Hermann Róbert

A megjelent munkák legfontosabb bibliográfiája: I. Tóth Zoltán: Magyar történeti bibliográfia. Budapest, 1950. III. kötet. A korszak emlékirat-irodalmára lásd Románecz Mihály: A magyar memoire- és naplóirodalom története a legrégibb időktől 1848-49-iki szabadságharczunkig. In: Tanúlmányok [sic!], beszédek, költemények. Ungvár, 1910. 1-91.; Strobl von Ravelsberg, Ferdinand: Die ungarische Donau-Armee 1848/49. 2. kiad. Wien und Leipzig, 1908.; Kacziány Géza: A magyar mémoire-irodalom 1848-tól 1914-ig. Ballagi Aladár előszavával. Budapest, 1917.; Nagy Márta: Az 1848-1849-es emigráció mémoire irodalma. Budapest, 1936.; Hermann Róbert: Műfajok és tendenciák az 1848-49. évi polgári és politikusi emlékirat-irodalomban. Századok, 1994/1. 113-134. Historiográfiai jellegű, ám elfogult feldolgozás: Borus József: A magyar hadtörténetírás helyzete és feladatai. Hadtörténelmi Közlemények, 1954/1., valamint Borus József: 1849 hadtörténelmi irodalmának néhány kérdése. Hadtörténelmi Közlemények, 1955/3-4. Nagyjából ugyanez mondható el az utolsó marxista szemléletű összefoglaló bibliográfiai fejezetéről. Spira György: Polgári forradalom (1848-1849). In: Magyarország története 1848-1890. Főszerkesztő Kovács Endre, szerkesztő Katus László. Budapest, 1979. 6/2. kötet. 1546-1594. Mind az emlékirat-irodalomra, mind a feldolgozásokra igen jól használható, s az 1950 után megjelent munkákhoz bibliográfiaként is a legjobb: Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Budapest, 1994. I-II. k. (a továbbiakban: Kosáry)

 1. Összegyűjtött kiadásukat lásd: Ez volt március 15-e. Kortársak írásai a forradalomról. Közzéteszi Lukácsy Sándor. Budapest, 1989.

 2. A vállalkozásra lásd Lukinich Imre: A szabadságharcz történetírói. Századok, 1917.; Hermann Róbert: A szabadságharc hadtörténészei. R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv. Szerkesztette: Tusor Péter. Budapest, 1998. 536-557. A megjelent munkák: Kővári László: Okmánytár az 1848-49-ki erdélyi eseményekhez. Pest - Kolozsvár, 1861.; Kővári László: Erdély története 1848-49-ben. Pest, 1861.; Kővári László: Visszaemlékezések a forradalom derüsebb napjaira. Emlékirat jubileuma alkalmából. Kolozsvár, 1898. (Lenyomat az 1848-49. Történelmi Lapok 1898-ik évi folyamából); [Mészáros Károly:] Geheim-Archiv der ungarischen Revolution. Ergänzungsblätter der Pesther Zeitung. Pest, 1849.; Mészáros Károly: Kossuth levelezése a magyar szabadságharc karvezéreivel 1848-1849-ben. Ungvár, 1862.; Mészáros Károly: A magyar szabadságharcz előjátéka 1848-ik évben. Írta - -, mint
  a nemzeti kormány által megbízott történetjegyző. Ungvár, 1862.

 3. Közli Kossuth Lajos: Írások és beszédek 1848-1849-ből. S. a. r. Katona Tamás. Budapest, 1987., 1994. 508-529. Születésére lásd Hajnal István: A Kossuth-emigráció Törökországban. Budapest, 1927. I. k. 57-61. és Kosáry I. k. 136-141. Korabeli magyar kiadása: Szilágyi Sándor: Kossuth a forradalom végnapjairól. Pest, 1850.

 4. Szilágyi Sándor: A magyar forradalom története 1848- és 49-ben. Pest, 1850.; Szilágyi Sándor: A magyar forradalom napjai 1849. július elsője után. Második, átdolgozott kiadás. Pest, 1850.; Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfiai 1848/9-ből. 2. átdolgozott kiadás. Pest, 1850.

 5. Magyar Emléklapok. Szerkesztette: Szilágyi Sándor. I. kötet. 1850.

 6. Páldául Honvédek naplójegyzetei. Szerkesztette: Korányi Viktor. 1. kiad. Pest, 1851., 2. kiad. Pest, 1861.

 7. Adlerstein, Johann Janotyckh von: Chronologisches Tagebuch der magyarischen Revolution und zwar bis zur ersten Wiederbesetzung Pesth-Ofens durch die k. k. Truppen. Wien, 1851. I-III.; Adlerstein, Johann Janotyckh von: Archiv des ungarischen Ministeriums des Inneren und des Landesvertheidigungs-Ausschusses. Altenburg, 1851. I-III.

