stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Imreh István

Bölöni Farkas Sándor közhasznú élete

Bölöni Farkas Sándor a felvilágosodás fényekkel átszőtt századának végén, 1795-ben született. Keveset élt. 1842-ben barátai már ki is nyomtathatták szomorújelentését, amely így hangzott:

„Erdélyi főkormányszéki fogalmazó és a Magyar Tudós társaság tagja bölöni Farkas Sándor jelen [február] hó 2-án estvéli 8 órakor egy jobb életre átszenderüle; közhasznú élete 47, szolgálata 27 rövid évekre terjede annak, kit a két Magyar hon testvérileg ölele; e honban több üdvös eredményű társulatok alapításával örök becsben marad emléke; – Nemes Háromszéken lakó egyetlenegy leánytestvére s rokonai még nem sejtik veszteségöket. Hűlt porai jelen hó 4-én délután 4 órakor fognak nagypiacsori szállásáról a köz temetkező helyre kísértetni.”[1]

A közhasznú egyesülések, társulások, intézmények a reformkorban valóban gyakran váltak az avítt társadalmi szerkezet és az önkényuralom elleni harc fegyvereivé. Azt, hogy miért és miként, útleírásában, naplójában elmondja ő is. Vallomása erről, valamint arról, amit szeret, és arról, amit utál, gyűlöl kora világrendjében, eszméiben, magatartásformáiban, oly őszintén szóló és annyira szépen igaz, hogy csak nagyon kevés, reformkorunkat tárgyaló históriában nem idézték még. Érthető, indokolt mindez, hiszen az övénél expresszívebb önarcképet közhasznú társulásokat építő emberről senki sem festett, könyve, az Utazás Észak-Amerikában pedig Bölöni Farkas erdélyi honfitársai elé állítja a testet öltött célt, a szabad társulások világát, a megvalósult ideáltípust, a hétköznapok gyakorlatában működés közben megfigyelt modellt, a vonzó mintaképet.

1. Szűk pályán

Igazából nem is olyan könnyű írni róla. Sok biográfusa elemezte már életét és korát. Egyikük, Mikó Imre szerint: „Többet írtak róla, mint amennyit ő írt.”[2]

Talán mégis érdemes néhány adalékkal ismeretesebbé tenni életvitelét, a mindennapok gondjait. Ehhez azonban szükséges elöljáróban egy keveset elidőzni a rendiségnek, a kötöttségek világának, az értelmiségi, értékteremtő tevékenységet tilalmazó szerkezeti elemeinél: azoknál az útelzáró sorompóknál, amelyeket a Habsburg-monarchia állított a feltörni, hajlamaik, vágyaik űzöttjeiként dolgozni akaró székely fiatalok útjába.

Bécs mindenekelőtt a határőrezredek területén élő, katonai szolgálatra rendelt családok (gyalog, lófő és armalista székelyek) fiainak felsőbb tanintézetekbe áramlását akadályozta. 1815-ben írja Farkas Sándor: „...csak azért, hogy nekem itt kelle születnem, ne legyen már szabad egyébre születettnek néznem magam!” Majd Kazinczy Ferencnek háborog: „Engem a sors katonafiúvá szült. [...] Miért éppen engem milliók közül? Mélyen érzem, mit teszen nem szabadnak lennem...” Minden lehetőség, főleg az íróvá, irodalmárrá válás el van zárva előle, mondja, „mert unitárius, mert székely conscriptus s pénztelen vagyok”.[3]

Ismeretes, hogy Gábor Áron kénytelen 1831-ben a csíksomlyói iskolának búcsút mondani, miután „numerus alá vétetett”, s a második székely gyalogezredhez beosztatott. A berecki „városi” tanács jegyzőkönyvében olvasható is ez a pár szó: „a mü gyermekeinket az hadi szolgálat 18 esztendős korokon túl tanulni nemigen engedi”.[4] Kőrösi Csoma Sándort a nagyenyedi Kollégiumban emiatt is gondok gyötrik.[5]

A mentességet Farkas Sándornak sikerül végre megszereznie. Nem azért, mert az 1764-ben, a madéfalvi veszedelem után lovas szolgálatra kötelezett Farkas család igazolja „nemességét”. Miklósvárszék ugyan bizonyítja, hogy a családnak Bölönben nemesi udvarházán kívül négy telkes, adózó zsellére volt emberemlékezet óta és van még 1829-ben is. Ez adómentességhez esetleg elegendő, de nem hoz szabadulást a General Commando uralma alól. A székelyföldi tanulmányútján Bölönbe érkező Kőváry László csak Farkas Sándorról ír. Egyebek között ezt: „A ház, ahol őt ringatták, nem oly fényes, mint hírneve; s családa székely szűk kiváltságokkal él.”[6] Családi nemesi birtokról, címereslevélről, földesuraságról semmit sem tud. Feltételezhető, hogy (talán csak formálisan) Sándor lemond a bölöni birtokocskáról, a „székely örökségről” testvére javára, hogy más pályán élhessen, munkálkodhasson. Az bizonyos, hogy a harmincas években „árenda” címén van egy kis jövedelmi forrása. Amikor viszont nagy útjára készül, szűkszavú említés történik arról, hogy annak egyik mozzanataként pénzzé teszi otthoni, bölöni örökségét.

Fontolóra kell vennünk azt is: önmagáról sokszor megírja, hogy „pénzetlen”, hogy „szegény”, hogy „szegénylegény”. Mások pedig szintén hangsúlyozzák, miszerint „szűkösen élő”, s még azt is fájlalják, hogy „nyomorog”. 1816-ban tehetséges „szegény” ifjúként ajánlották Wesselényi Miklós figyelmébe, Döbrentei Gábor pedig 1820-ban 30 forintot kínált neki szálláspénz-pótlékként, kérve, hogy ne fogadja el gróf Gyulainétól az ingyen szállást.[7]

Jegyzeteiben, az eszmék rögzítései, íráshoz készült vázlatok, fordítástöredékek között található néhány olyan sor is, amely egy hasonlatos vagyoni helyzetű ifjú költő lelkiállapotát, életérzését rajzolja meg: „...e szomorú hajlékban – írja –, hol nem egy ifjú ember poetai rendetlenség[e], hanem az ínséggel küzdő szegénység azon elrendelése látszott, mely szégyelli magát és elbúvik; hol a büszke szegénységnek azon elvonultsága s magára szorultsága látszott, mely titokban kifódozott avult köntösét végig begombolja, rejteni a hiányokot; hol nem csak egynapi szükség látszott, melyet vígan szoktunk elhordani, hanem a komoly ínségnek azon neme, mely csak magába zárkózik, s hallgat; azon ínség, mely a gondolatot lebágyasztja és elhervasztja, mely ki nem elégített kívánságok- s szükségekben érezteti magát minden percben”.[8]

Még ha nem is önarckép-vázlat töredékei ezek a szavak, akkor is az ínségben élő ifjú költő „büszke szegénysége” valaminő megtapasztalt lelkiállapotot, átélt érzéseket sejtet. A születési előjogokra épülő feudális rendi struktúrának amúgy is sok hátrányos helyzetet kitermelő funkcionálása folyamán a kisebbségben lévő unitárius sokszor volt hátraszorított, megrövidített, a pénzével, aranyával és vérével adózó, a birodalmi hadi erőt növelni rendelt székely, a vagyontalan ember sorsa pedig ekkor már mind súlyosabb gondokat érlelt.

Mindennek az oka, legfőbb okozója, az észak-amerikai utazás rendjén megtapasztaltak alapján is: a szabadság hiánya. Bölöni Farkas Sándor ezért is hisz abban, hogy „az embert a szabadságra és művelődésre csak a szabadság érlelheti meg”.

Az Erdély történetéről szóló, be nem fejezett, töredékes kéziratában megírja, hogy a székelyek 1562-es „feltámadása” jogos volt, hiszen „elnyomott szabadságaik védelmére” keltek fel.[9]

Apróbb jegyzeteiben találtunk rá ezekre a sorokra: „nekünk is, plebejusoknak megvoltak a mi elődeink. Atyáink szabad emberek voltak, s hol van a mi örökségünk? Nem adtuk el, nem ajándékoztuk el, hanem majd ravaszsággal, majd erőszakkal tőlünk kicsikartatott, álmunkban lopatott el tőlünk, vagy jajgatásunk s fájdalmaink felkiáltásai közt facsartatott ki kezünkből.”[10]

Bölöni Farkas tehát vádol. Az öröklött szabadság, az ősi szabademberi státus elorzását kéri számon. Nem elégszik azonban meg a már szokásossá váló panasztétellel, a „jajgatással”, hanem cselekszik. Ez az ő válasza. A cselekvő szembeszegülésnek, az erők egyesítésének egyik formája pedig a társulás, társaság, egylet, egyesület, tehát a közhasznú intézetek szervezése.

A szabad székely értelmiségi csoportról kellett ezt a pár sajátosságot előrebocsátanunk és Farkas Sándort ennek a rétegnek a tagjaként bemutatnunk.

2. A költségnapló. A bevételek

A következőkben a Bölöni Farkas Sándor kézirathagyatékában szerencsés módon megmaradt (háztartási) költségnaplóját elemeznők.[11] Ez esetben is egy tágabb, szélesebb körű társadalmi csoportról, a Habsburg Birodalom alsó szintű hivatalnoki státusában élő tisztségviselőiről faggatnók Bölöni Farkast, számolva természetesen azzal, hogy a kérdezett nem „tipikus egyed”, nem egy homogén „statisztikai tömeg” képviselője. Sajátossá, „kiugró értékké” teszi egyéni életvitele, igényszintje és mindenekelőtt értékrendje. A pénzbevételeket és kiadásokat rögzítő feljegyzések a hétköznapok anyagi gondjaival bajoskodó, a gazdálkodó Bölöni Farkast teszik megismerhetőbbé. Célunk az, hogy a mindennapok objektív tényei, kis történései sokaságát híva segítségül, a közhasznú életideált megtestesítő reformert tetteivel jellemezhessük.

Tekintetbe kell vennünk azt is, hogy imádottját, Polcz Jozefát elvesztése után is nagyon szereti, és sohasem nősül meg, nem alapít családot. A „családi budget”, a „háztartási költségvetés” tehát egyetlen személy életvitelének tükrözője, egy férfiemberre redukálódik.

A szűk pályára szorított hivatalnok, aki jogvégzett, költő, nyelveket tudó (Schiller Don Carlosát, Goethe Wertherjét és Madame de Staël Corinne című művét fordította magyarra) csigalassúsággal halad előre a beamteri hierarchia lépcsőfokain.[12]

1833-ban guberniumi fogalmazóként minden hónap első napján 33 forint (ezután frt) 20 krajcár (ezután kr) fizetést vehet kézhez. A „salariuma” tehát évi 400 frt. (1825-ben ötödik fizetési osztályba sorolt írnokként 250 frt-ot, 1830-ban a negyedikbe lépve 300 frt-ot utaltak ki számára.) Feljegyzései szerint a 400 frt-ról 1839-től kezdődően 600-ra emelkedett a javadalmazása.

Kőváry László tudósítása nyomán[13] kiszámíthatjuk, hogy egy guberniumi alkalmazott átlagfizetése 615 frt 41 kr volt. Ez azt is jelenti, hogy 1817 és 1839 között még az igen rosszul fizetett főkormányszéki hivatalnokok átlagbérénél is kisebb volt a Farkas Sándor járandósága. (A kincstárnál a fogalmazók 800 frt-ot is kaptak.)

A nagyszebeni kincstári segédhivatali alkalmazottak bérviszonyairól rendkívül értékes tanúbizonyság hagyományozódott reánk. A tisztségviselők elégedetlenek, nagyon nehezen élnek, és fizetésemelést kérnek. Ez 1834-ben történik. A petícióhoz csatolják egy öttagú család hipotetikus háztartási szükségleteinek modelljét. Eszerint a létminimum 569 frt 31 kr, mondhatnók: 600 frt.

