina területe (A Száva-folyó és az Adriai-tenger között) 11000 km˛ nagyságú volt, ami Horvátország területének mintegy ötödét jelentette. Területén a szerbek zömmel a lakosság többségét alkották, a 13 szerb többségű obćina közül 12 itt található. Ezek korábban Horvátország gazdaságilag leginkább elmaradott peremterületei voltak, amelyek a környező horvát városok (Split, Zadar, Gospić, Karlovac, Zágráb, Sisak) vonzáskörzetébe tartoztak. Noha a kelet-szlavóniai terület – elsősorban mezőgazdaságilag – elvileg fejlettnek számított, azonban összességében elmondható, hogy a Krajinai Szerb Köztársaság gazdasága gyorsan összeomlott, az államalakulat gazdaságilag életképtelennek bizonyult, Szerbia vagy Horvátország nélkül teljesen kiszolgáltatott volt a helyzete.

A horvátországi háború legádázabb csatája, a 89 napig elhúzódó vukovari ostrom döbbentette rá Európát arra, hogy fél évszázad elteltével ismét háború van az öreg kontinensen. Vukovar bevétele (1991. november 16.) volt azonban a szerbek utolsó jelentős hadi sikere a horvátországi háború folyamán. A város hosszú ostromával lélegzethez jutó horvátok jelentős csapaterősítéseket hajtottak végre a nyugat-szlavóniai szerb körzet mentén és 1991. december 5-én megindították első jelentős ellenoffenzívájukat, hogy megszüntessék a Szlavónia teljes elszigetelésével fenyegető szerb kiszögellést. Az új horvát hadsereg – Okučani és Pakrac körzetét leszámítva – jelentős területeket vett vissza a szerbektől, így kompenzálva a Vukovar-környéki térvesztést. A horvátok decemberi offenzívája után a frontok hosszú időre megmerevedtek. Az erők viszonylagos kiegyenlítődése miatt sem egyik, sem másik fél nem volt képes jelentősebben előrenyomulni. Eltérő okokból átmenetileg mindkét fél célja a nemzetközi békefenntartó erőknek a térségbe vezénylése lett. A horvátok ezzel a válság nemzetköziesítését akarták elérni, míg a szerbek a területi hódításaikat szerették volna így konzerválni azt várva, hogy ezzel de facto elismerik a Krajinai Szerb Köztársaság létezését is. A felek végül az elsősorban Szerbia által támogatott, az amerikai külügyminiszter, Cyrus Vance nevével fémjelzett béketervet fogadták el (1992. január 3-án lépett életbe). A terv bizonyos mértékig kompromisszumként is felfogható, bár a szerbek erőfölénye miatt a horvát félnek kellett többet engedni ahhoz, hogy lélegzethez juthasson.

A Krajinai Szerb Köztársaság és a boszniai háború során kialakuló (Bosznia-Hercegovinai) Szerb Köztársaság Jugoszláviába, illetve a megálmodott Nagy-Szerbiába szeretne integrálódni. Ezzel ellentétben Szerbia nem akarja kimondani a velük való egyesülést, aminek okaiként az ENSZ BT által ellene 1992. május 29-én elrendelt gazdasági szankciók és a kedvezőtlen nemzetközi légkör is felhozhatók. A két új – ám senki által el nem ismert – államalakulat külpolitikailag, stratégiailag, gazdaságilag, 1995 nyarára pedig katonailag is rendkívül nehéz helyzetbe kerül. Külpolitikailag elég annyit megemlíteni, hogy a régi, ún. második Jugoszláviát 1991. október 18-án az ENSZ által létrehozott Badinter-bizottság megszűntnek nyilvánítja. Az 1992. április 27-én Belgrádban kikiáltott Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot (Kis-Jugoszlávia, vagy harmadik Jugoszlávia) pedig csak 1996 áprilisától ismerték el a vezető nagyhatalmak. Érdekes nemzetközi jogi helyzet alakul ki tehát a Krajinai és a (Bosznia-Hercegovinai) Szerb Köztársaság státusát illetően: nemzetközi jogilag előbbi Horvátországhoz, utóbbi Bosznia-Hercegovinához tartozik, de az említett államok fennhatósága – katonai okokból – nem terjed ki azok területére, míg a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, amelyhez tartozni szeretnének, nem mondja ki a velük való egyesülést. Mivel egyre késett Nagy-Szerbia kikiáltása (vagyis a hivatalos egyesülés Kis-Jugoszláviával) és a diplomáciai elszigeteltség sem enyhült, a boszniai és krajinai szerb “államok” fokozatosan egy kettejük által létrehozott közös államalakulatban kezdtek el gondolkodni, hiszen látták, hogy egymásra vannak utalva.

