stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   A magyar népi kultúra táji tagolódása

Magyar Néprajzi Atlasz I–IX. Szerkesztette Barabás Jenő. Akadémiai Kiadó. Bp. 1987–1992

Az utóbbi két évtizedben a magyar néprajztudomány jelentős összefoglaló  munkát tett a kutatók asztalára, megteremtve ezzel a magasabb szintre való továbblépés feltételeit. 1977 és 1982 között megjelent a Magyar Néprajzi Lexikon öt kötete, számos eredeti kutatáson (is) alapuló szócikkel. Folyamatban van az új szintézis, a nyolckötetes Magyar Néprajz közreadása. (Az eddig megjelentek közül az V–VII. kötet a folklórt és a népi vallásosságot, a III. pedig a kézművességet tárgyalja.) A harmadik nagy jelentőségű kiadvány a Magyar Néprajzi Atlasz (a továbbiakban: MNA) kilenc kötete, amely 634 térképlapon mutatja be a magyar népi kultúra különböző elemeinek térbeli tagolódását.

A különböző anyagi, társadalmi és szellemi természetű javak, kulturális elemek, jelenségek teljes magyar folklórterületre vonatkozó feltérképezése, a formaváltozatok elterjedési területeinek kirajzolása már önmagában is fontos tudományos eredmény, s ennek a jelentősége nagymértékben növekszik, mert a szakembert további összefüggések felderítésére ösztönzi. Felvetődik pl. a kérdés, hogy mi az oka az egyezéseknek; még inkább, hogy mivel magyarázhatóak a különbözőségek. Az esetek többségében csak elmélyült elemzés tud választ adni arra, hogy földrajzi-ökológiai, társadalomtörténeti, településtörténeti stb. tényezők, belső fejlődés vagy kulturális kölcsönhatás, diffúziós vagy migrációs folyamatok állanak‑e a háttérben. A térképlapok együttes számbavétele fogódzót nyújthat a magyarság etnikai sajátságainak a megragadásához, továbbá a nagy- és kistájak, etnikai csoportok kulturális körülhatárolásához. A kartográfiai módszernek a néprajzkutatásban játszott szerepéről Barabás Jenő könyvéből tájékozódhatik az érdeklődő. (Kartográfiai módszer a néprajzban. Bp. 1963)

Az MNA, e fontos, egyszerre forrás- és szintézisjellegű kiadvány több évtizedes erőfeszítés eredménye; koordinálása a nemrég elhunyt Barabás Jenő érdeme. A munkálatok megkezdését az európai tapasztalatok számbavétele előzte meg. (Vö. tőle: Az európai néprajzi atlaszmunkálatok tanulságai. Ethn.LXVI. 1955. 409–426.)

A múlt század végi, e század eleji német és francia nyelvatlaszokhoz képest a néprajzi kartográfia számára komolyabb ösztönzést jelentett a népi kultúrára is kitekintő olasz és dél-svájci nyelvatlasz. Az első néprajzi atlaszok Németországban és Lengyelországban készültek a harmincas években, s hatásukra a munka a legtöbb európai országban megindult. A magyaroknál Schwarz Elemér kezdeményezte, majd részletes tervét az ugyancsak nemrég elhunyt Gunda Béla dolgozta ki 1939-ben. 1941-ben 700 helységben 14 kutató végzett gyűjtést. „A kérdőív kis egységeket vett fel, és azokat igen behatóan elemezte. Az alkérdések a vizsgált jelenség formai, funkcionális, kultikus és szociális vonatkozásaira tértek ki, és a történeti szempontokra is figyelemmel voltak” (Barabás, 1955. 419.). A túlméretezett vállalkozásnak azonban csak nagyon kis része (a teherhordásra vonatkozó gyűjtés) készült el. A háború miatt aztán az ilyen vállalkozások Európa-szerte elakadtak. A háború után újra előtérbe került a néprajzi atlaszok szerkesztésének igénye, s e tekintetben Svájc és a Szovjetunió törtek az élre, jelentős elvi-módszertani tanulságokat kinálva a követők – csaknem az összes európai ország – számára. Időközben felmerült egy közös, egész Európára kiterjedő néprajzi atlasz elkészítésének igénye is.

