Csőke Anita

 

A német és a magyar iskolarendszer összehasonlítása, különös tekintettel a tanítóképzésre[1]

 

 

Abban a szerencsében volt részem, hogy az 1998/99-es tanév második félévében egy németországi főiskolán folytathattam tanulmányaimat. Vechtában közelebbről is megismerkedtem a német pedagógusképzés alapelveivel és hétköznapi gyakorlatával.  Bepillanthattam alkalmazott módszereikbe, gyakorlataikba, tantárgyi követelményeikbe, s átélhettem egy, a hazaihoz képest alapjaiban más tanítóképzést.

1.1          A két képzés összehasonlítása

Összehasonlításom vázát a német hallgatók által kitöltött kérdőívek adják. A 33 kérdőívből mind értékelhető. A megkérdezettek átlagéletkora 25 év, s általában a 6. szemeszter hallgatói.

1.1.1    A főiskolákba való bekerülés feltételei

Mindkét országban egyértelmű alapfeltétel az érettségi. Annak azonban, hogy kik lehetnek hallgatói egy tanítóképző intézménynek, más követelményei is vannak – legalábbis nálunk.

Magyarországon a felvételiző tanulóknak egy kétszintű felvételi vizsgán kell túljutniuk. Az első ún. kizáró jellegű alkalmassági vizsga, amely minden jelentkező számára kötelező. Ez a következőkből áll: ének-zene, beszéd, testi alkalmasság, vizuális és manuális képességek vizsgálata.

A következő vizsgán azok vehetnek részt, akiknek alkalmassági vizsgájuk sikeresnek tekinthető. Itt inkább a tárgyi tudásra kíváncsiak a vizsgáztatók.

A felvételi vizsga tárgyai:

-         írásbeli: magyar nyelv és irodalom (központi)

-         szóbeli: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy matematika vagy angol vagy német nyelv.

Ez a megmérettetés azonban nem kötelező jellegű, jó és jeles osztályzattal, amelyeket minden évben pontokra számítanak át, be lehet kerülni. A pontszámot növelni lehet még meglévő nyelvvizsgával, tanulmányi versenyeken elért helyezésekkel, szakirányú képesítéssel. A választott műveltségi területek közül csak az idegen nyelvből van felvételi. A felvételizők teljesítményét is pontokban adják meg. A felsőoktatási intézmények minden évben máshol húzzák meg azt a ponthatárt, amelyet a jelentkezőknek minimum el kell érniük ahhoz, hogy az intézmény hallgatói legyenek. Mindez így történik Jászberényben is.

Németországban a felvételi egyszerűbbnek tűnik hazánkénál. A német diákoknak alapvetően nem kell felvételi vizsgát tenniük, csupán a készségtárgyakból, de csak akkor, ha az illető pedagógusjelölt e tárgyak valamelyikét választja szakjának. Ilyen pl. a rajz, az ének, és a technika. Arra a kérdésre, hogy kell-e felvételi vizsgát tenniük, 19 tanuló jelölte meg az előbb említett készségtárgyak legalább egyikét. 5 hallgató (15%) írta be az “NC”-t. A Numerus Clausus a jegyek átlaga, amelyet a tanulónak el kell érnie ahhoz, hogy bizonyos egyetemeken, főiskolákon tanulhasson tovább. Ha valaki tanár akar lenni, akkor legalább 1,8-as átlagot kell elérnie, mert különben nem veszik fel erre a képzésre. 13 diák (39%) állítása szerint egyáltalán nincs felvételi vizsga. Volt olyan hallgató is, aki azt válaszolta, hogy vagy érettségi vizsga vagy felvételi vizsga a főiskolán lévő tanulás feltétele. (Ez a válasz természetesen nem igaz.)

Abból, hogy nem minden hallgató van tisztában a felvételivel, éppen az derül ki, amit már leírtam: nincs felvételi vizsga, csupán a készségtárgyakból. Minden készségtárgyat azonban csak néhány hallgató sorolt fel. Ez abból adódhat, hogy sokan csak a saját szakukról tudják, hogy felvételi tantárgy-e vagy sem.

 

1.1.2   A képzés időtartama

Magyarországon a tanítóképzés 1995 óta 4 éves – a korábbi 3 éves képzés helyett. Németországban a képzés ideje a legjobb válaszok alapján 3,5 évtől a végtelenig tarthat. A megkérdezettek szinte kivétel nélkül ezt a választ adták (30 személy, 90%), azzal az eltéréssel, hogy valaki 3,5 évet, más min. 4 évet, illetve 3–4 évet írt. A maradék 3 (9%) hallgató is hasonló választ adott: minimum 3 év. A különbségek abból adódhatnak, hogy Németországban a tanítóképző befejezése után a diákok két diplomát kapnak. Az elsőt 3,5 év, az első államvizsga után, a másodikat pedig az ezt követő 1 év gyakorlat után. Az az állítás pedig, hogy egy stúdium “3,5 évtől végtelenig” tarthat, szintén helyénvaló, mert a német hallgatók a 3,5 éves stúdiumot akár 10 év alatt is elvégezhetik. Beszélgetéseink során az egyik német hallgató találóan jegyezte meg: “Egy stúdium alatt a hallgató annyi szemesztert végezhet el, amennyit csak akar, ill. fizetni tud.” Azonban igaz azért is, mert a gyakorlatra a hallgatók akár éveket is várhatnak. Hiába van a kezükben az első diploma, a második nélkül még nem kötelesek őket alkalmazni. Németországban lehetőség van a törvények szerint arra is, hogy a diplomát egy nap alatt kézhez kapják. A diák jelentkezik a főiskolán az illetékes tanárnál, hogy most jött, felkészült mindenből és szeretné letenni az államvizsgát. Persze ez csak elméletben működik, lehetőség azonban lenne rá.