 8. [Ramming, Wilhelm]: Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 1849. Pesth, 1850.; [Nobili, Johann:] Der Winterfeldzug 1848-1849 in Ungarn unter dem Oberkommando des Feldmarschalls Fürsten zu Windisch-Grätz. Wien, 1851.; Welden, Ludwig Freiherr von: Episoden aus meinem Leben. Gratz, 1853.; [Heydte, August von:] Der Winterfeldzug des Revolutionskrieges in Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. Von einem österreichischen Veteranen.; Heydte, August von:: Der Sommerfeldzug des Revolutionskrieges in Siebenbürgen im Jahre 1849. Von einem österreichischen Veteranen. In: Der Revolutionskrieg in Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. I-II. Leipzig, 1863.

 9. Tolstoy, J.: Relation des opérations de l'armée russe en Hongrie. Paris, 1850.; H[einrich] v[on] N[eidhardt]: Bericht über die Kriegsoperationen der russischen Truppen gegen die ungarischen Rebellen im Jahre 1849. Berlin, 1851. I-III.

 10. [Ramming, Wilhelm:] Ein österreichischer Commentar zu der russischen Darstellung des ungarischen Revolutionskrieges. Pesth, 1851.

 11. Bőhm Jakab: Gyulai Gaál Miklós honvédtábornok emlékirata az 1848/49. évi magyar szabadságharcról. Hadtörténelmi Közlemények, 1985/1.; Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból. 2. kiadás. Pest, 1862. I-II. k.; Hermann Róbert: A drávai hadtest hadműveleti naplója. Hadtörténelmi tanulmányok. Zalai Gyűjtemény 36/I. Szerkesztette: Molnár András. Zalaegerszeg, 1995.; Hermann Róbert: Perczel Mór első honmentő hadjárata. Zalai Gyűjtemény 36/II. Zalaegerszeg, 1995.

 12. Pulszky, Theresa: Memoirs of a Hungarian Lady. London, 1850. Vol. I-II.; Magyarul: Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy emlékiratai. Fordította Hortobágyi Tibor. Sajtó alá rendezte Egyed Ilona. Budapest, 1986.

 13. Czetz, Johann: Bem's Feldzug in Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. Hamburg, 1850.; Magyarul: Czetz János: Bem erdélyi hadjárata 1848-49-ben. Fordította Komáromi Iván. Pest, 1868.

 14. Klapka, George: Memoirs of the War of Independence in Hungary. London, 1850. vol. I-II.; Memoiren von Georg Klapka von April bis Oktober 1849. Leipzig, 1850. Az emlékiratokra lásd Lengyel Tamás: Klapka György emlékiratai és emigrációs működése. Budapest, 1936.

 15. Klapka, Georg: Der Nationalkrieg in Ungarn und Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. Leipzig, 1851. I-II. k.; Kosáry Domokos: Klapka György és Duka Tivadar. In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerkesztette: Glatz Ferenc. Budapest, 1993. 319-322.; Hermann Róbert: Duka Tivadar visszaemlékezése. Fons, 1997/2.

 16. Görgei, Arthur: Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 und 1849. Leipzig, 1852. Band I-II.; Görgei, Arthur: My Life and Acts in Hungary in the Years 1848 and 1849. London, 1852. Vol. I-II.; Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. S. a. r. Katona Tamás. Budapest, 1988. I-II. k. Születésére lásd Kosáry I. k. 306-316. Fogadtatására lásd Hermann Róbert: Görgei emlékiratai és a Kossuth-emigráció. AETAS, 1996/2-3. 40-65.

 17. Szemere, Bartholomäus: Graf Ludwig Batthyány, Arthur Görgei, Ludwig Kossuth. Politische Charakterskizzen aus dem ungarischen Freiheitskriege. Hamburg, 1853. I-III.; Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok. Okmánytár. Sajtó alá rendezte Hermann Róbert és Pelyach István. Budapest, 1990.; Pelyach István: Egy elfeledtetett kézirat. Szemere Politikai jellemrajzainak történetéről. In: Szemere Bertalan és kora. I. k. Szerkesztette: Ruszoly József. Miskolc, 1991.

 18. Irányi és Chassin munkájára lásd Spira György bevezetőjét Irányi Dániel - Charles-Louis Chassin:
  A magyar forradalom politikai története 1847-1849. Fordította: Szoboszlai Margit. Budapest, 1989. I-II. köt. és Csorba Csilla: 1848-49 megítélése Irányi D. - Ch.-L. Chassin: Histoire Politique De La Revolution De Hongrie című könyvében. In: Nyolc tanulmány a XIX. századi magyar történet köréből. Szerkesztette: Csorba Csilla és Gerő András. Budapest, 1978.

 19. Rüstow, Wilhelm: Geschichte des ungarischen Insurrectionskrieges in den Jahren 1848 und 1849. Zürich, 1860.; Rüstow, Wilhelm: Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története. I. k. Fordította: Vértesi Arnold. II. k. Fordította: Áldor Imre. Pest, 1866.