A két szerb államocska egyesülési folyamatának lépéseit szinte minden alkalommal a Krajinai Szerb Köztársaság kezdeményezi, amely reálisan felmérte, hogy egyedül egyre kevesebb az esélye a megerősödő, visszavágásra készülő Horvátországgal szemben, ezenkívül egyértelmű volt, hogy Radovan Karadžić Szerb Köztársasága katonailag is jóval nagyobb erőt képvisel nála. A boszniai és a krajinai szerb államalakulat egyesülési törekvéseivel párhuzamosan egyre inkább elhidegült a viszony Slobodan Milošević és Radovan Karadžić, illetve az általuk vezetett Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és a Szerb Köztársaság között. A szakításhoz vezető folyamat egyik oka Milošević és Karadžić erősödő rivalizálása a szerb nemzet vezetését illetően, a másik pedig, hogy Kis-Jugoszlávia a gazdasági embargó hatására egyre kevésbé képes ellátni a kis szerb köztársaságokat. Míg tehát a boszniai és krajinai szerbek továbbra is a nyílt nagyszerbizmus álláspontján maradnak (nincs veszteni valójuk, hiszen sem így, sem úgy nem tudják kivívni a nemzetközi elismerést), addig Belgrád a nemzetközi közösség gazdasági és politikai nyomására “visszatáncol” és csökkenti a nyugati szerb miniállamok támogatását. A Milošević és Karadžić rivalizálásából következő nyílt szakítás végül 1994. augusztus 4–én következett be, amikor Belgrád lezárta a JSZK és Bosznia határát, ezzel – Knin akarata ellenére – megszűnt a Krajinai Szerb Köztársaság Jugoszláviából történő ellátásának lehetősége is (a Szerbiával közvetlenül határos Kelet-Szlavóniát leszámítva), megmutatva annak stratégiai okokból adódó teljes kiszolgáltatottságát.

A krajinai és a boszniai szerb állam egyesülése végül parlamentjeik 1995. június 28-i együttes ülésén történik meg, amikor kikiáltják az “Egyesült Szerb Köztársaságot”. Ezzel Knin – noha nyíltan soha nem szakítottak – a de facto gazdasági és katonai segítségtől való elvágása után de jure is elszigetelődött Belgrádtól, miközben riválisa, Horvátország már évek óta nemzetközileg elismert állam volt és katonailag is egyre erősödött.

A Jugoszlávián kívül eső szerb területek nem sokkal az Egyesült Szerb Köztársaság kikiáltása után, 1995. júliusában érik el legnagyobb kiterjedésüket Ratko Mladić csapatainak Kelet-Boszniában elért győzelmeit követően (de már Nyugat-Szlavónia 1995 májusi elvesztése után). Ekkor az Egyesült Szerb Köztársaság Bosznia-Hercegovina területének 66%-át (33.752 km˛), Horvátország területének pedig 24%-át (13.600 km˛) birtokolta, így teljes területe 47.352 km˛ volt. Legfőbb problémái közé tartozott a nem szerb nemzetiségű lakosságnak a területről való tömeges elüldözése (boszniai területen az ellenük elkövetett genocídium), határainak meglehetősen hosszú (2000 km), területének pedig szétszabdalt és kaotikus volta, a tengeri kijárat hiánya, illetve az ún. brčkoi (posavinai) korridor kérdése (2. számú térkép). Területi problémák:

 

-            az “Egyesült Szerb Köztársasághoz” tartozó Kelet-Szlavónia semmiféle területi összeköttetéssel nem bírt sem a boszniai, sem a horvátországi szerb területek irányában

-            mind a központi krajina, mind az északnyugat-boszniai szerb területek csak egy vékony “köldökzsinórral”, a brčkoi (posavinai) korridorral voltak összeköttetésben a kelet-boszniai szerb területtel (illetve 1994. augusztus 4-ig Belgráddal)

-            a krajinai szerbek hátában mindvégig megmaradt – az “Egyesült Szerb Köztársaság” területén belül egyébként szigetszerű zárványt alkotó és mindenféle utánpótlástól elzárt – bihaći muzulmán enklávé

-            tengeri kijáratot nem tudtak szerezni, pedig a zadari, šibeniki és dubrovniki tengerpart mindössze néhány km-re esett a “köztársaság” határaitól.

