←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 165
50. évfolyam
2007. június 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 723/2007/EK, Euratom rendelete (2007. június 18.) az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására alkalmazott súlyozási együtthatók kiigazításáról

1

 

*

A Bizottság 724/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet módosításáról

2

 

*

A Bizottság 725/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendeletnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról

4

  

A Bizottság 726/2007/EK rendelete (2007. június 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 727/2007/EK rendelete (2007. június 26.) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., III., VII. és IX. mellékletének módosításáról (1)

8

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/30/EK irányelve (2007. június 20.) a gyakorlati végrehajtásra vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, annak egyedi irányelvei, valamint a 83/477/EGK, a 91/383/EGK, a 92/29/EGK és a 94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról (1)

21

 

*

A Bizottság 2007/39/EK irányelve (2007. június 26.) a 90/642/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének a diazinon megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (1)

25

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/441/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 18.) az Olasz Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdése a) pontjától és 168. cikkétől eltérő intézkedések alkalmazására történő felhatalmazásáról

33

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendeletnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról szóló, 2007. február 27-i 208/2007/EK bizottsági rendelethez (  HL L 61., 2007.2.28.)

35

 

*

Helyesbítés a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet módosításáról szóló, 2007. február 27-i 209/2007/EK bizottsági rendelethez (  HL L 61., 2007.2.28.)

35

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office