Mindez lehetővé és egyben szükségessé tette az MNA elvi-módszertani alapjainak a lerakását, amire a szerkesztőbizottság (Barabás Jenő, Diószegi Vilmos, Morvay Judit, Szolnoky Lajos, Gunda Béla) 1955. augusztusi egyeztető tanácskozásán került sor. Ennek főbb pontjait ismertetjük a következőkben, Barabás Jenő nyomán. (A magyar néprajzi atlasz helye és jelentősége az európai etnológiai vizsgálatokban. A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának Közleményei XXIV. 1967. 117–135.)

Az atlasz sikerét, jelentőségét elsősorban az határozza meg, hogy milyen mértékben képes képviselni az illető nép kultúráját. A MNA szerkesztőbizottsága e tekintetben teljességre törekedett ugyan, azonban különböző meggondolásokból válogatásra kényszerült. Egyfelől a jelenségek kontinentális elterjedésének tanulmányozhatósága miatt tekintetbe kell vennie – természetesen a megfelelő kritikával – az európai atlaszok tematikáját, kihagyva a másutt fontos, de a magyarságra nézve nem releváns kérdéseket. Főleg a szomszéd államok és népek készülő atlaszainak tematikai egyeztetését tartották fontosnak; ez lengyel–magyar–jugoszláv vonatkozásban meg is történt. Másfelől, gyakorlati okokból, mint amilyen a gyűjtés, továbbá a térképezés lehetősége, olyan – tudományos szempontból jelentős – fejezetek maradtak ki, mint a gyűjtögetés, halászat, vadászat, kézművesség, népköltészet, néptánc, díszítőművészet. Az információkat ugyanis teljes mértékben kérdőíves módszerrel kívánták gyűjteni, szemben pl. az orosz és a szibériai néprajzi atlasz gyakorlatával, amely nagymértékben hasznosította a szakirodalmi és a múzeumi anyagot is.

A Szovjetunióban készített atlaszok azért is támaszkodtak korábban nyert információkra, mert vizsgálatukat a XVIII. század közepéig terjesztették ki. A történeti beállítottság tulajdonképpen a magyar atlaszra is jellemző (szemben pl. a némettel), de itt a kutatók az emlékezetben még utolérhető századfordulós állapotokat tekintették kiindulópontnak, igyekezvén megragadni a változás időpontját, folyamatát, mibenlétét is.

Míg a svájci, az osztrák, a lengyel, valamint a most készülő román néprajzi atlasz az államhatárokon belül maradt és a nemzetiségek vizsgálatát is célul tűzte ki, addig az MNA, akárcsak a német, orosz, holland, svéd stb. nyelvterületben és etnikumban gondolkodik. Egyfelől a szerkesztők úgy érezték, hogy nincs meg a kellő szakismeretük a nemzetiségek sajátos jegyeinek meghatározásához, enélkül pedig egyoldalú lett volna a kép, másfelől a határon túli részek anyanyelvi kultúrája nem választható le az egész nemzetről. A peremvidékeken jól tanulmányozhatók az interetnikus hatások, az átvételi, befogadási folyamatok.

A gyűjtőpontok számát 423-ban határozták meg; ebből 165 a határokon kívül helyezkedik el. Az egyes kutatópontok egymáshoz viszonyított távolsága belföldön nem nagyobb, mint 15–20 km.

A külföldi előzmények egyaránt kínáltak példát a laikusokkal és a szakemberekkel végzett munkára. Az utóbbi nyilvánvaló előnyei miatt az MNA szerkesztői a szakemberek gyűjtőmunkájára szavaztak.