 

A “se nem háború, se nem béke” (1992-1995) időszakában Horvátország intenzíven fegyverkezik, de döntő támadásra csak 1995-ben szánja rá magát, amikor fegyveres ereje már meghaladja a boszniai és krajinai szerbek egyesült fegyveres erejét. 1992 áprilisától a harmadik Balkán-háború harcainak súlypontja Bosznia-Hercegovina területére tevődik át, amelyekben gyakran részt vesznek Horvátország és a Krajinai Szerb Köztársaság fegyveresei is. Az ENSZ-csapatok Horvátországba való bevonulása után a szembenálló felek továbbra is rendszeresen megsértették a tűzszünetet, de ezek zöme többnyire csak jelentéktelen, lokális konfliktus volt, amelyek során jelentősebb területek nem cseréltek gazdát. 1995-ig mindössze egy esetben, 1993 januárjában történtek kisebb, de stratégiailag jelentős változások a horvátországi frontvonalakban, amikor a horvátoknak sikerült visszafoglalni a maslenicai hídfőt, a donji zemuniki repülőteret és a peručai duzzasztóművet.

A döntő, nagy területeket érintő és a végső horvát győzelemhez vezető offenzívákat az 1995-ös esztendő hozta meg. Az 1995. május 1-jén Nyugat-Szlavóniában megindított “Villám” fedőnevű horvát támadás két nap alatt teljes siket ért el, így befejeződött a nyugat-szlavóniai krajina 1991 decemberében félbe maradt felszámolása. A harmadik Balkán-háború igazán látványos fordulata 1995 júliusától következett be, amikor Horvátország a boszniai horvátok és muzulmánok fegyveres erejével együttműködve elsöprő erejű támadást indított előbb a boszniai, majd a krajinai szerbek ellen. Az utolsó, sokadik horvát-krajinai tárgyalássorozatot követően 1995. augusztus 4-7. között került sor a horvátok “Vihar” fedőnevű katonai akciójára, amelynek során a központi krajina teljes területe horvát ellenőrzés alá került. A horvát támadás nyomán indult meg a délszláv háború addigi legnagyobb menekülthulláma, hiszen a krajinai hatóságok felszólítására mintegy 180.000 ember kelt útra Bosznia, illetve Jugoszlávia felé. Az egykori Krajinai Szerb Köztársaság tehát érdemi ellenállás kifejtése nélkül került a történelem süllyesztőjébe: bebizonyosodott, hogy Knin Belgrád támogatása nélkül mindössze papírtigris volt.

Horvátország teljes területéből ekkor már csak a Szerbiával és a Vajdasággal is határos kelet-szlavóniai krajina maradt szerb ellenőrzés alatt. Ennek reintegrálásáról sem mondott le Horvátország egy pillanatra sem, ám Szerbia közelsége miatt katonai akciót itt nem mert megkockáztatni. A kelet-szlvóniai krajina sorsa a szintén kelet-szlavóniai Erdut helységben az ENSZ és az USA közvetítésével a horvát kormány és a helyi szerbek (mögöttük Belgráddal) között 1995. november 12-én aláírt megállapodással rendeződik, amelynek értelmében a terület egy (maximum két) éves átmeneti időszak után visszakerül Horvátország fennhatósága alá. A területet az átmeneti időszakban 5000 főnyi ENSZ-kontingens tartja megszállva.

Kelet-Szlavóniát véglegesen 1998. január 15-én veszi át a horvát polgári közigazgatás, ezzel helyreállt Horvátország területi integritása és véget ért az 1990 óta tartó konfliktus, amely csak Horvátország területén 20000 halálos áldozatot követelt és 27 milliárd USD anyagi kárt okozott.

Horvátország a háború következményeként etnikai értelemben véve homogén nemzetállammá vált, ugyanis területén csak mintegy 100000, az összlakosság 2-3%-át kitevő szerb népesség maradt, amelynek zöme horvát környezetben, nagyvárosi szórványban él. Horvátország “megszabadult” tehát legnagyobb nemzeti kisebbségének veszélyesebbik – közel zárt etnikai tömbben élő, regionális tudattal és fegyveres múlttal is rendelkező – részétől, a krajinai szerb etnikumtól. A menekültek hazatérését ugyan a szabor formálisan lehetővé tette, ám valójában nemigen várják haza őket, ugyanis Horvátország úgy érzi, hogy azzal, hogy megszabadult a krajinai szerbektől, elvágta a horvátokat a szerbekhez és a Balkánhoz béklyózó kötelékeket, valamint megszüntette az ország potenciálisan legnagyobb konfliktusforrását.

