←Vissza

A Mozgó Világ internetes változata

Írásban el nem követett izgatás

Részletek egy Népszabadság-munkatárs
titkosrendőrségi dossziéjából

Meglepődtem, amikor egy véletlen találkozás alkalmával Markó György, a Történeti Hivatal elnöke megkérdezte, hogy miért nem kérem ki a személyi dossziémat. Elképzelhetetlennek tartottam, hogy Népszabadság-munkatárs és párttag létemre az állambiztonsági szervek nyomoztak volna utánam. Aztán eszembe jutott váláskori szerelmem, Ágnes, aki még szegedi tudósító koromban Frankfurtba disszidált. Jóban voltam Kelemen Miklóssal, a megyei rendőrkapitányság vezetőjével, és megkérdeztem tőle, adna-e útlevelet, hogy felkeressem volt szerelmemet. Azt felelte, vigyek egy Playboyt, és amíg átnézi, addig munkatársai elintézik a formaságokat. Így is történt. Megköszöntem a segítségét, de nem engedett el, mert ő is akart egy szívességet. Szervezzem be Ágnest! Megdöbbentem, és azt válaszoltam, hogy ha ez az ára az utazásnak, akkor fújja fel. Elnézést kért, de otrombasága még Frankfurtban is dühített, amikor elmeséltem Ágnesnek a történetet. Egy képeslapon meg is köszöntem a rendőr ezredes elvtársnak a közreműködést, és tudattam vele, hogy “a szabad világot választottam”. Amikor aztán legközelebb a megyei pártbizottság folyosóján összefutottam Kelemen Miklóssal, az arca elszürkült: “Hát te hazajöttél?” “Miért, Miklós, hát neked nem ez a szabad világ?” – kérdeztem vissza.

A III/III. Belső Reakció Elhárító Csoportfőnökség iratai között található, legalább másfélszáz oldalas dossziét azonban nem a nyugati kapcsolataim miatt nyitották meg. Egy nekem tulajdonított névtelen levéltîl indult be a gépezet. Az éveken át húzódó ügybîl sok érdekes dolgot tudtam meg magamról, de amúgy a vizsgálat piti és nevetséges. Vagy ötven ember tüsténkedett például azon, hogy lehallgató készüléket szereljen fel a lakásunkban, és még Amálkát, négy osztályt végzett takarítónőnket is megfigyelik. Két évtizeddel Rákosi (és Sztálin) után még “jobboldali revizionista, anarchista, trockista platform” után szaglásznak, letiltják a “célszemély” útlevelét, aki azt mégis megkapja, és a feleségével együtt meglátogatják a kém–nem kém angliai barátjukat. Még cifrább a vizsgálatot engedélyezők – a megyei pártbizottság első titkára és az állambiztonsági szolgálatot irányító rendőr vezérőrnagy – tudatlansága. Nem érezték abszurdnak, hogy a Népszabadság munkatársa névtelen levélben kritizálja a megyei első titkárt? Nem voltak tisztában vele, hogy a pártlap vezetői olyan közvetlen kapcsolatban álltak a pártvezetéssel – jelesül az állambiztonságot felügyelő titkárral, Biszku Bélával is –, hogy a munkatársi kifogások napokon belül ott lehettek az illetékesek asztalán? Az talán szégyellhető mellékkörülmény, hogy ilyen panaszaim nem voltak (három év múltán egy áldott emlékű besúgó kolléga ki is derítette). Maradjunk annyiban, hogy nekünk ilyen K-európai hatalomgyakorlás jutott. Lábszagú, fontoskodó, buta, de szívós.

Pünkösti Árpád

 

Írásszakértői vizsgálat és vélemény

A mai napon megvizsgáltam a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság Állambiztonsági Szerve részéről Kiss Sándor r. őrgy. által bemutatott alábbi iratokat.

1) Egy db négyrészre hajtott fehér színű papír mindkét oldalára kék színű golyósirónnal írt “A Délmagyar-ban olvastam!” bekezdésű, “1975. febr. 6.” keltezésű kézírásszöveg.

2) Egy db ugyancsak négyrészre (négyrét – P. Á.) hajtott fehér színű papír egyik oldalára kék színű golyósirónnal írt “Kedves Éva” megszólítású, “Mindenekelőtt gratulálok…” bekezdésű, “takarékoskodunk” befejezésű levél.

A Délmagyarban olvastam bekezdésű kérdéses kézírás grafikai sajátosságait kielemeztem és összehasonlítottam a Kedves Éva megszólítású levéllel.

Az összehasonlító vizsgálat során a két kézírás grafikai ismérveit többségében egyezőnek találtam.

Egyező képzésű betűk, pl.: e, k, z, d, m, a, o, K, s, és a h. Fentieken kívül egyező az írás kiírtsága, gyors lendülete, egyszerűsítettsége, mindkét írás magas szintű írni tudást tükröz…

A vizsgálat összegzése alapján olyan vélemény kialakítása megalapozott, mely szerint a Kedves Éva megszólítású levél írója számításba jöhet a kérdéses kézírásszöveg írásában…

Végleges állásfoglalás kialakításához újabb kézírások alapján történő szakértői vizsgálat szükséges.

Szeged, 1975. május 7-én.

Kiss István r. îrgy. iü. írásszakértî

Harangozó Szilveszter r. vezérîrnagy

BM III. Fîcsoportfînök-helyettes elvtársnak

Megbeszélésünk értelmében mellékelten felterjesztem [a] tárgyban nevezett személy ügyében készült jelentésünket.

Szeged, 1975. május 27.

Dr. Kelemen Miklós r. ezredes

megyei fîkapitány

Jelentés

Dr. Pünkösti Árpád, Debrecen, 1936. IV. 21., Vadász Irén, MSZMP-tag, nîs, vagyontalan, egyetemi végzettségű, újságíró, magyar állampolgár, Szeged, Lenin krt. 18/a. szám alatti lakos.

Apja Dr. Pünkösti Mihály a felszabadulás elîtt aktív tevékenységet fejtett ki a nyilaskeresztes mozgalomban. Szálasi hatalomra jutása után Miskolc fîispánja lett, majd a szovjet csapatok elîl a németekkel nyugatra menekült, Jelenleg Brazíliában él.

Dr. Pünkösti Árpád 1959-ben, Veszprémben végzett vegyészmérnökként, ahol tanársegéd, majd az egyetemi újság szerkesztője lett. 1964-től MSZMP-tag, 1967től a Népszabadság munkatársa, 1968tól Csongrád- és Békés megye tudósítója.

1975. február 6-án “K” ellenőrzés útján birtokunkba került egy ismeretlen feladó által írt, az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága első titkárának címzett gyalázkodó tartalmú levél. Az ismeretlen tettes felderítésére intézkedéseket tettünk, amelynek során többek között írásszakértői vizsgálatot végeztettünk a kérdéses anyag és nevezett írásának összehasonlítására. Az írásszakértő megállapította: “Az összehasonlító vizsgálat során a két kézírás grafikai ismérveit többségében egyezőnek találtam… egyező az írás kiírtsága, gyors lendülete, egyszerűsítettsége.” Néhány vonatkozásban ugyan eltérés található, de ez származhat “az írás szándékos elferdítésére vonatkozó magatartásból és elnagyzásból”. Az írásszakértő véleménye szerint Dr. Pünkösti Árpád számításba jöhet elkövetőként.

Dr. Pünkösti Árpád a közelmúltban felkereste az MSZMP JATE VB. titkárhelyettesét azzal a céllal, hogy elkérje az Egyetemi Színpad politikai, művészeti tevékenységéről hozott határozatot. Kérését azzal indokolta, hogy a Népszabadságban cikket szeretne megjelentetni az Egyetemi Színpad, elsősorban annak művészeti vezetője, Paál István védelmében, mert tudomása van róla, hogy a JATE MSZMP VB. határozata – véleménye szerint méltatlanul – elmarasztalta Paál Istvánt és társait.

Ellenőrzött adataink szerint 1975. április 29-én Szegeden tartózkodott Dr. Bíró Jánosné (Bíró Yvette – P. Á.) filmesztéta és Konrád György szociológus, budapesti lakosok a Balázs Béla Filmstúdió kisfilmjei bemutatását követő vitán való részvétel céljából. Dr. Bíró Jánosné és Konrád György – meghívóik előtt konspirálva – felkeresték lakásán nevezettet, az éjszakát ott töltötték, de a köztük lefolyt beszélgetésről nem rendelkezünk információval…

Javaslat:

A fentiek alapján javasoljuk Dr. Pünkösti Árpád bizalmas nyomozás alá vonását ellenséges tevékenységének felderítése és időbeni megszakítása céljából. Nevezett ügyében tájékoztattuk az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága első titkárát, aki tervezett intézkedésünkkel egyetért.

Dr. Kelemen Miklós r. ezredes elvtársnak

Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság vezetője

…Kérlek, hogy a bizalmas nyomozásra vonatkozó intézkedési tervet felterjeszteni szíveskedj. Felhívom figyelmedet arra, hogy a személy helyzete, munkahelye, a megyében betöltött szerepe miatt a bizalmas nyomozásról csak nagyon szűk körben szabad tudni – kizárólag a közvetlenül érintett elvtársak –, s valamennyi keletkezett anyagot “Szigorúan titkos”, “Különösen fontos” minősítéssel kell ellátni.

Budapest, 1975. június 20.

Elvtársi üdvözlettel:

Harangozó Szilveszter r. vezérőrnagy

Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Szigorúan Titkos! Különösen Fontos!

Tárgy: “Konok” fedőnéven személyi dosszié nyitására

Szeged, 1975. június 27.

Alulírott Földvári László r. fhdgy. a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság III/III. osztály beosztottja megvizsgáltam a Dr. Pünkösti Árpádra vonatkozó operatív anyagokat és megállapítottam:

hogy nevezett a Btk. 127. §. (1) bekezdésbe ütköző, írásban elkövetett izgatással gyanúsítható.