Bölöni Farkas Sándor évi pénzjövedelmének van egy másik állandó komponense is: az árenda. Ez sem rendhagyó jelenség, hiszen a beamterré szegődött birtokos nemes fiak mögött gyakran állott otthoni mezőgazdasági háttér, amely jövedelempótló, biztosító szerepkörben szinte nélkülözhetetlen volt. Hazulról évente kétszer érkezett 40–40 frt – feltehetőleg a megmaradott bölöni Farkas-juss vagy ház bérleti díjaként. [14]

Az 1834–35-ös időszak jövedelmének végösszegét jelentős mértékben megnöveszti a kiadótól, Tilsch Jánostól, a kéziratért, az Utazásért kapott szerzői díj. Ennek summája nagyobb is lehetne, de ő maga szabja feltételként Tilschnek az olcsó könyvárat, a harmadik kiadást pedig nem is vállalja.

Jellemző módon alig gyümölcsözteti mellékkereseti forrásként jogi szaktudását, közügyekben, igazgatási, törvénykezési kérdésekben való jártasságát. A mégiscsak kézhez vett, feljegyzett összegek: bizottságban való részvételek, jogügyletek, szakvéleményezések, fogalmazványok ellenértékei, díjak.

Összegezve a következő kimutatást, táblázatot készíthetjük a „nemes fogalmazó úr” 1833–1841 közötti évi bevételeiről, konvenciós pénzben: ezüstforintban és krajcárban számítva (Conventions Münze. 100 CM = 250 Wiener Währung. 1 CM = 60 krajcár):

 

 

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

Salarium

400

400

400

400

400

416,20

600

600

600

Árenda

80

80

80

80

160

80

60

80

Honorárium

260

300

Mellékmunka

40

125,20

104

800,50

Egyéb

20

18

12

8

Összesen

500

758

780

480

600

541,40

692

764

1488,50

 

Ez a bevételi kimutatás már biztonságot nyújtó létalapra utal. A „büszke szegénységet” az ő társadalmi körében nem sokkal haladja meg, de megóvja őt az „ínségtől”. 1835–36. évi naplójegyzeteiben beszél arról, hogy az önkény nem foszthatja meg lelke erejétől s szegénysége büszkeségétől, majd így folytatja: „izzadva kerestem eddig is kenyeremet, ismerem a sanyarúság s szükség szigorú sorsát is”. A múlt időt használja tehát, és már-már hősi régmúltként szól erről az állapotról másutt is: „Szenvedtem ínséget, nyomorúságot...” S elmondja, hogy 1817 táján „középszerű vagyon birtokában” volt, de azt is hivatalának áldozta fel.[15]

3. A kiadások és a bevételek mérlege és a pénzérték

A szokásos és módszertanilag is helyes eljárás kívánalmai szerint most már összegeznünk kellene a hónapok, évek rendjén feljegyzett kiadási tételeket. Ezeket a bevételi oldal (már ismertetett) összesítéseivel egybevetve máris előttünk állana Bölöni Farkas Sándor létfenntartási gondjainak, anyagi életviszonyainak mérlege. Ez megvallaná, hogy hősünk élete utolsó évtizedében (1833 és 1842 között) továbbra is szűkös, ínséges napokat élt-e meg, vagy biztonságosabb anyagi szinten halmozódó megtakarításokkal is gazdagodottan, viszonylagos jólétet élvezett.

Ennek felderítéséről nem mondunk le, elöljáróban azonban rá kell mutatnunk arra a reformkorszakunk kutatói körében eléggé gyakori problémára, ami – gondoljuk – nem lebecsülendő. A pénzről van szó. A fizetőeszközről, ami Farkas Sándor bevételi és kiadási rovataiban más és más értékű. Ő természetesen csak forintot, krajcárt ír, pénznemet, árfolyamot általában nem. Jelzi azonban itt-ott, főleg számadáskészítése kezdetekor azt, hogy ezüst-, konvenciós pénz-e a bevétele, vagy azt, hogy váltócédula-e a kiadása. (Ne feledjük: az ő háztartási „budget”-je, költségvetése nem tudományos céllal íródott, nem a jövendőnek készült. Ezért nem volt döntő súlya számára annak, hogy az áruért adott csereeszköz, fizetőeszköz arany- vagy ezüstérme, rénes vagy magyar forintnak tekinthető-e, bankjegy, váltócédula, konvenciós pénz-e és így tovább. Ő önmagát ellenőrizte, magát számoltatta – tudta, mit ír be könyvecskéjébe.)

Bizonyos mértékig eligazíthatnak a „komparációk”, az analógiák: az, hogy mások másutt ugyanabban az időszakban hasonlatos vagy éppen azonos jószágot, árut, szolgáltatást vagy egyéb költést miként, milyen értékű pénznemmel díjaznak. Támpontot kínál emellett a pénztörténet.[16] A szerzők egyöntetűen jelentősnek tartják azt, hogy a különböző forgalmi pénzek mértékéül a XIX. század első felében Erdélyben is az úgynevezett 20 forintos pénzláb szolgált. A „konvencionális”, a „konvenciós” fizetőeszköz tehát a hivatalos pénzlábhoz igazodott, oly módon, hogy minden márka (16 lat) finom kölni ezüstből vert 20 forint volt a megegyezés szerinti mérték. Ereky Alfonzot idézzük: „...hazánkban forgalmi pénzek voltak a 20 forintos pénzláb szerint vert ezüstpénzek, továbbá az osztrák nemzeti banknak bankjegyei, amelyek pengőpénzre és kívánatra ezüstre voltak beválthatók, s végre papír váltócédulák, melyek mint váltópénzek használtattak, s annyira el voltak terjedve, hogy egész 1850-ig minden értékkifejezés, mindennek az ára ily váltóforintokra vonatkozott, hacsak különösen pengőpénzek nem jeleztettek.”[17]

Bölöni Farkas Sándor fő jövedelemforrása fizetése volt. Ez konvenciós pénzben (Conventios Münze = CM) a 20 forintos pénzláb szerint vert ezüstpénzben volt megadva. Ő így is jegyezte fel és ugyanolyan pénzfajtában, értékmérőben tette hozzá a még bevételezett összegecskéket.

Kiadásait szintén nem számítva át: váltópénzben írta be naplójába, hiszen a megvett árucikk árát, a fizetendő díjat, bért, szolgáltatást ebben a pénznemben kérték tőle.

Ebben a feltételezésünkben erősít meg bennünket az is, hogy az „erogatio” rovatban 1838 szeptemberétől kezdődőleg megjelenik s több ízben megismétlődik egy ilyen költségtétel: „Taxába 15 fr.c.p. 37–30”; ez azt jelenti, hogy Farkas kiadott 15 konvenciós pénz értékű összeget, esetleg ezüstpénzt, ami az összeadandó költés-tételek számoszlopába 37 frt és 30 kr váltópénz értékben jegyeztetett be. 1839 márciusában a taxa több: 20 frt volt. Ez esetben ugyanúgy, ismét az összeg két és félszerese, a váltópénzre átszámított 50 frt-os összeg került be a napló megfelelő rovatába.

Ez a taxafeljegyzés már az átszámítási kulcsot is kezünkbe adja. Ily módon a mérlegkészítést is megkísérelhetjük. A kiadást redukálhatjuk a 250 váltópénzt 100 konvenciós pénzzé alakítva át, vagy ami könnyebb: a néhány bevételi végösszeget (100 CM = 250 Wiener Währung) alakítjuk át váltópénzzé, bécsi értékű cédula árfolyamú fizetési eszközzé.

Az árfolyamváltozásokat természetesen szükséges s érdemes volna aprólékosabban, tüzetesebben nyomon követni. Hasznos volna tehát tíz év pénzügyi statisztikáját, átszámítási változásainak grafikonját elkészíteni. Egyelőre azonban megelégszünk ezzel a valóságrekonstruáló móddal, hiszen így is megállapíthatóvá válik a számunkra leglényegesebb jelenség: a bevétel és a kiadás viszonya, valamint elemezhetővé a költségcsoportok egymás közti aránya, a megoszlás, a nagyságrend.

Az „erogatiók”, a kiadások, költések évenkénti és hónaponkénti idősorokba foglalva, váltópénzben számítva így alakultak:

 

Hónap

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

Január

39,40

83

201,25

66,10

112,50

63

118

108,45

256,10

Február

79,42

112

263,30

89

66,40

83

120,10

85,20

604,40

Március

271,34

104,30

235,25

115,20

69,10

103,10

193,20

68,10

512,59

Április

144,35

77,50

129,10

43,30

100

172,35

75,09

98,35

295,50

Május

125,30

150,30

95

60,38

124,18

152,30

149

197

419,38

Június

81

364,42

106,05

137,50

280

47,45

128,30

319,45

252

Július

88

214,54

378,54

74

64,40

188,04

110,50

73,48

186,50

Augusztus

86,50

278,20

150,50

97,03

148,36

 

164,30

 

154,45

Szeptember

155

78,50

116,35

575,40

55

156,30

136,50

 

207,03

Október

117,50

153,20

134,04

109,30

76

137,20

113,40

680

234

November

113

112,30

72,01

77,50

161,40

129,10

56,20

 

176,39

December

83

363,10

74,40

77

40,06

199,35

362,30

 

 

Összesen

1381,41

2093,36

1957,39

1517,31

1299

1434,19

1728,49

1631,23

3300,34

 

Bármennyire rendszeres, kiszámított és következetes életvitelű is Bölöni Farkas, eléggé gyakoriak a havonkénti eltérések. A száz forintot alig meghaladó 1837. évi átlag a halála előtti 1841-es esztendőben 275 forintnyira nő. Az egyes hónapokat (tehát nem az évi átlagokat) külön-külön szemügyre véve a minimum még kisebb, még alacsonyabb értékként bukkan fel: 1836 áprilisában 43 frt és néhány kr. A maximumot egy évvel a halála előtt, 1841 februárjában fizeti ki: 600 frt-nál többet.

A költségek képzeletben is megrajzolható grafikonja is eléggé zaklatott volna: az első esztendő után a magasba szökkenne, hiszen a könyve honoráriumaként bevételezett összeggel együtt nő kiadási lehetőségeinek a köre is. Az utolsó év igen számottevő felfele ívelése pedig a mellékmunkák hozamának növekedésével függ össze.

Mint ahogyan az szükségszerű is, Bölöni Farkas kiadásainak növekvő-fogyó ritmusát a bevételek határozzák meg. Érdekes azonban, hogy míg 1833–1836 között a kiadás egy-egy évben több a feltüntetett bevételnél, 1837–1841 között pedig kevesebb a kifizetni való, maradvánnyal is számolni kell.

Az azonos pénznemben (tehát „váltóban”) számított bevétel és az eleve váltócédulában rögzített kiadás mérlege valójában a következőképpen alakult:

 

 

 

Bevétel

Kiadás

 

frt

kr

frt

kr

1833

1250

1381

41

1834

1895

2093

36

1835

1950

1957

39

1836

1200

1517

31

1837

1500

1299

1838

1353

50

1434

19

1839

1730

1728

49

1840

1910

1631

23

1841

3721

25

3300

34

Összesen

16510

15

16344

32

 

Bölöni Farkas a Gubernium hivatalnoka, költései azonban mégsem csupán a „concipista”, a „valóságos fogalmazó” társadalmi típusát segítenek megeleveníteni. Az ő „költekezései” inkább a reformerré vált szabad székely értelmiségi helyzetének az ismérveit, jellemző jegyeit gyarapítják. S mindemellett kiadásainak rovatai tartalmazzák azt az egyedit, különöst, a mást, azt a sajátosat is, ami a hivatalviselő székely értelmiségiek egyikét „Bölöni Farkas Sándorrá” teszi.

4. Bölöni Farkas Sándor létfenntartási költségei és más kiadásai

A statisztikusok gyakorlatában meggyökeresedett az az eljárás, hogy a létfenntartási költségindexszám tételei közül az első csoportba az élelmezési költségeket sorolják.[18] Kezdjük mi is az élelmezés, az étkezés problémájával. Bölöni Farkas egyedül él. Háztartást nem vezet, szakácsnőt nem tart, a „konyhára” nem költ. Kosztra azonban havonta rendszeresen fizet egy meghatározott összeget. Ez általában 50 frt. De előfordul 35 vagy (1841-ben) 75 is. Utazásai miatt a „kosztozás” díja néha csökken (15–30 frt.). A vacsorát gyakran együtt fizeti az ebédpénzzel, az 50 forintos szokványos összeggel: nagy ritkán külön tétel. 1833 júliusától kezdődően a reggeli ára (5 frt) is szerepel a költséglistában. Vannak olyan évek, hónapok, amikor Demeter Istvánnak (1836-ban egy ideig „Lászlónak”), szolgájának kosztját is külön tünteti föl.