1.1.3   A szemináriumokon való részvétel

 

1.1.3.1       Kötelezettség

A jászberényi főiskolán a szemináriumokon való részvétel kötelező, de mindig van megengedett hiányzás. Ez a heti óraszám négyszerese lehet. Természetesen vannak bizonyos esetek, ami miatt vizsgák ellenében megengedett a nagyobb mérvű hiányzás. Ilyen okok lehetnek: betegség, tanulmányút, stb.

Egyik német hallgató a következőt állította: “Kötelező a szemináriumokon való részvétel, de nem mindig veszik észre” a hiányzást. A kérdőívek alapján 10 hallgató (30%) írta azt, hogy ott kell lenni a szemináriumokon. Ketten (6%) azt állították, hogy nem kötelező az órák látogatása és 18 diák (54%) szerint csak részben. A hiányzások számára hárman (9%) utaltak. Állításaik alapján egy félévben három hiányzás megengedett egy szemináriumból. Csupán egy hallgató nem válaszolt.

Az elmondottak alapján hasonló a helyzet a két országban: a szemináriumokon általában kötelező a részvétel, ellentétben az előadásokkal, és meghatározott óraszámban megengedett a hiányzás is. A két tanítóképzőben ugyancsak van katalógus, de egyik országban sem él vele minden tanár.

Nálunk, ha egy hallgató túllépi a megengedett hiányzást, akkor nem kap aláírást. Ez pedig magával vonja, hogy nem vizsgázhat, végső esetben pedig félévet kell ismételni. Vechtában a hallgatók ebben az esetben nem kapják meg az ún. “Teilnahmebescheinigung”-ot - később külön kitérek rá - és újra fel kell venniük az adott szemináriumot.

Láthatjuk, hogy Jászberényben súlyosabb következménye lehet a hiányzásoknak, de szeretném megjegyezni, hogy erre csak ritka esetekben van példa.

Külön érdemes kitérni a tanárok és diákok közötti kapcsolat alakulására. Többször tapasztaltam, hogy a vechtai hallgatók nagy szabadsággal rendelkeznek, amit sok esetben nem találtam helyénvalónak. Részt vettem ugyanis olyan szemináriumon, amelyen a hallgatók majdnem két óra hosszáig kiabáltak a tanárral. Ráadásul azért, mert nem akartak zárthelyi dolgozatot írni és elégtelen osztályzatot kapni. Megjegyzem, hogy összesen tízoldalnyi tananyag megtanulásáról volt szó, a tanár pedigg 3–4 gyakorló órát beiktatásával is segítette a felkészülést.  A diákok szinte kiabálva adtak hangot véleményeiknek és többen el is hagyták a termet. A szabadság így már szabadossággá válik. Kisebb vitáktól eltekintve nálunk ilyen kirívó esetekkel még nem találkoztam.

1.1.3.2       A hiányzások következményei

Ez a kérdésem azokra a hallgatókra vonatkozott, akik az előzőekben azt válaszolták, hogy egy órán sem kötelező részt venni. Kíváncsi voltam, hogy ilyen esetekben kell-e pótolni a lemaradást, kell-e a hiányzások ellenében referátumot tartani, vizsgázni stb.

A német hallgatók válaszaiból kitűnik, hogy nem kell a hiányzásokat pótolni, hiszen csupán a megkérdezettek 12%-a válaszolt igennel. A válaszokból kiderül ennek az oka: a hallgatók próbálják betartani a megengedett hiányzási óraszámot. A többség (64%) állítása azonban az, hogy a hiányzásokat nem kérik számon a német diákoktól.

Ezzel szemben a jászberényi pedagógusjelöltek, ha a megengedett mulasztást túllépik, általában szóbeli számonkérés formájában számolnak be a hiányzásuk alatt elhangzott új ismeretekről. Ha indokolatlan távollétük csak a szemeszter vége felé derül ki, akkor a számonkérés féléves anyagból is történhet valamilyen formában. Ez szükséges az aláíráshoz, és csak ezek után vizsgázhatnak a hallgatók.

1.1.4        Az órarend

1.1.4.1       Összeállítója

A kérdések közül szinte ez az egyetlen, amelyikre egyöntetű feleletet kaptam. A hallgatók 100%-os arányban válaszolták, hogy az órarendet a diákok saját maguk állítják össze. Természetesen azt megkapják a diákok, hogy mely szakokból mennyi és milyen jellegű szemináriumokat kell felvenniük, de a témát azt ki-ki érdeklődésének megfelelően választhatja ki.

Az is meg van adva a hallgatóknak, hogy mely szeminárium mire épül és ezt a sorrendet be kell tartania.

Jászberényben - ellentétben a német hallgatókkal - a pedagógusjelöltek úgymond kézhez kapják az órarendet. A 3. és 4. évfolyamosoknak lehetőségük van arra, hogy érdeklődésüknek megfelelően fakultációt válasszanak, ez azonban csak heti két órás elfoglaltságot jelent.