 20. Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. 1. kiadás. Genf, 1865.; 2. kiadás. Budapest, 1871. és é. n. I-III. k. (A munkának két második kiadása van, a két szöveg megegyezik, a lapszámozás nem.) Horváth munkájára lásd Márki Sándor: Horváth Mihály. Budapest, 1917. 271-284., Magyar Országos Levéltár. R 216. Vukovics Sebő iratai. Horváth Mihály levelei. Kosáry I. k. 364-369.

 21. Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-tól 1848-ig. 2., javított s bővített kiadás. Pest, 1868. I-III. k.

 22. Honvédek könyve. Történelmi adat-tár az 1848-diki és 1849-diki magyar hadjáratból. Szerkesztette: Vahot Imre, Gánóczy Flóris. Pest, 1861. I-III. k. Lásd még Korányi Viktornak, Kővári Lászlónak és Mészáros Károlynak a 3 és 7. jegyzetben hivatkozott munkáit.

 23. Pap Dénes: A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban. Pest, 1866., 2. kiad. 1881. I-II. k.; Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 1848-1849. Pest, 1868-1869. I-II. k.; Pap Dénes: A parlament Debrecenben 1849. Lipcse, 1870. I-II. k.

 24. Mészáros Lázár emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor. Pest, 1867. I-II. k.; Mészáros Lázár külföldi levelei és életirata. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor. Pest, 1867.; Mészáros Lázár: Eszmék és jellemrajzok az 1848/9. forradalom eseményei- és szereplőiről. Közrebocsátja Szokoly Viktor. Pest, 1871.; Danzer F. Alfonsz: Dembinski Magyarországon. Budapest, 1874. (Ez utóbbi munka Dembinski emlékiratainak alaposan átírt és megcsonkított kiadása, ezért tényleges forrásértéke csekély. Erre csak az 1960-as években derült fény, addig e munka - mint egy számítógépes vírus - "végigfertőzte" az összefoglaló munkákat. Lásd erre Borus József: Dembinski fővezérsége és a kápolnai csata. Budapest, 1975. 34-39.)

 25. Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848 és 1849. évi forradalom idejéről. Pest, 1868. I-II. k.

 26. Kéry Gyula: A magyar szabadságharcz története napi-krónikákban (1848). Budapest, 1899.

 27. Vargyas Endre: A magyar szabadságharcz története 1848-1849-ben. Pest, 1868.; Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története. Budapest, 1894. és é. n. I-V. k.; Bródy Sándor - Jókai Mór - Rákosi Viktor: Ezernyolczszáznegyvennyolcz. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története képekben. Budapest, 1898. Reprint kiadása: Budapest, 1991.; Brankovics György: A magyar szabadságharc története. Budapest, 1904.

 28. Kunsági [Illésy György] - Potemkin [Ödön]: Honvédvilág. Pest, 1868. I-II. k.; A honvédmenház könyve. Szerkesztette: Tóth Kálmán. Pest, 1870.; Aradi vértanúk albuma. Szerkesztette: Varga Ottó. 5. kiadás. Budapest, é. n.

 29. Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. Budapest, é. n. [1882-1889.] I-III. k.

 30. Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. Budapest, 1885-1888. I-III. k.

 31. Breit József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harcának katonai története. 1. kiadás. Budapest, 1897.; 2. kiadás. Budapest, 1930. I-III. k. A két kiadás között - az 1910-1920-as évek gazdag történeti termése ellenére - csupán tördelésbeli különbségek vannak.

 32. Olchváry Ödön: A magyar függetlenségi harcz 1848-1849-ben a Délvidéken. Budapest, 1901.

 33. Hegyesi Márton: Az 1848-49-iki harmadik honvédzászlóalj története. Budapest, 1898.

 34. Gyalókay Jenő: A perlaszi tábor megvétele. (1848. szeptember 2.). Századok, 1915.; Az erdélyi hadsereg az oroszok betörése idején. (1849. jún. 19-20). Történelmi Szemle, 1915.; A nagyszebeni hadosztály felbomlása. Hadtörténelmi Közlemények, 1916.; Görgey mint hadvezér. Századok, 1916.; Bem moldvaországi hadműveletei. Történelmi Szemle, 1918.

 35. Márki Sándor: Az 1848-49-iki magyar szabadságharc története. In: A magyar nemzet története. Szerkesztette: Szilágyi Sándor. X. k. Budapest, 1898.