Nem valószínű, hogy szállásán étkezett, már csak azért sem, mert „kosztadói” között nemcsak Ajtai (egyszer Jorga) szerepel, hanem Lubasics[19] rác vendéglős is, akivel a Kaszinó „olvasószobája” révén volt kapcsolatban. Rendszeresen jutalmazta az „asztalnokokat” is; feltehetőleg az őt kiszolgáló alkalmazottakat, pincéreket. 1829-ben örömmel számolt be Gedő Józsefnek arról, hogy elkészítette, „folyamatba” hozta a legelső magyar vendéglői „ételcédulát”, étlapot.[20]

Bizonyosnak látszik, hogy a „tűzhely” melletti étkezésektől sajnálta az időt, annak ráérős, „komótos” lebonyolítását, s talán magányát is már sokallta volna. Különben is a vendéglő „nemes ifjak” találkozóhelye, újságolvasó sziesztázások, viták, megbeszélések színtere volt.

Ételre, italra külön nem költ. Valami ínyencséget, finomságot, különlegességet sohasem vesz. 1833-ban egy ízben meginog, és 30 kr-t érő „nádmézet”, cukrot vásárol. 1835 – a Naplójában is nyomon követhető – jelentős eseményekkel teli esztendő. Ekkor először 30 kr-ért, majd 2 frt-ért hozat „spiritust” és 1 frt-ért almát. 1839 októberétől azután eléggé rendszeressé válik az a bejegyzés, amely tanúsítja, hogy hősünk 2–3 font kávét s ugyanakkor 3 font nádmézet szerez be, és az 1–1,5 kg-nál „kicsivel többecske” kávé el is fogy egy hónap elmúltával. (Pedig még drágul is: 8–9, majd 10 forintot ad ki az adagjáért.)

Nagypiacsori szállásán nem él szerzetesi magányban. Ezüst kávéskanalat is kettőt vesz. Barátai felkeresik, járnak hozzá, és igen a könyvkölcsönzők is, de vendégeskedésről, házi mulatságokról naplója vagy bármilyen más történeti forrás nem ad hírt. Munkaközpontú életmód az övé, alapjában véve olyan, amelyben nem jut számba vehető szerep az „eszem-iszom”-nak. Mértéktartó, igényeket visszafogó, a hedonizmustól nem uralt, puritán normák által vezérelt életvitel ez, amelyben azért a bizonyára nádmézzel édesített feketekávé is kivívhatja, megkaphatja a maga örömszerző perceit.[21]

A létfenntartási költségek második csoportjába szokták sorolni a lakbér, fűtés, világítás díját. Farkas Sándor fogalmazó „szálláshelye” élete – általunk is elemzett – utolsó szakaszában a főtéri (nyugati, plébánia sori) 11. szám alatti épületben volt. Ebben a házban lakott és itt szerkesztette az első Erdélyi Múzeumot Döbrentei Gábor is. Otthonos volt falai között Wesselényi Miklós, valamint Gyulai Lajos gróf is, aki évtizedeken át írta, vezette az emeleti traktusban naplói sokaságát. Ő különben részben tulajdonosa is volt e szép épületnek. Döbrentei – Farkas Sándor atyai barátja, mentora – kezdetben havi 30 frt-tal segítette is (és „ellátásáról is gondoskodott”), miközben – mint láttuk – Gyulai grófnő is ingyen szállást kínált neki.[22]

A költségvetési napló nem igazít el a házbér tekintetében. 1833-ban takarítás, meszelés, súrlás, kemenceigazíttatás címén fizet ki 13 frt 30 kr-t, költözésért pedig 2 frt-ot. A házadót – úgy tűnik – ő rendezi a bér fejében. 1841-ben világossá válik végre, hogy két részletben évi 200 frt-ot kell házigazdáinak adnia.

A lakhely díja nem tűnik soknak, de nem is kevés.[23] Központi fekvése, a munkahely (a Farkas utcai sarokház, a Gubernium) közelsége pedig rendkívül előnyössé teszi Bölöni Farkas számára.

A fűtés gondja nem lebecsülendő. Bölöni Farkas 1833-ban 2 öl és 2 szekér tűzifát fuvaroztat magának. Egy öl fa behozatallal és vágatással 12 frt-ba, egy szekér fa 3–3,30-ba kerül. „Recapitulatio”-jában ő maga évi 40 frt-tal, bő három öl fa árával kalkulál.

Bölöni Farkas Sándornak ekkor már jó híre, neve volt. Törődnie kellett ruházatával. Kora ifjúságától kezdve igen-igen előkelő, főrangú családokhoz volt bejáratos, és jóllehet – feudális előjogai, konzervativizmusa miatt – nem rajongott az arisztokráciáért, barátai közé számíthatta Wesselényi Miklóst, Kendeffy Ádámot, Béldi Ferencet, Bánffy Józsefet, Gyulai Lajost, nem is szólva a közép- és kisnemesi értelmiség vezető rétegének személyiségeivel való jó kapcsolatairól. Maga a fogalmazói státus, a főkormányszéki hivatali tisztségviselés is megkívánt bizonyos szintű öltözködési igényességet. Részt kellett vennie közéleti, társasági összejöveteleken, fogadásokon, vidéki szórakozásokon, bálokon. 1833-ban a „nagy utazás” által is megviselt ruhatára javítgatására, pótlására is gondolnia kellett.

Mindenekelőtt egy pár új csizmát csináltatott (10 frt), majd három párat fejeltetett, egyet fejeltetett és talpaltatott, egyet csak talpaltatott, s a másikat „igazíttatta”. Valójában tehát lábbelikészlete egy vadonatúj és hat pár javított csizmával gyarapodott.

Ruhatára felújításában szintén szerephez jut a javíttatás. A felső kabátok – a fekete kaput és a hosszú kaput – „reperálására”, a „köntös” igazíttatására 25 frt-ot fizet ki.

Szabat magának egy új Zrínyi-dolmányt (79 frt) és két szép nadrágot: egy feketét és egy szürkét (54 frt 12 kr). Vesz kalapot (5 frt), nyakravalót (2 frt), három pár kesztyűt (6 frt 15 kr), „strimflit” (2 frt) és egy forintot ad az esernyő („parapluj”) javítónak. A következő esztendőben divatosabb, mutatósabb megjelenése érdekében egy „nanquin” nadrágot (11 frt) és egy fekete magyar dolmányt (90 frt) csináltat magának.

Jóllehet az előzőkben Bölöni Farkasnak a színvonalasabb ruházkodásra fordított kiadási tételeit sorjáztuk, nem gondoltunk egy pillanatig sem arra, hogy ő is áldozatul esett volna kora pompakedvelő, fényűző, cifrálkodó, módosságot fitogtató öltözködési „őrületének”. Úgy tűnik azonban, hogy ő maga is örömmel szabadul meg „büszke szegénysége” jelmezeitől, a kopottas úriasságtól, a titokban kifoldozott avult „köntösök” nyomasztó, kedvetlenítő terhétől. Bizonyára szeretne – s talán mindig is igen szeretett volna – végig begombolt kaput helyett szép mellényt, díszes nyakravalót kimutató ruhában, pompás dolmányban megjelenni. 1835-ben 32 frt-ot költ négy nyári „lájbi” megvételekor, 1838-ban 75-öt ad egy zöld kaputért és 12 frt 30 kr-t egy újabb kalapért. 1841-ben 95 frt-ot nyújt át szabójának az elkészült jó meleg zekéért.

Fehérneműjére is nagy gondot fordít. Élete utolsó heteiben, hónapjaiban is készíttet hálóingeket és lábravalóból is 14-et, 25 frt érőt.

Farkas Sándor „valóságos fogalmazó uramnak” azonban takarékoskodnia kell, és ő vállalja, akarja is a beosztó, a mértékletes életmódot. Ezért talpaltatja, fejelteti csizmáit, „reperáltatja” köntöseit, igazíttatja, krajcárokért, lábravalóit; ezért jegyzi be kiadási tételként 1837-ben a „strimfli”, 1841-ben a „fuszékli fótozás”-t.

Otthona berendezésének szintje, rendje, tisztasága agglegényi mivolta ellenére vagy éppen sajátos életformája miatt erősen foglalkoztatja; de mindig arra törekszik, hogy (asszonyt nélkülöző) háztartásának üzemeltetése ne vonja el közhasznú társadalmi munkáitól.

Szolgát is tart tehát, akinek pénzbeli bérként évi 120 frt-ot ad, és őt terheli „legénye” szállása s kosztja is. Havidíjas mosónője bérét, 5 frt-ot, szintén fizeti. Emellett időnként napszámért szolgálók, takarítóasszonyok dolgoznak nála.

Lakásának bútorzatát javíttatja, pótolgatja. 1841-ben, az elhunyta előtti évben például diófa karosszékeit téteti rendbe, damaszttal húzatva be őket (115 frt-jába kerül). Hat új széket is szállítanak nagypiacsori szállására (107 frt érőt). Asztalt is szerez melléjük (35 frt); kasztent azelőtt készíttetett. Három ablakra új, díszes függöny kerül (11 frt). Ágyába „szarvasbőr párnahajat” vásárol 45 frt-ért. Hat párnahajnak való kartont (40 frt) szerez be, és 8 frt-ot ad a megcsináltatásukért. „Pihe toll”-ból 13 fontot igényel, és meg is kapja 32 frt 30 kr-ért.

A fekvőhely – most már néha otthon is ágynak dőlő férfiról lévén szó – lassan-lassan gyarapodó súlyú problémává válik. Az említett ágyneműfélék mellett lepedőnek való vásznat vásárol, 66 singnyit (1 sing kb. 64 cm), 75 frt-ért,. Ehhez járul 15 frt-nyi költés a paplan megújítására. Úgy gondoljuk, az „otthon melegét” hivatott szolgálni az az ugyancsak frissiben, ekkor beszerzett „kanapé párna” is, amelyért 5 frt-ot kellett kifizetnie.

A környezetében lévő, őt kiszolgáló emberekkel szemben bőkezű. Újévkor 3–7 frt-ot osztogat szét. Darabontok, szolgák, cédulahordozók, levélkézbesítők, kéményseprők, „kellnerek”, asztalnokok, borbélyok, akik véle kapcsolatba jutnak, számíthatnak a „borravalóra”. Szívesen ad ajándékot is. Sokadalomkor az ismerős gyermekek kapják meg a vásárfiát, máskor a deákok, akik őt köszöntik, veszik át járandóságukat. Nem tudni ma már, kinek és miért, de kisebb summácskák jutnak „Elek bátyámnak”, vargyasi embernek, györgyfalviaknak, Lászlónak és másoknak.

A nemesség egy részét, a „liberális-despoták, fényes-szegények s szabad betyárok” csoportját ő azért is veti meg, mert ez az emberfajta szégyell takarékoskodni, nagylelkűnek akar látszani, de „nem szeret fizetni”.[24]

A létfenntartási költségek között szerepel néhány kis tétel, amely nem számottevő, de egy életvitel tükrözője. Így például az, hogy hajvágatni, fürdeni rendszeresen jár, borotvái angol áruk; fogporra, „bajuszkenőre”, suvixra nagyjából ugyanolyan gyakorisággal ad ki pénzt.

Író-olvasó ember, értelmiségi. Érthető, hogy gyertyára, „tentára”, papírra, írószerre, mappára, spanyolviaszra, postaköltségre is kell jutni a bevételeiből.