Ellenséges tevékenységének felderítése, dokumentálása és időben történő megszakítása érdekében határozatot hoztam a bizalmas nyomozás megindítására és “Konok” fedőnév alatt személyi dosszié nyitására.

Indoklás:

…A “Subások” fn. ügy feldolgozása során tudomásunkra jutott, hogy nevezett egyik megyei vezető lejáratása céljából múltbeli “tevékenységéről”, “magatartásáról” adatokat gyűjtött, s írását a megyei sajtóban akarta publikálni. A cikk közlésére nem kapott engedélyt, ezért bizalmas baráti körében terjesztette ezeket az ún. “kompromittáló” adatokat.

…Cikket készül írni Paál István, az Egyetemi Színpad volt vezetője védelmében, akit a “Thermidor” fn. ügyben bizalmas nyomozás alatt tartottunk, s az egyetemi ifjúság körében tanúsított társadalomra veszélyes tevékenysége miatt az egyetemről operatív kombinációval kiszorítottunk.

Ellenőrzött adataink szerint szoros baráti kapcsolatot tart Dr. Balpataki Béla rk. lelkész, tiszasülyi lakossal, akinek levélben rendszeresen megküldi az MTI bizalmas tájékoztatójának egyházzal kapcsolatos közleményeit.

Ellenséges hangon írt a pártról, központi napilapjáról és főszerkesztőjéről.

Lakásán fogadta és szállásolta el Dr. Bíró Jánosné és Dr. Konrád György budapesti lakosokat, akiket központi szerveink “Törtető” fn.-en bizalmas nyomozás alatt tartanak.

Nevezett több alkalommal járt nyugati országokban (NSZK, Svájc, Görögország, Törökország) részben kint élő magyar származású kapcsolatai meghívására, akik anyagi fedezetet biztosítottak utazásaihoz.

A fentiek alapján kérjük az ügyben bizalmas nyomozás bevezetését és “Konok” fedőnéven személyi dosszié nyitását engedélyezni.

Operatív Intézkedési Terv

Szeged, 1975. jún. 27.

Feladat: Bizalmas nyomozás útján bizonyítani nevezett ellenséges politikai tevékenységének célját, módszerét, felderíteni helyi és felső kapcsolatait, dokumentálni, hogy az Első titkár Elvtársnak küldött gyalázkodó levelet ő írta…

III. a feladat végrehajtására az alábbi intézkedéseket tervezzük:

1. Hálózati operatív munka:

a) Konspiráltan kikérdezzük nevezettre “Diós” fn. Tmb.-t (titkos megbízott – P. Á.), aki mint újságíró az újságírók között megfelelő hírszerző lehetőséggel rendelkezik. Közöttük meglévő kapcsolat elmélyítése, hatékony hálózati munka megszervezése céljából foglalkoztatására tervet dolgozunk ki.

Határidő: 1975. július 25. Felelős: Földvári László fhdgy. (Minden további intézkedésnek ő a felelőse, más-más határidővel – P. Á.)

b) A felderített kapcsolata közül több jelöltet tanulmányozunk beszervezés céljából. Közülük a legalkalmasabb személy beszervezésére javaslatot teszünk.

2. Egyéb operatív eszközök és módszerek felhasználása:

a) A célszemély kapcsolatainak, a kapcsolat jellegének, politikai tartalmának, terveinek felderítése céljából a helyi III/3. Csoportnál, valamint NSZK kapcsolatainak ellenőrzésére a BM. III/3. Osztályon “K” ellenőrzést (a postai küldemények felbontása – P. Á.) vezetünk be.

b) A helyi és felső kapcsolatok felderítésére, találkozók, összejövetelek időpontjának és helyének megállapítására nevezett lakásán “3/a” rendszabályt (telefonlehallgatás – P. Á.) alkalmazunk.

c) Adataink szerint lakásán felkeresik, illetve vendégségben hosszabb időre megszállnak olyan személyek, akik bizalmas nyomozás alatt állnak. Megbeszéléseik ellenséges politikai tartalmának felderítése és dokumentálása céljából szükségesnek tartjuk lakásán “3/e” rendszabály (szobalehallgatás – P. Á.) alkalmazását. Kedvező műszaki és konspirációs feltételek esetén végrehajtjuk a rendszabály beépítését.

d) Operatív bizonyítékok megszerzése érdekében titkos kutatást hajtunk végre lakásán. A titkos kutatás során különös figyelmet fordítunk az olyan kéziratok felkutatására, melyek egyes párt és állami vezetők lejáratására irányulnak, valamint alkalmasak írás azonosítás céljából.

e) A helyi és budapesti kapcsolatai felderítése, konspirált összejövetelek, kirándulások megállapítása céljából megszervezzük külső figyelését.

f) Adataink szerint nevezettre negatív politikai, erkölcsi befolyást gyakorol színésznő felesége. Konspirált adatgyűjtést végzünk Szakács Eszter kecskeméti munkahelyén, valamint baráti környezetében.

Belügyminisztérium III/V-1/A. Alosztály Vezetőjének

Kérjük Vezető Elvtársat, hogy az 1975. szeptember 2-án “Konok” fn. ügyben végrehajtandó akcióhoz kulcsos szakembert biztosítson.

Beszerelési Javaslat

Szeged, 1975. szeptember 15.

Ellenséges tevékenységének felderítése, dokumentálása, bizalmas baráti kapcsolatai kilétének, politikai célkitűzéseik felderítése, operatív dokumentálása céljából szükségesnek tartjuk lakására a 3/e rendszabály bevezetését.

A lakásába való bejutást és az ottani munkálatokat biztosítjuk, a rendszabály beszerelését a BM. III/V-1. Osztály beosztottjai hajtják végre. (A III./V-1. Osztály az Operatív Technikai csoportfőnökségen a lehallgató eszközök beépítője, kiszerelője és üzemeltetője, feladatkörébe tartoztak a zártechnikai, továbbá a fotótechnikai munkálatok – P. Á.)

A BM. III/V-1. Osztály kérésünkre az objektum szemrevételezését elvégezte, a szükséges kulcsok másolatát és a műszaki véleményt elkészítette. A műszaki véleményben foglaltak alapján a rendszabály beszerelése végrehajtható.

Az akció zavartalanságát külön biztosítási terv szerint végezzük.

Biztosítási terv

Szeged, 1975. szept. 15.

…a BM. III/V-1. Osztálya 1975. szeptember 19-én kezdi és amennyiben a munka megszakítása szükséges, 1975. szeptember 20-án folytatja és fejezi be a 3/e rendszabály beépítését Dr. Pünkösti Árpád Szeged, Lenin krt. 18/a szám alatti lakásába.

A munka zavartalan biztosítása érdekében az alábbi intézkedések végrehajtását tervezzük.

1) Ellenőrzött adataink szerint a célszemély és felesége Lenkei György Balatonalmádi, Tóth Árpád u. 18. szám alatti üdülőjében nyaral.

Nevezettek külső figyelését a BM. III/2. Osztály beosztottai 1975. szeptember 18-án a reggeli órákban kezdik meg, és biztosítják, hogy váratlanul ne térjenek vissza szegedi lakásukba.

2) Ellenőrzött adataink szerint nevezettek lakásán minden hétfőn megjelenik egy kiskundorozsmai lakosú kb. 60-65 éves asszony, takarítás céljából. Azt is megállapítottuk, hogy a takarítónő a lakáshoz kulccsal nem rendelkezik, minden takarítási napon a célszemély vagy felesége fogadja, és a lakásban tartózkodnak mindaddig, amíg a takarítónő a munkáját be nem fejezi. Esetenként az is előfordult, hogy nem várták meg a takarítás befejezését, hanem a takarítónő a munkája befejezése után a kulcsot a levélbedobóba ejtette vissza a lakásba.

A fentiek alapján nem szükséges a takarítónő ellenőrzése, illetve biztosítása az akció végrehajtása közben.

3) A beépítés idejére kivonjuk a lépcsőház III. és IV. emeletén lakó személyeket, illetve azok figyelmét lekötjük, akik kivonását objektív okok miatt nem tudjuk megoldani.

4) A beszerelési akció konkrét végrehajtása:

Az akciót a biztosítási tervben foglaltak előzetes feladatok maradéktalan végrehajtása után szeptember 19-én 08 órakor kezdjük el, és 13 órakor fejezzük be.

a) A BM. III/V-1. Osztály két beosztottja, mint postai dolgozók, valamint szervünk III/V. Csoportjának postai szerelőként foglalkoztatott titkos megbízottja a III. emelet lépcsőházi pihenőjéről végrehajtja az operatív technikai kívülről történő beszerelését a célszemély nappali szobájába. A lakásba csak a hangpróba elvégzése és esetleges falbeszóródás eltakarítása céljából hatol be a szerelést végző brigád egy tagja. A kulcs rendelkezésünkre áll.

A 3/e rendszabály ilyen módon való elhelyezéséhez természetes körülményt biztosít, hogy a célobjektum és közvetlen környéken a Szegedi Posta kábelfelújítást végez. A munkálatok jelenleg is folynak. Az illetéktelen postai dolgozók kivonására a szükséges intézkedéseket megtesszük.

Feladat: meggyőződni, hogy a jelzett lakásokból eltávoztak-e munkahelyükre a felsorolt személyek. Biztosítani Kiss Sándornét, illetve figyelmét elterelni a pihenőn folyó “postai kábeljavítási” munkálatokról.

b) A szerelési munka külső biztosítását a bejárati ajtó közelében külön jelzéssel utcáról végezzük, és rádió összeköttetéssel jelezzük, amennyiben a célszemély vagy ismert kapcsolatai érkeznének a lakáshoz. Az előre megbeszélt vészjelzés leadása után a szerelőbrigád a munkát azonnal befejezi, és a IV. emeletre megy a Huszka Márton elvtárs lakásába.