A szerkesztők 1956–1958 között elkészítették a gyűjtés alapjául szolgáló dokumentációt; ez egy bevezető gyűjtési útmutatóból és négy füzetnyi kérdőívből állt, füzetenként 50–50 témával. Az utóbbiak a néprajz fő témakörei köré szerveződtek, fontosságuknak, illetve a szerkesztők elvárásainak megfelelően más-más arányban. A földművelés pl.36, az állattartás 14, az építkezés 15, a lakberendezés 4, a gazdasági építmények kérdése 11, a szállítás 9, a kendermunka 10, az egyéni és társadalmi élet szokásai 32, a világkép 16 témát kapott.

Az egyes témák további olyan kérdéseket tartalmaztak, amelyek gyakran önmagukban is összetettek voltak: három-négy, sőt több elemre is rákérdeztek. A juhtej feldolgozásának összetett folyamatát (egy téma) pl. 14, tovább is tagolódó kérdés megválaszolása alapján kívánták áttekinteni; ezek kitértek a pásztortársadalom hierarchikus rendjére és munkakörére, a gazdák tejből való részesedési elveinek, a tejbemérés lefolyásának, a feldolgozás technológiájának, eszköztárának, építményének, a munkafolyamatok megszervezésének kérdéseire, figyelve a termelési év ciklusai szerinti különbségekre, valamint a történelem folyamán bekövetkezett változásokra. Egyetlen téma kidolgozásának tehát a munkafolyamatok és kapcsolódó szokások leírását, megnevezését, azok szociális és kultikus vonatkozásait, a teljes tárgyi kelléktár rajzait, fényképeit is tartalmaznia kellett. A szerkesztők, a válaszok formalizálása érdekében esetenként már a kérdőívben lehetséges teljes tipológiát kínáltak fel, előzetes szakismereteik alapján.

1959–1969 között a 417 településre kiterjedő gyűjtésben – a IX. kötet végén megjelent tájékoztató szerint –, összesen 159 kutató vett részt, természetesen nem egyforma mértékben; gyakran ugyanabban a helységben a kérdőfüzeteket többen megosztották egymás közt. Úgy tűnik, e tekintetben a legnagyobb erőfeszítést az alábbi kutatók fejtettek ki (nevük után zárójelben a kutatott falvak száma): Barabás Jenő (52), Kisbán Eszter (42), Kósa László (36), Paládi Kovács Attila (36), Pócs Éva (33), Csalog Zsolt (29), Morvay Judit (23), Füzes Endre (22), Horváth Terézia (20), Ecsedy Csaba (19), Diószegi Vilmos (16), Ikvai Nándor (15).

Barabás Jenő tájékoztatója szerint egy kutatóponton átlag 8 napra volt szükség az összes kérdés tisztázásához. Az alapgyűjtésekre csupán 1967-ig több mint 2000 munkanapot fordítottak, s az eredmény több mint 100 000 jegyzetoldal, 20 000 fénykép és 10 000 rajz. (Barabás Jenő, 1967.131.) A gyűjtés 1969-ben zárult le.

A hatalmas anyag feldolgozását már 1966-ban megkezdték. Az adatokat – a megfelelő rendszerezési elvek kidolgozása után – szakaszosan vitték térképre, úgy, hogy már az első menetben, bár ritkább pontsűrűséggel, az egész nyelvterületre figyelemmel lehessenek. Így már munka közben kétségek merültek fel a kirívó adatok hitelességét illetően, ezért ellenőrző lapokat szerkesztettek, s a kérdéses eseteket a helyszínen tisztázták.

A térképek léptéke, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően 1:2 000 000. Ugyancsak ehhez a gyakorlathoz igazodtak, amikor a tájékozódást halvány nyomatú koordináta-rendszerrel, a vízhálózat és az országhatárok feltüntetésével és természetesen a koordináta-pontokat magyarázó helynévtár megszerkesztésével tették lehetővé. A különböző néprajzi jelenségeket a koordináta-rendszerbe szerkesztett geometrikus jelekkel jelölték; ezek feloldását az egyes térképlapok alján kétnyelvű (magyar és német) szöveg, illetve rajzos ábra szolgálja.

