Hírek

Szerző:
Lapszám: 2012 június
 

Monográfia Végh Sándorról

A muzsikus születésének századik évfordulójára jelentette meg Lőwenberg Dániel Végh Sándor cí­mű mun­ká­ját a Ró­zsa­völ­gyi és Tár­sa Ki­adó. A kö­tet is­mer­te­ti a ko­lozs­vá­ri szü­le­té­sű he­ge­dű­mű­vész, kvartettprimárius, kar­mes­ter és pe­da­gó­gus élet­raj­zát, de a hang­súlyt szak­mai te­vé­keny­sé­gé­re és ze­nei örök­sé­gé­re he­lye­zi, és igen sok ez idá­ig pub­li­ká­lat­lan ada­tot, tényt, do­ku­men­tu­mot tar­tal­maz.

 

Szé­kely And­rás dí­ja

Szé­kely And­rás ze­ne­tör­té­nész, a Mu­zsi­ka ko­ráb­bi fő­szer­kesz­tő-he­lyet­te­se mun­kás­sá­gát a Hauser Ar­nold Ala­pít­vány nem­rég Hauser Arnold Élet­mű­díj­jal is­mer­te el. A díj át­adá­sá­ra áp­ri­lis 24-én, az MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Ze­ne­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek Haydn-ter­mé­ben ke­rült sor.

 

Dubrovay Lász­ló kül­föl­di si­ke­re

Má­jus 5-én és 6-án a né­met­or­szá­gi Sindelfingenben és Pforzheimban Boldoczki Gá­bor el­ját­szot­ta Dubrovay Lász­ló 3. trom­bi­ta­ver­se­nyét a Südwestdeutsches Kammer­or­ches­ter kí­sé­re­té­vel, Clemens Schuldt ve­zény­le­té­vel. A kon­cer­tek 1500 fős hall­ga­tó­ság előtt zaj­lot­tak, a szerzőt és az előadókat a kö­zön­ség feláll­va ün­ne­pel­te.

Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.