Felelős: Dán István r. alez. Baranyi István r. őrgy.

Tárgy: a “Konok” fn. ügyben létesítendő 3/e rendszabály biztosítási tervéhez

Melléklet:

Dr. Pünkösti Árpád Szeged, Lenin krt. 18/a III/1. szám alatti lakos lépcsőházának III. és IV. szintjein lakók elfoglaltságáról 1975. szeptember 10-én:

1) III. 1.-es lakás: célobjektum

2) III. 2-es lakás: Pálinkás János, a Szegedi Tervező Vállalat technikusa. 07.30 h-kor indul munkahelyére, ebédelni kb. 12 h-kor érkezik haza lakására. Pálinkás Jánosné, JATE dolgozó, 08 h-ra indul dolgozni, ebédelni kb. 11.30 h-kor hazaindul.

…Kiss Sándor mentőápoló, a Szegedi Mentőállomásnál 06–18 h-között teljesít szolgálatot, munkahelyét nem hagyhatja el. Kiss Sándorné gyógyszertári dolgozó a Dugonics téren. Váltakozó (délelőtti – délutáni) műszakban dolgozik. Műszakbeosztása 1975. szept. 8-án készül el. Szükség esetén kivonását a Gyógyszertári Központ személyzeti vezetője segítségével oldjuk meg.

3) IV. 1-es lakás: Dr. Sipos Károly nyugdíjas, jelenleg Brazíliában tartózkodik. Dr. Sipos Károlyné változó időben dolgozó orvos. Szükség esetén [férje] brazíliai útjáról az akció idején beszámoltatható. Sipos Ágnes, a Ságvári gimnázium III. osztályos tanulója 08 h-tól 13 h-ig iskolában van.

4. IV. 2-es lakás: A lakás tulajdonosa Huszka Márton elvtárs a Munkásőrségnél vezető beosztású hivatalos kapcsolat. Lakása – amelyben az akció idején senki nem tartózkodik – zavaró körülmény esetén alkalmas a célobjektumból való visszavonulásra. A kulcsokat szívesen rendelkezésünkre bocsátja.

Felelős: Molnár István r. alezr. főkapitány áb. helyettese

BELÜGYMINISZTÉRIUM III/III-4. Osztály

Csongrád megyei RFK III/III osztályának “Konok” fn. ügyben felterjesztett 3/e operatív rendszabály beépítési javaslatáról véleményezés:

– A javaslatban nincs utalás arra, hogy a cél ház hány emeletes, zárt vagy nyílt lépcsőházzal rendelkezik és egy-egy lépcsőházban emeletenként hány lakás van. Az sem tűnik ki, hogy a céllakás hányadik emelet és hányas szám.

– Nincs intézkedés arra vonatkozóan, hogy a konspirált behatolás esetében az esetleges lebukást hogyan hárítják el. Célszerűnek tartanánk erre megfelelő legenda kidolgozását.

– Pontosan meghatározni, hogy a célszemély Balatonalmádi jelenlegi tartózkodási helyéről ki és milyen formában ad jelzést.

– Lenkei Györgyről információt kell szerezni – aki a balatonalmádi nyaralóját a célszemélynek kölcsön adja. Az információ térjen ki arra, hogy a szóban forgó személy az akció időpontjában hol tartózkodik, rendelkezik-e a céllakáshoz kulccsal, az akció időpontjában szükséges-e a biztosítása.

– Tisztázni kell, hogy távollétük esetében van-e olyan megbízottjuk, aki a lakást gondozza – virágöntözés, szellőztetés stb. Amennyiben ilyen személy létezik, biztosításáról gondoskodni kell.

– Szükségesnek tartjuk a takarítónő személyének megállapítását és az akció idejére a céllakástól történő távoltartását, biztosítását.

– Pálinkás János jelen pillanatban és adataink szerint az akció időpontjában is Tatán tartózkodik. Szükségesnek látszik a Komárom megyei III/III. osztály segítségével arról meggyőződni, hogy az akció időpontjára visszatér-e vagy sem lakására.

– Szükségesnek tartjuk az akcióközpont megszervezését az arra a célra legmegfelelőbb helyen. Oda érkezzen be az akció biztosításával kapcsolatos valamennyi adat. Az akcióközpont vezetője értékelje az adatokat, és annak alapján adjon engedélyt az akció megkezdésére, az esetleges zavaró körülmények elhárítására, biztonsági intézkedésekre, illetve az akció befejezésére…

Budapest, 1975. szeptember 17.

Egyetértek: Dr. Horváth József r. ezredes, csoportfînök-helyettes

Intézkedési Terv

Szeged, 1975. október 24.

1. A biztosítás előkészítése:

a) 1975. október 27-én “Konok” fn. célszemélyt Szegeden, feleségét Budapesten külső figyelés alá vesszük. “Konokot” a figyelő-brigád Békéscsabára kíséri és 1975. október 28-án 08 h-kor jelenti akcióközpontunknak, hogy nevezett Békéscsabán tartózkodik. Felesége budapesti tartózkodásáról ugyanebben az időpontban kérünk jelentést.

b) 1975. október 27-én a biztonsági tervben foglaltak szerint ismét megkezdjük a rejtett figyelést …sz. lakásából.

Felelős: Dr. Molnár József r. őrgy.

c) Végrehajtjuk a külső biztosítást, a lépcsőházban lakó személyek mozgását ellenőrző, szükség esetén lekötésüket végrehajtó akcióbrigádok megszervezését és eligazításukat az alábbiak szerint:

2. sz. brigád: “Konok” fn. célszemély takarítónőjét (Dégi Józsefné……….sz. alatti lakost kiskundorozsmai lakásán 1975. október 28-án 07 h-kor külső figyelés alá vonja, s az akció befejezéséig ellenőrzés alatt tartja.

2. Az akció végrehajtása:

a) 1975. október 28-án 07 h-kor valamennyi, a lakók biztosítását végző brigád elfoglalja tartózkodási helyét, és 08 h-ig jelenti az akció vezetőjének, hogy feladatát a tervnek megfelelően végzi, a célszemélyeket ellenőrzés alá vonta.

b) Az akció vezetője a 3/e rendszabály beszerelését végrehajtók és közvetlenül biztosítók részére 07.30 h-kor eligazítást tart, majd 08 h-kor (a beérkezett jelentések figyelembevételével) engedélyt ad a munka megkezdésére.

– A BM. III/V-1. osztály beosztottai és a helyi III/V. csoport hálózata 08.30 h-kor megkezdi a 3/e rendszabály építését.

– Vezetője: Molnár István r. alezr. főkapitány-helyettes, telefon: 127, rádiókapcsolata: “Fedélzet”, fedőnév: “Kormányos”

– 1. sz. brigád rádióforgalmi hívóneve: “Szélmalom” (gépkocsi)

– Az akció külső biztosítását végző hívóneve: “Rakéta” (gépkocsi)

– Belső biztosítók (…lakás) hívóneve: “Fészek”, telefonszám: 13-876

Figyelési szempontok

Szeged, 1975. november 9.

A “Konok” fn. személyi dossziés ügyben 1975. október 28-án épített E 3754. sz. 3/e rendszabályon az alábbi szempontok szerint kérjük a figyelést megszervezni:

1) A célszemély magyarországi (főként szegedi és budapesti), valamint NSZKbeli kapcsolatainak megállapítása, a kapcsolat jellegének tisztázása, elsősorban közös politikai tevékenységük, személyes találkozók, vagy összejövetelek felderítése.

2) Figyelmet kell fordítani az olyan írásos anyagok rögzítésére, melyek alkalmasak izgatás bűntettének elkövetésére. Az ilyen írásait megismerteti-e barátaival, illetve hol tartja lakásán.

3) Konkrétan ellenőrizni kell Konrád György budapesti íróval, Bíró Jánosné (Bíró Yvette) budapesti filmesztétával, valamint dr. Balpataki Béla rk. plébánossal kialakult szoros kapcsolata politikai hátterét.

4) Ellenőrizni kell továbbá, hogy nevezett folytat-e levelezési kapcsolatot Brazíliában élő apjával, illetve az odautazókkal küld-e számára üzeneteket, küldeményeket. Hogyan vélekedik apjának 1945 előtt kifejtett tevékenységéről.

5) Összegezve: fel kell deríteni nevezett rendszerellenes tevékenységét, tevékenységének módszerét, irányát, vagy azokat a kapcsolatait, akikkel azonos ellenséges politikai platformon tevékenykedik.

Jelentés

Budapest, 1975. november 27.

A Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztályának kérésére a “Konok” fn. célszemély budapesti kapcsolatainak felderítése, továbbá ellenséges tevékenységére utaló információk megszerzése érdekében 1975. IX. 10-től XI. 6-ig 3/a ellenőrzést vezettünk be (telefonlehallgatás – P. Á.).

A keletkezett adatokból megállapítható, hogy “Konok” és felesége ritkán tartózkodik Budapesten, akkor is inkább felesége szüleinél – Szakács Rudolféknál –, mint saját lakásukon. Üzeneteiket ismerőseik részére itt hagynak, s itt bonyolítják le a programjaikkal kapcsolatos megbeszéléseiket is.

Az értékelt időszakban 17 jelentés keletkezett, azok többsége Szakácsék tervezett lakáscseréjével kapcsolatos. Kapcsolatai közül operatív szempontból figyelemreméltó Lenkei György vegyészmérnök és felesége …szám alatti lakosok. Szeptemberben Lenkeiék kölcsönadták Balatonalmádiban lévő nyaralójukat “Konokéknak”, ahol a házaspár két hétig nyaralt. Megfigyelhető, hogy különösen Lenkeinével vannak baráti nexusban. Az egyik beszélgetésükből az derül ki, hogy “Konok” feltételezi: a BM szervei ellenőrzés alatt tartják.

Felmerültek még Torma Antal (“Konok” nevelőapja – P. Á.), valamint Attl Béla mérnök (Sára Bernadett színésznő apja – P. Á.) …alatti lakosok.

“Konok” feleségével rendszeresen megbeszéli programjait, így többek közt szóba került, hogy október 29-én Szeghalomra utazik, ahol “Vészöly ügyben” folytat tárgyalásokat. A házaspár november 7-re kirándulást tervezett Debrecen, Miskolc, Sajólád, Kassa útvonalon.

Javaslat

Szeged, 1976. január 23-án

Ellenőrzött adataink szerint a 3/e rendszabály alkalmazását indokolttá tette, hogy lakásán több olyan személyt fogad (Dr. Konrád György, Dr. Bíró Jánosné budapesti, Paál István szegedi, Dr. Balpataki Béla rk. plébános tiszasülyi lakosok), akiket szerveink ellenséges tevékenység gyanúja miatt bizalmas nyomozás alatt tartanak, illetve “F” dossziés személyként ellenőriznek.

A 3/e rendszabály bevezetése óta említett kapcsolatai nem keresték fel, így operatív értékű adatokat eddig nem tudtunk beszerezni.

Tekintettel nevezett, valamint kapcsolatai tevékenységének társadalmi veszélyességére, továbbra is szükséges lakásán a 3/e rendszabály tartós üzemeltetése.

A fentiek alapján kérjük Dr. Pünkösti Árpád lakásán a 3/e rendszabály üzemeltetését 1976. december 31-ig engedélyezni.

Összefoglaló jelentés

Szeged, 1976. május 10-én

…Dokumentáltuk, hogy legbizalmasabb kapcsolatot Dr. Balpataki Béla sajóládi lakos rk. plébánossal tart… Nyári szabadsága idején lakását Balpataki rendelkezésére bocsátotta és átadta részére a Szabadtéri Játékokra szóló tiszteletjegyét is. Erről célszemélyünk 1975. július 19-i levelében értesítette. “A jegy ügy így sokkal egyszerűbb sajtópáholyban, Népszabadságként lesztek elővezetve – viseljétek e rövid időre olyan megadással és türelemmel, mint én teszem immár esztendők óta.”

1975. november 7-én elfogadva Dr. Balpataki meghívását együtt “ünnepelték” a NOSZF 58. évfordulóját. Felöltözött a plébános reverendájába és lefényképeztette magát, melyből anyjának is küldött felvételt. Anyja 1976. január 22én levélben utal erre: “Hogyan fért a marxista lelkedre ez a szent öltözék?… Eszembe jut gyermekkorod imádságos, áhítatos korszaka.”

…1975 szeptemberében célszemélyünk Balatonaligán nyaralt, s több alkalommal felkereste a Tihanyban üdülő Bírónét. Nem ellenőrzött adataink szerint Bíróné ezt követően több napot vendégeskedett szegedi lakásán.

Paál István a Szegedi Egyetemi Színpad volt vezetője… rendszeresen felkeresi lakásán nevezettet.

1976. I. 31-én folytatott megbeszélésüket “3/e” rendszabály útján rögzítettük. Politikai kérdéseket megvitatva egyetértettek abban, hogy mind az országos, mind a helyi vezetés politikai, gazdasági, kulturális téren kiszámíthatatlan intézkedéseket tesz. …A vezetésről, különféle szintű intézkedésekről kijelentette: “Én összefüggést nem látok… Egyet ütünk jobbra, egyet balra – de oda kisebbet.”

Paál István nevezett támogatását kérte barátja, Dr. Horváth Tamás nyíregyházi ügyvéd ügyében, aki Budapesten irodalmi tevékenységet akar folytatni.

A feldolgozó munka során nevezett több nyugati kapcsolatát sikerült felderítenünk. 1975. július 14-től augusztus 4-ig vendégül látták felesége barátját, Szepessy András magyar származású angol állampolgárt.

Szepessy András 1976. január 26-i levelében “meghívólevelet” küldött nevezett és felesége részére, úgy tervezik, hogy 1976 júliusában látogató útlevéllel Angliába utaznak.

“K” ellenőrzés során derítettük fel Szélpál Ágnes (magyar származású, NSZK állampolgárságú) kapcsolatát. Levelezésükből megállapítható, hogy Szélpál a közelmúltban, néhány éve disszidálhatott, s korábban szerelmi kapcsolat volt közöttük.

…Dr. Pünkösti Árpád a Népszabadságban közölt írásait ért helyi bírálatok, a lap vezetésével kapcsolatos politikai fenntartásai hatására 1976. elejétől foglalkozott azzal a gondolattal, hogy új munkahelyet keres. Örömmel fogadta el Csanádi Imre költő ajánlatát, aki az új profilú Tükör c. hetilap leendő főszerkesztőjeként meghívta munkatársnak.

1976. április 15-től felmondott a Népszabadságnál, s végleg elköltözött Szegedről budapesti állandó lakásába.

…A feldolgozó munka során szerzett operatív adataink megerősítették, hogy számos ellenséges tevékenység kifejtésével gyanúsítható belföldi, valamint több nyugati állampolgárral tart kapcsolatot. Tekintettel arra, hogy a “Tükör” c. hetilapnál mint újságíró helyezkedett el, esetleges ellenséges politikai tevékenységének mélyebb felderítése és dokumentálása érdekében javasoljuk a bizalmas nyomozás folytatását és a dosszié átadását a BM. III/III-4 Osztály (elhárítás a kulturális területen – P. Á.) részére.

Jelentés

…Adataink szerint szoros kapcsolatot tart a kulturális területen jobboldali revizionista, anarchista, trockista platform alapján ellenséges tevékenységet folytató személyekkel. Baráti kapcsolatban áll egy római katolikus plébánossal és számos nyugati személlyel. Összejöveteleiken ellenséges hangon támadja a párt politikáját, a kormány gazdasági döntéseit és a kultúrpolitika irányítóit. Hivatalból szerzett bizalmas értesüléseit gátlástalanul elfecsegi.

…A bizalmas nyomozás elrendelésének alapját képező bűncselekmény elkövetését eddig bizonyítani nem sikerült.

Budapest, 1976. június 2.

Jelentés

…Megbízható adataink szerint jelenleg útlevélkérelmet adott be a feleségével együtt. Angliába szándékoznak utazni látogatás céljából. Információink szerint a meghívást Szepessy András magyar származású angol állampolgártól kapták, aki vállalta kinntartózkodásuk összes költségét.

Szepessy kijelentése szerint az angol hírszerző szervek Magyarországra utazása előtt kiképezték. Az operatív ellenőrzés során hírszerző-tevékenység folytatását tapasztalták. A fenti osztály kérésére a III/II-7. Osztály 1967. III. 4-én tartózkodási engedélyét megvonta és kiutasította az országból. Intézkedtek a tiltó névjegyzékre vételére, amelyen jelenleg is szerepel. Ennek ellenére 1975. július 14-től augusztus 4-ig Szegeden tartózkodott Dr. Pünköstiék vendégeként.

A fentiek alapján Dr. Pünkösti Árpád és felesége útlevélkérelmét javasoljuk elutasítani.

Értékelő jelentés

…A keletkezett információk azt bizonyítják, hogy nevezett ellenséges tevékenység folytatásával továbbra is gyanúsítható, továbbá olyan személyekkel áll baráti kapcsolatban, akik szemben állnak szocialista rendszerünkkel, ezért javasoljuk a bizalmas nyomozás folytatását 1977. január 14-ig engedélyezni.

Intézkedési Terv

1. Áttanulmányozzuk a Személyi-doszsziét, felmérjük a kapcsolati körét, s az operatív szempontból lényeges személyekről részletes információkat szerzünk be. Ennek során együttműködünk a Csongrád megyei RFK III/III. Osztályával.

Határidő: 1976. augusztus 31.

2. Új kapcsolatainak – bel-, illetve külföldi –, azok jellegének, tartalmának felderítése, valamint ellenséges tartalmú írásos anyagok kijuttatásának, illetve beküldésének megakadályozása céljából tovább folytatjuk “K” ellenőrzését.

Határidő: folyamatos

3. Kapcsolati körének, mozgási területének, szokásainak, a találkozások módszerének felderítése érdekében külső figyelés alá vonjuk.

Határidő: 1976. szeptember 30.

4. Felderítjük a lakáskörülményeit, ettől függően javaslatot teszünk a 3/e rendszabály bevezetésére.

Határidő: 1976. IV. 15.

5. Információkat szerzünk a III/III-4-c alosztály segítségével a munkahelyi tevékenységéről, kialakított kapcsolatairól, politikai megnyilvánulásairól.

Határidő: folyamatos

6. Kapcsolati körében hálózatkutatást hajtunk végre. Környezetéből két személyt kiválasztunk, tanulmányozás alá vonjuk s az eredménytől függően javaslatot teszünk a beszervezésükre.

8. “Báró” fn. tmb. ismeretségi viszonyban van Dr. Pünköstivel. Megvizsgáljuk a kapcsolat elmélyítésének lehetőségeit, és ennek megfelelően határozzuk meg “Báró” magatartási vonalát.

Határidő: 1976. augusztus 15.

Jelentés

Budapest, 1976. október 20.

Pünkösti Árpád az Új Tükör c. lap főmunkatársa és sztárriportere. Értelmes, tehetséges és jól tájékozott. A Népszabadságtól került az Új Tükörhöz, és alaposan megváltozott egy fél esztendő alatt. Felszínre jöttek azok a tulajdonságai, amelyeket a Népszabadságnál nem tudott érvényesíteni.

Külsőre kihívóan elegánsan öltözködik, túl sokat ad arra, hogy már megjelenésében is feltűnő legyen. Jóllehet jóképű, mégsem vonzó, inkább piperkőcnek ható, amihez társul egy ordító cinizmus és környezetének teljes lebecsmérlése. Magas lóról beszél, fennhéjazóan.

Rendkívül büszke magára, így környezetére is, osztályon felüli lakására és úgyszintén osztályon felüli színésznő feleségére, akinek a fotóját a lapban többször, címlapon is egyszer közöltette.

A valóságon kívülálló bíráló szemlélettel közelít mindenhez és mindenkihez, de ha nála hatalmasabbal tárgyal, meghunyászkodik, keresve a gyengéket, jól, taktikusan helyezkedik. Modora, alapállása miatt rohamos gyorsasággal veszti el jóbaráti körét, de feltöltődik slepp-alakokkal.

Rendkívül tehetséges újságíró, riporter. Aki viszont nem érett a sztárságra, mert ez a helyzet teljesen elrontja, kihozza belőle a cinikus karrieristát. Őt egy miniszter “nem hívathatja”, javított ki egy esetben, őt kéretik, vagy maga kér beszélgetést. Még árnyalataiban is kényes arra, hogy ő kicsoda. Személyisége most került veszélybe, ha nem kap maga alá túl magas lovat, akkor épp meglévő komoly tehetsége révén kiforrhat. Most a személyisége nagyon defektált.

Fekete Edit

Budapest 1976. december 10.

11.55 h-kor “Adófizető”-t (azonos a Konok fn. célszeméllyel – P. Á.) az UT67-26 frsz.-ú Wartburg gépkocsijába ülve lakóépülete irányából a Tétényi út és Csorba u. sarkán felvettük figyelésre, majd váltakozó sebességgel a IX. Mester u. 34. sz. ház elé hajtott. “Adófizető” sötétkék anorákban, drapp nadrágban, barna félcipőben, kiszállt gépkocsijából és

12.10 h-kor bement a fenti szám alatt lévő Klein Ferencné Gumijavító műhelyébe. (nem köv.)

12.15 h-kor “Adófizető” kezében egy autókereket tartva kijött a fenti helyről. A kereket betette a csomagtartóba, majd beült és a VIII. Kőfaragó utcába hajtott. Kiszállt a gépkocsijából, kezében drapp autóstáskát és egy drapp mappát tartva.

12.23 h-kor bement munkahelyére.

15.24 h-kor “Adófizető” vállán táskájával kijött munkahelyéről, a Kőfaragó u. 5. sz. előtt parkírozó gépkocsijához ment, beült és kb. 50-60 km/ó sebességgel a Rákóczi úton, Erzsébet hídon, Hegyalja úton, Karolina úton, Tétényi úton lakóépülete elé hajtott. Kezében válltáskájával kiszállt a gépkocsiból, lezárta azt, és

15.49 h-kor bement az Allende parkban lévő ABC áruházba, ahol élelmiszereket vásárolt.

16.01 h-kor bement lakóépületébe.

22.00 h-ig “Adófizető” lakóhelyét nem hagyta el, ekkor figyelését megszakítottuk.

Budapest, 1976. december 13.

…16.30 h-kor “Adófizető” “Aktivizáló” társaságában gépkocsijával lakóépületéhez érkezett. Kiszálltak és bementek lakóépületükbe.

16.40 h-kor “Adófizető” kijött és gépkocsijából kivett egy sötétbarna kézitáskát, és visszament lakóépületébe.

21.00 h-ig “Adófizető” lakóépületét nem hagyta el, ekkor figyelését megszakítottuk.

Budapest 1976. december 14.

09.40 h-kor “Adófizető” sötétkék anorákban, sötétbarna nadrágban, fekete félcipőben, szürke szőrme sapkában, kezében vállszíjas táskáját tartva kijött lakóépületéből. Gépkocsijához ment. Beült, kb. 4-5 perces várakozás után a gépkocsihoz érkezett “Aktivizáló”, aki szintén beült. Ezután “Adófizető” vezetésével különböző útvonalon a VIII. Gyulai P. u. 14. sz. ház elé hajtottak. “Adófizető” kiszállt a gépkocsiból és

09.57 h-kor bement munkahelyére. “Aktivizáló” pedig a gépkocsival a Kőfaragó u. irányába hajtott. (nem köv.)

12.36 h-kor “Aktivizáló” a gépkocsival a Kőfaragó utcában a Fülemüle étterem elé érkezett. Kiszállt és bement “Adófizető” munkahelyére.

13.00 h-kor “Adófizető” kezében táskáját tartva “Aktivizáló” társaságában kijött munkahelyéről és gépkocsijukhoz mentek. Beültek és “Adófizető” vezetésével különböző útvonalon a Veres Pálné – Só utca sarkáig hajtottak. “Aktivizáló” kiszállt a gépkocsiból és a Tolbuchin krt. irányába távozott. (nem köv.) “Adófizető” pedig a gépkocsival különböző útvonalon a Jászai Mari tér parkolóba hajtott. Kiszállt és

13.15 h-kor bement a Jászai Mari tér 1. sz. alatt lévő MSZMP Központi Székház tudakozójába. (nem köv.)

13.16 h-kor “Adófizető” kezében egy nagyméretű sárga borítékkal kijött a tudakozóból és

13.17 h-kor bement a Székház főbejáratán. (nem köv.)

14.35 h-kor “Adófizető” kijött az MSZMP Székházból, és gyors léptekkel a gépkocsijához ment. Beült és váltakozó sebességgel a VIII. Kőfaragó utcába hajtott. Kiszállt a gépkocsiból és

14.50 h-kor bement a munkahelyére.

16.30 h-kor “Adófizető” – kezében irattartóját tartva – kijött munkahelyéről. Beült gépkocsijába és váltakozó sebességgel lakóépülete elé hajtott. Kiszállt és bezárta gépkocsiját. Kezében irattartóját tartva.

16.55 h-kor bement lakóépületébe.

19.00 h-kor “Adófizető” figyelését megszakítottuk.

Budapest 1976. december 15.

…12.59 h-kor “Adófizető” kijött a cipőboltból, és bement az Áruház ruházati osztályára. Több öltöny felpróbálása után egy férfiöltönyt vásárolt.

13.26 h-kor “Adófizető” kezében a becsomagolt öltönyt tartva kijött az áruházból, gépkocsijához ment, beült, és különböző útvonalon a Gyulai Pál utcába hajtott. Kiszállt a gépkocsiból, és

13.30 h-kor bement munkahelyére.

16.45 h-kor “Adófizető” vállán autóstáskájával kijött a munkahelyéről, beült gépkocsijába, s kb. 30 km/ó sebességgel a VIII. Kissalétrom utcába hajtott. Kiszállás után

16.50 h-kor bement a VIII. Kissalétrom u. 1. sz. alatt lévő postára. Az egyik ablaknál ajánlott levelet adott fel. (Kivonására intézkedtünk)

Budapest, 1976. december 16.

10.35 h-kor “Adófizető” szürke prémsapkában, kék anorákban, sötétkék nadrágban, fekete félcipőben, kezében egy kb. 50x40x20 cm nagyságú drapp színű bőröndöt és táskát tartva kijött lakóépületéből. Gépkocsijához ment és a bőröndöt a csomagtartóba tette. Beült és rövid motormelegítés után különböző útvonalon a XI. Fehérvári úti SZTK elé hajtott. Kiszállt a gépkocsiból, és kezében két képeslappal és egy fehér borítékkal

10.47 h-kor bement a XI. Fehérvári út 9. sz. alatt lévő 112-es sz. Postahivatalba. A postán feladta a képeslapot és a levelet, valamint 20 db bélyeget vásárolt. (A levél kivonására intézkedtünk.)

10.57 h-kor “Adófizető” kijött a postáról, visszament gépkocsijához, beült és különböző útvonalon a IX. Dimitrov térre hajtott. Kiszállt és

11.04 h-kor bement a Marx Károly Közgazdaságtudomány Egyetem főbejáratán. A portán valami után érdeklődött, és a földszinti irodák előtt oda-vissza sétálgatott. (Konsp. okból az általa felkeresett irodát megállapítani nem tudtuk.)

11.14 h-kor “Adófizető” kijött az egyetemről, és beült gépkocsijába. Különböző útvonalon a VIII. Vas u. és Stáhly u. sarkáig hajtott. Kiszállt a gépkocsiból, és kezében táskájával

11.21 h-kor bement a VIII. Vas u. 5. sz. alatt lévő Szabó Ferenc bőröndös és szíjgyártó üzletébe. (nem köv.)

Budapest 1976. december 17.

09.10 h-kor “Adófizető” szürke prém sapkában, sötétkék anorákban, sötétkék nadrágban, fekete félcipőben, kezében válltáskáját tartva kijött lakóépületéből, gépkocsijához ment, táskáját betette, és az ablakokat törölgette. Ezután lezárta a gépkocsit és a lakóépülete mellett lévő ABC áruház előtti telefonfülkéhez ment, ahol rövid várakozás után, kb. 3-5 percig beszélgetést folytatott. Ezután

09.24 h-kor bement lakóépületébe.

09.28 h-kor “Adófizető” kezében egy nagyméretű barna sporttáskát tartva kijött lakóépületéből. Beült gépkocsijába, s rövid motormelegítés után különböző útvonalon az I. Jégverem utcába hajtott. Kiszállt a gépkocsiból és vállán táskájával

09.59 h-kor bement az I. Fő u. 1. sz. alatt lévő MNK Legfelsőbb Bíróság épületébe. (nem köv.)

10.40 h-kor “Adófizető” vállán táskáját tartva kijött a Legfelsőbb Bíróságról és gépkocsijához ment. Beült és 40-50 km/ó sebességgel az V. Jászai M. térre hajtott.

10.56 h-kor kezében táskáját tartva, bement a Széchenyi rkp. 19. sz. alatt lévő MSZMP KB Központi Székházába. (nem köv.)

11.35 h-kor “Adófizető” vállán táskájával a székház irányából gépkocsijához érkezett. Beült és különböző útvonalakon az Alkotmány u. és Szemere utca sarkáig hajtott. Kiszállt a gépkocsiból, táskáját kivette és

11.39 h-kor bement az V., Alkotmány u. 10. sz. fszt. 3. sz. alatt lévő “Figyelő” gazdaságpolitikai hetilap szerkesztőségébe. (nem köv.)

Megjegyzés:

“Adófizető” a figyelés folyamán nyugodtan mozgott. Gyalogos és gépkocsis közlekedésben a szabályokat betartotta. Váltakozó sebességgel, a forgalomnak megfelelően vezetett, igyekezett elkerülni a forgalmi dugókat. Önellenőrzésre utaló mozgást nem tapasztaltunk.

Budapest, 1976. december 21.

07.15 h-tól

17.00 h-ig “Adófizető” munkahelyét, illetve

20.00 h-ig lakóépületét biztosítottuk, ahová megérkezni vagy eltávozni nem láttuk. Ekkor figyelését megszakítottuk.

Értékelő jelentés

Dr. Pünkösti kapcsolatban áll több olyan személlyel, akik a realitásokat mellőzve bírálják pártunk politikáját, kultúrpolitikáját. Budapestre költözése előtt a korábbi barátságra hivatkozva arra kérte a bizalmas nyomozás alatt lévő Konrád Györgyöt és Dr. Bíró Jánosnét, hogy az általuk “hasznosnak” ítélt értelmiségi körökbe segítsék elő bejutását.

1976. augusztus hónapban feleségével együtt Angliába utazott barátjához, Szepessy András film- és színházrendezőhöz, aki egyben a BBC munkatársa is. Angliai tevékenységéről információval nem rendelkezünk.

Szepessy 1965. október 25-től 1967. március 4-ig hazánkban tanult a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Ez idő alatt a BM III/I-1 osztálya hírszerző-tevékenység gyanúja miatt operatív ellenőrzés alatt tartotta, majd 1967. március 4-én tartózkodási engedélyét megvonta és kiutasította az országból.

A fentieken túl Dr. Pünkösti Árpádot több külföldi ismerőse hívta meg baráti látogatásra. Személye iránt főleg az NSZK-ban élő ismerősök tanúsítanak fokozott érdeklődést.

…A korábbi időszakkal ellentétben a “K” ellenőrzés nem volt eredményes, mivel a BM III/3 osztály nem tudta produkálni Dr. Pünkösti anyagait. A külső figyelés idején sikerült csak küldeményt fogni, amit – szerelmi kapcsolatának küldött – fiktív feladóval és lakcímmel látott el. Feltehető, hogy egyéb levelezését is hasonló módon bonyolította le.

A rendelkezésünkre álló információ nem elegendő a bizalmas nyomozás lezárására, illetve bűncselekmény elkövetésének operatív bizonyítására, ezért kérjük a bizalmas nyomozás folytatását 1978. január 14-ig engedélyezni az intézkedési tervben foglaltak szerint.

Intézkedési Terv

…3) Tervezett lakáscseréjét figyelemmel kísérjük, idejétől és a lehetőségektől függően javaslatot készítünk a 3/e operatív technikai rendszabály bevezetésére.

Határidő: lakáscserétől függően

4) Szorosan együttműködünk a BM III/III-5-b alosztállyal, hogy munkahelyi tevékenységéről, kialakított kapcsolatairól, politikai megnyilvánulásairól bővebb információkat szerezzünk.

Határidő: folyamatos

5) Kapcsolati körében hálózatkutatást hajtunk végre. Környezetéből két személyt kiválasztunk, tanulmányozás alá vonjuk és az eredménytől függően javaslatot teszünk a beszervezésükre.

6) Tanulmányozzuk a Tolna Megyei RFK III/III osztálya által foglalkoztatott “Danica” fn. tmb. hírszerző lehetőségét, annak eredményétől függően készítünk javaslatot foglalkoztatására. Kidolgozzuk feladattervét és magatartási vonalát.

7) Továbbfolytatjuk elhárítási vonalunk által foglalkoztatott “Báró” fn. tmb. és “Adorján János” fn. tmb. megkezdett bevezetését “Konok” mellé.

Határidő: folyamatos

8) Információink bővítése érdekében igénybe vesszük a BM III/III-5-b alosztály “Fekete Edit” tmb. és “Koroknai” fn. tmb. hálózatainak közvetett hírszerzési lehetőségeit.

Határidő: folyamatos

…10) A bizalmas nyomozás bevezetésének alapjául szolgáló írásban elkövetett izgatás bizonyítása vagy kizárása érdekében munkahelyén titkos kutatást hajtunk végre – írásminták, feljegyzések stb. – beszerzése céljából.

Határidő: 1977. szeptember 15.

Jelentés

“Konok” fedőnevű bizalmas nyomozás során került látókörünkbe a BM Tolna megyei RFK III/III osztálya által foglalkoztatott “Danica” fn. tmb.

A találkozón elmondta, hogy “Konok” fn. célszemélyt kb. tíz éve ismeri. Ismeretségük Veszprém megyében, az ottani lapszerkesztésnél kezdődött, mindketten rovatvezetők voltak. Az első feleségével – Szőke Mária újságíró – jó barátságban volt és jelenleg is tartják a kapcsolatot. Szoros barátság soha nem fűzte “Konok”-hoz, mivel őt emberileg nem lehet megközelíteni. Kapcsolatuk kollegális szintű, mely abból adódott, hogy “Konok” “született karrierista”, csak azzal barátkozik, akitől távlati elképzeléseihez segítséget kaphat.

Kapcsolatuk egy bizonyos időre szünetelt, mivel mind a ketten más laphoz kerültek. Az ismételt “barátság” felújítását “Konok” kezdeményezte, amikor az “Új Tükör” c. laphoz került. Arra kérte “Danicát”, hogy minél rázósabb társadalmi kérdésekről írjon. Azóta a lap több írását közölte, de kapcsolatuk a szakmai beszélgetés kereteit soha nem haladta túl.

“Danica” véleménye szerint lehetősége van arra, hogy viszonyukat bizonyos fokig elmélyítse. Erre természetes lehetőséget ad, hogy jelenleg is két riportja van leadva az “Új Tükör” c. laphoz. Többször utazik Budapestre, mivel édesanyja és az első házasságából származó két nagykorú gyermeke a fővárosban él, erről “Konok” is tudomással bír, így nem feltűnő, ha Pesten tartózkodik. A fentieken túl ez olyan lehetőséget is biztosít számára, hogy a közös ismerősök véleményét megismerje “Konok”-ról.

“Danica” fn. tmb. az alábbiakat jelentette, amit tájékoztatás végett megküldünk:

Megkísérlem Pünkösti Árpád jellemzését adni, illetve összefoglalni mindazt, amit róla informátoraim révén megtudni sikerült.

Pünkösti a 60-as évek elején kitűnő képesítéssel végzett a veszprémi nehézvegyipari egyetemen. Nem a szakmájában helyezkedett el, hogy miért, arra vonatkozóan nem sikerült adatot szerezni. Ennek ellenére később megszerezte egyetemén a doktori címet, természetesen nem tudományos fokozatként, hanem csak “sima” változatban. 1962-ben már a Veszprém Megyei Napló ipari rovatának vezetője… Ekkor még nem annyira újságírói képességeivel tűnik ki, hanem célratörő gondolkodásmódjával, kitűnő szervező képességével és azzal, hogy írásait rendkívüli alapossággal építi fel, a netáni támadás ellen minden oldalról bebiztosítja magát…

Kb. 1963-ban veszi feleségül Dr. Szőke Dezső megyei főállatorvos lányát, Szőke Máriát, aki ugyanannál a lapnál kulturális rovatban gyakornok, majd munkatárs. A roppant csinos fiatalasszony ugyancsak tehetséges újságíró, de férjével ellentétben érzelmi alkat. A házasság kitűnő anyagi körülményeket jelent, Dr. Szőke nem szegény ember.

Ebben az időszakban szervezik meg a Népszabadság vidéki tudósítói hálózatát és érkezik első ilyenként Veszprémbe … (Havas Ervin – P. Á.) jelenleg is a Népszabadság munkatársa. Tőle származik az az információ, hogy Pünkösti már a legkorábbi időszakban is fűvel-fával csalja feleségét. Szó szerinti idézet: “A legnagyobb kan, akit valaha is láttam”. [Havas] példája teszi vonzóvá Pünkösti előtt a szinte teljes munkaköri szabadsággal járó Népszabadság tudósítói állást, amit – bár már párttag – nagyon nehezen nyer el. (Apja, akiről úgy tudjuk, hogy régen meghalt, de akivel P. Á. már korán minden kapcsolatot megszakított, nyíregyházi nyilas főispán volt.) Szegedre kerül a Népszabadság tudósítójaként, felesége pedig a városi laphoz.

Említést érdemel, hogy Pünköstinek mindig voltak szépirodalmi ambíciói. Dráma- és regénytervei azonban sorra megbuktak, viszont újságírói stílusa kifejlődött, feltétlenül a szakma elismert művelői közé tartozik.

Felesége, akit korábbi kollégái az “elpünköstiesedéstől” féltettek, nyomára jőve nagy sokára férje kalandjainak, a második gyermeke születése után azonnal elvált tőle és újra férjhez ment. Az előbbi kifejezés …tól származik, (Szabad Föld) és egyaránt vonatkozik jellembeli tulajdonságokra és az újságírói stílusra, ami Szőke Mária esetében emberibb, rokonszenvesebb.

Pünkösti Árpád 1976 tavasza óta az “Új Tükör” belpolitikai (riport) rovat vezetője. Évek óta semmilyen formában nem keresett elismertebb kollégáival (Ordas Iván Tolna megyei Népújság), vagy olyanokkal, akiket személyesen nem is ismert (Szekulity Péter) ugyanott, azonnal felveszi a kapcsolatot. Igénye: valósághű, de mindenhogyan “rázós” riportokat kapni, olyanokat, “melyek megdöbbentik az olvasót”. Szó szerinti idézet. A saját munkásságában is megmutatkozó “leleplező” jelleget rovatvezetői működése alapkövének érzi. Amikor Szekulity Péter, a Rózsa Ferenc-díjas újságíró megválik lapjától és a Képes Újságnál kíván elhelyezkedni, Pünkösti azonnal “ráígér”, hogy az Új Tükörnek nyerje meg. Ez az ügy még folyamatban van.

Összességében: P. Á. rendkívül tehetséges, mindenáron és minden eszközzel, személyekre való tekintet nélkül a maga hasznát kereső elvtelen karrierista. Pontosabban: a karrier az egyetlen kideríthető elve.

Jelentés

Jelentem, hogy a “Bőrös” fn. lakáson megtartott találkozón “Báró” fn. tmb. az alábbiakról számolt be: 1977. február 7-én egy novellájának megjelentetése ürügyén felkereste Pünkösti Árpádot az Új Tükör szerkesztőségében. Pünköstin kívül még hárman dolgoznak ugyanabban a szobában. Az ott dolgozók közül “Báró” egyedül Béres Attilát ismeri, aki nagyon jó viszonyban van Pünköstivel.

Beszélgetésük alkalmával Pünkösti elmondta, hogy felmondó levelet adott be Benjámin Lászlónak azzal az indokkal, hogy “tehetségtelen munkatársakkal” van körülvéve (Béres Attila kivételével), akik azért vesznek fel havi 5000 Ft fizetést, hogy naponta 3-4 órát magánjellegű telefonbeszélgetésekre fordítsanak, így mindent neki és Béresnek kell elvégeznie. Benjámin egyelőre nem fogadta el a felmondását azzal, hogy kivizsgálják az ügyet. Pünkösti azt tervezi, hogy a Valósághoz vagy valamelyik más folyóirathoz megy el dolgozni. A Népszabadságtól azért jött el, mert az ipari rovathoz akarták áthelyezni, viszont hozzá az irodalom, művészet áll közelebb, s azért is választotta az Új Tükröt, ahova Fekete Sándor segítségével került. Panaszkodott, hogy nem kap a lakására telefont, pedig ezzel az ügyével már a Pártközpontban is foglalkoznak.

Elmondta még, hogy minden hét végén leutazik feleségéhez Kecskemétre, s hétfőn jön vissza Budapestre. Meghívta “Báró”-t és a lányát, hogy egyik szombaton szívesen leviszi őket gépkocsiján Kecskemétre a színházba, amikor a felesége játszik.

“Báró” véleménye szerint Pünkösti egy könnyed, lezser természetű ember. Bizonyos társadalmi kérdésekre, problémákra cinikusan reagál.

…Informátoromnak az a véleménye, hogy a szokatlanul készséges, a pajtáskodásig bőbeszédű, ebben az esetben szinte pletykás P. Á. az Új Tükör körül újságírói hátteret igyekszik teremteni magának, elfogadott kollégák toborzásával. Szekulity Péter lenne az egyik, másodikként Ordasnak ajánlotta fel egy 1500 forintos havi szerződés lehetőségét, melynek ellenszolgáltatásaként egy “vezető riportot” kellene írnia.

…Informátorom február 10-én Pesten járt, és ismét találkozott az Új Tükörnél Pünkösti Árpáddal. A korábbi megállapodást fenntartva P. Á. közölte vele, hogy beosztását az ÉS-től érkezett Szász Imre vette át. Kéziratok mindkettőjüknek küldhetők, Szász ugyanolyan szellemben fogja vezetni a rovatot, mint P. Á. Pünkösti a minden szempontból jelentős előlépést jelentő főmunkatársi státusba került.

Jelentés

1977. V. 5-én Szekszárdon találkozón vettem részt a Tolna megyei RFK III/III osztály által foglalkoztatott “Danica” fn. tmb.-vel, akit engedély alapján a “Konok” fn. bizalmas nyomozásban foglalkoztatunk. A találkozón jelen volt Halmos őrgy. elvtárs is, a hálózat tartója.

A foglalkoztatási tervben foglaltaknak megfelelően tisztáztuk, hogy milyen feladat végrehajtását kérjük tőle, majd konzultáció formájában megbeszéltük azt a magatartási vonalat, amellyel a feladat a legvalószínűbben megoldható. Kifejtette: Annak felderítését, hogy “Konok” milyen kapcsolatban volt Szegeden a helyi párt- illetve állami szervekkel, viszonylag könnyen meg tudja oldani. Nagyon jó kapcsolatban áll Szőke Máriával, “Konok” első feleségével, aki jelenleg is Szegeden van. A köztük lévő viszony alkalmas arra, hogy egy szegedi látogatás esetén felkeresse és többek között a fenti témáról beszélgessenek.

“Konok” politikai állásfoglalásának, a Csongrád megyei párt- és állami vezetőkről alkotott véleményének felderítését már nehezebben megoldhatónak tartja. Ugyanis azóta, hogy “Konok” főmunkatárs lett az Új Tükörnél, már nincs közvetlenül érdekelve abban, hogy az ún. “rázós” cikkeket továbbra is küldje neki.

Ettől függetlenül Budapestre történő utazásai alkalmával felkeresheti az Új Tükör szerkesztőségét és a korábbi kapcsolatukra való tekintettel találkozhat “Konok”-kal. Egy meghittebb, őszinte jellegű beszélgetés létrehozása okoz problémát, épp “Konok” nagyképű, arrogáns magatartása miatt. Igyekszik azonban mindent megtenni a feladat végrehajtása érdekében. Megpróbál egy olyan Tolna megyei témát felkutatni, amely “Konok” számára érdekes lehet, s ennek ürügyén meghívja Szekszárdra. Itt jó alkalom nyílik a baráti beszélgetésre.

Írásszakértői vélemény

A BM. III/III/4-a. alosztály által küldött anyagokat megvizsgáltam. A vizsgálat során megállapítottam, hogy a “Puskás Árpád 3580 Leninváros Alkotmány köz 7. sz. 1/a” címzetű képes levelezőlap, mely nyomtatott nagybetűkkel és folyóírással van írva,

– a “Dr. Kovács-ok 6726 Szeged Bérkert u. 31. sz” címzésű képes levelezőlap, mely nyomtatott nagybetűkkel és folyóírással van írva,

– a “Dr. Lázár Gabriella 6723 Szeged Tarján 116/F” címzetű képes levelezőlap, mely nyomtatott nagybetűkkel és folyóírással van írva,

– az “Ordas Iván újságírónak 7100 Szekszárd Megyei Kórház III. sz. Belgyógyászat 05. sz.” címzetű postai levelezőlap, mely kék színű golyósirónnal, folyóírással van címezve, minden kétséget kizáróan egy személy kezétől származik.

A fent említett kérdéses szöveg kézírása nem egyezik meg a “Délmagyarországban olvastam” kezdetű szöveg kézírásával, azok nem egy személy kezétől származnak.

Budapest, 1977. július 4.

…A mutatott írással kapcsolatban informátoromnak az a véleménye, hogy az legfeljebb 15%-os valószínűséggel származhat P. Á.-tól. Bár ez is meglehetősen durva egyéniségre vall és a betűk vonalvezetése azt az érzést kelti, hogy egy eleve intelligens ember szándékosan igyekezett primitívnek tűnni – maga a módszer ellentétes P. Á. jellemével. Az előfordulhat, hogy valakire rá akar ijeszteni, vagy valakinek kellemetlen perceket óhajt szerezni. Sokkal átgondoltabb, megfontoltabb azonban annál, sem hogy ne mérlegelné előre egy ilyen levél feltehető következményeit. Azokat, melyek a jelek szerint be is következtek. A címzett tovább adja a küldeményt a rendőrségnek… nyomozni kezdenek… meglehetős nagy valószínűséggel eljutnak a levél írójához. Ha pedig eljutnak, akkor mi haszna ebből P. Á.-nak? Túlságosan olcsó kis siker ez a várható kellemetlen következményekhez mérten, és P. Á. nem buta, hogy ezzel ne tudna számot vetni… a mutatott levél aligha P. Á. tollából származik.

Danica

Értékelő jelentés

…Birtokunkba került 4 db, a célszemély által kézzel írott levél. A leveleket és a rendelkezésünkre álló izgató tartalmú írásos anyagot írásszakértővel véleményeztettük.

Az írásszakértői vélemény egyértelműen és határozottan kizárja, hogy az izgatásra alkalmas levél írója azonos lenne a vizsgált (4 db), azonosításra átadott levelek írójával.

…Összességében megállapítható, hogy a birtokunkba került információk abba az irányba mutatnak, hogy az írásban elkövetett izgatás bűntettét nem a célszemélyünk követte el.

Ugyanakkor a megnyugtató lezáráshoz megítélésünk szerint további információkra van szükség, ezért a bizalmas nyomozást a jóváhagyott terv alapján tovább folytatjuk. Javasoljuk a tervet kiegészíteni azzal, hogy a rendelkezésünkre álló írásmintákat ismételt összehasonlítás végett küldjük meg a BRFK írásszakértői laboratóriumának.

…A “Városok és városlakók” vagy “Város és vezetői” ideiglenes című riportot kitűnő ötletnek találta és az ugyancsak mellékelt cédulára írta fel azokat a neveket, melyek viselői Szegeden informátorként felkereshetők…

A városi vezetés visszásságai, a vezetők szerelmi viszonyai, anyagi összefonódásai Szegeden közbeszéd tárgyát képezik. Ezzel kapcsolatban a legtöbbet Kulka Eszter (egy professzor felesége) tud mondani, akinél a 14-441 telefonszámon P. Á.-ra hivatkozva lehet bejelentkezni.

Hasonlóan a nagyon tisztességes Tóth Béla író, könyvtárigazgató, Trogmayer Ottó múzeumigazgató és a Gabonakutató igazgatója, akinek neve nem jutott eszébe. Városi vb. tag.