A költségnapló magyarázat nélküli, sebtében írott sorai arra szintén rádöbbentenek, hogy „emlékbeszédekben” nem szereplő örömforrásai, emberi gyengeségei, bocsánatos szenvedélyei is voltak ennek a már életében puritán erkölcsi példaképpé vált, szoborrá kövült embernek. A kiadási napló bizonysága szerint például a szokás rendszerességével vett részt a „Sors játékban”. Sorsjegyvásárlási kedve az évek múltával csak növekedett (2, 4, 5, 7, 10 frt-os tételeket tett meg a lotérián). Sokat latolgattuk, hova soroljuk, miként magyarázzuk ezt a jelenséget. Az bizonyos, hogy nem a munka nélkül szerezhető ingyen pénzre vágyakozás a motivációja. Talán a játék izgalma, a reménykedés kellemes érzése indokolja ezeket a próbálkozásait.

Nem rekonstruálható az a hajdani életérzés sem, amely arra késztette, hogy 1837 júniusában (2 frt 30 kr-ért) „fülemilét” vásároljon; olyan, már az előbbi századokban is kedvelt és nemegyszer ajándékba küldött madárkát, amelyről a székely népi tanítómesék egyikében azt mondják: „híres énekes vagy, s a szárnyasok között e részben egy sem ér fel veled”.[25] A „csalogányt” szintén szobatársává fogadná, kedvesség, vidámság forrásaként. A következő év áprilisában 5 frt-ot sem sajnál érte. Örömre vágyik.

1833-ban még csak harmincnyolc éves. Bálokba hívják. Elmegy, holott például a dicasteriális mulatság belépőjegyéért öt frt-ot kell kiadnia. Jár vidékre. Meghívásokra. Igaz, alig költ (a báldi, feleki, bonchidai útján: egy frt-ot).

Az örömszerző és a közhasznú pénzköltési módozatok összeszövődöttségének talán legjellemzőbbje: a könyvvétel, a köttetés, a folyóiratrendelés. 1833-ban például 50 frt érő könyv kerül a polcokra. Ezek azonban nemcsak őt szolgálják. Életében már kölcsönzi őket, halála előtt pedig ismét leltározza, lajstromozza, hiszen eleve az Unitárius Kollégium ifjainak szánta sajátos, válogatott művekből megalkotott könyvtárát.

A tisztán közcélra adományozott, a közjóra költött, a közhasznú intézmények támogatására szánt pénzösszegek általában szintén eléggé jelentősek. 1833-ban mintegy 250 frt-ot költ ilyen célokra, de van olyan hónap, amikor adományai ezt az összeget is meghaladják. (Erről külön szólunk.)

Az aszketizmusra hajlónak tartott Bölöni Farkas (talán a guberniumi hivatalszobákban „bodor füstöket eregetve” henyélők példájának hatására) sajnos sokat pipázott.[26] Pipára, pipaszárra, csutorára, dohányra 1833-ban 16 frt körül költött, 1841-ben pedig egy összegben fizetett ki 45 frt-ot dohányért. S tette ezt akkor már beteg tüdejével bajoskodva, amikor a költség-feljegyzések között mind gyakrabban kezd szerepelni ez a tétel: orvosság. 1836–1840 között 34 frt-ra, 1841-ben még többre rúg a „patica conto”.

A családi háztartások költségvetéseiben az egészség megóvására, az esetleges betegség gyógyítására külön rovatot szánnak. Sajnos, Farkas Sándor 1833–1842 között végig beteg volt, és sokat szenvedett. 1835 májusában hátfájás miatt éjszakákon át gyötrődött. Június 2-án Bonchidán írja: „A betegség hamar ágyba teve, s tizednapig boncolám az unalom és fájdalom különböző osztályait. A gróf [Bánffy József] oly résztvéve járatott utánam s ápoltatott, amiként az édesanya ápolhatná gyermekét. Dr. Demschick egy értelmes orvos.”[27]

Állandó orvosa azonban Dr. Barra Imre, aki Kelemen Benjáminnak (Wesselényi Miklós „gazdasági igazgatójának”) is gyógykezelője. Bölöni Farkas „druszájának”, Újfalvi Sándornak (aki akkor Apahidán tartózkodik) megírja, hogy a vasárnapi látogatáson, Szucságon, ő is együtt volt Barrával. A lényeges az, hogy 1841. július 28-án   bizalommal, értékelő kedvességgel ír róla.[28]

1842 januárjában még gyógyszert vásárol 7 frt 10 kr-ra, és másodszor is 5 frt 50 kr-ra. Az új esztendőre előre kifizeti Barra járandóságát, és – döbbenetes, de ez a valóság – dohányt vesz 2 frt 3 kr-ra. 1842. február 2-án halott.

Nagyon szeretnők, ha sikerülne az Utazás, a Napló és főleg a kiadási-jegyzék tanúságtételei nyomán a valóságosabb Bölöni Farkas-kép vázlatát megrajzolnunk. Azét az emberét, akit bárki az aszkézis által áthatott módszeres életvitel, a munkás és igénytelen élet megbecsülése, a „protestáns felekezetek” által teremtett adekvát puritán etika szigora, a Max Weber-i megfogalmazású polgári erkölcsi normarend ideáltípusává is tehetne.[29] Ő nagyon-nagyon messzire szakadt a feudális, a rendi világ tisztségviselőjének életvitelétől, értékrendjétől; talán inkább arra alkalmas, hogy sajátos variánsként mérettessék hozzá az ideáltípushoz. Annál is inkább, mert annak legkedvezőbb termőtalaja nem Bölönben és Kolozsváron, valamint szomszédságukban, hanem például Észak-Amerikában lelhető fel. Bölöni Farkas ezt a típusmintát mutatja fel, ezzel lázít és lázad maga is.

Farkas Sándor, a sepsiszéki primipilus rendbéli férfi nem sokra becsüli a „kalmárlelkű embert”. A henyélő nemest, a csaló polgárt sem, de értékeli azt, aki – a gazdasági racionalizmus jegyében – a rábízottakkal jól sáfárkodik; tiszteli a „kereskedőt”, az olyan embert, aki szorgalmas, takarékos, rendszerető, előrelátó, tehát a biedermeier, a polgári erkölcsiséget alapozó, azt megépítő lelkületű embert. Azt, akiről már Friedrich List megírta, hogy takarékosságával együtt jár az erkölcsösség, s az bő forrása az erőnek.[30] Talán valahol ezen a tájon kell keresnünk azt a szemléletforrást, amelyből a takarékosságra ösztönző kiadási napló, a háztartási költségvetés gondolata és a hitelnyújtó szövetkezés, a Gondoskodó Társaság eszméje is felbuzog. Mindenekelőtt pedig növekszik a hit abban, hogy a szabadság tesz csodadolgokat.

5. A „közhasznú kiadások”

A kiadási napló számsorait elemezve jobban megismerhetjük Farkas Sándor guberniumi fogalmazó anyagi viszonyait. Ugyanakkor az észak-amerikai demokráciát ideáltípusként felmutató, puritán erkölcsűnek ismert, aszkéta életvitelűnek mondott reformer társadalompolitikusról is tudósítanak a havonta összegezett költések. Csakhogy ezeknek az információknak a megfejtése, megítélése igen nehéz feladat. Mi késztette őt szerzésre, juttatásra, adásra, mi ösztökélte takarékoskodásra, szükséglet-visszafogásra, igényei megzabolázására? A motiváló, a cselekvésre sarkalló eszmék sorában mindenesetre első sorbeli helyet követel magának a közösségszolgálat.

A gyászjelentést sebtében fogalmazó barátai 1842-ben csak az intézményteremtőt, a társulások szervezőjét búcsúztatják („több üdvös eredményű társulatok alapításával – írják – örök becsben marad emléke”). Az életét pedig „közhasznúnak” minősítik. Tisztán állok – írja ő is – „istenem és lelkiismeretem előtt”, mert „csak a jót és igazat, csak a közjót és hazám boldogulását óhajtottam”.[31] A felvilágosodás korának egyik vezérlő eszméje, a közjó szolgálata válik Farkas Sándor életvitelét is motiváló, elsodró erővé, csak éppen hogy nem az „Önkény”, hanem a Szabadság jegyében, nem az Állam, hanem a Haza, nem a Birodalom és császára, hanem a Hazafi érdekében.

Ezért is szánunk néhány sort annak bemutatására, hogy a kiadási napló szerint jövedelméből mennyit költött nem közvetlenül őt szolgáló célokra, olyasmire, ami „közhasznú”. Az összegek a táblázatban váltóforintokat és krajcárokat jelentenek:

 

 

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

Összesen

Gondoskodó Társaság. Provisionalis Cassa

90

65

170

20

35

35

95

240

750

Fegyver Iskola.
Viadal Intézet

35

18,30

66

119,30

Országgyűlési tudósítások, naplók

5

13,05

10

46,45

9,48

84,38

Könyv, köttetés folyóiratok

43,50

293,42

299,55

420

37,08

95

37,45

138,52

62

1428,12

Kollégiumi olvasó (és ének) társaság

1,24

7,30

3

11,54

Énekiskola, Muzsika Egyesület

2

11,50

11

24,50

Kaszinó
(Művelődő Társaság)

50,30

52,30

2,30

75

50

200

430,30

Jótékonysági mulatságok

2,30

16

6

1

1

26,30

Redoute-bérlet

3

7,30

10,30

Színház

9

11,30

2,30

23

Vasárnapi Újság (Népújság)

36

13,30

6,15

7,30

3,45

3,45

7,30

78,15

Templom

0,24

2,30

2,30

7,30

12,54

Különféle adományok

33

1

5

2,30

2,30

44

Összesen

226,38

507,42

632,50

440,30

149,23

246,45

279

108,33

391,22

62

3044,43

Első számú segélyezett intézményének a Gondoskodó Társaságot (Provisionalis Cassát) tekintette. Ezt az önsegélyző egyletet, takarékpénztárat 1825-ben alapította. Célja a takarékosság, az eladósodottság elleni védekezés, segélynyújtás, a kicsiny léptekkel haladó tőkeképzés. Az alapszabály, amely közösségek constitutióira, széki statútumokra, sokszínű rendtartások hagyományaira épült, Bölöni Farkas jogászi képzettségére támaszkodva született meg, nagy értékű kordokumentum. Azzá teszi a rendi válaszfalakon rést ütő jellege, az, hogy például az 1830-as alapszabály kimondja: „Se rang, se kor, sem egyéb tekintetek senkinek elsőségi jusst nem adnak.”[32] (Még csak annyit, hogy jóllehet Bölöni Farkas rátermettsége, tervei, organizációt teremtő energiái hívták életre és éltették ezt a szervezetet, abban ő dolgos titkár, „actuárius”, nem pedig „praeses” volt.

A havi 5, évi 60 frt díjat rendszeresen fizeti, majd előre is siet a fizetéssel. Jakab Elek már megírta róla: „Midőn feles pénze volt, részvényeit előre szokta kifizetni több évre.” 1842 februárjában, elhunytakor a „köz Cassába” már öt évre előre, 1847-ig beadta „hozzájárulását”. Így nevezzük mi is, mert bár a Gondoskodó Társaság önsegélyző, kamatozó pénzt akkumuláló szövetkezés, valójában „közhasznú” társulás. (Erről az intézményről majd még szólunk egypár szót.)