A térképezés mellett a szerkesztők fontos feladatnak tekintették a térképre nem kerülő adatok, továbbá a téma kapcsán felmerülő kérdések kommentárok formájában történő bemutatását, megfogalmazását. Noha e tekintetben nem támaszkodhattak külföldi előmunkálatokra, egy 1967-ben közölt Mutatványból (Népr.Ért. XLIX. 5–72.) meggyőződhetünk arról, hogy sikerült kidolgozniuk a kommentárok megfelelő szempontjait, kereteit.

A kitűzött célok közül ez ideig a térképek közreadása valósult meg. A kilenc kötetben megjelent 634 térkép a következő tematikus megoszlást mutatja: település 5, földművelés 93, állattartás, szénamunka 92, teherhordás, szállítás 30, építkezés, lakás 61, textilmunka 20, táplálkozás 122, öltözet 44, társadalom, a közösségi élet szokásai 131, néphit, kozmogónia 36.

A teljes anyag három nagy részre osztható. Ebből az anyagi javak termelése, a gazdálkodás bő egyharmadot (37%-ot), a szükségletek közvetlen kielégítésével kapcsolatos tevékenységek, jelenségek (lakás, táplálkozás, öltözet) kb. ugyanannyit, a társadalmi és szellemi élettel kapcsolatosak pedig kb. 26%-ot tesznek ki. Az előbbiekre vonatkozó térképek számát nem sokalljuk, az utóbbiakét viszont keveselljük, és nagyon sajnáljuk a népköltészet meg a népművészet teljes mellőzését. Ugyanakkor feltűnő, hogy a néphit-térképek egy részén kevés az erdélyi adat. Vajon nem azért-e, mert a szakaszos térképezés Diószegi Vilmos tragikusan korai halálával megszakadt, s az ő munkáját senki sem fejezte be? Térképezetlenül maradt a mátkálás témája is. Ugyanakkor 25 lap a keresztnévadás szokásait taglalja, de Erdély és a Felvidék teljes hiányával.

A térképek szerzői: Paládi Kovács Attila (90), Morvay Judit (73), Kisbán Eszter (70), Csalog Zsolt (53), Szolnoky Lajos (53), Diószegi Vilmos (52), Barabás Jenő (51), Füzes Endre (38), Horváth Terézia (38), Pócs Éva (20), Györgyi Erzsébet (17), Hegyi Imre és mások. Néhány lap több szerző közös munkája.

A kommentárok – legalábbis egyelőre – nem jelentek meg. Félő, hogy csak részben készültek el. Így az olvasó nem tájékozódhatik teljes részletességgel a begyűlt anyagról, melynek csak bizonyos százaléka (Szabadfalvi József szerint csak mintegy fele) került a térképlapokra. (Balassa Iván, Soňa Kovačevičova, Szabadfalvi József: Három vélemény a Magyar Néprajzi Atlasz I–III. kötetéről. Ethn. 1989. 453–459.) Így nem szerezhetünk tudomást a térképek szerzőiben felmerülő kérdésekről.

A megszerkesztett anyag természetesen így is sok tanulságot kínál.

A népi kultúra táji tagolódása a különböző elemek esetében más és másként valósul meg. Nagyon sok elem fő típusa a teljes magyar nyelvterületen megjelenik, esetenként, foltokban vagy szórványszerűen más típusoktól, altípusoktól, variánsoktól kísérve. Pl. a kereszttalpas és teknőbölcső, a nyitott, apró ráncú szoknya, a füstölt szalonna, a családszervezet nemzetségként történő megnevezése, a lövöldözés lakodalomkor, a péntek mint a kenyérsütésre és mosásra tilos nap, a csillag lehullásának élő személy halálára való vonatkoztatása, a szegények etetése a halottak emlékére, a foggal született gyermek majdani rendkívüli sorsában való hit stb. összmagyarnak bizonyult.

Több esetben egy jelenség két-négy típusa él egymás mellett csaknem a teljes nyelvterületen, s ezeknek a szétválasztásához alig kínálkozik szabályszerűség. Többek közt a népi öltözet és a népi jogszokások kérdései esnek e kategóriába. Talán, mert előbbieknél a táji eltérések hordozói nem annyira az öltözetelemekben, mint azok különböző összefüggéseiben (szabás, szín, díszítmény, viselésmód stb.) megnyilvánuló, lokálisan szerveződő jelfunkciók. Utóbbiaknál (pl. az ingatlan öröklésének vagy a férjezett nő névhasználatának kérdésénél) a többféle rendszer párhuzamos fennmaradását az egyes tájak népességének belső rétegzettsége, sokféle érdekeltsége indokolja.

Milyen helyet foglal el az erdélyi magyar kultúra az összmagyarban? A térképlapokat áttekintve azt látjuk, hogy a nagytáji különbségek csak a legritkább esetekben vonatkoznak pontosan ugyanazokra a földrajzi egységekre. Még szabatosabban fogalmazva: a jelenséghatárok csak a legritkább esetekben esnek egybe.

Mindamellett megfigyelhetők bizonyos szabályszerűségek, törekvések. Mindenekelőtt határozottan elkülönül a már Györffy István által felfedezett, majd kutatók sorától (Tálasi István, Hoffmann Tamás, Füzes Endre, Balassa Iván) részleteiben jellemzett két nagy gabonatermelő régió: az Alföld és az azt övező hegyvidék extenzív/intenzív gyakorlata a maga szembenálló elemeivel, mint a búza/rozs-termesztés túlsúlya, tanyás szabadgazdálkodás/műveléskényszer, kaszás/sarlós aratás, vendégoldalas rövid szekérrel/nyomórudas hosszú szekérrel való hordás, a gabonának szem/kéve formájában való tárolása, s ennek megfelelően, az építmény hiánya/csűr megléte, állati/emberi erővel történő szemnyerés, egyfunkciójú nagykapacitású szemtárolók/többfunkciójú tároló építmények stb.

Nyomon követhetők a jórészt ökológiai tényezőkre visszavezethető, hasonló két fő övezetre vonatkozó eltérések a szénamunkában meg az állattartásban is; a hegyvidéken szükségszerűvé válnak a tároló építmények és a vonómarha téli-nyári patkolása.

Az építkezésben a nyersanyagok megléte vagy hiánya alakítja ki a fő formákat (sárfal/boronafal, szelemenes/szarufás tetőszerkezet, nádtető/kévés zsúptető stb.). A kendermunka hasonló regionális eltéréseit (kévés áztatás/köteges áztatás, különböző törőeszközök/tiló) Szolnoky Lajos hozta összefüggésbe impozáns monográfiájában a kender-, len- és bőrkultúra hagyományaival.

Bizonyára az sem véletlen, hogy a hegyvidéken maradt fenn a mártásoknak lakodalmi ételként való fogyasztása. Itt honos az a hiedelem, hogy a kenyér megakadályozhatja a tűzvész terjedését, vagy az, hogy a házikígyó megölése a családtagok valamelyikének halálát okozza.

A jelenségek terjedésében határt szabhatnak a folyók is. Pl. nyugat–keleti irányban a Duna a hajlított/egyenes szekéroldalak elkülönítője; az utóbbiak a dél-Dunántúlon is előfordulnak. A szőlőprést csak a Tiszától keletre nevezik sajtónak. A hasított ágú villák is e területen vannak túlsúlyban a toldott ágúakhoz képest, ami az erdős környezet alkalmas faanyagával is összefügghet. Mindez a kulturális javak nyugat–keleti irányú terjedésének fáziskülönbségeivel.

Egyes, Erdélyben honos kulturális formák azonosak a felvidékiekkel. Pl. mindkét nagytájon gyakoriak a félgömbölyű takarmányhordó kasok; főleg e vidékeken nevezik szuszéknak a gabonatartó ládát; kosárnak a juhászat fedetlen építményét; csűrnek a szálasgabona és széna tárolására, valamint a szemnyerésre épített gazdasági építményt. E területeken a legutóbbi időkig kézi orsóval fontak, s az ötvenes években már jelenlevő mechanikus fonóalkalmatosságok közül főleg az állórokkák honosodtak meg.

Másfelől az erdélyi magyar népi kultúra több elemében a dél-magyarországival rokon. Így közös kultúrelem a balkáni eredetű félkör alakú kerek kapa; az ujjas női bőrkabát, kozsok (és nem ködmön) megnevezése. E területeken gyakoribb az egyik oldalán és vállán nyitott, elején zárt bőrmelles, továbbá a bocskor. Itt készítenek kása nélküli hurkákat (de kásásokat is), itt tesz az anyós széket a vőlegényes házhoz érkező menyasszony elé, itt építenek be áldozati állatot a ház alapjába.

Más kulturális elemek dél–észak irányban a Középhegységek vonaláig terjednek: a hosszú pendely északi határa Budapest környéke, az elrejtezés kifejezésé (arra a tetszhalottszerű állapotra vonatkoztatva, melynek során az emberfeletti erejű személy lelke a túlvilágon jár) a Dunakanyar vonala.

Néhány erdélyi kulturális elem a dél-dunántúliakkal rokonítható, valószínűleg azért, mert mindkét vidék archaikus reliktum-terület. Pl. itt maradt fenn több adat az asszonyok hosszúkás fejrevaló kendőjéről; itt tartják teknőben a kenyeret, nem használva kenyértartó rácsokat.

Más esetekben az egyezés Nyugat-Dunántúl felé mutat. Mindkét nagytájon majorság a háziszárnyasok neve; az asztalformák közt megjelenik a talpas asztal; a mosás módja a szapulás; a lidércet tüzes rúd (és nem csirke) formájában képzelik el; az újszülöttnek több pár keresztszülője van.

Végül egyes kulturális sajátosságok megléte vagy éppen hiánya Erdélynek kulturális nagytájként markáns arculatot biztosít. E sajátosságok egy része az állattartással kapcsolatos. A takarmányt csak itt szárítják állványon – igaz, itt sem mindenütt –, nyilvánvalóan a csapadék nagyobb mennyisége miatt. A ló befogásához használt szügyhám csak itt egészül ki farhámmal, ami a szekér fékezésére szolgál, tartólánccal kiegészülve. A járombélfa csak itt hajlik be a járomfő fölé. Csak itt herélik a juhot. Feltűnőek a juhászatban megmutatkozó sajátosságok is: ezek nagyobbrészt a román juhpásztorok hatásával magyarázhatók. Csak itt vannak (balkáni eredetű) kézzel szállítható pásztorkunyhók, ún. kolibák, esztenák. A juhok összetartására szolgáló építmények csak itt költöztethetők minden esetben, s csak itt téglalap alakúak és többosztatúak. Faldarabjaikat csak itt nevezik lészának. Sajátos a juhászat erdélyi terminológiája is: a nyáj csak itt sereg vagy turma, a főjuhász bács, major vagy pakulár, a fiatal segédpásztor monyator vagy sztrungár. A tejgazdálkodás fokozott fontosságát jelzi, hogy itt korábban kezdik fejni a juhokat, mint másutt – már József napján, de legalább Szent György napján –, háromszor fejnek naponta, és mindannyiszor fel is dolgozzák a juhtejet. A fejőveder itt alacsonyabb és fejőcsuporral  egészül ki. A sajtnyomás eszköze itt kezdetlegesebb (káva, váska, krinta és ), szemben az ékkel, csavarmenettel kiképzett fejlettebb sajtnyomópadokkal.

A szállítás sajátos eszközei Erdélyben a légelyhordó kampósbot és az átalvető. Az építkezés különlegessége az erdőövezet jellegzetes tetőfedőanyaga: a fazsindely és a dránica használata. A régies kétosztatú házak csak Kelet-Erdélyben maradtak fenn. A főzőhely itt a szobában van, a tüzelőeszköz csak itt a kandalló, sarokpihenő nélkül. E fás nagytájon a trágya, mint tüzelőanyag, alig jön számításba.