…Volt feleségét, Szőke Máriát szintén javasolta, mint informátor, de fenntartással, mert a párttal való kapcsolata szerinte labilis. (Megjegyzendő, hogy Sz. M. jelenleg a Délmagyarország párttitkára!)

Bőséges szó esett a megyei pártbizottság első titkáráról. (Komócsin). P. Á. véleménye egyértelműen igen jó. “Legalább tízszer ugrasztották össze őket” és P. Á.-t figyelmeztették, hogy az első titkár még évek múlva is visszaüt, ott, ahol a legkevésbé várja. Ő ugyan ezt megmondta az illetőnek is azzal, hogy “Ha a szocializmusban egyetértünk, nem szükségszerű egy vállalati igazgató leváltásában is egyetértenünk”. Ez jó hatást tett, Komócsin vele szemben mindig korrektül viselkedett. Nagyra értékeli azt az emberi teljesítményét is, hogy amikor rövidebb időre Apró Antal államigazgatási vonalra kényszerítette, megszerezte az oda szükséges alapos ismereteket és jól helyt állt. “A pártbizottság első titkáraként ugyan rosszabb tulajdonságai is érvényre jutottak” – erről azonban nem volt mód részletesebb információkat szerezni.

P. Á. angliai útjáról sem volt alkalmas időpont tovább beszélni, csak az Új Tükörben megjelent (aug. 7-i 32. sz.) gloszszája került dicsérőleg szóba. Az itt leírt ostoba esettel kapcsolatban kiegészítő véleménye “Magyarországon a hülyeség államosítva van, mert a maszek hülye nem él meg”.

BM Külügyi Osztály vezetîjének

Helyben

…Kérjük operatív célból beszerezni a Budapest, XI. Allende park 19. számú ház (“Konokék” lakótelepi háza – P. Á.) tervrajzát és osztályunknak 3 napi időtartamra megküldeni.

…Az, hogy Szász Imre angliai útja Pünköstié után következett, nem valószínű, hogy bármilyen összefüggésben lenne. Nem különösebben kedvelik egymást, emellett (ez valahonnan írói körökből származó információ) Szász felesége angol.

“Danica” fednevű hálózatunk az alábbiakat jelentette, amit felhasználásra megküldünk:

…Sikerült viszont beszélni a szabadszombatos Szőke Máriával, P. Á. elvált feleségével. Már nem sokáig lesz a Délmagyarország főmunkatársa, mert új férje Miskolcon kapott állást és oda költöznek, illetve az ottani laphoz kerül. A város és megye vezetőiről se rossz, se jó véleménye nincs, amit nagyjából így összegezett:

“Nem rosszabbak, mint máshol.” Azt, hogy volt férje kivel tűzött össze súlyosabban, csak nagy otrombaság árán lehetett volna direkt rákérdezéssel kivenni belőle. Talán épp a régi ismeretség miatt is (a kérdező már akkor ismerte, amikor még P. Á. menyasszonya volt) nem szívesen beszél volt férjéről. A legtöbb, amit ebben a vonatkozásban mondott “Tudod, hogy milyen! Inkább nekimegy valakinek, de nem tudja elviselni, hogy ne az övé legyen az utolsó szó!”

…a Népszabadság mostani szegedi tudósítója (Tamás Ervin – P. Á.) már félreérthetetlenebb véleményt mondott. A város és megye vezetőiről éppolyan lesújtó véleménye van, mint Pünköstinek.

Szerinte a vezetők és vezetettek egymástól való elszakadása Szegeden és a megyében teljes. (Ez volt a kérdező fiktív “témája”, amire nem lehetett nem válaszolni.) Pünköstinek, aki ritka hosszú ideig – hét évig – bírta a szegedi állapotokat, azért kellett távoznia, mert “túl jó újságíró” – ez szó szerinti idézet –, jobb, mint amilyet a helyi vezetők elbírnak. A Népszabadsággal visszarendeltették, és Pünköstinek valóságos mennyből jött ajándékként az Új Tükör-állás.

“Danica” fn. hálózatunk az alábbiakat jelentette, amit tájékoztatás céljából megküldünk:

…P. Á. angliai tartózkodását meghívójának vendéglátása tette hosszabb időre lehetségessé (szállás, koszt és feltehetőleg zsebpénz is), elmondta a filmrendezővel kapcsolatos “cikis” ügyet. Eszerint:

…az illető, aki magyar családból, de Angliában született (közelebbi időpont megjelölés nélkül) itthon járt, ekkor a magyar belügyi szervek kísérletet tettek a beszervezésére, amit az illető elutasított. Ezek után – valahol Tatabánya környékén – rendeztek neki egy közúti balesetet… őt mondták ki bűnösnek és két évre elítélték, majd kitoloncolták az országból.

Értékelő jelentés

…A birtokunkba került, a célszemély által kézzel írott anyagokat és az izgatásra alkalmas levelet megküldtük a BRFK írásszakértői laboratóriumának azonosítás végett.

A szakvélemény egyértelműen kizárta azt a feltételezést, hogy a két írás egy személytől származik. Ezzel megerősítette az elmúlt félévben végeztetett, hasonló eredményt hozó írásszakértői vizsgálatot.

Olyan információk, amelyek alapján a célszemély politikai platformját egyértelműen meg lehetne fogalmazni, nem keletkeztek.

A szegedi párt és állami vezetőkről alkotott véleményéből azonban lehet bizonyos következtetéseket levonni:

Mindenekelőtt a bizalmas nyomozás alapját képező bűncselekmény a célszemély által történő elkövetésének gyanúját cáfolja az az információ, amelyet “Danica” fn. tmb. szerzett “Konok”-kal való bizalmas beszélgetés folyamán. Ezek szerint a Csongrád megyei Pártbizottság első titkára és “Konok” fn. célszemély között a kapcsolat korrekt volt. A célszemély – elismerve, hogy apró nézeteltérések voltak – kedvezően nyilatkozott az első titkár személyéről, tevékenységéről.

…Belföldi kapcsolatai közé tartozik Konrád György. Nevezett külföldön való tartózkodása óta kapcsolatot nem tartanak, feltételezhető azonban, hogy Konrád hazaérkezése után e kapcsolat ismét élővé válik. Más ellenséges tevékenységet folytató személyt a belföldi kapcsolatai közül nem derítettünk fel.

Külföldi kapcsolati köréből újabb személy nem került látókörünkbe. Az ismertek közül említést érdemel Szepessy András magyar származású angliai állampolgár, akivel szoros, baráti kapcsolatot tart fenn. Szepessy személyével kapcsolatban már korábban felderítettük, hogy hírszerzőgyanús tevékenységéért 1967ben az országból kiutasították. Ezt a tényt – feltehetően Szepessytől – “Konok” is tudja, s elmondása szerint erről később, meghatározatlan időpontban tájékoztatni kívánja a rendőrséget. (Elképzelhető azonban, hogy e kijelentésével ellenőrizni akarta a hálózati személyt, bár a köztük levő kapcsolat ezt valószínűtlenné teszi.)

Összességében megállapítható, hogy “Konok” fn. célszemély politikai magatartása kifogásolható – különös tekintettel MSZMP-tagságára –, de a bizalmas nyomozás alapját képező bűncselekményt nem ő követte el, s más ellenséges tevékenységre utaló adat sem keletkezett. Ezért az alábbiakat javaslom:

1. “Konok” fn. célszemély ellen a bizalmas nyomozást bűncselekmény hiányában szüntessük meg. Nyilvántartásból töröljük, a dosszié anyagait jegyzőkönyvileg megsemmisítjük. A lezárási határozatot és a jegyzőkönyv egy példányát megküldjük a BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség Operatív Nyilvántartó Osztályának.

2. Az izgatásra alkalmas, rágalmazó levelet megküldjük a III/III-3. Osztálynak operatív nyilvántartásba vétel céljából. (A III/III-3 osztály feladata a társadalomra veszélyes, ún. “F-dossziés” személyek, volt politikai foglyok, röpcédulázók, falfirkálók stb. tevékenységének ellenőrzése, nyilvántartása, elhárítása – P. Á.)

Határozat

1975. július 14-től 1978. január 14-ig bizalmas nyomozást folytattunk “Konok” fedőnéven Dr. Pünkösti Árpád (Debrecen, 1936., Vadász Irén) budapesti lakos ellen, írásban elkövetett izgatás gyanúja miatt.

A bizalmas nyomozás során megállapítást nyert, hogy a gyanú alaptalan.

Ezért úgy határoztam, hogy a 31-Sz8573 sz. dossziét megszüntetem, a személyt a nyilvántartásból törlöm, a keletkezett anyagokat – azok operatív értéke miatt – holtanyag irattárba helyezem.

Utóirat: Komócsin Mihály volt megyei első titkár szóbeli kiegészítése: “Amikor a névtelen levelet megkaptam, nálam volt Kelemen Miklós rendőrkapitány. A levél arról szólt, hogy nyissanak Szegeden bordélyházat. Ha nem, bosszúból megerőszakolják a feleségemet és a lányomat, a fiaimra pedig ráuszítják homoszexuális barátaikat. Ezt én elmebeteg bolondságnak tartottam. Kelemen Miklós azt mondta, ők kiderítik, ki írta a levelet. Később, amikor már el is feledkeztem az ügyről, Kelemen közölte, hogy több gyanúsított is van, mire én azt feleltem, kár a fáradságért. Mivel Kelemen már nem él, nem tudom megkérdezni, hogy merészelt-e első titkári beleegyezésre hivatkozva vizsgálatot kezdeményezni a Népszabadság munkatársa ellen. Véleményem szerint az ön megfigyelése nem a nekem írt névtelen levél miatt történt, hanem családi és baráti háttere miatt.”

© Mozgó Világ 2004 | Tervezte a pejk