Az anyagi életfeltételek javítása mellett törődik a testedzéssel is. A kolozsvári Viadal Iskola szintén az ő kezdeményezésére születik meg. 1835. február 1-jén írja naplójába: „A viadaliskola nagygyűlését tartottuk. Megint megválasztának, s ezt örömmel fogadtam el. [...] Mert tudom, hogy ez az én igyekezetem után létez, s én eszközlém ennyire gyarapulását s megalapítását. Sokat bajlódám, míg rábeszélhettem némelyeket, s magamnak is kevés vagyonomhoz képest sok áldozatomba került.”[33] Az alapozáskor 25 részvényest kellett verbuválni, olyat, aki egy részjegyért hajlandó és tud 1000 váltóforintot áldozni. A pénzalap 600 frt-nyi kamatából bérelték azután a termet, fizették a vívómestert, Gaetano Biasinit, szerezték meg a vívóeszközöket.[34] Bölöni Farkas 1833-tól a „fegyveriskola”, a „fegyverterem” díját, havi 2 frt 50 krajcárt rendszeresen fizeti, majd 1835-ben 1837-ig egy összegben előre rendezi, elveti a „viadalintézeti” hozzájárulása gondját. Igazságszerető, szerény ember, tehát őszintén megvallja, hogy Kendeffy Ádám segítsége nélkül „bajosan is boldogulhattam volna. Szegény Kendeffy! Ő shakespeare-i ember vala köztünk. Planumaimmal mindig háta mögé bújtam, s az ő óriási lelke sokat létrehozott, mikből én sokat nem tehettem volna nála nélkül.”[35]

Valóban Bölöni Farkas művelődéspolitikai kezdeményezései, vállalkozásai szorosan egybefonódtak az erdélyi ellenzékiek, reformerek küzdelmével s természetesen a vezéregyéniségek tetteivel, sorsuk alakulásával. Költségnaplójának kiadási tételei bizonyságai annak, hogy az 1834–35-ös küzdelmek idején mennyire Wesselényi Miklós mellett állott (Kendeffy akkor sajnos már halott), és támogatta az országgyűlési tudósítások, irományok cenzúrát semmibe vevő, lázadásszámba menő, kősajtón való megjelentetését. Wesselényi derék ifjú munkatársát, Stuller Ferencet ismerte, szerette, elmenekülése estéjén sóhajos búcsút vett tőle. Ezt 1835. március 6-án jegyzi fel naplójába. Augusztus 9-én pedig az általános elgyávulás, visszahúzódás jeleit: „Fegyveriskola gyűlést akaránk tartani – írja –, de alig jelentek meg egynehányan, s határozatokat nem teheténk. Szörnyű hidegség kezdődik a közintézetek iránt, mindenki csak magával van elfoglalva, s mentére van hagyva minden közdolog.”[36]

Ő azonban úgy építkezik, hogy az anyagi bázis a szervezetet „szörnyű hidegség” idején is fennmaradni segítse. A Vívó Intézet ekkor már szintén gyökeret ereszt. Rendszabása intézkedik a tőkepénz és kamatai felhasználási módjáról, arról, hogy az autonóm keretalakulat társadalmi funkciói meg ne szűnjenek. A részvénytőke, a pénzalap, a közalap nem csupán az önrendelkezést biztosítja, hanem az is feladata, hogy a társadalomnak az „Állam”-tól lazábban függő szektoraiban az egymásra támaszkodást, a kohéziót megerősítse. A Vívó Intézet pénztárosa – Farkas Sándor jó barátja –, Körmöczi József hitelügyleteket is lebonyolít, jóllehet nem „bank” tisztviselő, hanem egy „sport”egylet hivatalnoka. 1844-ben korábban folyósított 800 frt-ot bevételez; más alkalommal Hatfaludi Elekné 2000 frt-ról szóló kötelezvényét váltja be.[37]

A költségnapló  százával sorjázó kistételei azt a feltételezést is sugallják, hogy a támogatottak között nincs megkülönböztetett, kedvezményezett egyesülete. Segít, ahol tud. A nevelés és a könyv azonban, mint a „közértelmesség” formáló, meghatározó tényezői, primátust élveznek. Ezt ő így indokolja meg (a kolozsvári kaszinóról szólva): miután a nemzet ereje, hatalma, boldogsága, virágzása az értelmesedés szintjével harmonizál, a feladat: „a) A nevelés által a serdülő generációt formálni; b) Könyvek s nevezetesen folyóírások által a meglettebb értelmet érlelni.” Ezért érdeklődik és segít az unitárius „kolégyom” olvasó (s ének) társaságának is.[38]

Nagyon sokat költött könyvekre. A közhasznú kiadások táblázatának első helyen álló költségtétele: a könyv, a köttetés, a folyóiratrendelés. Az 1836-ban könyvért fizetett 420 frt igen-igen nagy összeg. A Regélő, a Honművész, majd az Atheneum megrendelése (a Vasárnapi Újságról nem is szólva) sokba került. Tilsch Jánosnak, kiadójának jelentős summákat számolt le a megszerzett munkákért.

Könyvtára állományának gyakori számbavétele, a lajstromkészítés láttatja, hogy milyen műveltséggyarapító mohóság, milyen ismeretszerző becsvágy munkál benne; de azt is sejteni lehet, hogy ekkor már azt méri fel, mit hagyományoz majd volt iskolája tanulóifjúságára.

Kéziratai között ilyen címet viselő listák is megmaradtak: „Könyvek kiadásáról való jegyzés. 1818. december 1-őjén” vagy „jegyzés, kezdődött 1832 márciusában”.[39] Ő, aki utált minden monopóliumot, ezt az elvet saját „bibliótékájára” is kiterjesztette, könyveit ugyanis nem tekintette kizárólagos tulajdonának. Lapozgatták, olvasgatták nála, az „ingyen kaszinóban”, de kölcsön is kérhették, ő szívesen adta (Brassai Sámuel, nótárius Pataki éppúgy tagja volt az ő házi olvasóegyletének, mint főurak, diákok, olvasni szerető asszonyok, lányok).

„Úri kaszinó”, „olvasókabinet” a harmincas években kettő is van Kolozsváron. 1833. június 3-án, a „Casino” végleges megalakulásakor ismét részvény fizetésére kötelezik magukat a tagok. Farkas Sándor kezdeményező szerepe itt is kiviláglik. Gyűlésükön köszöntik, megéljenezik, s a jegyzői tisztséget neki osztják ki. Az 1835. január 24-i közgyűlésre az anyagiakat, a pénztár dolgait rendező, alapszabályt jobbító javaslatokat készít. Gróf Bethlen János helyett igazgatónak is megválasztják, de ő lemond e megtiszteltetésről.[40] Részvényfizetési kötelezettségének eleget tesz. Havonta 50 frt-ot szán erre a célra, 1839-ben pedig egy summában kerek 200 frt-ot juttat el előre a Kaszinónak.

Ismeri a hírlap tudatformáló, vélekedést alakító erejét, s ezért szorgalmazza a Vasárnapi Újság megalapítását. Javasolja tehát – a Kaszinó feladataként – a kisnemesség, a nép közötti ismeretterjesztést vállaló, az alsóbb társadalmi rétegek művelődését szolgáló újság kiadását.[41] Az indulás pénzügyi tervezetét ez esetben is ő készíti el. (1834 januárjában Brassai Sámuelt választják meg szerkesztőnek.) Az induláshoz összegyűjtött 826 frt-ból 15 frt az ő alapítási hozzájárulása, amit azután újabb 15 frt követ.

Végezetül – a különféle kisebb költésekről nem is szólva – említsük meg a másik nagy jelentőségű, művelődést propagáló, közvéleményformáló intézményt: a kolozsvári nemzeti színházat, a teátrumot, ahová az országos bizottság javaslatára 1836. április 6-án nevezték ki Bölöni Farkast „tollvivő titkárrá”.

Jakab Elek írja: „Az új titkár mintegy új életet öntött a felügyelőbizottság eddig nehéz mozgású laza organizmusába.”[42] A hajdani, magyar Schillert ígérő költő, fordító, az utazási napló révén jelentős politikai sikert elérő reformkori szabadelvű harcos, a hitelszövetkezet-alapító Bölöni Farkas Sándor valóságérzéke, szervezőképessége, a társadalom alakulatainak üzemies funkcionáltatására való rátermettsége ebben az egyetlenegy feladatkörében is tetten érhető és értékelhető. (A színház javait leltárba vette, aktíváit, passzíváit, vagyoni állapotát kitisztázta; épületekre, bérleményekre lelkiismeretes ügyelettel volt. Gondoskodott a játékrendről. A gyűlés nem volt többé formalitás. A megvitatásra szánt ügyeket tárgysorozatba foglalta s „előkészülve” beszélte meg munkatársaival: áthatva fontosságuktól, komolyan véve azt, ami a „nemzet művelődésével s hitelével függött össze”. A végzéseket pedig végrehajtotta.[43])

A Redout bérletének az árát szintén megadta, jótékonysági mulatságot még szervezett is. Egyházának kepét fizetett, ajándékozott és így tovább. 1835-ben a „Császár temetésire” is adott 3 frt-ot, a román papnak 5-öt és a Wesselényi Miklósnak szánt ajándékra, az ünnepi serlegre 12 frt 30 kr-t.

Megkíséreltük megállapítani azt, hogy mekkora is valóságos súlyában az a pénzmennyiség, amit Bölöni Farkas Sándor közcélra adományoz. Összegszerűen nem is olyan nagy summa, kilenc év alatt körülbelül 3000 frt. Az ő kereseti viszonyaihoz mérten azonban már nagyon sok. Valójában azt jelenti, hogy 1833–1837 közötti három évi „salariumát” költi közcélra, 1838–1841 között (fizetésemelése után) pedig kétesztendei főkormányszéki járandóságát fordítja közhasznú intézmények támogatására. (Vehetett volna magának ezért a pénzért 3000 példány Vasárnapi Újságot, csináltathatott volna 300 pár csizmát, beszerezhetett volna 250 öl tűzifát és így tovább.)

A köz javára felhasznált jövedelem ily módon értékelve bizony már számottevő. Megvalljuk, mi magunk is tétováztunk kissé, amikor például a Gondoskodó Társaság pénztárosának kezébe letett összegeket „közhasznú kiadásnak” minősítettük, vagy a könyvekre költött pénzt szintén ebbe a kategóriába soroltuk. A Provisionális Cassa nyugtakönyvecskéjében szaporodó megtakarított summák valóban növelhették nyugalmát, erősíthették anyagi biztonságtudatát, és a gyarapodó könyvtár sem tekinthető csupán egyfajta művelődéspolitikai segélyakció eszközének, hiszen számára is örömforrást jelentett, szüksége volt rá. Tudva ugyanakkor azt, hogy ő könyveit, valamint pénzét már korábban valamikori iskolája diákjainak szánta – e mellett a megoldás mellett tartottunk ki.

A közcélú kiadások – mind az összjövedelemhez, mind a kiadások egész évi összegeihez viszonyítva – az Utazás Észak-Amerikában kétszeri kiadásáért járó szerzői díj átvétele után növekedtek meg. Az 1834–1835–1836-os évek százalékszámai egynegyedes, egyharmados arányt tüntetnek fel. (A számításoknál a krajcárokat elhagytuk, hiszen így is kirajzolódik az idősor tendenciája: a képzeletbeli grafikon kezdetben meredeken felfelé ívelő, azután kiindulási pontjára visszaeső, majd az átlag, 18% alá süllyedő vonala.) A táblázatban az abszolút számok természetesen váltópénzt: forintot és krajcárt jelentenek. 1842-nek, halála évének egy 62 frt-os kiadási tételét itt nem kalkuláltuk be, miután a jövedelemmel nem volt egybevethető.

 

 

Közcélú kiadások a jövedelem
százalékában

Közhasznú kiadások az összkiadás százalékában

 

Össz-
bevétel

Közcélra
adományozott

%

Össz-
kiadás

Közcélra juttatott

%

1833

1 250

226,38

18,08

1 881,41

226,38

16,36

1834

1 895

507,42

26,75

2 093,36

507,42

24,22

1835

1 950

632,50

32,41

1 957,39

632,50

32,29

1836

1 200

440,30

36,67

1 517,31

440,30

29,00

1837

1 500

149,23

9,93

1 299

149,23

11,47

1838

1 353,50

246,45

18,18

1 434,19

246,45

17,15

1839

1 730

279

16,13

1 728,49

279

16,15

1840

1 910

108,33

5,65

1 631,23

108,33

6,62

1841

3 721,25

391,22

10,50

3 300,34

391,22

11,84

Összesen

16 510,15

2982,43

18,06

16 344,32

2982,43

18,25

 

Bölöni Farkas Sándor művelődéspolitikai credójában nincs alá- vagy fölérendeltségi viszony az intézmények, valamint azok belső strukturális elemei között. Mégis jellegzetes vonásának tekinthető az, hogy sok buzgó, lelkes reformer társánál jóval több gondot fordít a közhasznú egyesület, a „társulás” anyagi alapjának megszilárdítására. Talán az sem véletlen, hogy 1825-ben a Gondoskodó Társasággal: új, autonóm gazdasági egyesülés megalkotásával kezdi közhasznú munkálkodását. Igaz, közhasznú intézetként „Múzeumot” ugyancsak szeretne ajándékozni Erdélynek. (1829-ben nyújtja be tervezetét a tartományi kancelláriához. Ez az álma azonban csak három évtized múltán valósul meg.)