 36. Reizner János: A régi Szeged. I. A negyvenes évek és a forradalom napjai Szegeden. Szeged, 1884.; Hegyesi Márton: Biharvármegye 1848-49-ben. Nagyvárad, 1885.; Iványi István: Szabadka és vidéke 1848/49-ben. Szabadka, 1886.; Szinnyei József: Komárom 1848-49-ben. (Napló-jegyzetek). Budapest, 1887.; Thim József: Délmagyarország önvédelmi harcza 1848-1849-ben. Zombor, 1887.; Újhegyi Béla: Budavár keletkezése és hadtörténelmi múltja. Adalékul a hazai történelemhez. Temesvár, 1892.; Szávay Gyula: Győr. Monografia a város jelenkoráról a történelmi idők érintésével. Győr, 1896. I. k.; Szilágyi Farkas: Alsófehér vármegye 1848-49-ben. Nagyenyed, 1898.; Oláh György: Békésvármegye 1848-1849. Gyula, 1892. I-II.; Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harcza 1848-49. Kolozsvár, 1896.; Lehoczky Tivadar: Beregmegye és a munkácsi vár 1848-49-ben. Munkács, 1899.; Herendi József: A Jászkun-kerületek a szabadságharcz alatt 1848- és 1849-ben. Cegléd, 1901.; Tragor Ignác: Vác története 1848-49-ben. Vác, 1908. (Reprint kiadás. Vác., 1998. Sajtó alá rendezte Zomborka Márta. Az utószót írta Horváth M. Ferenc.); Novák Mihály: Zalavármegye az 1848-49. évi szabadságharczban. 2. bővített kiadás. Zalaegerszeg, 1906.

 37. Jancsó Benedek: Román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota. I-II. Budapest, 1899.; Jancsó Benedek: Szabadságharcunk és a dákoromán törekvések. Budapest, 1895.

 38. Új kiadása: Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. Múlt és Jövő Könyvek. Budapest, 1998.

 39. Thallóczy Lajos: Vasvári Pál s a pesti egyetemi ifjúság 1844-1848/9. Budapest, 1882.; Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza. Budapest, 1896. I-III. k.; Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József 1813-1871. Budapest, 1903.; Ferenczi Zoltán: Deák élete. Budapest, 1904. I-III. k.; Hamvay Ödön: Damjanich János élete története és szemelvények nejéhez intézett leveleiből. Budapest, 1904.; Dézsi Lajos: Báró Jósika Miklós. Budapest, 1916.; Márki Sándor: Horváth Mihály. Budapest, 1917.

 40. Závodszky Levente: Szemere Bertalan Magyarország világpolitikai feladatairól. Századok, 1915.; Lukinich Imre: A szabadságharcz történetírói. Századok, 1917.

 41. Szabó Ervin: Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar forradalomban. Bécs, 1921.; A Huszadik Század körének történetfelfogása. Szerkesztette: Pók Attila. Budapest, 1982.

 42. Vö.: Glatz Ferenc: Történetíró és politika. Miskolczy, Steier, Thim és Szekfű az államról és nemzetről. Budapest, 1980. Újvári Gábor: Tudományszervezés-történetkutatás-forráskritika. Klebelsberg Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet. Gyôr, 1996.

 43. Angyal Dávid: Kecskeméthy Aurél és Falk Miksa elkobzott levelezése. Budapest, 1925.; Szekfű Gyula: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez 1790-1848. Budapest, 1926.; Miskolczy Gyula:
  A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában. Budapest, 1927. I-II. k.; Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. Budapest, 1930. I-II. k.; Gróf Széchenyi István naplói. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Viszota Gyula. I-VI. kötet. (1844-1848). Budapest, 1925-1939.; Jánossy Dénes: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában. 1851-1852. I-II. k. Budapest, 1940-1948.

 44. Károlyi Árpád: Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. Budapest, 1921. I-II. k.; Károlyi Árpád: Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt. Budapest, 1936.; Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései. S. a. r. Csengery Lóránt. A bevezetőt írta Wlassics Gyula. Budapest, 1928. Hajnal István: Kossuth-emigráció Törökországban I. k. Bp., 1927.

 45. Károlyi Árpád: Németújvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pöre. Budapest, 1932. I-II. k.

 46. Tábori Kornél: Titkosrendőrség és kamarilla. Akták - adatok a bécsi titkos udvari és rendőrségi levéltárból. Bevezetőjét írta Marczali Henrik. Budapest, 1921.; Bartha Albert: Az aradi 13 vértanú pörének és kivégzésének hiteles története. Budapest, 1930.; Deák Imre: 1848, ahogy a kortársak látták. A szabadságharc története levelekben. Budapest, é. n. [1942.]; Ács Tivadar: Népek tavasza. Budapest, é. n.; Bártfai Szabó László: Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez. 1808-1860. Budapest, 1943. I-II. k.

 47. Thim József: A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története. I. k. Budapest, 1940. II-III. k. Budapest, 1930.

 48. Steier Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben. I-II. k. Budapest, 1937.; Steier Lajos: Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról és tót mozgalomról. Budapest, 1924.

 49. Az egyes kötetek: Görgey és Kossuth. Budapest, é. n.; Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei. Budapest, é. n.; Haynau és Paskievics. Budapest, é. n. I-II. k.

 50. Hóman Bálint - Szekfű Gyula: Magyar Történet. V. k. Budapest, 1936.

 51. Angyal Dávid: Az ifjú Ferenc József. Budapest, é. n.; Lengyel Tamás: Gróf Teleki László. Budapest,
  é.
  n.; Pethő Sándor: Görgey Artur. A hadműveleteket leírta Julier Ferenc. Budapest, é. n.; Irmédi-Molnár László: Felsőszopori Tóth Ágoston honvédezredes, a XIX. századbeli magyar térképezés úttörőjének élete és működése. A Térképészeti Közlöny 8. számú különfüzete. Budapest, 1938.; Vidos Géza: Nemescsói Török Ignác tábornok. Székesfehérvár, 1941.

 52. Horváth Jenő: Bem tábornok és a bukaresti külképviseletek 1849 március - júniusban. Hadtörténelmi Közlemények, 1927.; Horváth Jenő: A magyar kormány adriai politikája 1848-1849. Adatok Fiume, Dalmácia és a magyar tengerészet történetéhez. Budapest, 1927.; Eugene Horváth: Origins of the Crimean War. Documents Relative to the Russian Intervention in Hungary and Transylvania 1848-1849. reprinted from the South Eastern Affairs. Budapest, 1937.; Jánossy Dénes: Great Britain and Kossuth. Budapest, 1937.

 53. Bem. Magyar Katona Közlöny, 1922. 485-517.; Az oroszok hadműveleti terve Erdély megszállására (1849.) Hadtörténelem, 1922.; A háromszéki hadjárat 1849. július 16-24. Hadtörténelmi Közlemények, 1922-1923. 56-114.; Jellachich hadműveleti tervei 1849 május havában, 1924. 60-89.; Kossuth mint hadtudományi író. Magyar Katonai Közlöny, 1925. A debreceni ütközetről (1849. augusztus 2.) Hadtörténelmi Közlemények, 1927. 48-82.; Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása (1849. januárius 31. - március 28.) Budapest, 1931.; A segesvári ütközet (1849. július 31.) Hadtörténelmi Közlemények, 1932.; A besztercei hadosztály harcai 1849 nyarán. Hadtörténelmi Közlemények, 1937. 1-96.; Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán. Budapest, é. n.

 54. A feldunai hadtest visszavonulásának és az 1849. évi tavaszi hadjáratnak története. Budapest, 1925.

 55. Berkó István: Az 1848/49. évi magyar szabadságharc olasz légiója. Hadtörténelmi Közlemények, 1926., önálló kiadványként: Budapest, 1929.; Rédvay István: Huszáraink hazatérése 1848/49-ben. Budapest, 1941.; Bakó Imre: A Magyar Állami "Országos Fegyvergyár" működése 1848-49-ben. Budapest, 1942.

 56. Lásd az 1. és 15. jegyzeteket.

 57. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés és története. Budapest, 1936.

 58. Boros János: Az 1848. év eseményei Krassó vármegyében. S. a. r. Jakabffy Elemér. Lugos, 1928.; Lugosy István: Győr és vidéke 1848-49-ben. Hadtörténeti adalékok. Különnyomat a Győri Szemle II. évfolyamából. Győr, 1931.; Deák Imre: Adatok az 1848. év eseményeihez Krassó vármegyében. Lugos, 1931.; Dezséri Bachó László: Gyöngyös város 1848/49-ben. Gyöngyös, 1939.

 59. Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és állam 1848/49-ben. Budapest, 1928.

 60. Révai József: Marx és a magyar forradalom; Révai József: Kossuth Lajos; Révai József: Magyar szabadság - világszabadság. In: Révai József: Válogatott történelmi írások. Budapest, 1966. I. k.

 61. Eckhart Ferenc: 1848, a szabadság éve. Budapest, 1948.

 62. Európa tavasza 1848. Szerkesztette: Fejtő Ferenc. Budapest, é. n.

 63. A szabadságharc fővárosa Debrecen. 1849 január-május. Szerkesztette: Szabó István. Debrecen, 1948., reprint kiadás: Debrecen, 1998.

 64. Forradalom és szabadságharc 1848-1849. Budapest, 1948. A szerzők: Mód Aladár, Andics Erzsébet, Nemes Dezső, Ember Győző, Kenyeres Júlia, Hanák Péter.

 1. Jánossy Dénes: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában. 1851-1852. II. k. Budapest, 1948.; Kossuth Lajos összes munkái. I-III. k. Országgyűlési Tudósítások. S. a. r. Barta István. Budapest, 1948.

 2. Vasvári Pál válogatott politikai írásai. S. a. r. Fekete Sándor. Budapest, 1948.

 3. Zétény Győző [- Antal Lajos]: A magyar szabadságharc honvédorvosai. Budapest, 1948.

 4. Kossuth Lajos összes munkái. XI. Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen. S. a. r. Barta István. Budapest, 1951.; XII. k. Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban. S. a. r. Sinkovics István. Budapest, 1957.; XIII-XIV. k. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. I-II.
  S. a. r. Barta István. Budapest, 1952-1953.; XV. k. Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. S. a. r. Barta István. Budapest, 1955.

 5. A magyar szabadságharc vezetői és a bécsi októberi forradalom. Századok, 1951.; Kossuth alföldi toborzóútja 1848 őszén. Századok, 1952.; Kossuth és Csány. Századok, 1952.; Die Anführer des ungarischen Freiheitskampfes und die Wiener Oktoberrevolution, Acta Historica Academiae Scientiarium Hungariae, 1. (1953.); Az 1849. január 2-i haditanács és a főváros kiürítése. Hadtörténelmi Közlemények, 1955/2.; A kormány parasztpolitikája 1849-ben. Századok, 1955-1956.

 6. Sinkovics István: Kossuth, az önálló pénzügyek megteremtője. Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. Szerkesztette: I. Tóth Zoltán. I. k. Budapest, 1952.

 7. I. Tóth Zoltán: Kossuth és a nemzetiségi kérdés 1848-49-ben.; Ember Győző: Kossuth a Honvédelmi Bizottmány élén.

 8. Mérei Gyula - Spira György - Lukács Lajos: Kossuth Lajos. Budapest, 1952.

 9. Varga János: Népfelkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén. Budapest, 1953.; Kovács Endre: Bem József. Budapest, 1955.

 10. Ember Győző: Az 1848/49-i minisztérium levéltára. Budapest, 1950.

 11. Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Szerkesztette: Beér János és Csizmadia Andor. Budapest, 1954.; V. Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára. I-IV. k. Budapest, 1950-1965.; Andics Erzsébet: A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben. I. k. Budapest, 1981., II. k. Budapest, 1952., III. k. Budapest, 1965.; H. Haraszti Éva: Az angol külpolitika
  a magyar szabadságharc ellen. Budapest, 1951.

 12. Vasvári Pál válogatott írásai. Szerkesztette és a bevezetőt írta: Fekete Sándor. A nyomtatásban először megjelent kéziratokat sajtó alá rendezte: László József. Budapest, 1956.

 13. Spira György: A magyar forradalom 1848-49-ben. Budapest, 1959.; Magyarország története III. Szerkesztette: Mérei Gyula és Spira György. Budapest, 1975.; Polgári forradalom (1848-1849). In: Magyarország története 1848-1890. Főszerkesztő: Kovács Endre, szerkesztette Katus László. Budapest, 1979. 6/1. kötet.

 14. Andics Erzsébet: A Habsburgok és Romanovok szövetsége. Budapest, 1961.; V. Waldapfel Eszter:
  A független magyar külpolitika 1848-1849. Budapest, 1962.; Andics Erzsébet: 1848-1849. Tanulmányok. Budapest, 1968.; Spira György: 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a. Budapest, 1964.

 15. Sarlós Béla: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc büntetőjoga. Budapest, 1959.

 16. Horváth Zoltán: Teleki László 1810-1861. Budapest, 1964. I-II. k.; Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós. Budapest, 1965.; Sarlós Béla: Deák és Vukovics. Két igazságügy miniszter. Budapest, 1970.

 17. Csizmadia Andor: A magyar választási rendszer 1848-1849-ben. Budapest, 1963.

 18. Koltay-Kastner Jenő: A Kossuth-emigráció Olaszországban. Budapest, 1960.; Lukács Lajos: Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth 1860-61-ben. Budapest, 1962.; Lukács Lajos: Garibaldival a szabadságért. Dunyov István élete és működése. 1816-1889. Budapest, 1968.; Kovács Endre: A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Budapest, 1967.; Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján (1860-61). Budapest, 1967.; Szabad György: Kossuth and the Britisch "Balance of Power" Policy (1859-1861). Budapest, 1960.

 19. Kemény G. Gábor: Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban.; Benne: Az 1848-49. évek sajtóbibliográfiája. Összeállította: Busa Margit. Budapest, 1957.; Dienes András: Petőfi a szabadságharcban. Budapest, 1958.; Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848. Budapest, 1963.

 20. Diószegi István: Hazánk és Európa. Budapest, 1970.; Hanák Péter: Magyarország a Monarchiában. Budapest, 1975.

 21. Urbán Aladár: Európa a forradalom forgószelében 1848-1849. Budapest, 1970.

 22. Hajnal István: A Batthyány-kormány külpolitikája. Budapest, 1957. 2. kiadása: Budapest, 1987.

 23. Varga János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Budapest, 1971.

 24. A konferencia anyagát közli: A negyvennyolcas forradalom kérdései. Szerkesztette: Spira György, Szűcs Jenő Budapest, 1976.

 25. Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Budapest, 1973. Lásd még: Batthyány és a honvédelem 1848-ban. Századok, 1982/6.; Pákozd, 1848. Budapest, 1984.; Sztankó Soma tervezete az 1848-as honvédség felállítására. Hadtörténelmi Közlemények, 1986/3.

 26. Urbán Aladár: A nagy év sodrában. Tanulmányok 1848-ról. Budapest, 1981.; Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, 1986.

 27. Az 1848-as magyar hadügyminisztérium megszervezése. Hadtörténelmi Közlemények, 1976/1.

 28. Urbán Aladár: Vasvári Pál és a "Fővárosi csapat" a Lajtánál. Hadtörténelmi Közlemények, 1982/4.; Kossuth szabadcsapata 1848 őszén. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/4.; Perczel Mór és a Zrínyi szabadcsapat. Hadtörténelmi Közlemények, 1991/1.; Népítélet Lamberg felett. Beszámolók, emlékezések, tanúvallomások. Századok, 1996/5.

 29. Kossuth és Görgey 1848 őszén. Századok, 1993.; Batthyány Lajosné visszaemlékezései férje fogságára és halálára. Századok, 1981/3.; Batthyány Lajos és a vasi fölkelősereg 1848 szeptember-októberében. Hadtörténelmi Közlemények, 1985/4.; Batthyány Lajos a népképviseleti országgyűlésen 1848 decemberében. Századok, 1992.

 30. A "MÉSZÁROS hadigőzös" 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények, 1987/4.

 31. Kossuth Lajos és a szegedi olasz foglyok kiszabadítása 1848 októberében. Századok, 1994/5.

 32. Várady Géza: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. Budapest, 1976.; a szintézisre lásd a 79. jegyzetet.

 33. Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Budapest, 1980.

 34. Deak, Istvan: The Lawful Revolution. Louis Kossuth and the Hungarians, 1848-1849. New York, 1979.; Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben. Budapest, 1983.; A törvényes forradalom. Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben. Budapest, 1994.

 35. Szabad György: Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában. Budapest, 1986.

 36. Szabad György: Kossuth politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Budapest, 1977.

 37. Munkásságukat jelzik a következő tanulmánykötetek: Nyolc tanulmány a XIX. századi magyar történet köréből. Szerkesztette: Csorba Csilla, Gerő András. Budapest, 1978.; Tanulmányok Kossuth Lajos politikai pályájáról. Magyar Történeti Tanulmányok XI. Szerkesztette: Fehér András, Veliky János. Debrecen, 1979.; A magyar polgári átalakulás kérdései. Szerkesztette: Dénes Iván Zoltán, Gergely András, Pajkossy Gábor. Budapest, 1984.; Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról. Budapest, 1987.; Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon. Emlékkönyv Szabad György 70. születésnapjára. Szerkesztette: Dobszay Tamás, Pajkossy Gábor. Budapest, 1995.

 38. Erdődy Gábor: A forradalmi magyar kormányzat és sajtóorgánumai a németországi változásokról 1848-ban. Századok, 1977.; Erdődy Gábor A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban. Budapest, 1988.; Erdődy Gábor: Kényszerpályán. A magyar politikai gondolkodás 1849-ben. Argumentum, Budapest, 1998.; Gergely András: A Frankfurt-Budapest szövetség kialakulása 1848 tavaszán. Századok, 1996/5.

 39. Kovács István: Hamuban csillogó gyémánt. Írások a lengyel történelemről. Budapest, 1988.; A légió. Budapest, 1989.; Mindvégig veletek voltunk. Budapest, 1998.

 40. Gergely András: Áruló vagy áldozat? István, az utolsó magyar nádor rejtélye. Budapest, 1989.; 19. századi magyar történelem. Szerkesztette: Gergely András. Budapest, 1998.

 41. Miskolczy Ambrus: Roumanian-Hungarian Attempts at Reconciliation in the Spring of 1849 in Transylvania. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Historica. Tomus XXI. Budapest, 1981.; Erdély a forradalomban és a szabadságharcban (1848-1849) In: Erdély története III. k. 1830-tól napjainkig. Szerkesztette: Szász Zoltán. Budapest, 1986.; Egy román Jókai-regényhős viszontagságai 1848-49-ben. AETAS, 1991/1-2.; Nemzetiség, szabadság, politika. Fejezetek a magyar és román emigráció párizsi dialógusának történetéből. AETAS, 1996/2-3.

 42. Frank Tibor: Egy emigráns alakváltásai. Zerffi Gusztáv pályaképe 1820-1892. Budapest, 1985.

 43. Szőcs Sebestyén: A kormánybiztosi intézmény kialakulása 1848-ban. Budapest, 1972. Ld. még Szőcs Sebestyén: Irányi Dániel pest-budai kormánybiztossága 1849-ben. Budapest Főváros Levéltára Közleményei '78. Budapest, 1979.; F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. Budapest, 1987.; F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849. évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek. Budapest, 1989.; Ld. még F. Kiss Erzsébet: Az alsó- és középszintű oktatás 1848/49-ben. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium válogatott iratainak tükrében. Magyar Országos Levéltár. Budapest, 1998.; A magyar egészségügyi szakigazgatás szervezete és problémái 1848-1849-ben. Századok, 1976/2.; A "Kossuth bankók" sorsa az osztrák uralom idején. Századok, 1984/2.; A honárulók vagyonának lefoglalása és kezelése - az 1848-49-es pénzügyi adminisztráció egyik speciális feladata. Századok, 1994/1.; Az országos rendőrség ügye 1848-1849-ben. Levéltári Közlemények, 44-45. évfolyam, 1974.; Duschek Ferencnek az 1848-1849-i működéséről az osztrák bíróság számára írt összefoglalója (1850). Levéltári Közlemények , 1980-81.

 44. Teleki és kora. Szerkesztte: Praznovszky Mihály, Rozsnyói Ágnes. Salgótarján, 1987.; Batthyány Kázmér emlékére. Szerkesztette: Perics Péter. Siklós, 1987.; Kossuth kormánybiztosa, Csány László 1790-1849. Szerkesztette: Molnár András. Zalai Gyűjtemény 30. kötet. Zalaegerszeg, 1990.; Szemere Bertalan és kora. I-II. k. Szerkesztette: Ruszoly József. Miskolc, 1991.; Mészáros Lázár emlékezete. Szerkesztette: Kőhegyi Mihály, Merk Zsuzsa. Baja, 1993.

 45. Pásztor Emil: A tizenötödik aradi vértanú. Budapest, 1979.; Varsányi Péter István: Szerbek és magyarok között a Duna mentén (Csernovits Péter politikai pályája). Szeged, 1989.; Füzes Miklós: Batthyány Kázmér. Budapest, 1991.

 46. Görgey István: 1848 júniusától novemberéig. Okmánytár. Budapest, 1980.; Vukovics Sebő visszaemlékezései 1849-re. Budapest, 1982.; Alekszandr Petrovics Scserbatov: Paszkevics Magyarországon. Fordította: Gerencsér Zsigmond. S. a. r. Katona Tamás. Budapest, 1984.; Klapka György: Emlékeimből. Budapest, 1986.; Kossuth Lajos: Írások és beszédek 1848-1849-ből. Budapest, 1987.; A magyarországi hadjárat 1849. Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról. S. a. r. Rosonczy Ildikó és Katona Tamás. Fordította: Rosonczy Ildikó és Gerencsér Zsigmond. Budapest, 1988.; Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. Budapest, 1988. I-II. k.; Budavár bevételének emlékezete 1849. Szerkesztette: Katona Tamás. S. a. r. Hermann Róbert, Pelyach István és Tirts Tamás. Budapest, 1989.; Joseph Andrew Blackwell magyarországi küldetései 1843-1851. Szerkesztette: Haraszti-Taylor Éva, Urbán Aladár. Fordította: Katona Ágnes. Budapest, 1989.

 47. Borus József: Dembinski fővezérsége és a kápolnai csata. Budapest, 1975.; Kovács Endre: Bem a magyar szabadságharcban. Budapest, 1979.

 48. Nemeskürty István: "Kik érted haltak, szent Világszabadság". Budapest, 1977.

 49. Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. 2., átdolgozott, bővített kiadás. Budapest, 1987.; Kossuth Lajos kapitányai. Budapest, 1988.; Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. Budapest, 1998-1999.

 50. Bona Gábor: Szabadságharc 1848-49-ben. In: Magyarország hadtörténete. Főszerkesztő: Liptai Ervin. Szerkesztette: Borus József. Budapest, 1985. I. k.

 51. Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharcban. Budapest, 1984.

 52. Lásd az 1. jegyzetet.

 53. A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. Szerkesztette: Molnár András. Zalaegerszeg, 1992.; Komárom és Klapka György 1848/49-ben. Szerkesztette: Kiss Vendel. Komárom, 1994.; A tavaszi hadjárat. Az 1996. március 14-i tudományos konferencia anyaga. Szerkesztette: Horváth László. Hatvany Lajos Múzeum Füzetek 13. Hatvan, 1996.; "Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utóélete" című tudományos ülésszak. Vaja, 1996.; Egy küzdelmes év katonái. Szerkesztette: Horváth László. Mátrai Tanulmányok. Gyöngyös, 1998.; Szabolcsi honvédek a szabadságharcban (1848-1849). Szerkesztette: Bene János. Nyíregyháza, 1998.

 54. 1848-1849. A szabadságharc és forradalom története. Szerkesztette, az előszót és a kronológiát írta Hermann Róbert. Írták: Bona Gábor, Csikány Tamás, Dobszay Tamás, Estók János, Fónagy Zoltán, Hermann Róbert, Kedves Gyula, Pelyach István, Urbán Aladár, Zakar Péter. Budapest, 1996.; A szabadságharc katonai története. Szerkesztette: Bona Gábor. Írták Bencze László, Bona Gábor, Csikány Tamás, Hermann Róbert és Kedves Gyula. Budapest, 1998.

 55. Kedves Gyula: Czetz János, a szabadságharc legifjabb tábornoka. Budapest, 1996.; Szarka Lajos: A tábornok bére. Keszthely, 1997.; Hermann Róbert: Mindig az elsők között. Poeltenberg Ernő honvédtábornok élete. Budapest, 1997.

 56. Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau között. Budapest, 1998.; Egyed Ákos: Erdély 1848-1849. I. Csíkszereda, 1998.

 57. Saját kezébe, ott, ahol... Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból. Szerkesztette: Farkas Gyöngyi. Az iratokat válogatta, a német nyelvű iratokat fordította Bőhm Jakab. A bevezető tanulmányt írta Csikány Tamás. Budapest, 1998.

 58. Barcy Zoltán - Somogyi Győző: A szabadságharc hadserege. Budapest, 1986.