1.1.4.2       Előnyei

A német hallgatók meg vannak elégedve azzal, hogy az órarendet önállóan szerkeszthetik meg. A legtöbb előnyt az időbeosztásban és az érdeklődés szerinti választás lehetőségében látják. Ezeket a diákok még bővebben kifejtették:

- sokáig alhatnak

- lehetőségük van arra, hogy munkát vállaljanak

- más elfoglaltság végzése

- hosszabb hétvége

- lehetőség a tanárok megválasztására is.

Ez az órarendtípus, mint látjuk, sok előnnyel jár.

Azonban a magyar pedagógusjelöltek sincsenek elkeseredve, hiszen a kész órarendnek is van jó oldala. Példaként erre egy  végzős hallgató szavait idézem:

Véleményem szerint egy nagy előnye biztosan van az adott órarendnek. Nevezetesen az, hogy a diákokat egy halom utánajárástól és problémától kíméli meg. Ezt a véleményemet egyetemista ismerőseim véleményei alapján tartom még ma is.”

Egy tavaly végzett pedagógusnak, Pataki Anikónak is hasonló meglátásai voltak, némi kiegészítéssel:

Összességében nekem ezzel nem volt gondom. Úgy kellene ezt inkább: ők adnak egy mintát, hogy mondjuk így szeretnék, és a változtatásban lehetnének rugalmasabbak.”

Az azonban bizonyos, hogy így senki nem marad le egyik szemináriumról sem.

 

1.1.4.3       Hátrányai

Amellett, hogy a német hallgatók jónak tartják az órarend egyéni összeállítását, elhangzottak annak árnyoldalai is. A legtöbben (44%) az órák összeegyeztetésében látnak problémát. 3 személynek kételyei vannak, hogy jól választották-e ki a szemináriumokat. Ketten azt kifogásolták, hogy adott szemináriumok nem minden szemeszterben vannak. Így előállhat olyan eset, amikor egy félévben több szeminárium is van, amely a hallgató érdeklődési körének megfelel, mégsem veheti fel mindet. A következő szemeszterben pedig előfordulhat, hogy alig talál érdeklődésének megfelelő tárgyakat. Egy hallgató teljesen elégedett, szerinte nincs is hátránya az órarendjüknek. Érdekesnek találtam azt a véleményt, melyet két diák osztott meg velem:

Két diák éppen azt tartja az órarend hátrányának, amit a legtöbben előnynek tekintenek, miszerint az ember a maga ura lehet és nagy önállósággal rendelkezik.

Tanítóképzőnk kész órarendjeinek hátrányát Pataki Anikó a következőkben látja:

Ezáltal, hogy úgymond a fenekünk alá van tolva az órarend, kicsit olyan középiskolás szintűnek hatott. Tehát meg volt adva: ez van, ezt kell szeretni. Az egyetemekkel és a kreditrendszerrel összehasonlítva, egy sokkal szűkebb, földhözragadtabb módszer.”(Ő is megemlítette azonban, hogy a másik fajta rendszerrel sem olyan könnyű bánni.) A jászberényi hallgatókkal való beszélgetésekből is az derült ki, hogy ezt a fajta órarendet ők is középiskolás szintűnek tartják. Hátrányként említették még, hogy nincs szabadságuk a diákoknak, nincs beleszólási lehetőségük még az órák elrendezésébe sem, s a fakultációkon kívül nem választhatnak maguknak szemináriumokat érdeklődésüknek megfelelően.

A magyar tanítójelöltek kevesebb szabadsággal rendelkeznek e téren, mint német társaik. A véleményekből látni lehet, hogy a magyar hallgatók sokkal önállótlanabbak, elfogadóbbak ahelyett, hogy önállóan intéznék saját dolgaikat. Ha ők állítanák össze, jobban átlátnák a képzés útját.

 

1.1.5        A tanítandó korosztály

Már az iskolarendszer egészének felvázolásakor kiderült, hogy a két rendszer közös tulajdonságainak egyike éppen az, hogy Németországban és Magyarországon is 6 éves kortól járnak a gyerekek iskolába. Így természetesen a tanítók is mind a két országban 1–4. osztályban 6–10 éves korú nebulókkal foglalkoznak.

Magyarországon azonban az adott műveltségi terület tanítása 5. és 6. osztályos tanulókra is kiterjed, tehát a 11–12 éves korosztályra.

 

1.1.6        A választható szakok és a tanult tantárgyak

A táblázatból rögtön látni lehet, hogy arra a kérdésre, hogy hány szakot kell tanulniuk, a német hallgatók két választ adtak. 91 %-uk azt válaszolta, hogy 3 szakot kell tanulniuk a főiskolán. Amikor ezt a kérdést feltettem, igazából erre voltam kíváncsi. 18 tanuló megemlítette, hogy összesen 6 tantárgyat tanulnak, ebből három pedig a választott szak, amelyet az általános iskolában is tanítanak. 3 hallgató nem emelte ki külön a 3 választott szakot.  A hallgatók 67 %-a azt is kifejtette, hogy a 3 választható tárgy közül 2 főszak és 1 mellékszak. Emellett több diák is megjegyezte, hogy kétféle (régi és új) szabályzat van érvényben a főiskolán: “alte - und neue Studienordnung”.

A hallgatók java része a régi szabályzat szerint tanul, tehát két fő és egy mellékszakot vett fel. Az új szabályzat szerint, amely 1997. december 17-től van érvényben, a diákok egy fő- és két mellékszakot választhatnak. A 4. és 5. tantárgy a pedagógia és a pszichológia, melyekhez hatodiknak egy választható szak kapcsolódik. Ezek a következők: filozófia, szociológia vagy politika. A három szak, amelyet az általános iskolában tanítanak, az alábbiak szerint választható: “A három szak közül egynek németnek vagy matematikának kell lennie. Az egyik vagy mind a kettő mellett: angolt, evangélikus vallást, katolikus vallást, rajzot, ének-zenét, környezetismeretet, testnevelést, “Gestaltendes Werken”-t vagy “Textiles Gestalten”-t (Magyar megfelelője a technika tantárgy, de vele ellentétben, ez Németországban két tantárgyat jelöl. Ők külön foglalkoznak a textíliákkal.) lehet választani.”

A magyar hallgatók - ellentétben a német diákokkal - mindent tanítanak az alsó tagozatban, így a tanítóképzőben is mindenki minden tantárgyat tanul. A tantárgyak a következők: magyar irodalom és nyelvtan, matematika, környezetismeret, ének-zene, vizuális nevelés, testnevelés, technika.

A hallgatók ezen tárgyak mellé választanak egy műveltségi területet. “A választott műveltségi területen a leendő tanító az 5–6. osztályban is taníthatja szakját, amelyre a tanítói diplomán kívül kiadott szakképesítés jogosítja fel. Ez úgy is értelmezhető, hogy a Nemzeti Alaptanterv műveltségterületei a tanítóképzésben szakkínálatként jelennek meg.”18 Ha a német képzéssel összehasonlítjuk a műveltségi területet, mondhatnánk, hogy hazánkban ezek ún. mellékszakként jelennek meg. A NAT 11 választható szakja közül a jászberényi főiskolán az alábbiak találhatók meg: idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, ember és természet, ember és társadalom, vizuális nevelés, testnevelés és sport, matematika, informatika.

Főiskolánkon még ezeket a tárgyakat sajátítják el a hallgatók: pedagógia, pszichológia, filozófia, informatika, vallásismeret, történelem, társadalomnéprajz. Természetesen ugyanúgy, mint Németországban is, a tanítandó tantárgyakhoz kapcsolódik még azok tantárgy-pedagógiája. Nálunk a filozófia kötelező, és a leendő pedagógusok politikát és szociológiát nem tanulnak, míg Vechtában e három szak közül egy kötelezően választható. Jászberényben minden hallgató egységesen tanul informatikát, történelmet, társadalomnéprajzot illetve vallásismeretet, míg a vizsgált területen történelmet és vallást csak a szakos hallgatók. Az informatika mindenki rendelkezésére áll, de nem kötelező. Társadalomnéprajzot ők egyáltalán nem tanulnak. Magyarországon vallást nem mindenhol tanulnak a gyerekek, s nem is kötelező számukra, ezért csak általánosságban tanulnak róla a hallgatók. Vallást tanító pedagógusok külön egyházi tanítóképzőkben sajátítják el ezen ismereteket. Magyarországon az általános iskolában nincs külön tantárgy a textilek felhasználásáról, mivel ez benne van a technika tantárgyban.

A hazai tanítóképzőkben lényegesen bővebb ismeretanyaggal kell megismerkedniük a diákoknak, ami már eleve abból adódik, hogy tanítóinknak minden területen egyaránt meg kell felelniük. (Itt szeretném megjegyezni, hogy hazánkban nincs még egy ilyen felsőoktatási intézmény, mint a tanítóképző, ahol ilyen sok tantárgyat kell tanulniuk a hallgatóknak.)

Szakembereket kérdeztem arról, hogy jónak látják-e ezt, vagy eredményesebb lenne az oktatás, ha csupán 2–3 tantárgyat tanítana egy tanító. A vélemények eltérőek voltak, amit most szeretnék közzétenni: “Mindenesetre jobban elmélyülhet a tanító az adott szakterületen, ám a tantárgyak közötti koncentráció nem teljesedhet ki, valamint a gyermekről sem alakul ki olyan színes, teljes kép, mint az egytanítós gyakorlat során.” (A tanítónő nem szerette volna a nevét elárulni)

Kurdiné Tóth Melinda tanítónő is hasonlóan vélekedik: “A pedagógusnak mindenképp sokat jelentene, ha naponta csak 2–3 órára kellene készülniük, de a 6–10 éves gyerekeknek úgy érzem, szükségük van az állandóságra, szükségük van arra, hogy szünetekben örömeiket, gondjaikat megosszák a tanítójukkal. Ehhez úgy érzem, hogy a tanítónak egész délelőtt velük kell lennie.”

Egy másik pedagógus a tantárgyi tudást helyezi előtérbe: A tanító “ebben a 2–3 tantárgyban maximális tudással rendelkezhetne és tudná átadni a gyerekeknek az adott tantárgy minden információját, érdekességét.”

Még egy válasz a mostani rendszer mellett: “A gyerekek kötődése fontosabb.”

Kíváncsi voltam arra is, hogy szakemberek hogyan vélekednek erről a problémáról, illetve a tanítók véleményeit mennyire támasztják alá.. A szakemberek véleménye erről többnyire megegyezik. Az ő gondolataikat is képviselve Vekerdy Tamás, pszichológus, szavait idézném:

“Egy tanárnak, egy tanítónak vagy tanítónőnek minél hosszabb ideig kellene vezetnie egy-egy osztályt, együtt élni a gyerekekkel. A gyerekek érzelmi – az ebben az életkorban még ezzel különösen szorosan összekapcsolt értelmi – fejlődése és fejlesztése szempontjából az volna a jó, ha az első osztályos tanító néni végigvinné a gyerekeket, legalábbis ötödikig.”19 Egy később megjelent könyvében hasonlóan vélekedik és állítását még részletesebben indokolja: “Pszichológiai szempontból az alsó tagozatos gyerekeknek lehetőleg négy éven át egy tanítóra, illetve tanítónőre van szüksége.”