Könyvét 1835-ben az Akadémia 200 arannyal díjazza. Ő „fundációt” alapítva belőle sietve vissza is származtatja. A „büszke szegény” szemébe könny szökik, olvasva Schedel (Toldy) Ferenc levelét, aki alapítványtételét meghatottan köszöni meg. Akkor írja le Bölöni Farkas azokat a szavakat, amelyek az ő magatartásának, életvitelének a megértéséhez hozzásegíthetnek: „Be boldog, ki adhat, ajándékozhat! Mennyi tiszta örömet szerezhet magának a gazdag!”[44]

6. Bölöni Farkas Sándor hagyatéka

Farkas Sándor 1835-ben ezeket a sorokat vetette papírra: „Midőn néha a gazdagság gondolata is beszőtte magát álmodozásimba, az is mindig elválhatlan következményű gondolat volt, – mely szép alapítványokat tehetnék nagy gazdagsággal.”[45] Élete utolsó évtizedében nap mint nap „megtette” a tőle telhetőt, majd útja végéhez érve létrehozta az utolsó fundációt: a „köz”-nek, a „hon”-nak hagyományozta ingóságait, pénzét, könyveit, mindenét, amije volt. A testamentuma örököseként, mint ismeretes, az Unitárius Egyházat, közvetlenül pedig az Unitárius Kollégium könyvtárát nevezte meg.[46] Végezetül ezekről a kérdésekről szólunk még, elsőként az ingóságok leltárát szemrevételezve.[47] (A költségnapló és az árverésen eladott javak leltára együttesen jó forrásbázisul szolgálhatnak az életforma, az életvitel elemzőinek.)

Bölöni Farkas otthonában, lakásában található néhány szép bútordarab, de ezek sem számottevőbben értékesek. Mindenekelőtt van egy „rakott, furnírozott diófa ágy”-a, 40 rénes forintot és 30 krajcárt érő. (A pénznem a továbbiakban is Rfrt.) Berakásos, intarziás, falemez borítású, kanapé eleibe való, „hosszúkó diófa asztala” is majdnem 30 frt-ért kelt el. A bútorok stílusegysége bizonyára kellemes hangulatúvá tette szobáját. A sötétes melegbarna színű, furnérozott diófa asztalból volt még egy nagyobb és egy kisebb, mindkettőt márványlap borította. (Az utóbbit „éjjeli” asztalként veszik jegyzékbe.) A polgári otthonokban nem mindenütt található íróasztal, neki azonban szüksége van rá, hiszen lakása munkahelye is. Az íróasztalhoz „egy rézkarikás, furnírozott diófából való töltött karosszék” tartozott. (Farkas Sándor testamentumában úgy rendelkezett, hogy ezeket a hozzá közel álló Körmöczi József jussolja.)

A becsüsök legtöbbre, 80 frt-ra, a féltucatnyi „világos damaszkkal bévont töltött diófa széket” értékelték. Lakásán néha sok jobbító szándékú barát, együtt tervező, egyesületépítő reformer gyűlt össze. „Ócskára ült” székből tehát több is van. Ezekből 10 frt érőt Kelemen Benjámin, a régi jóbarát vásárolt meg. Szép bútordarab lehetett a diófa „köntöstartó”, a négyfiókos „kaszten”, valamint az intarziás, ugyancsak furnérozott diófa „pökő urna”. A két könyvespolc közül – amelyek a könyvekkel együtt „az Unitarium Collegium”-ra szálltak – az egyik „diófa festékű fenyőfa”, a másik téka azonban anyagában szintén hasonlatos a többi berendezési tárgyhoz.

Van azután még egy rend ágya, asztala, széke, kasztenje, mind „viseltes”, ócska, „kék festékű”, fenyőfából készült holmi. Velük egy sorba lajstromozzák a „ládákat”, amelyek még ekkor is hagyományos, szekrényt pótló, helyettesítő tárolóeszközök. (Ezek a legénye szobájának a bútordarabjai lehettek.)

Ilyen tárgyak között élt, tervezett, alkotott, vívódott, szenvedett Bölöni Farkas Sándor. Mindennek a pénzbeli értéke együtt 324 Rfrt és 38 krajcár.

Használati tárgyainak listáján eléggé bő ágyneműkészlet szerepel. Van lószőrrel töltött matraca, szalmazsákja, ágylepedője, párnája, párnahaja, szóval minden, ami kell, de nem sokat érő, csupán „szarvasbőr lepedői”, „párnái” drágább holmik.

A XIX. század első felében a pénzbőség s az igényszint-növekedés nemcsak a tékozlást, a prédaságot növesztette meg, hanem sarkallt a megőrzésre, a tezaurálásra is. Bölöni Farkas szállásán azonban nincsenek ezüst- és aranytárgyak, étkészletek, ötvösök szép munkái, tálak, kupák, serlegek, öröklött vagy szerzett ékszerek. A néhány sávos, kockás asztalkendő társaságában a „sávos” abroszon terítéskor olykor meg-megjelenhetett egypár ezüstkanál, két porcelán „findzsia” vagy a négy „tángyér” valamelyike.

A kiadási napló alapján joggal feltételezhetjük, hogy önálló háztartást nem vezetett. Vendégei – néha éppen a munkatársai – azonban egyszerre többen is felkereshették. Ezt a feltételezést sugallja az üvegneműek jegyzéke, a metszett félkupás, apró, fertályos karafinák, füles, virágos, aranyozott szélű poharak, palackok, borvizes üvegek száma.

Gyertyatartója négy volt, kettő jobb, kettő „gyengébb”, de mind rézből való, ezüst egy sem. Az arany és ezüst portékák rovatban viszont szerepel egy arany „repetír” óra, valamint egy ezüstből való. Értékük együtt valamivel több 100 frt-nál.

Az „elegyes portékák” címszó alatt felsorolt tartósabb használati javak, tárgyak pénzértéke általában kevés. A Bölöni Farkas életvitelét nyomozó historikus azonban olyan jelzéseket is talál, amelyek az örökhagyó mindennapos foglalatosságaira, kedvteléseire utalnak.

Ő „apróságokról” szóló kéziratában jegyezte fel e szavakat: „Mondd meg, mit olvassz, s megmondom, mit gondolsz.” Hozzátehette volna a könnyebben megválaszolható kérdést: nézd meg az íróasztalom, s mondd meg, mivel telnek magános óráim. A Magyar Tudós Társaság tagjának írókészlete, eszköztára megvallója annak, hogy az írásbeli alkotómunkához kell a sok ténta, penna, papiros, egy sárga fakalamáris, két kötés penna tollu, rézpenna, rézplajbász, fekete plajbász, olló, papírvágó kés, „négyélű és háromélű” pennavágó kés, pecsétnyomó és így tovább.

A restséget utáló, kemény, önkéntes munkafegyelemben élő Farkas lehet ugyanakkor „homo ludens”, szórakozást kedvelő férfiú is. Tanúságai: „egy schakk tábla”, „három pár jádzó frantzia kártya”, „két kerek és két hosszúkó kártya tálca” s társasjátékok, mint a „két lopta játék” vagy a „harang és kalapács”.

A legfájdalmasabb, ha korábban erős, egészséges férfiember válik gyengévé, beteggé.[48] Bölöni Farkas Sándor nagyszerű fizikumú fiatal volt, aki azért, hogy Báróczy Sándor, Bessenyei György és Barcsay Ábrahám módjára író lehessen, a bécsi királyi testőrségbe szeretett volna bejutni, idejutásról pedig csak jókötésű, edzett „legény” álmodhatott. A testedzés tiszteletének, szeretetének ez idő tájt már csak rekvizitumai maradtak: egy bőr kardtok, egy zománcozott kard, két vívókard, két „vívó repjer”, két vívómaszk, egy pár vívókesztyű, egy pár ócska pisztoly, puskaporos szaru, jégsarkantyú, jégen való vasmacska. Sétapálcája ugyanakkor több is van (spádés, fejér csontcsákányú nádpálca, fehér somfa pálca, rajzolt pálca, szürke cseresznyefa, fekete festett pálca).

A művészetekhez vonzódó,[49] szépérzékkel megáldott ember volt. Lakása színeit például meggyőződésünk szerint tudatosan hangolta egybe. Uralkodott benne a diófa melegbarna színe, társulva a damaszthuzatok világoszöldjével, az őzbőr takarók mogyorósárga, napos foltjaival.

Meglepő, hogy kárpit, szőnyeg nem szerepel ingóságai listáján. Vannak viszont „otthont öltöztető” képei. Művészi színvonalukról nem szólhatunk, de a lakást egyénibbé teszik. Technikájuk szerint a polgári ízlés immáron régies divatját követik. Az árverezők listáján szerepel Marie-Joseph Lafayette és a polgárkirály Lajos Fülöp „üvegbe öntött” képe, egy diófa rámás, üvegezett tájkép („landschaft”), két kis „varrott kép” (gobelin) és végül még 126 darab kép (feltehetőleg nyomat, metszet). Összesen „bejött értéke” 42 frt 13 krajcár.

Azt már láttuk, hogy a zenét igen kedvelte és áldozott rá. Otthonában volt egy kettős furulya és öt darab hegedűhúr is.

Pipázási szenvedélyének kellékeit szintén felsorakoztatja az árverésre bocsátott ingóságainak jegyzéke. Íme a pipatórium:

„Egy lant formájú furnírozott diófa pipa fogas

Egy nagyobb féle ezüstös tajték pipa

Egy más nagyotska töredezett tajték pipa

Más ezüstes fedelű tajték pipa

Egy kisebb ezüstes fedelű tajték pipa

Más kisebb tajték pipa

... fedél nélküli kicsi tajték pipa (Négy darab)

Pipába való »dül« egy darab

Viseltes dohányzacskók (5 darab)

Bikfatapló

Kurta pipaszárnak való szürke cseresznyefa darabok

Egy pipaszártartó kemény fájú pálca

Egy csubukos pipaszár

Más tört csubukos pipaszár

Egy kő-csubuk

14 darab használt hosszú pipaszár

Egy kostök dohányzacskó

Két nagyobb dohányos hólyag zacskó

Három kisebb dohányos hólyag zacskó

7 darab új pipa csutora

Egy »bernstein« szipka

Egy dohányszita

Egy pléh dohánytartó

Egy márványkő dohánytartó.”

 

Az árverésen részt vevő több kolozsvári személyiség, jóbarát vásárolt is ezekből a tárgyakból, éppen csak a legdrágább, a 6 frt-ot érő nagy, ezüstös tajtékpipa „nem kelt el”. A kolozsvári unitárius lelkész, 1861-től püspök, a Vadrózsák gyűjtési felhívását éppen ebben az esztendőben kibocsátó Kriza János két pipát vesz, „üttet le” magának, talán mint osztozó társa a dohányzás szenvedélyében vagy mint emléket szerző jóbarát. A „pipa fogast” Forrai György, „a város szónoka” biztosítja magának.[50]

Bölöni Farkas Sándornak sok apró használati tárgya volt. Közülük több a testkultúrát szolgálta (réz mosdótál, angol „beretva”, tükrös hajkefe, acél szőrtépő és így tovább). Sajnos egy „hévmérő”-jének is lennie kellett.

Szerzeményei, ingóságai összeírását az eddigiekben oly módon vizsgáltuk, hogy megtudhassuk: az embert körülvevő tárgyak mit árulnak el róla, ízléséről, igényeiről, életviteléről s egy keveset értékrendjéről is. E kérdéskört lezárva választ adhatunk arra is, hogy Farkas Sándor hagyatékának ez az első része (piaci árán ellicitálva) mennyit ért. Elmondhatjuk, hogy sokat és mégis igen keveset: 1071 Rfrt-ot és 20 krajcárt. Egy magánszámítás szerint pedig 1001 frt és 11 krajcárt.