A krajinai szerb etnikai terület Horvátországba való integrálódására gyakorlatilag semmi esély nem volt az 1990-es években. Mindkét fél hajthatatlan maradt a maga álláspontjával: a horvátok annak ellenére, hogy országuk egy jelentéktelen darabjának elvesztését kockáztatták, a szerbek pedig annak ellenére, hogy tudták: államalakulatuk önálló életre nem képes. A harmadik Balkán-háború tett végül pontot az évszázadok alatt Horvátországba beilleszkedni nem tudó szerbek kérdésére. S hogy miért nem integrálódhatott a független Horvátországba a krajinai szerb terület?

A szerbek már a háború előtt is autonóm területet követeltek maguknak Horvátországon belül, de arra semmi garancia nem volt, hogy a Belgrádból szított szerb nacionalizmus mellett meg is elégedtek volna ennyivel. A krajinai szerbek számára nagyon vonzó volt minimum egy Nyugat-Szerbia létrehozása (Bihać kiiktatásában bíztak), illetve Nagy-Szerbia létrehozása: e tervek végrehajtásához soha nem látott lehetőség kínálkozott a szerbbé varázsolt JNA segítségével. A másik oldalról közelítve mag a dolgot, a történelmük döntő hányadában a krajinai szerbek nem ahhoz voltak szokva, hogy valamely állam egyszerű “alattvalói” legyenek (határőrvidéki kiváltságok, a domináns nemzethez való tartozás Jugoszláviában).

A horvát állam semmiképpen sem engedhette meg magának, hogy területén belül autonóm zárvány jöjjön létre (ráadásul annak a nemzetiségnek, amely anyanemzete Szerbiából Nagy-Szerbiát akar faragni). Ezen kívül Horvátország területének alakja, illetve a szerb etnikum elhelyezkedése az amúgy is közel tarthatatlan stratégiai helyzetben lévő országot rendkívül bizonytalan helyzetbe sodorhatta volna. Ráadásul a Bosznia-Hercegovina integrálásának tervét is dédelgető Horvátországnak presztízsveszteség lett volna egy szerb területi autonómia. A háború előtt ezek az okok gátolták meg a krajina integrációját, míg a háború során már egészen más okok domináltak. Ekkor a szerbek már ragaszkodtak a harcok nyomán kialakult status quo-hoz, ami többet jelentett egyszerű autonómiánál. Ezt a kijelentést jól alátámasztja Milan Martić krajinai szerb “köztársasági elnök” 1994. október 10-én tett kijelentése:

“Többé semmiféle autonómia nem érdekel bennünket. A krajinai szerbek soha többé nem fognak Zágráb uralma alá tartozni.”

A horvátok ugyan kétségbeesésükben, illetve nemzetközi nyomásra már autonómiát is ígértek, de hogy ezt mennyire gondolták komolyan, azt jól mutatja a végső győzelmük utáni feledékenység ez ügyben. Az, hogy a szerbek a “Vihar” előtti utolsó pillanatig mereven kitartottak Horvátországtól való függetlenségük mellett, s hogy a végső támadás kibontakozását szinte meg sem várva evakuálták a teljes lakosságot, már önmagában is megmutatja, hogy a “mindent, vagy semmit” álláspontjára helyezkedtek. Krajina egyfajta zsákutcába került, hiszen nem csatlakozhatott Nagy-Szerbiához (ugyanis az létre sem jött), noha erre építette jövőjét a Horvátországtól való elszakadáskor.

Horvátország és a szerb krajina viszonylatában olyannyira egybeestek az etnikai, vallási és gazdasági fejlettségbeni határok, hogy ez együtt (kiegészülve a kölcsönösen elszenvedett történelmi sérelmekkel) az adott történelmi helyzetben tarthatatlanná tette a további együttélést. Mindezek árnyékában már csak színjátéknak tekinthetők a horvát vezetés nemzetállami eszméket hangoztató kijelentései, illetve a szerbek követelőzése “megszokott” kiváltságaikért. A horvát-szerb háború jól illeszkedett a ‘90-es évek jugoszláviai konfliktusaiba, amelyek során a nagyfokú etnikai kevertség jelentősen rendeződött (nemcsak Horvátország, hanem Bosznia-Hercegovina és Koszovó esetében is), ily módon a Balkánnak ez a régiója egyfajta etnikai öntisztításon esett át. Úgy néz ki, ezekben az időkben jött el az idő a délszláv nemzetek etnikai területeinek egységesülésére, amely horvát-szerb viszonylatban egy nagy Nyugat-Szerbia (Egyesült Szerb Köztársaság) helyett egy etnikailag tiszta horvát nemzetállam létrejöttével végződött. A horvát nemzetnek sikerült visszaszereznie a török időkben kiürített etnikai területének egy részét.

 

Vissza