“A gyakorlatban tehát azt a tendenciát, hogy a tanítók első–második, illetve harmadik–negyedik osztályra szakosodjanak, elhibázottnak kell neveznünk…Ugyanilyen elhibázottnak látja a pszichológus a tantárgycsoportos rendszert. Ez röviden annyit jelent, hogy egy-egy gyerekre negyedannyi személyes érdeklődése és energiája maradhat…”

Láthatjuk, hogy az interjúk alapján a gyerekek életkori sajátosságainak, igényeinek megfelelően az egy tanító személye sokkal lényegesebb, mint maga a tárgyi tudás. A szakemberek is alátámasztják a pedagógusok véleményét, ami valóban magyarázatot ad arra, miért kell egy tanítónak az összes tantárgyat tanítania.

“Összefoglalva: egy kevésbé szakértő, mind tantárgyi, mind évfolyam szempontból kevésbé specializált, de első osztálytól negyedikig tanító pedagógus gyerekei jobban megtanulnak írni, olvasni és számolni – és több lehetőséget találnak személyiségük sokoldalú kibontakoztatására, mint a sok specialista keze között végül is elveszett gyerekek.”

 

1.1.7        Az általános iskolában tanított tantárgyak

Az 5. kérdésben arra szerettem volna választ kapni, hogy egy-egy tanítónak mennyi tantárgyat kell tanítania.

E kérdésem szorosan összefügg az előzővel, hiszen a tanult szakok meghatározzák az iskolában tanított tárgyakat. De éppen a német hallgatók válaszaiból kiindulva lényegesnek tartom, hogy röviden kitérjek erre is.

Amíg hazánkban egyértelmű, hogy egy tanító 4. osztály végéig mindent tanít, addig ez Németországban nem annyira nyilvánvaló. Az előző fejezetből az derült ki, hogy Németországban csak 3 tantárgyat tanít egy tanító, ebben a részben azonban meglepődve tapasztaltam az ellenkezőjét. Többen is válaszolták, hogy egy tanítónak Vechtában is minden tantárgyat tanítania kell. Hét hallgató állította az előbbieket, és tíz hallgató véleménye szerint majdnem minden tantárgyat oktatnak. Ez összesen már több mint 50% az ellen, miszerint egy pedagógusnak csak 3 tárgyat kell megosztania a gyerekekkel. A választ erre az ellentétre maguk a pedagógusjelöltek adták meg:

Meghatározott szakokat tanulnak, később azonban olyan tantárgyakat is tanítanak, amelyeket nem tanultak: “A stúdiumban választani kell, a gyakorlatban azonban gyakran idegen tantárgyakat is kell oktatni.” Ezt a megkérdezettek 24%-a válaszolta. Tehát olyat is kell tanítaniuk, amire egyáltalán nem készítették fel őket.

(Láthatjuk, hogy a közvélemény ellenére Németországban sem minden előírás szerint történik.)

Még annyit szeretnék megemlíteni, hogy Magyarországon az alsó tagozatban tanított összes tantárgy mellett a tanítóknak lehetőségük van felső tagozatban is tanítani a választott műveltségi területet.

1.1.8        A heti óraszám

Magyarországon két műveltségi területen – magyar nyelv és irodalom; német nyelv – néztem meg az órák számát a 4 év alatt, és ennek a számnak vettem az átlagát. Az összehasonlításhoz elég csak ezt a két műveltségi területet venni, hiszen a többi is hasonló. A heti óraszám így átlagosan 24. Lényegében nálunk is 3,5 éves a képzés, hiszen az utolsó félév óraszáma elhanyagolható, és néhány órájuk a német diákoknak is van a gyakorlat mellett a 7. szemeszter után. Vechtában a heti óraszám átlagosan 20 “SWS”, a képzés pedig 3,5 év. A vechtai diákok óraszáma tehát 4-gyel kevesebb a miénknél. A legkevesebb óraszám 18, amit a német hallgatók egy hétre mondtak, a legtöbb pedig 26. Nálunk ez egy kicsit szélesebb intervallumon mozog, hiszen a legkevesebb heti óraszám 2 (8. félévben), a legtöbb pedig 35 (az angol műveltségi területnél). A heti óraszám a gyakorlatokat és hospitálást, amelyek eredetileg benne vannak az órarendben, nem tartalmazza.

Németországban szám szerint meghatározzák, hogy az egész stúdium alatt melyik tantárgyból hány órát kell tanulniuk a hallgatóknak. Az “SWS” (Semesterwochenstunden) a heti órák minimuma, amelyet egy tárgyból a szemeszter ideje alatt teljesíteniük kell hallgatóknak. A már említett 6 tantárgyat a következő mennyiségben tanulják a vechtai diákok:

pedagógia 22–24 SWS; pszichológia 12–14 SWS; filozófia, szociológia v. politika 10–12 SWS; a főszak 40–42 SWS; a két mellékszak kétszer 20–22 SWS. Összesen 130 “Semesterwochenstunden”.

Jászberényben a képzés összóraszáma 3200 óra, amely “magában foglalja az elméleti és gyakorlati tárgyak időkeretét.” Az alapképzés tárgyainak óraszáma:

-         pedagógia és pszichológia 390 óra

-         filozófia és társadalomismereti tárgyak 210 óra

-         a tantárgy-pedagógiákkal szoros kapcsolatban oktatott alapozó szakmai elméleti, művészeti tárgyak és a testnevelés 1170 óra

-         tantárgy-pedagógiák 360

-         műveltségi terület 780

-         “a gyakorlati képzésre fordított idő az alapképzés teljes idejének 15–20 %-a.”

1.1.9        A gyakorlat

A német diákok egyértelműen (100%) igenlő választ adtak arra kérdésre, hogy van-e gyakorlat a főiskolán. Ezek közül 26-an megemlítették azt is, hogy három fajta gyakorlat létezik náluk. Többen még azt is kifejtették, hogy melyek ezek, de legtöbbet egy német hallgatótól tudtam meg egy beszélgetés alkalmával. A gyakorlatok lehetnek:

“Sozial - oder Betriebspraktikum”:

pl. óvodában , szabadidőközpontokban, kórházban, menekült szállókon;

“Schulpraktika”-iskolai gyakorlat:

“ASP - Allgemeine Schulpraktikum”: két fő szak gyakorlata

“FP – Fachpraktikum”:egy fő szak gyakorlata alsó tagozatban

(A szakok gyakorlata a régi szabályzat szerint van feltüntetve, mert a hallgatók még ezt használják.) Idekapcsolódik még a “Tagespraktikum” a mellékszakokból, amelyet hasonlóan a mi képzésünkhöz, minden héten gyakorolnak a diákok. Magyar megfelelője a csoportos tanítási gyakorlat. Csakúgy, mint Jászberényben, az egyik hallgató tanít, a többiek pedig figyelemmel kísérik az órát és a végén a szakvezetővel együtt elemzik.

A német hallgatók legnagyobb próbatétele az egy éves tanítási gyakorlat. Ekkor délelőtt tanítanak, délután pedig tanulnak. A gyakorlat folyamán a hallgatók fél fizetést kapnak, ellentétben jászberényi társaikkal, akik egyáltalán nem kapnak fizetést a gyakorlatok folyamán, persze nincs is ilyen hosszú időtartamú gyakorlatuk. Már az is, hogy gyakorlóhelyet kaphassanak a hallgatók, az érdemjegyektől függ, így a gyengébb tanulók várakozhatnak.

A gyakorlatok idejét legtöbben az 1., 2., és 3. félév után tették. Ezt én is alátámasztom, hiszen a beszélgetések során is ez derült ki. Azoknak is igazuk volt azonban, akik pl.: a 2, 3, és 5. szemesztert jelölték meg, illetve állították, hogy mindegy melyik szemeszterben, másképpen is meg lehet csinálni a gyakorlatot. A kérdőívek kitöltői is ezt támasztják alá:

a gyakorlatokat el is lehet tolni, s “ha nem lehetséges, akkor később is elvégezhetik.”

A “Sozialpraktikum” és a “Fachpraktikum" egyarnt 4–5 hétig tart. Ehhez jön, amit már említettem is, az egy év gyakorlat a 7. szemeszter után.

A tanítóképző gyakorlati képzése Jászberényben azonban eltérő képet mutat a vechtai gyakorlattól. Amíg náluk meg lehet határozni 3 (illetve 4) nagy egységben, addig nálunk fokozatosan épül fel, minden félévben hospitálnak és praktizálnak a hallgatók.

A gyakorlatok eloszlása a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán:

I.I. 1 tanóra csoportos látogatása.

I.II. 2 nap óvodai hospitálás (10 óra).

II.I. .2 nap egyéni hospitálás iskolában (10 óra) tanítási órák és szabadidős foglalkozások látogatása.

II.II. 2 nap egyéni hospitálás (10 óra): a tanítási órák és szabadidős foglalkozások látogatása (9 óra) és a választott műveltségi területnek megfelelő tanítási óra (1 óra) 15x3 csoportos tanítási gyakorlat.

III.I. 1. 2 nap egyéni hospitálás (10 óra): tanítási órák, szabadidős foglalkozások látogatása (6–7 óra) és a műveltségi területnek megfelelő tanítási óra (3–4 óra) 15x3 óra csoportos tanítási gyakorlat.

III.II.  10 nap egyéni tanítási gyakorlat (50 óra):
1–4. osztály – 6 tanítási óra tanítása

5–6. osztály – 2 tanítási óra tanítása

2 szabadidős foglalkozás tartása

15*3 óra csoportos tanítási gyakorlat.

IV.I. 10 nap egyéni tanítási gyakorlat (50 óra):

1–4. osztály – 8 nap – 12 tanítási óra

5–6. osztály – 2 nap – 4 tanítási óra

15*3 óra csoportos tanítási gyakorlat.

IV.II. 8 hét összefüggő, komplex szakmai gyakorlat (200 óra):

6 hét – 1–4. osztályban (45–50 tanítási óra tanítása)

2 hét – 5–6. osztályban (15–20 tanítási óra tanítása).

A vechtai rendszerrel összevetve a magyar gyakorlatot a következők állapíthatók meg:

-         Óvodában és szabadidős foglalkozásokon a jászberényi pedagógusjelöltek is részt vesznek, de csupán két napig, szemben német kollégáikkal. A magyar hallgatók kórházakat és különböző szociális intézményeket nem látogatnak gyakorlat címén.

-         Az iskolai gyakorlatok során a magyar hallgatók egyaránt tanítják az általános iskolai alsó tagozat tantárgyait és a választott műveltségi területet felső tagozaton. A vechtai diákok azonban az egyes gyakorlataik során más-más szakot tanítanak.

-         A hetente lévő csoportos tanítási gyakorlatok folyamán a német hallgatók csupán a mellékszakok tanítását gyakorolják.

-         Hazánkban a legrövidebb gyakorlat (a csoportos tanítási gyakorlatokat kivéve) 2 nap, a leghosszabb 2 hónap. Németországban azonban a legrövidebb 4 hét, a leghosszabb 1 év.

1.1.10    A megszerzett gyakorlati és elméleti ismeretek aránya a tanítóképzésben

A vechtai hallgatók véleménye alapján (70%) az ott folyó képzés inkább gyakorlatorientált. 30%-uk szerint pedig a gyakorlat és az elmélet egyenlő arányban fordul elő a főiskolán. Az, hogy elégedettek-e mindezzel, kiderül az alábbiakban.

A megkérdezettek 14 %-a elégedett a képzéssel, viszont nagyobb arányuk, 17 %, nem igazán. Az elégedetlenség okai lehetnek:

-         túl kevés a gyakorlat

-         az elmélet nem gyakorlatközeli

-         túl kevés a kínálat .

A kérdőív válaszadója itt arra gondolhatott, hogy kevés olyan választható szeminárium van, amely a tanítás elméleti oldalát próbálná bemutatni.

Saját és csoporttársaim tapasztalatai alapján a jászberényi képzés inkább gyakorlatorientált, de próbálnak egyenlő hangsúlyt fektetni mind a két részre. Egyik interjúalanyom, Pataki Anikó is hasonlóan vélekedik:

“A gyakorlati részek, tehát a hospitálások, gyakorlatok alatt, szerintem, aki akarta, az megtanulta, mi is az a tanítás, és hogyan kell a gyerekekkel bánni. A gyakorlati részével összességében nem volt bajom. Az anyanyelvi oktatást tudnám kiemelni, hogy ott éreztem hiányosságokat. Csak egy példát vegyek: a 4 év alatt egyszer sem láttam betűtanítási órát…Tehát, ha össze kell hasonlítani, ha mérlegre kell tenni, akkor a gyakorlati része az nekem föntebb van; jobb volt, többet tudtam abból profitálni, mint az elméletből.”

Akad azonban a megkérdezett magyar tanítók között olyan is, aki éppen ellentétesen vélekedik:

“Az elméleti képzés megfelelő, ám a gyakorlati képzés során hiányosságokat tapasztalok. A hallgatókat a tanítási gyakorlatuk során magukra hagyják, nem érzik a kontrollt a főiskola részéről.

1.1.11    Egy szemeszter befejezésének feltételei, az index és a “Bescheinigung”

Amikor a kérdőíven azt kérdést megfogalmaztam, hogy milyen feltételekkel lehet egy szemesztert elvégezni, a magyar rendszerből indultam ki. Nálunk ugyanis egy félév befejezése bizonyos feltételekhez van kötve, ezért úgy gondoltam, ez a vechtai főiskolán is így van. A válaszok azonban éppen az ellenkezőjét bizonyították. Valószínűleg ebből adódott, hogy 17 személy (52%) nem is válaszolt a kérdésre. 8 diák (24%) állította, hogy nincs feltételhez kötve egy félév elvégzése. 4 hallgató (12%) szerint a megszerzett tudásról valamilyen formában számot kell adni a szemeszter végén, például zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, kollokvium vagy referátum formájában. Egyik hallgató nagyon jól rávilágított a vechtai rendszerre: “Az ember nem egy szemesztert fejez be, hanem csak egyes szemináriumokat.”

Ha egy-egy szemináriumot befejeznek, különböző igazolásokat kapnak róla, melyeket “T - vagy E - Schein”-nak neveznek. Ezek úgymond a magyar hallgatók leckekönyvét (indexét) helyettesítik. A “T – Schein”-t (más néven “Teilnahmebescheinigung”) a szemináriumokon való részvételért kapják a hallgatók. Azon kívül, hogy jelen vannak az órákon, nemigen kell érte mást tenniük. Az “E - Schein” (“Erfolgsbescheinigung”) annak a dokumentuma, hogy egy-egy szemináriumon a diák ténylegesen részt vett, valamit teljesített. Az eredményességet a házi dolgozat, kiselőadás, zárthelyi dolgozat, ritkább esetekben a szóbeli vizsga határozza meg. Az “E – Schein”-on szerepelhet osztályzat is, ha a hallgató kéri. A hallgató kérhet érdemjegyet azért, hogy tisztában legyen azzal, milyen mértékű tudást birtokol.

A jászberényi hallgatók számára, ellentétben német társaikkal, a félév vizsgákkal zárul. Megegyezik mindkettőnél, hogy az órákon való részvételnek elég nagy súlya van. Ez adja az alapját annak, hogy párhuzamot vonjak a német “T – Schein” és a magyar “aláírás” között. A hasonlóság azonban mégsem teljesen igaz, mert sokszor nálunk éppen az aláírás feltétele az, ami Vechtában az eredményes részvételé. A jászberényi rendszert kicsit katonásabbnak, fegyelmezettebbnek látom.

1.1.12    Vizsgarendszer, államvizsga

Jászberényben az első félév szeptember második hetében kezdődik és általában december közepéig tart. December közepétől azonban már vizsgaidőszak van január végéig. A második félév február elején kezdődik és május végéig tart, amit a vizsgaidőszak követ június végéig.

Németországban az első, a téli szemeszter október közepén kezdődik és február közepéig tart. A második, a nyári szemeszter április közepétől július végéig tart. (A téli szemeszter teljes vége, ameddig a különféle dolgozatokat még le lehet adni, szeptember 30., a nyári szemeszteré március 31.)

Az előző fejezet valamiképpen már elővetítette számunkra a vizsgarendszert. Láthattuk, hogy a hallgatóknak csak “E – Schein”-ért kell valamilyen teljesítményt felmutatniuk. Mindebből kiderül, hogy a magyar vizsgarendszerrel ellentétben a vechtai főiskolán kimondott vizsgaidőszak nincs. A szemeszter vége utáni időszakban – végül is a nyári vagy téli szünidőben – a hallgatóknak lehetőségük van még a meg nem írt házi dolgozatok, elmaradt referátumok megírására, melyet a következő szemeszter kezdetéig kell bemutatniuk vagy elküldeniük az illető szaktanárnak. Ebből arra következtethetnénk, hogy esetleg alaposabban elkészített, nagyobb terjedelmű dolgozatot adnak be és több az önálló ismeretszerzés. Egy-egy ilyen munkát azonban ketten-hárman is megírhatnak a hallgatók, és a válaszaikból az derül ki, hogy az így megírt dolgozatok sem alaposabbak, mint az évközben elkészültek. A jászberényi főiskolán ez nem lehetséges és a dolgozat szünidőben való pótlása sem, illetve csak igazgatói engedéllyel valamilyen nyomós indok alapján vagy a vizsga halasztása, utóvizsga esetén. Nálunk van vizsgaidőszak, amely a szorgalmi időszak után 1–1,5 hónapra tehető és csak akkor kezdhetnek a magyar hallgatók vizsgázni, ha már a szükséges aláírásaikat és gyakorlati jegyeiket megszerezték. A vizsgák sikeres elvégzése után a félév lezártnak tekinthető.

A német hallgatóktől érdeklődve kiderült, hogy ők vizsgán elsősorban a záró- vagy államvizsgát értenek. Ez abból adódik, hogy kimondottan vizsgázniuk csak államvizsga alkalmával kell. Többen arról is tájékoztattak, hogy miből áll az államvizsga. Az egyik kérdőíven ez áll: “Két zárthelyi dolgozat és négy szóbeli vizsga.”, amelyet most a “Studienordnung” 24. és 25. paragrafusával szeretnék alátámasztani. “A vizsga a következőkből áll:

-         Házi dolgozatokból a 24. § 2. bekezdés 1. mondatának 1., 2. és 3. pontja szerinti tárgyakból lehet. (Így megírhatják pedagógiából, pszichológiából vagy az egyik szaktantárgyból.)

-         Egy-egy zárthelyi dolgozatból:
A fő- és egy további szakból, amelyet később tanítani fognak.

-         Egy-egy szóbeli vizsgából, a 24. § 2. bekezdésének 1. mondata szerint. (Ezek az alábbiak: pszichológia, pedagógia, egy választott tantárgy a filozófia, szociológia vagy a politika közül, s egy a tanítandó mellékszakból.)

-         Egy “szakgyakorlati” vizsgából. (Utóbbi csak adott tárgyakból, mint pl. rajz.)

A vizsga akkor eredményes, ha a házi dolgozat és a tantárgyak végeredménye legalább elégséges.

Egy tárgyból való vizsga és ezzel együtt az egész vizsga sikertelen, ha
1. a “szakgyakorlati vizsga” végérvényesen nem sikerül
2. a zárthelyi dolgozat vagy a szóbeli vizsga eredménye elégtelen.

Minden sikertelen vizsgarészt egyszer meg lehet ismételni; egy gyakorlati vizsga részvizsgáját ének-zenéből, rajzból és testnevelésből, illetve egy szakmaorientált szak szóbeli vizsgáját kétszer is. Ha a vizsga nem sikerült, csak a sikertelen vizsgarészt vagy részvizsgát kell megismételni.”

Már szó esett arról, hogy a vechtai pedagógusjelölteknek két államvizsgán kell túljutniuk. Az előzőekben az első államvizsgáról írtam, amely a 7. szemeszter végén zajlik le. A következő az egyéves gyakorlat után van. A második államvizsga az ún. “Referendariat”, ami nagyon nehéz, mert a szóbeli és írásbeli vizsgák mellett ugyanazon a napon tartják a zárótanítást.

A jászberényi hallgatók diplomájába bekerülő érdemjegy a következő részjegyekből tevődik össze:

vizsgatanítás és óratervezet, szakdolgozat és védése, államvizsga két tantárgyból:
a, a választott műveltségi terület tantárgy-pedagógiája és
b, a következő tantárgy-pedagógiákból húzás alapján egy: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, életvitel és gyakorlati ismeretek, vizuális nevelés, ének-zene, testnevelés.

A szigorlati jegyek pedagógiából, pszichológiából, filozófiából és a választott műveltségi területből állnak. Láthatjuk, hogy a két országban különbözik az államvizsga rendszere. Azonos pontokat azonban lehet találni, pl. a szakdolgozat, zárótanítás, és a szigorlati tárgyak (pedagógia, pszichológia és filozófia) esetében, csak mi előbb adunk róla számot.

 

Vissza

 

 

 _ Részlet a szerző szakdolgozatából, amelynek témavezetője Miklósné Kis Ildikó volt.