Valószínűleg a gépi cséplés elterjedésével és a gabona szemként való tárolásával (ez a sokfunkciójú gabonásokban történik) válhatott a csűr egy részéből istálló, melynek jászolába kis tolóablakon (könyöklő, ablak) lehet a szénát bedobni.

A kenderrost megmunkálásához itt együtt használják a szegsoros, szegrózsás és néhol még a sörtés rostfésűt, míg a többi vidéken – egy-két kivételtől eltekintve – a szegrózsás vált kizárólagos rostminősítő eszközzé.

Az erdélyi magyar népi kultúra az összmagyarhoz képest sok mindenben archaikusabb. Ilyen régiesebb elem a rúdguzsaly, a lecsonkolt élőfa-ágas mint edénytartó, az égetéssel és faragással előállított magas, álló famozsár, áttört törővel, melyet az utóbbi időben az olajos magvak törésére használtak. Ilyen a tésztasütésre alkalmazott sütőkő. Sajátos formájú: csonkakúp alakú az ivóvíztartó fa kártya, félgömb alakú az üst. Német hatásra utal a befenekelt vízhordó légely megnevezése.

A táplálkozási kultúra is sok régies elemet mutat. Nagy szerepet játszik a lakosság életében a kukoricalisztből főzött, sajátosan készített (tört) pép, a puliszka, melyet más területekhez viszonyítva többféle étellel (káposzta, hagyma, lekvár, mák, tej, túró) fogyasztanak.Téli reggeleken is ezt eszik, míg másutt ilyenkor a levesfogyasztás jellemző. Viszont hiányzik az erdélyi étrendből a húsos köleskása, a kásából liszttel sűrítve főzött pépes ételek sora, a lisztes krumplipép, a pirított lisztpép, a tésztakása, a csíráztatott gabonából készült lepény. Viszont csak Erdélyben fogyasztják a tejben főtt kukoricapépet, a bálmost, továbbá a tejjel édesített, kovásztalan kukoricalepényt, a málét. A kenyérsütés technológiája, amint azt Kisbán Eszter feldolgozta, itt elmaradottabb. Itt az erjesztőanyag, a sós kovászmag, az alföldi tartósított párral szemben kevésbé megbízható: a tészta nehezebben sül át, a héja megég, ezért kell még melegen leverni.

Erdélyi sajátosság a minden ünnepi és rituális alkalommal felszolgált kürtőskalács, viszont itt nem fogyasztanak öntött kelt tésztából sült buktát, sem a lakodalmakon rétest. Ritka továbbá a lakodalmi étrendben a kása és a pörkölt. Archaizmus itt a szalonna egy vagy két darabban való füstölése. Az újdonságok, pl. a disznófősajt a magyar nyelvterületnek ezen a részén a legkésőbben, csak 1940 után honosodott meg. Sajátos ízlésre vall a hurkafélék csomborral való fűszerezése. Érdekes, hogy a heti étrend csak itt kötetlen a magyarság körében.

A társadalomnéprajzi és a hiedelemvilággal kapcsolatos tények elemzésében kevesebb szabályszerű eltérés mutatható ki. Ilyenek a nagyszülők mámi, táti megszólítása (román hatás?), valamint az apatárs kifejezés.

Nem jellemző a vénleányok tuskóhúzással való csúfolása, a pünkösdölés, lucázás, a pásztorok zajkeltése, alig van adat a kultikus tűzgyújtásról. Gyakrabban felbukkan a leányhalott zászlós temetésének az emléke, bevett szokás a megrontott tehén tejének ruhadarabveréssel való visszaszerzése. A hiedelemvilág itteni sajátos képzetei, hogy a boszorkány fatárgyba fúrt lyukon át nézve ismerhető fel, a holdban kapcát szárító pásztor látható, a nap- és holdfogyatkozást a kereszteletlenül elhalt gyermek okozza.

Az erdélyi magyar népi kultúra természetesen önmagában sem egységes. Határozott különbségek mutatkozhatnak a kelet- és nyugat-erdélyi kulturális elemek között; az utóbbiak a Tiszántúl felé mutatnak. Íme, néhány különbség a Székelyföld és a tőle nyugatra eső kistájak közt: a juhtejet a Székelyföldön a juhász, nyugatabbra a parasztasszonyok dolgozzák fel, az előbbiek bárány-, az utóbbiak sertésgyomrot használnak oltónak. A konyha neve a Székelyföldön eresz, belső-Erdélyben pitvar. Keleten nem volt, nyugaton volt kemence a házban. A szobai tüzelő füstjét a Székelyföldön kürtő vitte a padlásra, nyugatabbra konyhai szikrafogó továbbította a lepadolatlan konyhába. Az építmények az erdőben gazdag vidéken borona-, a Mezőségen sövényfalúak. Keletebbre keresztvéges és csapolt, nyugatabbra zsilipelt kiképzésűek a boronaházak. A Székelyföldön a szoknyát rokolyának, a posztókabátot zekének, belső-Erdélyben pedig fersingnek, illetve szokmánynak nevezik. A vajat a székelyek verttejből köpüléssel, tejverő dézsában verik, Erdély többi részén tejfelből rázással állítják elő.

Érdekesen körvonalazódnak a kistáji sajátosságok is. Pl. Háromszéken, mint eléggé nyitott és polgárosult peremterületen a népi kultúra elemeinek viszonylag nagyobb mérvű differenciálódását figyelhetjük meg. Sajátos étel itt a káposztalében főzött köleskása.

Az MNA természetesen a magyar népi kultúra táji tagolódásának az itt vázoltnál jóval átfogóbb és árnyaltabb képét nyújtja. Ám az atlasz nem végcél, csak kiindulópont a további munkához, hiszen nemcsak az a fontos, hogy hol mi van, hanem az is, hogy milyen tényezők állnak a szabályos (és a szabálytalan) eltérések hátterében; hogyan hagyományozódik, hogyan és milyen forrásokból újul meg, terjed, vagy miért veszti el talaját a kultúra egyik-másik eleme. Mi szerint érzik magukat együvétartozónak az egyes kis- és nagytájak lakói. A kutató dolga a magyarázat keresése; ehhez a szakirodalom eddigi eredményeit, a múzeumok gyűjteményeit és a saját tereptapasztalatait is hasznosítania kell.

Kár, hogy a térképlapokat nem egészítik ki a kommentárok, egyrészt feltárva a begyűlt teljes anyagot, másrészt megfogalmazva az illető kutatók minden bizonnyal tanulságos gondolatait. A térképezés már eddig is kitűnő tematikus monográfiák, tanulmányok létrejöttének volt az egyik – nem kevés tanulságot kínáló – módszere (Szolnoky, Diószegi, Kisbán Eszter, Füzes Endre), s a felmerülő kérdések száma csaknem végtelen. Ha a fiatalok figyelmét nem tereli el teljes mértékben a szaktudomány jelenlegi válsága, paradigmaváltása, az MNA, kiegészítve a szak-irodalom, a szakgyűjtemények és a terepmunka tanulságaival, nagyszámú és nagy fontosságú tudományos elemzés kiindulópontja lehet. De mindenképpen: az MNA immanens tudományos értékű forrásanyag, amely – Barabás Jenő gondolatait idézve – „következetesen és tömören összegezi [...] a magyar népi kultúra fő sajátosságait”, továbbá nagy tömegű, kettős rendszerezettségű anyagot nyújt, amely „a történeti, társadalmi tudományok műveléséhez nélkülözhetetlen matematikai, statisztikai eljárásmódok alkalmazását is lehetővé teszi”. Térképlapjai a más népek néprajzi atlaszaival összevetve megvilágíthatják a magyar népi kultúra Európában elfoglalt helyét. (Barabás, 1967.133.)

Gazda Klára

 

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret