Gángó Gábor

  1. Trefort-Gyűjtemény, Főapátsági Könyvtár Kézirattára, Pannonhalma, 10a H 1/2. A gyűjtemény kutatását az A.1454/IV./98. sz. OKTK-pályázat keretében végzem. A Trefort-hagyaték feltárásához nyújtott segítségét ezúton köszönöm Ásványi Ilonának, R. Várkonyi Ágnesnek és Várszegi Asztriknak.

  2. Vö. Szabad György: Kijózanítás és illúziókeltés. In: Magyarország története 1848-1890. 6. I-II. Második, javított kiadás. Főszerkesztő Kovács Endre. Szerkesztette: Katus László. (Magyarország története tíz kötetben. Szerk. biz. Pach Zsigmond Pál, Andics Erzsébet, Berend T. Iván etc.) Budapest, Akadémiai, 1987. I. 494. Szabad György adata minden bizonnyal Csengery Antalnak atyjához, id. Csengery Antalhoz írott, 1851. március 9-i, Pesten kelt levelének következő sorain alapul: "[...] Treforttól [...] elkoboztak egy kis röpiratot: »Mint lehet bevégezni a forradalmakat«. Jó tanácsok Ausztriának és a rendezés körül szól. Értem a birodalmi ügyet. Sok jó volt benne, de nem radical. És mégis betilták. Bécsben kísért Trefort szerencsét." Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései. Bev. tan. Br. Wlassics Gyula, közzétette Dr. Csengery Lóránt. (Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris. Hivatalos iratok és levelek.), Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1928, 437-438. Köszönöm Deák Ágnesnek, hogy az adatra felhívta a figyelmet.

  3. Gángó Gábor: Metternich konzervatív Európája és a magyar liberálisok 1848 után: Eötvös József, Trefort Ágoston és Franz Hartig párbeszéde - Palackýról, Palacký ürügyén. In: František Palacký kétszáz éve (1798-1998). Szerkesztette: Fried István, Hódosy Annamária. Szeged, 1998. 69-78. (a továbbiakban: Fried - Hódosy)

  4. [Hartig, Franz] Genesis der Revolution in Österreich im Jahre 1848. Leipzig, Ferdinand Fleischer, 1850. 387.

  5. Hartig, Franz: Genesis der Revolution in Österreich im Jahre 1848. Dritte, mit vielen Zusätzen vermehrte Auflage. Leipzig, Ferdinand Fleischer, 1851. 319-320.