Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 16
51. évfolyam
2008. január 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 41/2008/EK rendelete (2008. január 14.) az Amerikai Egyesült Államokból és Oroszországból származó szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált síkhengerelt termékek behozatalát érintő végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1371/2005/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 42/2008/EK rendelete (2008. január 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

  

A Bizottság 43/2008/EK rendelete (2008. január 18.) a 2402/96/EK rendelet által a maniókakeményítő megnyitott közösségi vámkontingens keretén belüli behozatalra vonatkozó engedély 2008. január 15-tól benyújtott kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

6

  

A Bizottság 44/2008/EK rendelete (2008. január 18.) a 09.4195 és a 09.4182 tételszámú kontingens keretében behozott, Új-Zélandról származó vajra vonatkozó, 2008 január első tíz napja során benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadásának mértékéről

7

  

A Bizottság 45/2008/EK rendelete (2008. január 18.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

9

 

*

A Bizottság 46/2008/EK rendelete (2008. január 18.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 90. alkalommal történő módosításáról

11

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/62/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseitől való eltérésként a Lengyel Köztársaság által az EK-Szerződés 95. cikkének (5) bekezdése szerint bejelentett, a géntechnológiával módosított szervezetekről szóló lengyel törvénytervezet 111. és 172. cikkéről (az értesítés a C(2007) 4697. számú dokumentummal történt) (1)

17

  

2008/63/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 20.) a 2002/231/EK, a 2002/255/EK, a 2002/272/EK, a 2002/371/EK, a 2003/200/EK és a 2003/287/EK határozatoknak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 6800. számú dokumentummal történt) (1)

26

  

2008/64/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 21.) a Belgium által Flandria régió vonatkozásában kért eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 6654. számú dokumentummal történt)

28

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office