Az unitárius tanulóknak jutó örökség második tétele: a könyvtár. Valójában két összetartozó hagyatékrész ez, hiszen az ingó javakért összeadott, begyűjtött pénzt a könyvtár gondozására és bővítésére kellett fordítani.

Könyvtáráról 1825. október 16-án is készült jegyzék.[51] Ezt tanulmányozva írta Jancsó Elemér, hogy ebben ott találjuk „...Horatius, Vergilius, Ovidius, Shakespeare, Milton, Moličre, Rousseau, Montesquieu, Staëlné, Kant, Klopstock, Herder, Goethe, Schiller, Dante, Tasso, Calderon és Camoens műveit. [...] A magyar írók művei közül könyvtárában már ekkor megvoltak Kazinczy, Révai, Berzsenyi, Dajka, Kisfaludy Sándor, Kiss, Igaz, Fáy, Kovachich, Benkő, Both, Bethlen és Gyarmathy munkái. 1825-ben 270 műből, közel félezer kötetből állott szerény anyagi körülmények között nagy áldozatokkal megszerzett gyűjteménye. Ez a kis könyvtár lázas érdeklődésének és enciklopédikus tudásának hű tükre.”[52]

Könyveit 1830. október 10-én ismét számba veszi. Ekkor 404 címet tartalmaz a lista.[53] Továbbra is sok az irodalmi alkotás, de a liberális, a „szabadelvű ellenzéki”, politikai vonatkozású munkák, az utazás-leírások száma is megnő. A diófa tékán a filozófia, történelem, nyelvtudomány több jeles képviselője kap helyet a szótárak, lexikonok mellett.

Egy évtized múltán, 1840-ben a könyvtárjegyzék 494 mű (sorozatok is lévén közöttük, 961 kötet) címét rögzíti.[54] Végrendeletében szintén ennyi könyvről, „pénz- és térképgyűjteményről, amerikai útján gyűjtött emlékeiről”, valamint kézirattáráról hagyatkozik.[55] A „Farkas Sándor-könyvtár” gyarapodása 1842-ben nem szűnik meg, 1885-ben pedig már 747 mű (1526 kötet) tartozik ebbe az állományba.

Bölöni Farkas Sándor hagyatékának harmadik komponense a Gondoskodó Társaságnál 1825 óta egyre gyarapodó takarékbetétje. (Láttuk, hogy csak 1833–1841 között 750 frt-ot írtak javára a Provisionális Cassa perceptorai.)

A betétet azonban az egyház nem akarta felvenni. Jó helyen lévőnek tudta, a hatszázalékos (akkor kis) kamatot is elégségesnek tartotta, és első helyen kellett volna említenünk: ezt a takarékpénztárt Bölöni Farkas intézményeként ismerték, s bíztak benne.

Az Unitárius Egyház és a Gondoskodó Társaság képviselői az 1842-es esztendőben tárgyalnak, leveleznek Bölöni Farkas Sándor „főkormányi fogalmazó úr” végrendelete ügyében. Tagsági könyvecskéjét, „privátus libellusát” már megkapták, és azt szeretnék megtudni, hogy „Említett kedves emlékű atyánkfia végrendeletével megegyezhető-é az, hogy a provisionális társaság kezelése alatt lévő tőke továbbra is ott hagyattassék, s az eladandó bútorokból bégyűlendő pénz is oda adassék be”.

Az egyház azt szeretné megtudni, hogy kérése a Gondoskodó Társaság működési rendtartásával összeegyeztethető-e. Az 1825. évi alapszabály 17. paragrafusa valamilyen intézmény, egyesület öröklés útján szerzett tagságáról nem intézkedik. A végrendelet-végrehajtók és a Társaság vezetői egyaránt Bölöni Farkas munkatársai voltak, s érthető módon azon fáradoztak, hogy valósuljon meg az egyház akarata: legyen egy „számlán”, egy libellusba bejegyzetten minden a könyvtárműködtetésre és -gyarapításra szánt Bölöni Farkas-adomány.

A Gondoskodó Társaság különben majdnem száz esztendeig (1825–1924) állott fenn a biztonság mintaképeként, és ebben a Bölöni Farkas teremtette keretben működött, szolgált az a pénz, amit ő megtakarított, amiről a közjó érdekében lemondott. A „Fő Oskolát illető Tőkepénz”, jóllehet hasznát is vették, nőtt, növekedett is, 1870-ben 2233 frt 22 kr-t tett ki.

A „hagyatékhoz” azonban nem csupán „az üdvös eredményű társulások” tartoztak. Nemcsak pénzről, hanem eszmékről, eszményekről is szólnunk kell, még ha itt csak jelezve is hagyatékának ezt a tartozékát.

Bölöni Farkas Sándor nem eszmerendszert alkotó elméleti ember. Legalábbis ő úgy véli. Gedő Józsefnek 1829-ben megírja, mennyire örvendett annak, hogy Kolozsváron bevezethette a vendéglői gyakorlatba a legelső magyar „ételcédulát”, étlapot. „Nem képzeli, barátom – közli vele –, mennyire hiszem én, hogy az ilyenekkel többet tehetek az egészre nézve, mint egy theoretikus munkámmal tehetnék.”[56]

Az új társadalmi rendért küzdeni vágyó honfitársai elé ideáltípusként, modellként állított „Egyesület”-ről, az Egyesült Államokról szóló elemzései, eszmefuttatásai, naplója páratlan őszinteségű, mélységű s szépségű értékelései, apró megjegyzései, reflexiói, gondolattöredékei, bizonyosak vagyunk benne, hogy még sok értékes társadalomelméleti – Kemény Zsigmond kifejezésével élve – „eszmeköteggel” gyarapítanak, gazdagítanak bennünket.

Ott van azután ő maga, életsorsa, mentalitása, annyi sok homályba burkolt rejtekével.[57] Gondoljunk csak arra, hogy például mennyire jelentős és sajátos befolyást gyakorló az ő reformerségére a felvilágosodás eszméinek a hatása, a XVIII. század öröksége. Azon keveseknek, azoknak a székely értelmiségi szabadelvűeknek a sorába tartozik, akik tisztelő megbecsüléssel hajtanak fejet II. József emléke előtt, és érteni vélik tragédiáját, azt, hogy ő „az az ember, aki nemesebb, mint századja”.[58]Mindenképpen részvétet érdemlő, korát megelőző, küldetéstudatos embert lát benne, aki a legrangosabb, legszebb emberi feladatot vállalta, a „közjóért” való munkálkodást.

Ő azonban tudja már a feudalizmust felváltó „új világ hajnalán” is azt, hogy még időt emésztő évtizedek sorára van szükség az átalakuláshoz. „A nem szabadságból a szabadságba való hirtelen átmenetel – írja feltehetőleg 1834 után – lehetetlen. A nép a maga alkotmányiban, s intézeteiben [...] keresse az állandó reformot...”[59]

Kell tehát a művelt, a nevelés és az „értelmesedés” sokosztályos iskoláit kijárt s így erkölcsi erőben gyarapodott, „jóért” küzdeni kész „sok” ember, de kellenek új, szakosodott intézmények is. Megszűnik vagy gyengül a középkori és újkor eleji közösségi formációk tradicionális szolidaritása, amely sokcélú, politelikus alakulatokban, formációkban sok más vonatkozású normával ötvöződötten szőtte be a (leginkább területi) csoportok életét. Bölöni Farkas hite szerint semmi baj sincs, csak éppen hogy kell az új intézmény, új normarenddel, rendtartással, kell sok, erőt összpontosító szervezet, egylet, társulat.

Farkas Sándor a háromszéki, az erdővidéki Bölön szülötte. Olyan szabad székely communitás neveltje, amely évszázadokon át humanitárius, a köz javát szolgáló normák dédelgetettségében és szorításában élt. Várszerű templomerődjének háború idejére megalkotott statútuma a közösségi fegyelem csodálatos példatára. A közeli Brassó, a szomszédos nagyobb szász falvak, majd Kolozsvár olyan társadalmi részegységek otthonai voltak, mint a céhek, amelyeknek a szabályzata törvényként szabta meg az önsegélyezést. Kolozsvár földműves „hóstáti” városlakóinak a temetkezési társulata pedig már a XVI. században hagyományos formában működött.[60] Voltak mintái – még ha alkonyóráikat élő közösségek képében is – a Gondoskodó Társaságnak és a többi egyesülésnek.

Bölöni Farkas minden bizonnyal reformálandónak érezte a faluközösséget, amelyet a központosítás, a nagyszebeni határőrkatonai parancsnokság nagymértékben megfosztott autonómiájától, s rendeleteivel, idegen tisztjeivel kormányozott; gyűlölte a céhrendszert is, miként minden más kiváltságot, előjogot, így a széki, a megyei zsarnokságot, önkényt kanonizáló formációt is.

Bölöni Farkas – és itt már felbukkan az eddig eléggé számba nem vett tényezőnek, az államnak a szerepe – „demokráciai elvekkel” átitatott „szabad intézeteket” akart. (A felvilágosult abszolutizmusnak az uralkodó jogara alatti rendszere viszont gyakorta még azokat az egyre kevesbedő hagyományos önigazgatási funkciókat is elsorvasztotta, rendeletek lávafolyásaival semmisítve meg a meglévőket, „a szabadság kis köreinek sokaságát”, azokat, amelyek új hajtást sarjaszthattak volna.)

Alexis de Tocqueville, aki szintén a demokrácia megvalósult formáit keresi az Egyesült Államokban, azt írja: „A politikai vagy közigazgatási élet három cselekvési központba sűrűsödik. [...] Az első fokon található a község, feljebb a megye és végül az állam.”[61] Bölöni Farkasnak mindhárom alakulattal szemben erős ellenérzései vannak. Az államtól azonban elsősorban és mindenekfelett azt várja, követeli, hogy ne avatkozzon be, legyen decentralizált, engedjen át széles működési pászmát a kezdeményezésre kész társadalmi erőgócoknak. Philadelphia a nagy példa. Itt több mint 160 a „közjók elémozdítására az egybeállott társaságok száma”.[62] És nem az Állam kezdeményezte létesítésüket, nem az Állam élteti őket. Amerika partjaihoz közeledve szorongva teszi fel önmagának a kérdést: „ha vajon e szép hazában a szabadság, az elnyomott emberiség és jussok menedéke helyét valóban megtalálom-e? Ha ennek önmaga által hozott törvényei s intézetei teszik-e boldogabbá az embert?” Az ő válasza igenlő. A Gondoskodó Társaság 1825. évbeli alapszabálya nem az állam, nem a rendek, hanem a főkormányszéki tisztviselők „maguk által hozott törvénye”.

Eszményi tehát az az állapot, amelyben új társadalmi alakulatok váltják fel a régieket, azokat pedig a közjó szolgálatára egybetömörülő „magánosok” működtetik önigazgatást biztosító, autonómiának örvendő, „üdvös eredményű” szabad társulásokként.

A hagyatéknak ez a legértékesebb része.

  [1]  A Kolozsvári Unitárius Kollégium Könyvtárának Kézirattára a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár kézirattárában (ezután UKKt): Ms. U. nr. 1859. Bölöni Farkas Sándorra és hagyatékára vonatkozó iratok.

 [2]  Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában. Kvár 1975. L. a kötetet gondozó Mikó Imre jegyzetét: 306.

 [3]  Cs. Bogáts Dénes: Adatok Bölöni Farkas Sándor életpályájához. EM. IL (1944). 1–2. sz. 177; Jancsó Elemér: Bölöni Farkas Sándor élete és munkássága 1795–1842. Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve, 1942. Kvár 1943. 403; Benkő Samu: Székely diákok harca a Habsburg-hatalommal a tanulás jogáért = Sorsformáló értelem. Művelődéstörténeti dolgozatok. Buk. 1971. 183–204.

 [4]  Imreh István: Gábor Áron útban a forradalom felé = Erdélyi hétköznapok. Buk. 1979. 231.

 [5]  Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor indulása. Buk. 1979. 47–49.

 [6]  Kőváry László: Székelyhonról. Kvár 1842. 132.

 [7]  Jakab Elek: Bölöni Farkas Sándor és kora. Keresztény Magvető V(1870). 320.

