Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 214
51. évfolyam
2008. augusztus 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 799/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) (1)

3

  

A Bizottság 801/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

48

 

*

A Bizottság 802/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IV övezet norvég vizein folytatott, norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról

50

 

*

A Bizottság 803/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 98. alkalommal történő módosításáról

52

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/654/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 24.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott egységes integrált többéves nemzeti ellenőrzési tervről szóló éves jelentés elkészítésében a tagállamokat segítő iránymutatásokról (az értesítés a C(2008) 3756. számú dokumentummal történt) (1)

56

  

2008/655/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 24.) a bizonyos tagállamokban előforduló kéknyelv-betegség elleni sürgősségi vakcinázási tervek jóváhagyásáról és a 2007. és 2008. évi közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékének megállapításáról (az értesítés a C(2008) 3757. számú dokumentummal történt)

66

  

2008/656/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 28.) az azimszulfuron, azoxistrobin, fluroxipir, imazalil, krezoxim-metil, prohexadion-kalcium és spiroxamin hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvételének megújítására vonatkozó bejelentések elfogadhatóságáról és az érintett bejelentők jegyzékének létrehozásáról (az értesítés a C(2008) 3855. számú dokumentummal történt) (1)

70

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2008. augusztus 7-i 795/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 213., 2008.8.8.)

73

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office