Kiss Gábor Zoltán

 1. Csontos Szabolcs: Foucault szubjektum-felfogása. Helikon, 1995/1-2. (Posztszemiotika) 128.

 2. Klaniczay Gábor: Foucault és a történetírás. Magyar Lettre Internationale, 1998 ősz, 13.

 3. Vö. Greenblatt, Stephen: Shakespeare és az ördögűzők. Helikon, 1998/1-2. (Az újhistorizmus) 86. ford. Kiss Gábor.

 4. Greenblatt: Culture (szócikk). In: Critical Terms for Literary Study. Szerkesztette: Thomas McLaughlin - Frank Lentricchia. Chicago, The University of Chicago Press, 1995.

 5. A fenomenológiai értelmében vett transzcendentális interszubjektivitásról van szó.

 6. Benjamin, Walter: Angelus Novus. Magyar Helikon, 1980. 965. (A továbbiakban: Benjamin 1980.)

 7. Magyarul: A társadalmi energia áramlása. In: Testes könyv I. Szerkesztette: Kiss Attila Atilla - Kovács Sándor s. k. - Odorics Ferenc. Ictus és JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1996. 355-372. (a továbbiakban: A társadalmi energia áramlása) ford. Bocsor Péter.

 8. Bloom, Harold: The Western Canon. The Books and School of the Ages. Papermac, London, 1996. (1994) 38-39. (a továbbiakban: Bloom)

 9. A társadalmi energia áramlása 360. (kiem. K. G.)

 10. Vö. A társadalmi energia áramlása 362-364.

 11. A "határ" kifejezés a dolgozatban kettős értelemben használatos. Jelöli egyrészt a korábban említett globális - egy adott társadalmi-kulturális formáció egészére jellemző -, másrészt a tőle nem elválasztható "belső-külső" / "irodalmi-nem irodalmi" / " háttér-figura" dichotómiát szervező határokat.

 12. Szegedy-Maszák Mihály szerint a "kánonok lényegéhez tartozik, hogy már megalkotásuk pillanatában érvényüket vesztik." (Irodalmi kánonok, Csokonai Kiadó, 1998. 194.)

 13. Bloom 38.

 14. Benjamin 1980. 963.

 15. Bloom 18.

 16. A társadalmi energia áramlása 360.

 17. Benjamin, Walter: The Author as Producer. In: Understanding Brecht. London, 1973. 94.

 18. Shakespeare: A vihar. I, 2.; Ellis, John M.: The Relevant Context of a Literary Text. In: The Theory of Literary Criticism: A Logical Analysis. Berkeley, California, 1974. 104-121.

 19. Bényei Tamás: A posztkoloniális irodalom. Helikon, 1996/4. (A posztkoloniális művelődéselmélet) 521.

 20. Vö. Williams, Raymond: Marxism and Literature. Oxford, 1977. 121-126.

 21. Ezen a ponton a fentiek mellett további párhuzamként a recepcióesztétika is megemlíthető.

 22. A társadalmi energia áramlása 355.

 23. Revel, Jacques: A mikroszintű vizsgálat és a társadalmi jelenségek konstruálása. AETAS, 1996/4. 217-237.

 24. A kifejezés jogi értelmét (per) vagy a "processzió" (egyházi körmenet) eredetét - Jézus keresztvitelét, egyfajta szenvedéstörténetet - kellene szem előtt tartanunk.

 25. Fehér M. István: Martin Heidegger. Egy XX. századi gondolkodó életútja. 2. bővített kiadás, Göncöl Kiadó, Budapest, 1992, 122.

 26. Hans Medick: Misszionáriusok a csónakban? In: Misszionáriusok a csónakban. Antropológiai módszerek a társadalomtörténetben. Válogatta és fordította: Vári András. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 62-110.

 27. Foucault, Michel: A diszkurzív szabályszerűségek. Gond, 1998. 15-16., 284 kk. ford. Angyalosi Gergely.

 28. Strier, Richard: Resistant Structures. Particularity, Radicalism, and Renaissance Texts. University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London, 1995. (a továbbiakban: Strier)

 29. Strier 3.