 [8]  UKKt. Ms. U. 785/A.

 [9]  Uo. Ms. U. 1021/A.

[10]  Uo. Ms. U. 785/A.

[11]  Uo. Ms. U. 785/F.

[12]  A Calendariumok „Schematismusában” évenként közlik a guberniumi alkalmazottak névsorát és beosztását: Status personalis provincialis Regium Gubernium... 1841-ben Farkas Sándor a Concipistae Actuales rovatban szerepel. Hét társa közül öten székelyföldiek.

[13]  Kőváry László: Erdély statisztikája. Kvár 1847. 203.

[14]  Miskolczy Ambrus: Adatok az erdélyi reformkori hivatalnok-értelmiség életformájához. Egy háztartási statisztika 1834-ből. Agrártörténeti Szemle III(1977). 3–4. sz. 412–421.

[15]  Bölöni Farkas Sándor naplója. Az előszót írta Jancsó Elemér (Téka). Buk. 1971. 50, 66,. 75, 88. A továbbiakban Napló.

[16]  J.H. Benigni Edl. Von Mildenberg: Handbuch und Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen. I. Hermannstadt 1837. 79–80; Ereky Alfonz: Mérték-, súly- és pénzisme. A pécsi m.kir. állami főreáltanoda évi értesítője az 1880–81. tanévben. Székesfehérvár 1881. 3–98; Milotai Ferenc: Gazdasági catechesis. I. Kvár 1832; Kisszántói Pethe Ferenc: Európai mértéktár. Kvár. 1829. 80. (Ő említi, hogy a fizetés 20 forintos lábon álló pénzben esik.) Kőváry László: i.m. 237–239; Szabad György: A tatai és gesztesi Eszterházy uradalom. Bp. 1957. 110, 134; Kislégi Nagy Dénes: Bevezető a közgazdaságtanba. Pécs 1939. 183–186; Kiriţescu, Costin: Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui. I. Buc. 1964. 127–128; Miskolczy Ambrus: i.m. 414; Ny. Straub Éva: Adalékok a gabonaárak alakulásához Magyarországon 1828–1831 között. Agrártörténeti Szemle XVII(1975). 1–2. sz. 129–151.

[17]  Ereky Alfonz: i.m. 170.

[18]  L. Schweng Loránd: Statisztika. Módszertani alapvetés. Bp. 1944. 342–355. Vö. Miskolczy Ambrus: i.m. 412, 414–416; Jakó Zsigmond: Az otthon és művészete a XVI–XVII. századi Kolozsváron = Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kvár 1957. 369–373; Imreh István: Céhbeli kézművesek, népi mesterek és vásárlókörük (1750–1830) = Erdélyi hétköznapok. 194–198; Benda Gyula: Egy Zala megyei köznemesi gazdaság és család a XVIII. század közepén. Agrártörténeti Szemle XXVI(1984). 1–2. sz. 1–84; Zimányi Vera: Néhány szempont az életszínvonal vizsgálatához a 17. századi Magyarországon = Óra, szablya, nyoszolya. Bp. 1994. 7–13; J. Újvári Zsuzsanna: Egy kereskedőcsalád metamorfózisa. Uo. 33–87; Németh Erika: Négy ruszti lakásbelső a 17. században. Uo. 87–98.

[19]  Mikó Imre: A bércre esett fa. Buk. 1969. 189. (Ő Luboritsnak nevezi.)

[20]  Jakab Elek: i.m. 278.

[21]  Az amerikai útleírásában sem szól az ételekről, sütés-főzési szokásokról, legföljebb a hánykódó hajó okozta gondok között említi (a La Manche csatornán kelnek át), hogy „a szép sült messze höngörög az asztalon...”). Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Benkő Samu. Buk. 1966. 83. – Barátja, Újfalvi Sándor (akit ő leveleiben „Druszám”-nak nevez) beszél a mércéül szolgáló tipikusról, arról a „sok gyomros s itkányos” fickóról is, akiket vadászatkor fékezni kellett az ételfogyasztásban, jóllehet „minden másodnap egy hízott ökör, kosok, ártányok s majorságok ölettek rakásra. Időnként nagy mennyiségű liszt, szalonna, túró, vetemény, bor, pálinka s ecet szállíttatott fel a tanyákra. Két szakács s három kukta éjjel-nappal főzött.” Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak. Bp. 1982. 51.

[22]  Vö. Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. II. Buk. 1982. 152; Szabó T. Attila: Kolozsvár települése a XIX. század végéig. Kvár 1946. 193. (L. Wass Otília, Gyulai Lajos unokahúga ajándékozza az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek.) Jancsó Elemér: Döbrentei Gábor élete és munkássága. Kvár 1944. 24; Gaal György: Kalauz a régi és új Kolozsvárhoz. Kvár 1992. 30; Lukácsi Sándor: Két kolozsvári napló 1835-ből. Új Erdélyi Múzeum. I(1990). 1–2. sz. 178. Kazinczy Ferenc írta erről a házról, hogy valamikor tisztelettel fognak elmenni előtte az emberek. Erdélyi levelek. Bp. 1880. 70.

[23]  Vö. Miskolczy Ambrus: i.m. 421. (A nagyszebeniek „mint legcsekélyebb összeget” 150 [vagyis 60 CM] forintot számolnak fel lakdíjként.)

[24]  Napló. 40.

[25]  Adomák és tanítómesék. Kriza János kéziratos hagyatékából. Tiboldi István gyűjtése. Sajtó alá rendezte Mészáros József. Buk. 1988. 434.

[26]  Vö. Mikó Imre: i.m. 137–138. „A szobában vágni lehetett a füstöt” – így ír regényes életrajzában Mikó a guberniumi munkahelyről.

[27]  Napló. 76.

[28]  Mezőkövesdi Újfalvy Sándor emlékiratai. Sajtó alá rendezte és kiegészítésekkel közreadta Gyalui Farkas. Kvár. 1941. 369–370. Vö. Musnai Ürmössy Lajos: Erdély irányadó lapja. Kvár. 1907. 23–24. (1839-ben Ferenczy Istvánt bízták volna meg, hogy készítse el Mátyás király márványszobrát. Erdélyben gyűjtési, aláírási ívet szántak Bölöni Farkas Sándornak, Bolyai Farkasnak, Brassai Sámuelnek, Teleki Domokosnak, Szász Károlynak és így tovább; de ott van köztük Barra Imre orvos is. „Barra doktor” Gyalui Farkas szerint humánus, közkedvelt orvos. 1854-ben, halálakor Újfalvi Sándor kezdeményezésére „emléket állítottak neki, összegyűjtve közadakozásból a költségeket”. (i.m. VII.)

[29]  Weber, Max: Gazdaságtörténet. Válogatott tanulmányok. Bp. 1979. 283–293. uő: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. I–III. Tübingen 1922–1923. uő: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások. Bp. 1982.

[30]  List Frigyes: A politikai gazdaságtan nemzeti rendszere. Bp. 1940. 246–247.

[31]  Napló. 51.

[32]  Oberding József György: A Kolozsvári Gondoskodó Társaság. EM. XXXIX(1934). 92.

[33]  Napló. 42–43.

[34]  Jakab Elek: Kolozsvár története. III. Bp. 1888. 774. uő: Bölöni Farkas Sándor és kora. 315–318; Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. II. Bp. 1928. 375–376.

[35]  Napló. 42–43. Vö. Benkő Samu: Őrszavak. Művelődéstörténeti dolgozatok. Buk. 1984. 200.

[36]  Napló. 84.

[37]  Kolozsvári Állami Levéltár. Fond nr. 309. Colecţia actelor privind Societatea Gondoskodó (Provisionalis). 1838–1857.

[38]  Benkő Samu: Sorsformáló értelem. 249; Gál Kelemen: A Kolozsvári Unitárius Kollégium története. II. Kvár. 1935. 160–162. 1834-ben (nehéz politikai helyzetében) a kollégium ifjúsága irodalmi társaságának pártfogójául kéri fel Bölöni Farkas Sándort is, „aki mindjárt részvényes tagnak is jelentkezett”. Benkő Samu: Societăţile culturale clujene din prima jumătate a sec. XIX. şi rolul lor în formarea intelectualităţii burgheze. Studii şi Cercetări de Istorie VIII. Nr. 1–4. 1957. 143–165.

[39]  UKKt. Ms. U. 785/I, 785/II.; Lakó Elemér: A Kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtára kölcsönzőinek magyar irodalmi és politikai olvasmányai 1813–1848 között. EM. LVI(1994). 1–2. sz. 51–74.

[40]  Jakab Elek: Kolozsvár története. III. 773; Napló. 40–41.

[41]  Musnai Ürmössy Lajos: i.m. 269–270; Jakab Elek. i.m. 821–822.

[42]  Jakab Elek: Bölöni Farkas Sándor és kora. 253.

[43]  I.m. 253–254.

[44]  Napló. 91.

[45]  I.m. 89.

[46]  „1835-ben elkészíti végrendeletét, melyben élete kincsét, oly nagy áldozatokkal gyűjtött könyvtárát szeretett intézetének, a kolozsvári unitáriusok kollégiumának hagyományozta.” Jancsó Elemér: Bölöni Farkas Sándor élete és munkássága. 448; UKKt. Ms. U. nr. 1859. Uo. Ms. U. nr. 1931. Testamenti Executori irományok.

[47]  UKKt. Ms. U. nr. 1933.

[48]  1836. október 7-én írja Zsibóról a fogságban lévő Wesselényi Miklósnak: „Az új Sámsont meglovagoltatá velem tegnap Kelemen [Benjámin], de alig tudék felmászni reá; ez is igen elbúsított s hanyatlásomra igen emlékeztete.” Jancsó Elemér: i.m. 443.

[49]  Id. Pákei Lajos, jóbarátja (az építész apja) művészetszerető ember, Barabás Miklós lerajzolja. Sikó Miklós az árverésen is részt vesz, és vásárol is.

[50]  Brassai Sámuelről kilencvenéves korában írták meg, hogy „Reggeli után keres pipaszertárából egy csibukot, megtömi finom török dohánnyal, maga rágyújt, [...] hatalmas füstöket eregetve kiszívja a csibukot, s aztán elkezd működni az ember, a tudós.” Mikó Imre: Az utolsó erdélyi polihisztor. Buk. 1971. 297–298. Arany Jánosról felesége írja Rozvány Erzsébetnek 1880-ban: „...lélegzetvétele is oly nehéz. [...] Ó, sok és sokféle bajai vannak neki! Egyedüli élvezet a pipa és a gitár, mivel a napot nap nap után leélheti.” Arany János és Rozvány Erzsébet. Bemutatja Sáfrán Györgyi. (Téka) Buk. 1973. 101. Bölöni Farkas értelmiségi, művész kortársai közül még másokat is említhetnénk, akiket sem józan önfegyelmük, sem aszketizmusuk nem tudott lemondatni a pipázgató kontempláció, a csendes szemlélődő nyugalom örömhozó perceiről.

[51]  UKKt. Ms. U. 785/C.

[52]  Jancsó Elemér: i.m. 414–415.

[53]  UKKt. Ms. U. 785/D.

[54]  Jakab Elek: i.m. 273; Gál Kelemen: i.m. II. 190.

[55]  Gál Kelemen: i.m. II. 192.

[56]  Jakab Elek: i.m. 278.

[57]  Bölöni Farkas Sándor életműve tudományos életünknek olyan személyiségeit mozgósította, késztette vizsgálódásra, mint Jakab Elek, Jancsó Elemér, Mikó Imre, Benkő Samu és társaik, tehát ebben a vonatkozásban még szerencsésnek is mondható. A forrásbázis szélesítésének sincs sok lehetősége; de van az, amit a ma mást és másként kérdező korunk emberével kell megbeszélnünk.

[58]  UKKt. Ms. U. 785/A.

[59]  Uo.

[60]  Imreh István: Hitelintézet alapítási törekvések a reformkori Erdélyben = Nemzet és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon. Bp. 1994. 241–242.

[61]  Tocqueville, Alexis de: A demokrácia Amerikában. Bp. 1983. 48.

[62]  Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában. 295–300.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret