Vissza

AZ ELTŰNT KULTÚRA

NYOMÁBAN…

Szakvélemény a helyi önkormányzatokról szóló

 1990. évi LXV. Tv. módosításáról alkotandó

2006. évi törvénytervezetről

A 16 évvel ezelőtt ismeretes politikai összefüggések alapján megalkotott önkormányzati törvény átfogó módosítása már hosszú évek óta várható volt; az Európai Únióhoz történt csatlakozásunk óta már nap mint nap került szóba; a szintén gyakorta, bár erősen különböző megközelítésekben emlegetett ún. közigazgatási reform előretörése pedig végképp meggyorsította az idevágó jogszabálytervezet elkészültét. A jogszabály- módosítás számos rendkívül radikális passzust tartalmaz, így az 1000 lakos alatti önkormányzatok körjegyzőséghez való kötelező csatlakozását, vagy az 500 lakosnál kisebb önkormányzatok polgármesteri hivatalai fenntartási költségei központi finanszírozásának megszüntetését; ám a jelen írás egyetlen szempontból, a kultúra szférája vonatkozásában vizsgálja a módosítás szövegét.

A törvénytervezet a jelenleg érvényben lévő törvény VII. (A főváros) fejezetét teljesen új rendelkezésekkel cserélné ki. Az eredeti törvény VII. fejezete 63/A.§. rendelkezik A fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköréről A helyi önkormányzati feladat- és hatásköröknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztása c. alfejezeten belül. E §. n) bekezdése szerint a főváros „gondoskodik az egynél több kerületet, illetőleg a főváros területét is meghaladó ellátási kötelezettség körében: a középiskolai, a szakiskolai és a kollégiumi ellátásról, ha a feladat ellátását a kerületi önkormányzat nem vállalja; a művészeti, közművelődési, a közgyűjteményi feladatok ellátásáról*; az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról és szakosított szociális ellátásról; a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység biztosításáról, fejlesztéséről; a testnevelési, sportszervezési és ifjúsági feladatokról; részt vesz az egynél több kerületet érintő közoktatási, közművelődési*, tudományos, művészeti, sport-, valamint gyermek- és ifjúsági tevékenység összehangolásában.” (kiem.: K. E.)

A törvénytervezetben mindenekelőtt nincs 63/A §; az új 63. §. hét bekezdésében viszont említésre sem kerülnek az idézett n.) pontban szereplő, — köztük a kurzívval kiemelt közművelődési és közgyűjteményi — feladatok; a jelenlegi törvényben a–q-ig, 16 (!) alpontban szereplő fővárosi feladatok közül az új törvényváltozatban csak a területfejlesztés, fejlesztési támogatások, fejlesztéspolitika, foglalkoztatás, környezet–és természetvédelem, közlekedés– és útügy jeleníttetne meg.  A fővárosi önkormányzat feladat– és hatásköréből tehát eltűnni készül a kultúra.

A módosítás talán legfontosabb eleme az új VIII. fejezet, mely a megyei önkormányzatok helyébe lépő regionális önkormányzatok feladatairól és hatásköreiről rendelkezik. A jelenleg érvényes törvény VIII. fejezete vonatkozó részei szerint:

„70. § 63 (1) A megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen

a) a középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátást biztosító települési önkormányzat nem vállalja; a természet és a társadalom megyében levő muzeális emlékeinek*, valamint a történeti iratoknak a gyűjtéséről, őrzéséről, tudományos feldolgozásáról*; továbbá a megyei könyvtári szolgáltatásokról*, a pedagógiai és közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról*; a megyei testnevelési-, sportszervezési, valamint a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról;

b) az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatásáról, neveléséről, gondozásáról; az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátásról; a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról; továbbá gondoskodik egyes, szakosított ellátás körébe tartozó feladatokról;

c) az épített és természeti környezet védelmével, a térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásáról, a megyei idegenforgalmi értékek feltárásáról, a megyei idegenforgalmi célkitűzések meghatározásáról, a teljesítésükben részt vevők tevékenységének összehangolásáról; továbbá közreműködik a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összehangolásában, valamint részt vesz a területi információs rendszer kialakításában.”

A törvénytervezet 69. §. (2) bekezdése ezen feladatok közül elsősorban a jelenleg érvényes törvény c.) pontjában szereplőket veszi át; bizonyos feladatok egyszerűen eltűnnek. Így például a 69. §. (2) bekezdésében még szerepelnek „a nemzeti kulturális örökség védelmével (…) helyi közügyek”, később azonban, a 71. és a 71/A. §-ban már ennek sincs nyoma; vagyis: a kultúra, mint olyan a törvénymódosítás elfogadása esetén nem tartozik a regionális önkormányzat feladatai közé.

Távolról sem alábecsülve a fővárosi önkormányzat és a regionális önkormányzatok a törvénytervezetben szereplő jelentős és alapvetően fontos feladatait javasolt a törvénytervezet VII. és VIII. fejezetének a fenti okok miatti átfogó áttekintése és átalakítása. A törvénymódosítás által felszámolandó megyei önkormányzatok, illetve a ráadásul még bizonyos szempontból erősödő fővárosi önkormányzat által eddig ellátott feladatokról ugyanis tételesen rendelkezni kell, túlnyomó többségüket pedig be kell építeni, illetve vissza kell helyezni a regionális önkormányzatok, illetve a fővárosi önkormányzat feladatai közé így többek között „a természet és a társadalom megyében levő muzeális emlékeinek, valamint a történeti iratoknak a gyűjtésével, őrzésével, tudományos feldolgozásával; továbbá a megyei könyvtári szolgáltatásokkal, a pedagógiai és közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokkal; a megyei testnevelési-, sportszervezési, valamint a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat”, ill. „az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásával, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatásával, nevelésével, gondozásával; a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásával; továbbá egyes, szakosított ellátás körébe tartozó feladatokat” (részben átalakított idézetek az 1990. évi LXV. Tv. vonatkozó részeiből), továbbá a fent már idézett 63/A §. (n) alpontját ugyanis e feladatok sem kormányzati, sem kistérségi, sem helyi önkormányzati, ill. sem kerületi szinten nem láthatóak el. (Egyébként a törvénymódosítás erről sem rendelkezett, tehát a fentebb felsorolt feladatok a törvénymódosítás után „gazdátlanokká” válnának.)

 

A *-gal jelzett feladatok elhagyása alapjaiban veszélyezteti a közművelődési feladatellátás kialakult és jól működő szerkezetét, továbbá tételesen ellenkezik az 1997. évi CXL. Törvényben foglalt rendelkezésekkel, mely ezen megyei, ill. fővárosi feladatellátást kötelezővé teszi.

 

Javasolt végül a társadalmi béke megőrzése érdekében a jelen törvénymódosítás az 1987. évi XI. törvény szerinti megvitatása és egyeztetése valamennyi érdekelt érdekképviseleti és szakmai szervezettel, szakintézménnyel és köztestülettel. A törvényhozói szándék progresszív, de a jogszabály e formában történő elfogadása felmérhetetlen veszélyeket rejt magában.

Kiss Ernő